Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

fotka| sudnarada.gov.sk | 12.07.2020 |

prof. JUDr. Ján MAZÁK, PhD., Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
 
Nezávislosť slovenského súdnictva je na historicky najnižšom hodnotení
 
Európska komisia  zverejnila 10.júla 2020 porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020, v ktorom sa porovnáva efektívnosť, kvalita a nezávislosť justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. Podľa výsledkov  uverejneného prieskumu Eurobarometra sa  naďalej zhoršuje vnímanie nezávislosti súdnictva medzi občanmi vo viacerých členských štátoch. Do tejto skupiny patri aj Slovenská republika. Slovenská justícia  je na poslednom mieste, s dôverou spoločnosti v jej nezávislosť pod hranicou 20 percent. 
 
Neradostné čítanie. Fakty sú nenapadnuteľné.  Prijmime ich ako výstrahu, pomoc a najviac ako výzvu. 
 
Nižšia než 20% dôvera verejnosti v nezávislosť súdnictvavšak nereprezentuje iba číslo. Znamená oveľa viac.  Jeden z rozhodujúcich pilierov právneho štátu – súdna moc nie je vo svojej  podstate  nezávislá.  Presnejšie, je nezávislá v menej ako v jednej pätine predpokladaného výkonu. Nefungujúca nezávislosť súdov  značne devalvuje právny štát. 
 
Znehodnotený právny štát priamo ohrozuje záujmy Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Bráni riadnemu plneniu medzinárodných záväzkov. Vytvára ovzdušie nedôvery.Prináša so sebou nechcené náklady. Ak hapruje spravodlivosť tak si každý rozmyslí, či príde ku nám investovať, pracovať, vyrábať, robiť vedu a výskum a súčasne  ľudia z krajiny budú odchádzať. Za lepším a spravodlivejším svetom. 
 
Nehľadajme konkrétneho vinníka.  Vinní sme tak trochu všetci. Áno, v publikovanom materiáli sa  konštatovalo zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov  do  nezávislosti súdov a sudcov. Po ňom nasledoval tlak na základe hospodárskych alebo iných špecifických záujmov. Ale všetci vieme, že v slovenskej justícii osobitnú úlohu zohrali aj iné faktory. Nedostatok odolnosti sudkýň a sudcov voči korupčným praktikám, málo statočnosti pri presadzovaní nezávislosti, akceptovanie kriminálnych individuálnych záujmov, túžba po zbohatnutí a nenáležitom vplyve, žiadna hrdosť na profesiu sudcu. Žiaľ, aj zločiny, ktoré idú, s veľkou pravdepodobnosťou, na vrub niektorých sudkýň a sudcov. 
 
Nerezignujme.  Nelichotivý výsledok a posledné miesto vo vnímaní nezávislosti by mali skôr burcovať. Sudkyne, sudcovia, predsedovia súdov, záujmové združenia sudcov musia tvrdo pracovať na podstatne lepšom výsledku.  Ľudia v talároch musia každý deň presviedčať verejnosť, že súdia spravodlivo, nezávisle a nestranne. Že vedia odolať tlakom, mamonu, rodinkárstvu, falošnej kolegialite a podozrivým kamarátstvam. A dokážu tých, ktorí  zlyhávajú vytlačiť z vlastných radov. 
 
Sudkyne a sudcovia. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície z roku 2020 ukazuje, že poškodzujeme dobré meno a medzinárodná reputácia  štátu, ktorého ste významnými a rozhodujúcimi predstaviteľmi. Ubližujeme, morálne, lež aj ekonomicky krajine, ktorej ste občanmi a obyvateľmi. Prestaňme s tým. Dokážme, že slovenská justícia má dosťvnútornej sily, odvahy a odhodlanosti na  zásadnú zmenu vo vnímaní nezávislého, nestranného a spravodlivého výkonu súdnej moci. 
 
Potom sa môžeme tešiť na nasledujúci prehľad EÚ v oblasti justície. 
 
Ján Mazák
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (2)

 • Guest (dalibor kotacka)

  Ale , ale , p. JUDr. Mazák ,
  v r. 2003 ste mali v rukách môj prípad protiústavnej deportácie a hoci podanie nebolo profesionálne a bolo podané bez právnika , mohli ste to prešetriť . Byrokraticky ste ma odmietli a prípad sa skončil až v tomto roku tak , ako by to nikto nečakal ... Napriek dôkazom o KLAMSTVÁCH Martina Bútoru a MZVSR nemám nárok ani na ospravedlnenie a to vďaka klamstvám 3 sudkýň z KSBA !! Nepomohol mi ani renomovaný advokát a teraz , keď ste predsedom Súdnej Rady mi už nepomôže ani pánboh , pretože Sudna Rada sa klamstvami sudkýň nebude nikdy zaoberať !!
  Ste obyčajný pokrytec , tak ako väčšina sudcov a prokurátorov v tomto darebáckom štáte , česť výnimkám !!!

 • Guest (capcara ondrej)

  Vážený p. Mazák, nie, že p Kolíková je už mäkká, ale už začína praktikovať spôsoby p. Žitňanskej, ktorá taktiež neodpovedala na listy obyčajných občanov SR!!!!! Čo vy na to, že p.Kolíkovej som napísal 14.04.2020 a do dnešného dňa ani písmenko!?!?

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  14.04.2020

  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava


  Vážená p. Ministerka

  Už niekoľko rokov sa neviem dovolať na GPSR spravodlivosti.

  Skorumpovanosť, klientelizmus a hnojisko na tomto štátnom úrade mi opakovane zamieta moje trestné oznámenia na prokurátorov, ktorí porušujú zákony SR. Však posúďte sami. Neviem na koho sa mám už obrátiť.
  Svoj pozemok si neviem ochrániť oplotením od roku 2012!!!


  Dňa 23.10.2019 som sa po 100x obrátil na GPSR. Tento klientelický juristut mi ani len neodpísal na moju sťažnosť, preto sa s veľkou dôverou obraciam na Vašu osobu.
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  23.10.2019
  JUDr.Jaromír Čižnár
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  Juristut Čižnár, Vaša osoba je príčinou, že na Slovensku nie je vymožiteľnosť práva!!
  Vaša osoba chráni skorumpovaných prokurátorov a prokurátorov skorumpovaných klientelizmom ako je Košický prokurátor JUDr.Pavol Petráško!!!
  Už niekoľko sto krát som Vás na túto skorumpovanú klientelizmom osobu upozorňoval, ale márne!!
  Vaši skorumpovaní klientelizmom prokurátori na GPSR, ktorí vo veci nekonajú a snažia sa moje relevantné tr. podania na prokurátorov zamiesť pod koberec!!

  Opätovne Vás Juristut Čižnár vyzývam aby Ste vo veci konal lebo ako som Vám už niekoľkokrát napísal, že dopadnete ako Váš predchodca Trnka!!!!!
  Upozorňujem Vás, že všetky moje Vami zmanipulované moje veci pošlem na ÚS SR s patričným popisom na Vašu skorumpovanú klientelizmom osobu!!

  V E C
  S ť a ž n o s ť
  na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
  k odstráneniu stavu právnej neistoty.

  Na základe zamerania skutočného stavu dňa 13.06.2012, č.48/2012, Mapový list Košice

  2
  9-1/2 parcely 77/16, som požiadal o povolenie malej stavby podľa §57 ods.1 Stavebného zákona a § 5 Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. a to dňa 08.08.2012 osobne na Obecnom úrade Malá Lodina.
  22.04.2013 mi bolo doručené od starostky obce Malá Lodina, Ing. Adriány Fečkovej, rozhodnutie o zastavení všetkých stavebných prác v obci Malá Lodina na parc. Č.77/16 v katastrálnom území Ružín, čo je môj súkromný pozemok.
  Dňa 02.05.2013 som sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal.
  Dňa 27.07.2013 mi bolo doručená kópia listu Pd 146/13-7 zo dňa 25.06.2013, v ktorej prokurátorka ( ako jediná prokurátorka, ktorá ovláda profesionálne zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) okresnej prokuratúry JUDr. Jana Verebová upovedomuje starostku obce Malá Lodina Ing. Adriánu Fečkovú, že porušila :

  Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov, zákon č.71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a vyhl.MŽP SR č. 453/2000Z.z- upozornenie prokurátora podľa § 28 ods.1 zákona č.153/2001 Z.z o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov a to :

  Obec Malá Lodina písomné oznámenie vyhotovila po uplynutí viac ako 30 dní od doručenia ohlásenia, čím porušila § 3 ods.1, ods.2, ods.4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov.
  Potom nasledovala žiadosť o prešetrenie postupu vo veci na OÚ v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky a to 10.09.2013.
  OÚ v Košiciach na odbore výstavby a bytovej politiky bol vedúcim Ing. Matej Styk. Tento skorumpovaný klientelizmom, neznalý stavebného zákona a rodinný priateľ manželov Dreisigových a starostky obce Malá Lodina vo svojom ROZHODNUTI č. OU-KE-OVBP-2013/00151 zo dňa 20.11.2013 napísal tuto debilinu, ktorá vykresľuje jeho skorumpovanú osobu v plnom rozsahu:


  3
  Na strane 5 horeuvedeného rozhodnutia si tento vyvrheľ spoločnosti dovolil napísať ,, Námietka ohľadom nedodržania lehoty pre oznámenie na základe žiadosti o povolenie malej stavby, kde podľa odvolateľa mal stavebný úrad podľa úst. § 61 ods. 6 stavebného zákona so stavbou súhlasiť je potrebné uviesť, že podľa správneho poriadku lehoty na vydanie rozhodnutia majú len poriadkový charakter. Ich prípadné nedodržanie nemá vplyv na právnu pozíciu účastníkov konania“
  A tento hlupák bol v aktuálnom čase vedúci odboru výstavby a bytovej politiky!!!!!
  K tomuto skorumpovanému klientelizmom a neznalých st. zákona prirovnávam všetkých aktérov, ktorí vo veci pokračovali a to:
  JUDr.František Šenkýr-prokurátor Kraj.prok.Košice
  Mgr.Mária Kundrátoová, prokurátorka Kraj. prokur. Košice

  JUDr. Eva Lišková prokurátorka Kraj.prokur. Košice, túto prokurátorku považujem za najhlupšiu prokuratorku na Slovensku, pretože vo svojom liste č. Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014 opisuje ustanovenia zo stavebného zákona, ktoré nesúvisia so zastavením veškerých prác na plote!
  List Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014 Vám prikladám ako prílohu.
  4
  Dňa 07.02.2014 som sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal.
  Dňa 15.04.2014 mi prišiel list č. VI/2 Gd 76/14/1000-10 z 07.04.2014, v ktorom ďalší prokurátor GPSR JUDr. Slavomír Šúrek, neznalý stavebného zákona, skorumpovaný klientelizmom a dvojička s prokurátorkou Liškovou!
  Obaja si svojvoľne aplikujú výklad zákona podľa svojho hlúpeho rozumu?
  Čo si to dovoľujú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor si dovolil napísať v liste zo dňa 07.04.2014 toto:

  Teda aplikácia Vami zmieneného ustanovenia § 49 ods.1 a 2 správneho poriadku ani priamo neprichádza do úvahy, ale iba ako analogia, teda podporne, pričom lehoty uvedené v citovanom právnom ustanovení majú iba poriadkový charakter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je možné aby toto napísal prokurátor GPSR????????????????????????????????
  Nie je divu, že media píšu o skorumpovanej a v rozklade GPSR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Proti tomuto uzneseniu prokurátora JUDr. Šureka som nevidel dôvod sa opätovne odvolávať na skorumpovaných klientelizmom GPSR a tak som podal sťažnosť na Úrad Vlády SR.
  Úrad Vlády to znova preposlal na GPSR a to listom č. 6011-2/2014/IP-126/OPSOP zo dňa 06.05.2014.
  5
  Dňa 14.06.2014 mi došlo oznámenie č. VI/2 Gd 220/14/1000-5 zo dňa 08.06.2014, v ktorom skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr. Vojtech Leffler napísal obľúbenú vetu ,, všetkých SK prokurátorov“
  Že ani prípadné ďalšie podnety v tejto veci, pokiaľ v nich neuvediete nové skutočnosti, prokuratúra vybavovať nebude.
  Tento skorumpovaný klietelizmom prokurátor ešte nevyšetril staré veci a už by chcel nové??
  Dňa 07.05.2014 som Vám Juristut Čižnár poslal Sťažnosť na prieťahy v konaní podľa § 62 ods.1) Zákon č 757/2004 Z.z prokurátorkou Kraj. prok. Košice.

  Dňa 25.08.2014 som dostal list č.1 Kn 471/13/8800-13 zo dňa18.08.2014.
  A tu nastupuje ďalší skorumpovaný klientelizmom prokurátor Kraj. prok. Košice JUDr. Pavol Petráško, ktorý z mojej osoby robí hlupáka pričom sám je hlupák!
  Vo svojom liste zo dňa 18. 08.2014 píše:
  Na základe Vašej sťažnosti zo 07.05.2014, ktorú ste adresovali do rúk generálneho prokurátora SR, a ktorá mi bola z GPSR odstúpená 29.07.2014, Vám oznamujem, že podľa správy Okr.prok. Košice okolie zo 14.08.2014, že časť Vášho podania, na ktorý reagovala Prokurátorka Kraj. prok. Košice 10.12.2013 pod sp.zn. Kd 262/13-8 s tým, že ju odstúpila oddeleniu dozoru v trestnom konaní Kraj.prok. v Košiciach, bola vybavená uznesením OR PZ Košice-okolie sp. zn. ORP-27/2- VYS-KS-2014 06.02.2014 o odmietnutí veci podľa § 197 ods.1 písm. d) Tr.poriadku. Predmetné uznesenie Vám bolo vyšetrovateľom PZ doručené 11.02.2014 a nadobudlo právoplatnosť 15.02.2014

  Tu by som chcel upozorniť skorumpovaného klientelizmom prokurátora Petráška, že list č. Kd 262/13-8 zo dňa 10.12.2013, v ktorom ma prokurátorka Lišková upovedomuje, že môj podnet postúpila na oddelenie dozoru v trestnom konaní Kraj.prokur.Košice sa nachádza v mojích spisoch ale uznesenie č.ORP-27/2 –VYS-2014 06.02.2014 o odmietnutí sa v mojich spisoch nenachádza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6
  Keby sa v mojich spisoch toto uznesenie nachádzalo, tak by som sa voči nemu odvolal a preto by, vy skorumpovaný klientelizmom JUDr. Petráško nemohlo 15.02.2014 nadobudnúť právoplatnosť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nie ja som hlupák ale Vy!!!
  Dňa 07.07.2015 som Vám Juristut Čižnár napísal sťažnosť na prieťahy v konaní vo veci ,, Odvolania voči rozhodnutiu zo dňa 15.04.2013 č.296/12-ML/Se, prokurátorkou Kraj.prok. Košice JUDr. Eva Lišková.
  Dňa 09.09.2015 som dostal list č. VI/2 Gd 76/14/1000-16 zo dňa 03.09.2015, v ktorom mi skorumpovaný klientelizmom prokurátor GPSR JUDr. Šúrek napísal:
  Oznamujem Vám, že tento podnet sa na prokuratúre vybavovať nebude!
  Preto som na tohto skorumpovaného prokurátora JUDr. Šúreka dňa 01.02.2016 tr.oznámenie!
  Dňa 02.03.2018 mi bol doručený list č. 1Kn 471/13/8800-36 zo dňa 26.02.2018 podpísaný skorumpovaným klientelizmom JUDr. Petráškom, ktorý zasa z mojej osoby robí hlupáka, pričom je sám hlupák pretože v jeho liste zo dňa 26.02.2018 sa rozpisuje o tom ako som 07.07.2015 v mojom liste týkajúce sa prieťahov v trestnom konaní vo veci pretekania žumpy!!!
  Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Petráško prečítal tento list, našiel by tento obsah :  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e  7

  GENERÁLNY PROKURÁTOR SR 07.07.2015
  JUDr.Jaromír Čižnár
  ŠTÚROVA UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1

  V E C:
  S ť a ž n o s ť
  na prieťahy a nerozhodovaní vo veci "Odvolania voči rozhodnutiu zo dňa 15.04.2013, č.296/12-ML/Se, prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice JUDr.Evou Liškovou.  Dňa 15.04.2013 mi poslala starostka obce Malá Lodina, Ing.Fečková, Rozhodnutie č.296/12-ML/Se zo dňa 15.04.2013.
  Proti tomuto Rozhodnutiu som sa odvolal dňa 02.05.2013.
  Dňa 27.07.2013 mi JUDr.Jana Verebová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie, poslala upozornenie prokurátora, adresované starostke Malej Lodiny Ing.Fečkovej.
  V upozornení prokurátora JUDr.Verebová upozornila Ing.Fečkovú, že porušila ustanovenie
  § 140 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s §3 ods.1,ods.2,ods.4 Zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

  Dňa 27.11.2013 mi bolo doručené "Rozhodnutie č.OU-KE-OVBP-2013/00151" zo dňa 20.11.2013 z Okresného úradu Odbor bytovej výstavby a bytovej politiky, podpísané Ing.Matejom Stykom, vedúci odboru bytovej výstavby a bytovej politiky.
  Menovaný, skorumpovaný klientelizmom, verejný činiteľ a neznalec Stavebného zákona, si dovolil oponovať JUDr.Verebovej, ktorá správne právne odôvodnila porušenie zákona starostkou obce Ing.Fečkovou!

  Matej Styk tvrdí vo svojom rozhodnutí na strane 5 :

  "Stavebný úrad (obec) po ohlásení, nevykonáva správne konanie a nevydáva rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, ale v prípade, že proti uskutočneniu jednoduchej stavby, drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky, oznámi to písomnou formou stavebníkovi.

  -2-


  8
  Toto oznámenie nie je rozhodnutím v zmysle ustanovení správneho poriadku, ale je opatrením vydávaným stavebným úradom (obcou)."

  Ďalej tento neznalec (vedúci pracovník OÚ Košice Ing.Matej Styk) stavebného, katastrálneho a iných zákonov píše:
  "Námietka ohľadom nedodržania lehoty pre oznámenie na základe žiadosti o povolenie malej stavby, kde podľa odvolateľa mal stav.úrad podľa ust.§61 ods.6 stavebného zákona so stavbou súhlasiť, je potrebné uviesť, že podľa správneho poriadku lehoty na vydanie rozhodnutia majú len poriadkový charakter. Ich prípadné nedodržanie nemá vplyv na právnu pozíciu účastníkov konania.
  Tieto nezmysly si dovolil napísať vedúci Okresného úradu Odboru bytovej výstavby a bytovej politiky Ing.Matej Styk a tieto bludy mu potvrdila JUDr.Lišková, prokurátorka Krajskej prokuratúry??!!
  Proti tomuto rozhodnutiu som sa odvolal a to dňa 28.11.2013.

  Skorumpovaná klientelizmom JUDr.Lišková nerešpektovala upozornenie prokurátorky JUDr.Verebovej č.Pd 187/13-3 zo dňa 25.06.2013, ktorá správne právne poukázala na porušenie zákona č.50/1976 Zb. naopak, dovolila si napísať, že výrok JUDr.Verebovej je IRELEVANTNÝ!!
  Ako si niečo také JUDr.Lišková dovoľuje napísať ??!!

  Skorumpovaný klientelizmom a nevzdelanec Ing.Styk sa zúčastnil na pracovnej porade Kraj.stav.úradu v Prešove a zároveň túto poradu ako riaditeľ otváral.
  Na porade všetkým pracovníkom (samozrejme aj Ing.Stykovi) jeho podriadený Ing.Ján Kučera, právne správne vysvetlil, ako sa postupuje v prípade lehoty povolenia malej stavby stavebným úradom:
  Dňa 25.03.2009 na pracovnej porade Krajského stav.úradu, ktorú otvoril Ing.Matej Styk a na tejto porade predniesol príspevok Ing.Ján Kačur : ,,Subsidiarita v správnom konaní podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov“ V tomto príspevku pán Kačúr uvádza:
  "Základné pravidlá konania svojím významom presahujú rámec správneho poriadku, pretože sa vzťahujú na vydávanie niektorých dokumentov mimo rámca pôsobnosti správneho konania (potvrdenia, osvedčenia, oznámenia, stanoviská a pod). V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že aj Vydávanie oznámení podľa §57 ods.2 stavebného zákona podlieha princípom subsidiarity a preto, aj keď sa v §57 stavebného zákona neuvádza lehota na vydanie oznámenia, subsidiárne sa lehoty posudzujú podľa správneho poriadku !!!"
  -3-
  9
  Napriek tomu menovaný verejný činiteľ hrubo porušil moje práva, zneužil svoju právomoc v prospech Ing.Fečkovej, starostky obce Malá Lodina, ktorú podporil v nezákonnom zastavení malej stavby a to oplotenia môjho súkromného pozemku.
  Tzn. všetkým nevzdelancom, skorumpovaným vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí majú tento prípad riešiť a ktorí z mojej osoby robia debila doporučujem, aby si prečítali "ZÁZNAM Z PRACOVNEJ PORADY KRAJSKÉHO STAVEBNÉHO ÚRADU V PREŠOVE ZO DŇA 25.03.2009." PRÍSPEVOK ING.JÁNA KAČURU, ktorý nájdu na internetovom portáli a zapamätali si ho, osvojili alebo sa objednali na školenie priamo u Ing.Kačúru, ktorý im vysvetlí, ako to s 30 dňovou lehotou v skutočnosti je!!
  Dňa 18.12.2013 mi bolo doručené "Vyrozumenie č.Kd 262/13-8 zo dňa 10.12.2013".
  Dňa 03.02.2014 mi bolo doručené oznámenie č.262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014. V oznámení mi neznalá stavebného a katastrálneho zákona JUDr.Lišková nelogicky opisuje, ako nebol porušený stavebný zákon, vyjadruje sa k meritu veci svojím osobným, protizákonným, klientelickým obhajovaním Ing.Fečkovej, ako neporušila stavebný zákon.
  Moje stanovisko k tomuto nezákonnému, nič nehovoriacemu stanovisku JUDr.Liškovej som opísal v odvolaní dňa 07.02.2014. V odvolaní som citoval zákony od slova do slova zo stavebného zákona a katastrálneho zákona.
  Dňa 15.04.2014 mi bola doručená odpoveď č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014 od JUDr.Slavomíra Šúreka, prokurátor GP SR.
  V odpovedi sa prejavila súdržnosť, skorumpovanosť klientelizmom, neznalosť zákona č.50/1976 Zb. JUDr.Slavomíra Šúreka, prokurátor GP SR s prokurátorkou JUDr.Liškovou a všetkými skorumpovanými činiteľmi, ktorí tento prípad vyšetrujú!!
  JUDr.Šúrek píše:
  "K uvedenému podotýkam, že na konanie podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje v celosti správny poriadok, ale iba prostredníctvom 3 ods.7 sa na toto konanie použijú stanovenia o základných pravidlách konanie uvedených v odsekoch 1 až 6. Teda aplikácia Vami zmieneného ustanovenia §49 ods.1a 2 správneho poriadku ani priamo neprichádza do úvahy, ale iba ako analógia, teda podporne, pričom lehoty uvedené v citovanom právnom ustanovení majú iba poriadkový charakter, ktorých nedodržanie nemá vplyv na zákonnosť rozhodnutia vydaného v samotnom konaní."
  O čom tento JUDr. v službách spravodlivosti vlastne hovorí - po 30 dňovej lehote !!

  Toto hrubo nelogické vyjadrenie pracovníka GP SR dáva obraz vzdelanosti slovenských prokurátorov na GP SR a prokurátorov v Košiciach. Česť výnimkám!

  -4-
  10

  Rozhodol som sa preto požiadať o Preskúmanie tejto veci Úrad vlády SR.
  Úrad vlády SR moju sťažnosť pre nekompetentnosť preposlal na GP SR.

  Dňa 07.05.2014 som k rukám- na meno - GP SR JUDr.Jaromíra Čižnára poslal
  ,,Sťažnosť na prieťahy v konaní zavinené JUDr.Liškovou!

  V sťažnosti je podrobne opísané, na čo, na koho a prečo podávam sťažnosť.

  Napriek tomu, že je v sťažnosti podrobne popísané o čo žiadam, skorumpovaný klientelizmom JUDr.Jaroslav Mojto, prokurátor GP SR, si dovolil hrubo porušiť zákon a to ustanovenie § 375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, pretože vo svojom Upovedomení č.IV/3 Gn 870/14/1000-4 zo dňa 18.07.2014 v zátvorke uviedol : "(Ide o podanie z trestnej činnosti starostky obce Malá Lodina Ing.Adriánou Fečkovou)".

  Táto nehoráznosť uvedená prokurátorom nemá obdobu !!!!
  Ako dodržiava menovaný zákon o prokuratúre a najmä § 5 tohto zákona??
  Kde je napísané vo Veci podnetu na preskúmanie zákonnosti zo dňa 28.11.2013, že podávam na Ing.Fečkovú trestné oznámenie??

  Dňa 25.08.2014 mi bol doručený list č.1 Kn 471/13/8800-13 zo dňa 18.08.2014 od JUDr.Pavla Petráška. Ďalší skorumpovaný klientelizmom prokurátor nevie čítať?

  Len na základe nezákonného doporučenia - napísané v zátvorke Upovedomenia zo dňa 18.07.2014, bez toho, aby dodržal ustanovenie zákona o prokuratúre a to § 5, vo všetkých bodoch mi menovaný v odpovedi zo dňa 18.08.2014 opísal udalosti, ktoré s mojím podnetom zo dňa 28.11.2013 nemajú nič spoločné!!!


  Žiadam Vás, aby Ste dali túto moju sťažnosť konečne vyšetriť neskorumpovanému prokurátorovi.
  Tak, aby spravodlivosti bolo zadosťučinené podľa právoplatných zákonov tejto republiky.

  V opačnom prípade sa obrátim na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.
  Dávam Vám do pozornosti môj podnet zo dňa 28.11.2013, v ktorom citujem ustanovenia zo Zákona č.50/1976 Zb. Stavebný zákon a Zákona č.162/1995 Z.z. Katastrálny zákon.
  S úctou


  11
  Takže kto je tu za hlupáka???????????????????????????????????????????
  Juristut Čižnár dňa 23.03.2018 som Vám poslal list, na ktorý ste mi do dnešného dňa neodpovedal!! Za čo ste platený!!!! V liste uvádzam:
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  28.03.2018
  JUDr.Jaromír Čižnár
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  p.Juristut Čižnár,skorumpovaný klientelizmom a strojca bezprávia a vymožiteľnosti práva na Slovensku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Konáte arbitrárne,na politickú objednávku a preto aj vaši podriadení prokurátori pokračujú vo Vaších šlápajách!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Obdobne ako policajti pod vedením ministra Kaliňáka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Je nemožné aby si v demokratickej krajine ako je Slovensko vytvárali prokurátori výklady právnych predpisov svôjvolne a tak aby im to vyhovovalo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nie je to len môj názor,ale názor veťšiny Slovákov a v neposlednom rade je to názor vetšiny pracovníkov súdnej moci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Ako príklad Vám prikladám jedno video, ktoré hovorí samo za seba!!!!!
  Aj keď moje podania a sťažnosti sa do Vašich rúk nedostanú, pretože vo Vašom mene tieto veci vybavujú Vaši podriadení, ale v konečnom dôsledku je to tak, ako by ste s rozhodnutiami Vašich podriadených súhlasili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Preto na Vašu osobu dnešného dňa podávam prvú (a ďalšie budú následovať)Sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v tejto veci so všetkými prílohami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Je nemožne aby vo veciach porušovania zákonou SR, konkrétne Stavebného zákona,rozhodovali prokurátori,ktorí nepoznajú ustanovujúci výklad tohto zákona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  V mojej Veci zo dňa 28.11.2013 : Žiadosť o preskúmaní zákonného postupu a rozhodnutiu odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Košice č.OU-KE-OVBP-2013/00151 z 20.11.2013 v súbehu trestného podania na starostku obce Malá Lodina Ing.Adriánu Fečkovú z porušenia § 375 ods.1
  2
  písm.a/b/ tr.zákona, §344 ods.2 písm.b/Tr.zákona porušujú zákony SR prokurátori SR.


  Týmito prokurátormi sú:
  JUDr.Eva Lišková,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  Uznesenie č.Kd 262/13/8800_13 zo dňa 28.01.2014

  JUDr.Slavomír Šúrek,prokurátor GPSR,
  Uznesenie č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014

  JUDr.Vojtech Laffler,riaditeľ netrestného odboru,
  List č.VI/2 Gd 220/14/1000-5 zo dňa 08.07.2014

  JUDr.Pavol Petráško,prokurátor Krajskej prokuratúry Košice,
  Oznámenie č.1Kn 471/13/8800-13 zo dňa18.08.2014

  JUDr.Eva Lišková,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  List č.Kd 178/15/8800-6 zo dňa 24.08.2015
  12
  JUDr.Ladislav Hanniker,prokurátor GPSR,
  List č.IV/3 Gn 942/15/1000-6 zo dňa 31.08.2015

  JUDr.Slavomír Šúrek,prokurátor GPSR,
  List č.VI/2 Gd 76/14/1000-16 zo dňa 03.09.2015

  Mgr.Richard Dukes,riaditeľ netrestného odboru GPSR,
  3
  List č.VI/2 Gd 220/14/1000-10 zo dňa 15.02.2016


  JUDr.Jaroslav Mojto,prokurátor GPSR,
  List č.IV/3 Gn 870/14/1000-15 zo dňa 03.08.2017

  JUDr.Jaroslav Mojto,prokurátor GPSR,
  List č.IV/3 Gn 870/14/1000-20 zo dňa 02.02.2018

  JUDr.Pavol Petráško,prokurátor Krajskej prokuratúry Košice,list č. 1Kn 471/13/8800-36 zo dňa 26.02.2018!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Doporučujem Vám p.Juristut Čižnár si tento list prečítať a hlavne si prečítať moju odpoveď na tento list zo dňa 05.03.2018,ktorý má 45 strán,na ktorých je popísaný celkový priebeh podstaty Veci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  JUDr.Ladislav Hanniker,prokurátor GPSR,
  Upovedomenie č.IV/3Gn 942/15/1000-17 zo dňa 15.03.2018

  13

  Vec:

  Týmto podaním podávam v zmysle §185 násl.zákona 301/2005 Z.z Tr.poriadku v znení neskorších predpisov sťažnosť voči Upovedomeniu č.IV/3Gn 942/15/1000-17 zo dňa 15.03.2018 o odmietnutí Sťažnosti zo dňa 05.03.2018

  4
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Tr.poriadku,týmto podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, porušenie § 375 ods.1 písm.a),ods.2 písm.b) Tr.zákona,porušenie § 326 ods.3. písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.2.písm.b,c,d), § 5 zákona č.153/2001Z.z. porušenie § 26 ods.1) zákona č.154 /2001 Z.z. voči prokurátorovi GPSR JUDr.Ladislavovi Hannikerovi.


  Odôvodnenie

  Dňa 05.03.2018 som Vám p.Juristut Čižnár poslal Sťažnosť v tomto znení:

  Týmto podaním podávam v zmysle §185 násl.zákona 301/2005 Z.z Tr.poriadku v znení neskorších predpisov sťažnosť voči Uzneseniu č.
  č. 1 Kn 471/13/8800-36 zo dňa 26.02.2018 o odmietnutí Sťažnosti zo dňa 07.07.2015,
  Sťažnosti zo dňa 15.06.2017,Sťažnosť zo dňa 19.01.2018.

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Tr.poriadku,týmto podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, porušenie § 375 ods.1 písm.a),ods.2 písm.b) Tr.zákona,porušenie § 326 ods.3. písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.2.písm.b,c,d), § 5 zákona č.153/2001Z.z. porušenie § 26 ods.1) zákona č.154 /2001 Z.z. voči prokurátorovi Kraj.prokuratúry Košice JUDr.Pavlovi Petráškovi.

  Dňa 26.03.2018 mi prišlo Upovedomenie č.IV/3Gn 942/15/1000-17 zo dňa 15.03.2018,ktoré je podpísané prokurátorom GPSR, JUDr. Ladislavom Hannikerom.


  14
  Tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor mi vo svojom Upovedomení neodpovedal správne právne a relevantne na klientelický,chaotický a neprávny výklad zákona JUDr.Petráškom v liste zo dňa 26.02.2018 č.1 Kn 471/13/8800-36!

  Klientelizmom nakazený prokurátor Hanniker sa vo svojom liste IV/3Gn 942/15/1000-17 zo dňa 15.03.2018 zmohol len na chaotický a svojvolný výklad § 31 ods.5 Zákona č.401/2015 Z.z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  V Upovedomení zo dňa 15.03.2018 tento klientelizmom nakazený prokurátor Kr.prokuratúry Košice uvádza:


  5
  V súčasnosti platná a účinná právna úprava bývalých podnetou na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia atd..........................
  Podľa § 31 ods.5 Zákona č.401/2015 Z.z.

  K tomuto vyjedreniu len toľko:

  Skorumpovaný klientelizmom prokurátor Hanniker si nevšimol,že prvá moja žiadosť o preskúmanie mojej veci bola publikovaná v Žiadosti dňa 28.11.2013, na ktorú mi prokurátorka Eva Lišková odpovedala chaotickým,arbitrárne a právne bludným listom Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014?????????????????????????????
  Ako si to predstavuje skorumpovaný klientelizmom prokurátor Hanniker aplikovať ustanovenie § 31 ods.5 zákona o prokuratúre z roku 2016 na rok 2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Alebo sa mu moje podania nechceli čítať????????????????????????????????

  Ďalej klientelicky prokurátor pokračuje:

  To neplatí,ak ide o podnet na podanie dovolania podľa Tr.poriadku.
  15
  Pojem podnet bol nahradený pojmom žiadosť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  V § 31 ods.5 Zákona č.401/2015 Z.z nevidím,že by tam bolo ustanovenie o zmene náhrady pojmu podnet za pojem žiadosť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Môžete mi p.Juristut Čižnár ukázať kde sa v tomto § znení toto slovo nachádza??????????????????????????????????????????????????

  401/2015 Z.z.
  ZÁKON
  z 20. novembra 2015,
  6
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  (5) Postupom podľa tohto zákona sa nemožno domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného v trestnom konaní ani preskúmania zákonnosti postupu prokurátora v trestnom konaní, vrátane postupu spočívajúceho v preskúmaní postupu policajta 21a) v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa Trestného poriadku. To neplatí, ak ide o podnet na podanie dovolania podľa Trestného poriadku.
  Tento skorumpovaný prokurátor Hanniker si výklad zákona arbitrárne vysvetluje tak ako mu to vyhovuje???????????????????????????????????
  Ďalej vo svojom chaotizme prokurátor Hanniker pokračuje:
  Podľa čl.2 ods.2 cit.Príkazu,, opakovaná žiadosť podaná v tej istej veci sa nevybavuje“
  Tu treba povedať,že všetci prokurátori,ktorí v tejto veci vyslovujú svoje názory na moje podnety a sťažnosti,nepoznajú ustanovenie Zákona č.50/1976 Zb .Je prirodzené,že som musel voči klientelickému a právne chaotickému odôvodňovaniu netrestnosti všetkých skorumpovancov,ktorí hrubo zneužívali svoje postavenie prokurátora SR protestovať!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16
  Preto sa všetci skorumpovanci zaoberali len mojím trestným podaniam na prokurátorov a koreň veci,ktorá spočívala v trestnom podaní na starostku Malej Lodiny Adriány Fečkovej nachali skorumpovaní prokurátori plávať. Len aroganciou moci, marením spravodlivosti sa táto moja vec vyšetruje od roku 2013 a to bezvýsledne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Do dnešného dňa nemôžem užívať svoj majetok,pretože skorumpovaní klientelický prokurátori zneužívajú svoju právomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ďalej vo svojom chaotizme prokurátor GPSR Hanniker pokračuje upozornením mojej osoby na Uznesenie Ústavného súdu SR sp.zn.III ÚS 287/06-33 zo dňa 13.09.2006?????????????????

  7
  Čo chcel týmto uznesením tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor povedať???????????????????????
  Čítal vôbec toto Uznesenie ÚS SR tento skorumpovanec klientelizmom ????????
  Čo má moja vec ohľadne Zastavenia vykonávanie všetkých stavebných prác na stavbe: Oplotenie pozemku v Malej Lodine, na parc. Číslo 77/16 v katastrálnom území Ružín,pre stavebníka Ondreja Capcaru s trestným činom sprenevery, skreslovanie údajov v hospodárskej a obchodnej evidencii, porušovanie povinnosti pri správe cudzeho majetku, podvodného úpadku a poškodzovanie veriteľa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nemal by sa tento prokurátor podrobiť psychiatrickým vyšetreniam???????????????????
  Tento klientelický prokurátor mi dáva v Upovedomeni na vedomie ďalšie Uznesenie a to II ÚS 88/99. Posudte Sami čo má moja osoba s Uznesením Českej republiky a to v roku 1998?????????????????????????????????
  Dne 16. 2. 1999 obdržel Ústavní soud stížnost navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 1999, č. j. 13 To 401/98-97, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. 4 T 246/97.
  Napadeným usnesením odvolacího soudu bylo zamítnuto odvolání stěžovatele (dříve obžalovaného) proti rozsudku
  17
  Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. 4 T 246/97. Rozsudkem soudu I. stupně byl navrhovatel uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák., dílem spáchaného ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., a současně byl stěžovatel odsouzen mimo jiné k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců se zařazením pro výkon trestu podle § 39a odst. 2 písm.b) tr. zák. do věznice s dozorem.

  Snažia sa horeuvedení prokurátori o uväznenie mojej osoby alebo plánujú niečo iné????????????????????????????????????????????????????????
  Hyenizmus,šikanovanie mojej osoby, praktizujú komunistické a fašistické praktiky na mojej osobe, od začiatku vyšetrovania jednoduchého prípadu skorumpovaní klientelizmom prokurátori navyšujú moju škodu jak
  8
  v peňažnej časti tak v osobnej časti, pretože si nemôžem užívať zaslúžený dôchodok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Preto budem žiadať Európsky súd pre ľudské práva aby mi tieto škody boli nahradené viníkmi, ktorí to zapríčinili. Všetky sú menovite uvedení v tejto Sťažnosti.

  Žiadam aby Upovedomenie č.IV/3Gn 942/15/1000-17 zo dňa 15.03.2018 napísaný hlúpym a klentelizmom nakazeným JUDr.Ladislavom Hannikerom,bol zamietnutý ako chaotický a právne nerelevantný.

  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie starostky Malej Lodiny Ing.Adriány Fečkovej ,tak ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa z 20.11.2013.

  Žiadam aby JUDr.Ladislav Hanniker niesol trestnoprávnu zodpovednosť za horeuvedené porušenie zákonov SR.

  S pozdravom
  18

  Juristut Čižnár, dňa 24.04.2018 som Vám a skorumpovanému klientelizmom prokurátorovi JUDr.Petráškovi poslel tento list :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Krajská prokuratúra Košice JUDr.Jaromír Čižnár
  JUDr.Pavol Petraško Generálny prokurátor
  Mojmírová 5 Štúrova 2,812 85
  041 62 Košice 1 Bratislava 1
  24.04.2018
  Vec:
  Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia JUDr.Pavla Petráška, prokurátor Krajskej prokuratúry Košice č.1 Kn 471/13/8800-38 zo dňa 06.04.2018 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr.oznámenie pre porušenie § 326 ods.2 písm.c)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona,porušenie § 2 ods.10 Tr.poriadku,porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d)Tr.zákona,porušenie §5 zákona o prokuratúre na JUDr.Pavla Petráška.

  p.Juristut Čižnár,opätovne Vás upozorňujem na Vaších skorumpovaných klientelizmom podriadených prokurátorov,konkrétne JUDr.Pavla Petráška,prokurátora krajskej prokuratúry Košice.
  Tento prokurátor,nielenže je skorumpovaný klientelizmom ale je vysoko nekvalifikovaný ohľadne zákona č.50/1976 Zb,Stavebný zákon!!!
  Ako sa tento hlúpy prokurátor opovažuje rozhodovať vo veci ,v ktorej je analfabet ?????!!!!!!!!

  19
  Dňa 13.04.2018 mi bol doručený list č.1Kn 471/13/8800-38 zo dňa 06.04.2018.
  V tomto liste sa zaoberá mojím podaním zo dňa 28.11.2013 kde uvádza:
  Z obsahu Vášho podania z 28.11.2013,ktoré ste adresovali Okr.prokuratúre Košice-okolie,nevyplynuli skutočnosti zakladajúce podozrenie zo spáchania trestného činu a toto podanie bolo krajskou prokuratúrou vybavené na úseku netrestnom 28.01.2014 pod sp.zn. Kd 262/13/8800-13 o čom ste boli

  2
  upovedomený. Následne o opakovanom podaní rozhodla GPSR zo dňa 07.04.2018 VI/2 Gd 76/1000-10, koniec citátu.
  p.Juristut Čižnár,tento skorumpovaný klientelizmom prokurátor sa k tejto veci vyjadruje nekvalifikovane, klientelicky, agresiou moci a to opakovane od 18.08.2014,26.02.2018,06.04.2018.
  Tento klientelický prokurátor ma vo svojich chaotických listoch upozorňuje na klientelické, chaotické a nekompetentné vyjádrenie sa k mojej veci prokurátorov,ktorí vo veci prejavujú neznalosť St.zákona!!!!
  Napríklad v liste zo dňa 18.08.2014 mi predkladá uznesení OR PZ Košice okolie zn.ORP-27/2-VYS-KS-2014 zo dňa 06.02.2014, v ktorom bolo zamietavé stanovisko polície, ktorá stavebný zákon videla z rychlíku!!!!
  V liste z 06.04.2018 ma prokurátor Petráško upozorňuje na list č.Kd 262/13/8800-13 a následne na list zo dňa 07.04.2018 VI/2 Gd 76/14/1000-10!!
  V liste zo dňa 28.01.2014,ktorý mi poslala skorumpovaná klientelizmom prokurátorka Lišková ,ktorá len opísala § znenie zo Stavebného zákona, ktorému absolútne nerozumie, a na ktorý som jej právne správne odpovedal v mojom liste dňa 07.02.2014.
  DOPORUČUJEM VÁM p.JURISTUT ČIŽNÁR A KLIENTELICKÝ SKORUMPOVANÝ JUDr.PETRÁŠKO PODROBNE SI TENTO LIST PREČÍTAŤ!!!!!Prikladám kópiu tohto listu.
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  20
  GENERÁLNY PROKURÁTOR SR
  JUDr. JAROMÍR ČIŽNÁR
  ŠTÚROVA UL.2
  3
  812 85 BRATISLAVA 1 Košice, 7.2.2014

  V E C:
  P o d n e t na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
  č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014  Podávam týmto podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice, JUDr.Evy Liškovej, č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014, v zmysle ustanovenia §31 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
  Rozhodnutie JUDr.Liškovej je podľa môjho názoru vydané v rozpore
  s platnými právnymi predpismi SR a boli ním porušené zákony SR.

  Dôkaz : rozhodnutie č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014
  21
  Úvodom uvádzam, že v žiadnom zo spisov, ktoré sa týkajú tohto prípadu, nie je uvedené paragrafové znenie porušenia zákona mojou osobou.
  Žiadam o vysvetlenie, z akého dôvodu sa to v spisoch nenachádza.

  Rozhodnutie JUDr.Liškovej je nezákonné, porušila ustanovenie § 3 ods.1 písm.a) zákon č.514/2003 Z.z. z nasledujúcich dôvodov:

  4
  Dňa 28.11.2013 som podal Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č.OU-KE-OVBP-2013/00151 zo dňa 20.11.2013. / príloha č.1/


  - 2 -

  Na základe zamerania skutočného stavu dňa 13.06.2012, č.48/2012, Mapový list Košice
  9-1/2 parcely 77/16, som požiadal o povolenie malej stavby podľa §57 ods.1 Stavebného zákona a § 5 Vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. a to dňa 08.08.2012 osobne na Obecnom úrade Malá Lodina.
  K žiadosti som priložil všetky písomnosti tak, ako to zákon ukladá.
  Starostka obce p.Fečková moju žiadosť zaevidovala bez pripomienky t.j. ako relevantnú.
  Po zameraní mojej parcely 77/16 k.ú. Ružín dňa 13 06.2012 ma oprávnený geodet, ktorý mi parcelu 77/16, čo je môj súkromný pozemok upozornil, že vlastníci a iné oprávnené osoby sú podľa § 19 písm.c) § 20 Zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise práv k nehnuteľnostiam
  ( katastrálny zákon) povinní:
  c) označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov do väčších celkov, ktoré sú predmetom
  22
  súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené.
  §3 ods.6) zákon č 162/1995Z.z.
  (6) Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.
  Ak vlastník alebo iná oprávnená osoba napriek výzve do určeného termínu hranice pozemkov neoznačia, môže ich dať označiť správa katastra na ich náklady.
  5
  Podľa Katastrálneho zákona č.162/1995 Z.z. :
  Priestupky :
  § 74 (1) Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto
  c) neoznačí na výzvu správy katastra lomové body hraníc pozemkov,
  územných hraníc obcí, hoci podľa zákona je povinný to urobiť.

  Na základe toho som dňa 13.06.2012 odstránil drevený kolík, ktorým bol vytýčený bod lomu t.z. hranica pozemku medzi parcelou 77/16 a parcelou 77/19 v roku 1993 geodetom, tento bod je zapísaný v geometrickom pláne na Katastrálnom úrade v Barci-Košice.
  Dňa 14.06.2012 som v súlade s hore uvedeným ustanovením zabetónoval viditeľný železný stĺpik, ktorý je súčasťou vonkajšieho oplotenia záhradkárskej lokality a zároveň lomovým bodom začiatku hranice môjho pozemku parcely 77/16.

  23
  V žiadnom prípade nejde o začatie malej stavby plota, ale o označenie viditeľne lomového bodu parcely 77/16 a parcely 77/19!!!
  V uznesení č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014 JUDr.Lišková porušila ustanovenie § 3 ods.1 písm.a) zákona č.514/2003 Z.z.


  - 3 -

  Porušila ustanovenie § 326 ods.3 písm.c) § 375 ods.1 písm.a) Trestného zákona tým, že:
  JUDr.Lišková spochybnila ustanovenie zákona § 19 písm.c), § 20 zákona, zákon č. 162/1995 Z.z., §3 ods.6) ods.12) zákon č. 162/1995 Z.z.
  6
  Spochybnila upozornenie prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie, ktorá vo svojom upozornení č.Pd 187/13-3 zo dňa 25.06.2013 právne relevantne upozornila starostku obce Malá Lodina na porušenie zákona. /príloha č.1/.
  Spochybnila upozornenie prokurátorky JUDr.Verebovej č.Pd 146/13-7, že starostka obce Malá Lodina povolila malú stavbu oplotenia JUDr.Dreisigovi protizákonne, pretože bol predložený výpis z listu vlastníctva, ktorý bol stiahnutý z internetového portálu katastra, úradne neoverený, čím starostka porušila ustanovenie §5 ods.2 písm.a) Vyhl. Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000 Z.Z. /príloha č.2/.
  Toto spochybnenie JUDr.Lišková uviedla vo svojom rozhodnutí č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014 na strane č.3 a svojím arogantným, neodborným výkladom o ustanovení § 57 ods.1 stav. zákona pokračuje na strane 4.
  Ako uvádza vo svojom uznesení JUDr.Lišková, toto je jeden z dôvodov odmietnutia mojej žiadosti o preskúmanie zákonitosti Okresného úradu Košice.


  24
  Žiadam preto o právne vyjadrenie k záverom JUDr.Verebovej a JUDr.Liškovej k ustanoveniu § 49 ods.1) ods.2) zákona č.71/1967 Z.z.
  Ďalej sa vo svojom uznesení opiera o ustanovenie §54 ods.2 vyhlášky č.461/2009 Z.z., ktoré svojím obsahom nereflektujú s povoľovaním malých stavieb.

  Ako druhým dôvodom zamietnutia mojej žiadosti prokurátorka uvádza konkrétne ustanovenia z vyhlášky č.461/2009 Z.z. a to : Vytyčovanie hraníc pozemkov
  § 51

  Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice.
  § 52

  7
  Podklady na vytyčovanie hraníc pozemkov poskytuje na požiadanie správa katastra alebo právnická osoba zriadená úradom.
  § 53

  Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.
  § 54

  (1) Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje
  a) vytyčovací náčrt,
  b) technickú správu o vytýčení hranice pozemku,
  c) zoznam súradníc bodov.
  25
  (2) Autorizačne overený výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov sa odovzdáva správe katastra.

  - 4 -

  Prokurátorka si neprečítala v mojej žiadosti, že vytyčovanie hraníc pozemkov sa uskutočnilo v roku 1993?
  To, že ja som si dal zamerať len skutočný stav pozemku pre moje overenie skutočného stavu prebiehajúcich hraníc parcely 77/16 a parcely 77/19, aby som si mohol postaviť plot podľa tohto zamerania a tento je zhodný s operátom uloženým na úrade katastra?
  Čo prokurátorka svojím vyjadrením sleduje?
  Prokurátorke Liškovej nič nehovorí §5 Zákon č. 153/2001 Z. z.?

  8
  Ďalej sa prokurátorka odvoláva na ustanovenia príslušných paragrafov, ktoré nemajú nič spoločné s identifikáciou parcely, neznalá zákona č.162/1995, zákona č.50/1976 Zb., zákona č.215/1995 pokračuje:
  „Z citovaného ustanovenia vyhlášky č.461/2009 Z.z. jednoznačne vyplýva, že operát z vytyčovania pozemkov podlieha autorizačnému overeniu a úradnému overeniu“.
  Upozorňujem JUDr. Liškovú, že ustanovenie, ktoré opisuje, sa vzťahuje len k prvotnému vytyčovaniu hranice, ktoré sa uskutočnilo v roku 1993!!
  Jej vyjadrenia k tomuto prípadu sú nerelevantné, zavádzajúce a napĺňajú podozrenie z trestného činu podľa ustanovenia § 375 ods.1 písm.a) §326 ods.3 písm.c) Trestného zákona !
  Tieto ustanovenia sú určené k prvotnému vytyčovaniu geometrického plánu a nemajú nič spoločné so zameraním, identifikáciou (skutočný stav) pozemku.
  Výklad ustanovenia, ktorý prezentuje JUDr.Lišková, sa vzťahuje na geometrický plán, ktorý bol uskutočnený dňa 31.05.1993 Firmou DataGeo,
  26
  geodedické práce, Gemerská č. 3, 040 11 Košice, Ing.Kršjakom. Mapový list č.Košice 9-1/2.
  Pri tomto vymeriavaní boli všetci chatári prítomní, len rodina Dreisigová sa tohto merania nezúčastnila. Preto nebol žiaden dôvod k môjmu vymeriavaniu (identifikácii) skutočného stavu parcely 77/16 v k.ú.Ružín, dňa 13.06.2012 prizvať rodinu Dreisigovú.
  §3 ods.12) zákon č.162/1995 Z.z. Katastrálny zákon znie:
  (12) Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

  Je trestuhodné, ako JUDr.Lišková toto paragrafové znenie prekrútila v prospech nezákonného rozhodnutia starostky obce Malá Lodina pre zastavenie prác na mojej stavbe napriek tomu, že som stavbu nezačal.

  §67cods.5) zákon č.162/1995 Z.z. znie:
  9
  (5) Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.

  §3 ods.6) zákon č.162/1995 Z.z. znie:
  (6) Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.
  - 5 -

  27
  Na požiadanie JUDr.Pavla Dreisiga, suseda chatára, dňa 22.04.2013, mi bolo doručené od starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej rozhodnutie o zastavení všetkých stavebných prác v obci Malá Lodina na parc.č.77/16, v katastrálnom území Ružín, čo je môj súkromný pozemok.
  Dňa 18.09.2012 mi poslala starostka obce Malá Lodina protiprávne rozhodnutie o zastavení stavebných prác na stavbe, ktoré mi bolo doručené dňa 20.09.2012.
  Jedná sa o oplotenie môjho pozemku v obci Malá Lodina, na parcele č.77/16 v katastrálnom území Ružín.
  Rozhodnutie starostky Ing.Fečkovej zrušil dňa 14.11.2012 Krajský stavebný úrad v Košiciach pre porušenie §98, §99, §100, §102 ods.5 písm.a) Stavebného zákona; pre porušenie §3, §24 ods.1, §32) Správneho poriadku.
  Zároveň menovaná porušila ustanovenie §49 ods.1 a 2); Správny poriadok č.71/1967 Zb. Porušila ustanovenie §326 ods.1 písm.b) (prekročí svoju právomoc), v súbehu s ods.3 písm.c) („preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd“) Trestného zákona a to tým, že zákonným spôsobom neoznámila výkon štátneho stavebného dohľadu za účasti vlastníkov pozemku, ktorí sú výstavbou oplotenia dotknutí, nezistila, kto stavbu uskutočňuje a či vôbec dochádza k uskutočňovaniu stavby. Až na základe zistených ŠSD, potrebných náležitostí v súlade so zákonom,
  10
  oprávňuje stavebný úrad k tomu, aby vydal rozhodnutie na zastavenie prác na stavbe tomu, kto stavbu uskutočňuje.
  Starostka svojvoľne, bez prítomnosti ŠSD a relevantných dôkazov, mi zastavila drobnú stavbu, oplotenie môjho pozemku, parcelu 77/16.
  Upozorňujem, že žiadosť o malú stavbu som podal dňa 08.08.2012 a starostka Fečková mi svoje rozhodnutie neposlala v zákonnej lehote, čím porušila ustanovenie §49 ods.1) ods.2) zákona č.71/1967 Zb., ktorý uvádza:
  § 49
  Lehota pre rozhodnutie


  28
  (1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.

  (2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

  Rozhodnutie JUDr.Liškovej je arogantné, protizákonné, úplne ignorovala moje argumenty, týkajúce sa označenia lomového bodu a s tým súvisiace povinnosti mojej osoby k tomuto bodu lomu, ignorovala mnou poukázané ustanovenia patričných zákonných ustanovení o identifikácii parcely 77/16, bez dôkazov a právnych dokumentov ma obvinila, že som demontoval časť pletiva, tvoriacu hranicu pozemku a zabetónoval som železný stĺpik asi 50 cm smerom do pozemku parcely 77/19, čo je parcela JUDr. Dreisiga.
  Spochybnila právne relevantný doklad identifikácie môjho pozemku, na ktorom je vyznačená hranica môjho pozemku čiernou farbou a jasnou červenou farbou (ktorú označil na predmetnej identifikácii oprávnený geodet) je označenie plota, ktorý bez
  11

  povolenia stavebného úradu v roku 2007 postavil a posunul smerom do mojej parcely v šírke 50 cm, drzý chatár Dreisig. Prikladám ako prílohu č.3.
  Uznesenie JUDr.Liškovej je ,,svojvoľné, arbitrárne, korupčné a protizákonné.
  Stotožnila sa s protizákonným postupom správneho orgánu, čím porušila moje občianske právo na postavenie si malej stavby (plota) na ochranu môjho majetku.

  29
  Podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne
  a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie predstavuje súhrn procesných úkonov od začatia konania až po vydanie konečného rozhodnutia.

  Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi
  a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. Toto ustanovenie je konkrétnym vyjadrením zásady zákonnosti. Správne orgány by mali dbať na dodržiavanie Čl. 2 ods. 2 Ústavy – štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.

  Rozhodnutie, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, je rozhodnutie nezákonné a ako také vykazuje vadu, ktorá je dôvodom na jeho zrušenie alebo zmenu.

  Splnenie mojej občianskej povinnosti, ktorú mi ukladá §19 písm.c) zákon č.162/1995 Z.z. vyhodnotila JUDr.Lišková ako porušenie zákona mojou osobou.
  12
  JUDr.Lišková ani starostka obce Malá Lodina však ani v jednom uznesení neuviedli paragrafové označenie zákona, ktoré som mal porušiť.
  Ani v jednom z uznesení starostky Fečkovej nie je deklarované paragrafové znenie
  o porušení konkrétneho zákona. Len stále ako papagáj uvádza, že som začal stavbu bez povolenia.
  To isté platí o uznesení JUDr.Liškovej zo dňa 28.01.2014.

  30
  1. Žiadam, aby sa zrušilo uznesenie č.Kd 262/13/8800-13 zo dňa 28.01.2014.

  2. Žiadam, aby mi bolo vydané povolenie k výstavbe malej stavby plota na parcele 77/16 v k.ú.Ružín.


  S úctou  Prílohy: v texte

  p.Juristut Čižnár,podrobne si prečítajte čo mi na list zo dňa 07.02.2014 odpovedal Váš ďalší skorumpovaný klientelizmom prokurátor JUDr.Šúrek, ktorý rozhoduje o mojej veci ako negramotný prokurátor,ktorý vo veci st.zákona vykazuje svoje rozhodnutie len aroganciou moci čím zakrýva nespôsobilosť v znalosti ustanovania st.zákona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Prikladám Vám kópiu listu č.VI/2 Gd 76/14/1000-10 zo dňa 07.04.2014.
  UPOZORŇUJEM NA FAREBNE OZNAČENÝ ODSTAVEC!!!!!!!!!
  Neskutočný humus u Vás na GPSR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  13
  Okrem toho Vás oboch vyzývam aby ste si podrobne preštudovali UPOZORNENIE PROKURÁTORA č.Pd 187/13-3 zo dňa25.06.2013 od JUDr.Jany Verebovej,prokurátorky okresnej prokuratúry!!!!!!!! Prikladám Vám už 20 kópiu tohto rozhodnutia.
  DO DNEŠNÉHO DŇA NEMÓŽEM UŽÍVAŤ SVOJ SÚKROMNÝ MAJETOK,PRETOŽE NA PROKURATÚRACH A POLÍCII SEDIA SKORUMPOVANÍ KLIENTELIZMOM IMBECILI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  31
  Toto rozhodnutie prokurátorky JUDr.Verebovej,je v súlade zo Stavebným zákonom ale skorumpovaná klientelizmom a neznalá St.zákona prokurátorka Lišková, svojím klienelickým rozhodnutím zmarila vyšetrovanie v súčinnosti so všetkými hlupákmi,ktorí VEDOME porušili zákon o St.konaní a Vy Juristut Čižnár jim v tom napomáhate!!!!!!!

  Žiadam aby list č.1 Kn 471/13/8800-38 zo dňa 06.04.2018 bol ako klientelický a chaotický zamietnutý!!
  Žiadam aby sa začalo konanie vo veci Podnetu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia OÚ Košice zo dňa 28.11.2013

  Žiadam aby JUDr.Pavol Petráško niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § ustanovení.

  S pozdravom

  Dňa 14.05.2018 mi bolo doručené Upovedomenie č.IV/3 Gn 942/15/1000-21 zo dňa 02.05.2018, ktorom mi prokurátor JUDr. Ladislav Hanniker píše:
  Podanie sme podľa obsahu posúdili ako žiadosť o preskúmanie postupu vo veci sp.zn. Kn 471/13/8800, o výsledku Vás písomne upovedomíme.
  Dňa 21.08.2018 so bol vypočutý vo veci Tr. podania na JUDr. Pavla Petráška, prokurátora Kraj.prok. Košice mojou osobou. Prikladám Zápisnicu č. ČVS: ORP-1334/3-VYS-KE-2018 zo dňa 21.08.2018 ako prílohu.
  Do dnešného dňa t.j. 23.10.2019 mi nebolo dodané meritórne rozhodnutie k tejto veci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Žiadam Vás Juristut Čižnár o okamžité vyšetrenie tejto veci, pretože do dnešného dňa nemôžem riadne užívať svoj majetok, za čo je zodpovedná Vaša skorumpovaná klientelizmom osoba!!!!!!!!!!!!!!
  Žiadam aby všetci prokurátori, ktorí vo veci korupčne konali, niesli trestnoprávnu zodpovednosť.
  S pozdravom

  Prikladám Tr.oznámenie na JUDr.Pavla Petráška, prokurátora Kraj.prokur. Košice zo dňa 05.03.2018


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  Krajská prokuratúra Košice JUDr.Jaromír Čižnár
  JUDr.Pavol Petraško Generálny prokurátor
  Mojmírová 5 Štúrova 2,812 85
  041 62 Košice 1 Bratislava 1
  05.03.2018

  Vec:

  Týmto podaním podávam v zmysle §185 násl.zákona 301/2005 Z.z Tr.poriadku v znení neskorších predpisov sťažnosť voči Uzneseniu č.
  č. 1 Kn 471/13/8800-36 zo dňa 26.02.2018 o odmietnutí Sťažnosti zo dňa 07.07.2015,
  Sťažnosti zo dňa 15.06.2017,Sťažnosť zo dňa 19.01.2018.

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Tr.poriadku,týmto podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, porušenie § 375 ods.1 písm.a),ods.2 písm.b) Tr.zákona,porušenie § 326 ods.3. písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.2.písm.b,c,d), § 5 zákona č.153/2001Z.z. porušenie § 26 ods.1) zákona č.154 /2001 Z.z. voči prokurátorovi Kraj.prokuratúry Košice JUDr.Pavlovi Petráškovi.

  Vážený JUDr.Čižnár dňa 19.01.2018 som poslal k Vaším rukám Sťažnosť na porušenie ustanovenia § 35 ods.1,zákona o prokuratúre voči Krajskej prokuratúre Košice a GPSR netrestný odbor.
  Dňa 02.03.2018 mi bolo doručené Oznámenie č.1 Kn 471/13/8800-36 zo dňa 26.02.2018.Okrem toho,že klientelizmom nakazený a vysokoškolský vzdelaný v odbore právo JUDr.Pavol Petraško,ktorý je zamestnancom Krajskej prokuratúry Košice a ktorý sa mi už niekoľkokrát vyhrážal,že moje podanie nebude vybavovať ak sa v mojích podaniach budú vyskytovať urážlivé a hrubé výroky si tento hlúpy a klientelický prokurátor dovolil vedome mariť vyšetrovanie,pretože v Uzneseni zo dňa 26.02.2018 sa nevenoval podstate mojej sťažnost,ktorá sa výsostne týkala veci nezákonného Zastavenia malej stavby plotu, ale obhajoval (vedome a úmyselne prekrútil moje podanie)Tr.podanie vo veci Pretiekanie fekálii zo žumpy stavebníka JUDr.Dreisiga!!!!!!!!

  2
  Nezaslúži si tento prokurátor vizitku hlúpy a klientelický,kedže sa tieto prešlapy opakuje neustále??????????????????
  Napriek tomu,že Vás o tom v mojích odvolaniach neustále upovedomujem,žiadam Vás o audienciu,Vaša odpoveď je vždy ZÁPORNA!!!!
  Posudte sám aký prístup k mojej veci zaujal tento skorumpovaný klientelizmom a hlúpy prokurátor Petráško.Takto si Váš odbor nikdy nezaslúži dôveru občanov!!!!
  Podľa mojho názoru sú v tejto veci tieto moje výroky relevantné vzhľadom k tomu,že vyšetrovanie tohto prípadu všeci prokurátori,okrem prokurátorky Okr.prokuratúry Košice-okolie JUDr.Verebovej,ktorá jediná ovláda Stavebný zákon, vyšetrovali klientelicky a v prospech zločincov.!!!!!!

  Od začiatku Vám dávam písomne na javo,že policajti a prokurátori,ktorí tento prípad vyšetrujú sú hlúpi, nepoznajú výklad Stavebného zákona a preto zneužívajú svoju právomoc ( aby zakrili svojú nevedomosť o Stavebnom zákone)v prospech zločincov,nevedia relevantne právne odôvodniť moje otázky,ktoré im kladiem!! Svojím konaním sa snažia dospeť k tomu aby sa táto vec premlčala,pričom porušujú moje práva,ktoré mi dáva ústava SR.
  Už to, že tento klientelizmom nakazený JUDr.Petráško sa vo svojom vyjádrení v oznámení zo dňa 26.02.2018 vyjadruje ako nesvojprávny (očividne,že si neprečítal dôkladne spis,v ktorom sa nevyjadrujem k veci trestného podania na starostku obce Malá Lodina p.Fečkovú ohladne ŽUMPY ale ohladne zastavenia mojej malej stavby PLOTU zo dňa 18.09.2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
  Jeho snaha o zmarení vyšetrenia mojej veci ohľadne nezákonného zastavenia mojej malej stavby plotu starostkou Malej Lodiny p.Fečkovou,presahuje všetky medze. Od roku 2012 si nemôžem užívať plnohodnotne svoj majetok len preto,že o veci Zastavenia malej stavby plotu rozhodujú hlúpi,neznalí Stav.zákona,skorumpovaní klientelizmom verejní činitelia SR a to pod Vaším vedením!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vážený JUDr.Čižnár,v týchto chvílach,kedy zavraždili novinára sa verejnosť konečne verejne dozvedela o nekalých praktikách Vaších podaktorých prokurátorov!!Konečne Ste sa to dozvedeli aj Vy. Alebo ste to vedeli ale nič Ste nerobili aby Ste tomu zabránili!!!!! Verejnosť sa

  3
  dozvedela konečne ako klientelicky a korupčne pracujú prokurátori SR medzi ktorých patrí aj JUDr.Petráško.


  Je neúnosné,čo si táto čvarga skorumpovaných verejných činiteľov dovoluje. Vážený JUDr.Čižnár,nepovažujem v tejto dobe,ktorá odhalila nekalé praktiky niektorých verejných činiteľov,medzi ktoré patrí aj osoba JUDr.Petráška,ktorý klientelicky vybavuje moje tr.podania na skorumpovaných klientelizmom verejných činiteľov,aby som Vás opätovne požiadal o audienciu,stane sa tak neskôr.
  Chcel by som Vás ale znovu oboznámiť so spismi,ktoré vyšetrovali klientelicky nakazení prokurátori,policajti a pracovníci verejnej správy.

  Prístup k vyšetrovaniu tejto veci zo strany JUDr.Petráška je vysoko klientelicky,krivý a nezákonný!!!!!!!!!!!!!!!Žiadam Vás aby ste poveril vyšetrovaním nezávislého prokurátora,ktorý nie je skorumpovaný klientelizmom,ktorý ovláda Stavebný zákon a ktorý mi uvedie v Uznesení relevantné právne dôvody v čom moja osoba pochybila !!!!! Aby nebol zo žiadnej prokuratúry v Košiciach!! Keď ho medzi Vámi nájdete.


  Vážený JUDr.Čižnár,skôr ako prejdem k samostatnej sťažnosti voči listu č.1Kn/471/13/8800-36 zo dňa 26.02.2018,oboznámim Vás o tejto veci,aby Ste bol v obraze o akú vec ide.

  Dňa 28.11.2013 som podal Podnet na okresnú prokuratúru Košice-okolie v tomto znení:

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  4
  Okresná prokuratúra Košice-okolie
  JUDr. Jana Verebová
  prokurátorka
  Štúrova 7
  041 47 KOŠICE Košice, 28.11.2013


  V E C :
  Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice,
  odbor výstavby a bytovej politiky č.OU-KE-OVBP-2013/00151 zo dňa 20.11.2013


  V zmysle ustanovenia § 31 ods. ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podávam týmto podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č.OU-KE-OVBP-2013/00151 z

You are here: Home About Us Slovenské kategórie Dokumenty Externé Vyhlásenie predsedu Súdnej rady SR k porovnávaciemu prehľadu EÚ v oblasti justície z roku 2020

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners