Justiční odborári obkľúčili Kolíkovej ministerstvo, protestovali proti novej súdnej mape

ZA ¼UDÍ: Kolíková odstúpi z funkcie ministerky| webnoviny.sk | 07. 10. 2021 | SITA |

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková.Foto: Archívne, SITA/Branislav Bibel

Členovia Základnej organizácie Odborového zväzu zamestnancov justície pri Krajskom súde v Bratislave sa vo štvrtok o 11:00 zhromaždili pred budovou Ministerstva spravodlivosti SR na protest proti pripravovaným zmenám takzvanej súdnej mapy. Informoval o tom hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Podľa odborárov sa totiž pri príprave novej Súdnej mapy SR nezohľadnili sociálne aspekty a požiadavky zamestnancov justície, ktorých pracovného a súkromného života sa nové usporiadanie súdov citeľne dotkne. V mnohých prípadoch totiž ide o dlhoročných zamestnancov a odborne zdatný administratívny aparát, ktorých justícia naďalej potrebuje pre jej riadne fungovanie.

Stanovenie termínu v krátkom čase

„Prítomnosťou pred budovou Ministerstva spravodlivosti SR chcú zamestnanci justície vyjadriť svoj nesúhlas s postupom Ministerstva spravodlivosti SR vo vzťahu k vyhodnoteniu pripomienok predložených Odborovým zväzom justície v SR k novej Súdnej mape,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Predkladateľ návrhov zákonov podľa odborárov v extrémne krátkom čase 59 hodín po skončení pripomienkového konania, v rámci ktorého sa nemohol zodpovedne a reálne oboznámiť s obsahom pripomienok a starostlivo ich vyhodnotiť, stanovil termín rozporového konania. To sa na ministerstve uskutoční práve vo štvrtok.

Príplatok pre zamestnancov

„Okrem toho, pre tých zamestnancov, kde sa zmenia podmienky ohľadom dochádzania, tak je tu nastavený príplatok 100 eur mesačne,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS), ktorá je v súčasnosti v Luxemburgu.

Konanie bude pokračovať na úrovni ministerky

„Mrzí ma, že práve počas toho, ako som na ministerskej rade v Luxemburgu, som sa dozvedela, že pred ministerstvom spravodlivosti je protestná akcia členov bratislavskej odborovej organizácie, ktorá súvisí s reformou justície. Viem, že sú tu z ich strany prezentované obsahové pripomienky, ktoré súvisia s otázkou, aké sú istoty pre zamestnancov v nadväznosti na zmenu súdnej mapy,“ uviedla Kolíková.

Agentúre SITA poskytol stanovisko ministerky Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti. Zároveň upozornil na to, že štvrtkové rozporové konanie k legislatívnym návrhom k súdnej mape bolo na odbornej úrovni a budúci pondelok má pokračovať aj na úrovni ministerky.

Vznesené pripomienky

V pondelok 5. októbra sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k novým návrhom reformy súdnej mapy. Najviac subjektov pripomienkovalo zákon o nových sídlach a obvodoch okresných súdov. Vzniesli celkovo 164 pripomienok z toho zásadných bolo 103.

K návrhu nových sídel a obvodov krajských súdov vzniesli celkovo 131 pripomienok z toho zásadných 86. Návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava pripomienkovali subjekty celkovo 69-krát a z toho vzniesli 28 zásadných pripomienok. V rámci medzirezortného pripomienkového konania vzniesli aj 61 pripomienok k zriadeniu Metského súdu Košice.

Zásadných bolo 23 pripomienok. Pripomienky k návrhom vzniesla napríklad Generálna prokuratúra SR, množstvo krajských a okresných súdov, samosprávy, ministerstvá, Najvyšší súd SR či Slovenská advokátska komora.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (Capcara Ondrej)

  p. Kolíková konečne už vypadnite s postu, ktorý nie je pre Vašu klientelizmom skorumpovanú osobu určený!!!
  Tento pôst musí zastupovať bezúhonná osoba a nie osoba, ktorú média opisujú ako klientelickú!!!
  Už len Vaše rozhodnutie vo veci môjho syna je viac ako skorumpované klientelizmom, kedže ste si dovolili synovi oznámiť, že sa nehodláte s jeho trestným oznámením zaoberať a vec bez prejednania ste odložili ako keby ste bola Bohom v Slovenskej republike!!!
  Syn poslal toto Tr. oznámenie Vám, prerože znalci patria pod Váš rezort!!! Prikladám Tr. oznámenie na znalca Ing. Ladislava Imricha a uvažte či by ste nemali podať demisiu pokiaľ je čas!!
  Capcara Ľuboš, Ždiarska 23, 04012 Košice

  14.06.2021

  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti SR
  Račianska 71
  813 11 Bratislava

  Vec
  Podávam sťažnosť v súbehu s trestným oznámením
  podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) T r. poriadku vo veci Znaleckého posudku č. 36/2019 zo dňa 03.05.2019 ohľadne dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 s p. zn. KRPZ-KE-KD 12.26/2019-P, pre porušenie § 347 ods.1 písm. b), ods.2 písm. b) T r. zákona, porušenie § 26 ods.1 písm. b) zákona č.382/2004 Z.z. na Ing. Ladislava Imricha, znalec v odbore Doprava cestná- odvetvie: nehody v cestnej doprave.

  Odôvodnenie

  Dňa 18.02.2019 zaslal poverený príslušník PZ npor. Gabriel Rozman UZNESENIE č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019, v ktorom ho vyzýva aby vypracoval znalecký posudok k dopravnej nehode zo dňa 11.02.2019 a uložil mu znalecký posudok vyhotoviť v dvoch vyhotoveniach a to do 30 dní! Poverený policajt Ing. Imricha poučil v UZNESENI o trestných následkoch nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Tr. zákona! V dopravnej nehode som bol ako účastník obvinený pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona.
  Niekoľkokrát som požiadal policajta Rozmana a JUDr. Tokára aby mi zaslali znalecký posudok vypracovaný Ing. Imrichom.
  Obaja mi znalecký posudok odmietli poskytnúť!!
  Policajt Rozman ako aj prokurátor JUDr. Tokár hrubo porušili moje právo oboznámiť sa so znaleckým posudkom znalca s cestnej dopravy, ktorý vypracoval Ing. Imrich, napriek tomu, že som o tieto spisy požiadal

  2
  niekoľkokrát aj formou zákona č.211/2000!! Policajt Rozman a JUdrlant Tokár hrubo porušili moje práva dané úst. § 34 ods.1) Tr. poriadku!!
  Dvakrát som požiadal ministerku spravodlivosti Mgr. Máriu Kolíkovú o preskúmanie rozhodnutia Okresného súdu Košice II č. 1Sprl/46/2020 zo dňa 12.11.2020 a rozhodnutie Kraj. súdu v Košiciach č. 1Sprl/163/2020 zo dňa 17.12.2020!!
  Až na príkaz MS SR sa Okresný súd v Košiciach uráčil rozhodnúť, že mi pošle žiadaný znalecký posudok znalca Ing. Ladislava Imricha a to 24.05.2021!!!

  Bolo mi hrubo odňaté právo na poskytnutie fotokópii znaleckého posudku Ing. Ladislava Imricha a to prokurátorom JUDrlantom Igorom Tokárom a hore uvedenými Okr. a Kraj. súdom!!!
  Ako dozorný prokurátor vo veci JUDr. Igor Tokár, neupozornil vyšetrujúceho policajta Rozmana na porušenie ustanovenia o vyšetrovaní mojej osoby ako svedka, pričom svojím rozhodnutím č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 až dňa 24.07.2019 bolo vznesené na moju osobu obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona a to bez toho aby som si znalecký posudok prečítal v prípade sa voči nemu odvolal alebo kládol znalcovi otázky!!!
  Znalec Ing. Ladislav Imrich nedodal v danej lehote znalecký posudok z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 a to do 30 dní, ktoré mu určil policajt Rozman Uznesením zo dňa 18.02.2019.
  Ing. Imrich ukončil svoj znalecký posudok dňa 03.05.2019 ale poslal ho policajtovi Rozmanovi až v 7 mesiaci 2019 roku!!!!

  Privolaný znalec v Odbore cestná doprava Ing. Ladislav Imrich uviedol nepravdy v znaleckom posudku ( ktorý bol dodaný až po 5 mesiacoch policajtovi Rozmanovi), ktorý ho poslal dozornému prokurátorovi JUDr. Tokárovi, ktorí zrejme usúdili, že nehodu zapríčinil vodič p.Remata a preto sa dohodli na tom, že začnú spoločne preťahovať vyšetrovacie úkony aby mohli v konečnom dôsledku zmariť moje právo na
  3
  súdny proces kde by som sa pomocou právneho zástupcu ( čo mi nebolo umožnené zákonným ustanovením podľa § 34 ods.1 Tr. poriadku) obhájiť voči trestnému stíhaniu podľa § 158 ods. 1 Tr.zákona . Bolo mi odmietnuté prokurátorom JUDr. Igorom Tokárom, predsedom Okresného súdu Košice II JUDr. Adriánom Pažúrom, predsedkyňou Kraj. súdu Košice JUDr. Federikou Zozuľákovou ako aj podpredsedom Kraj. súdu JUDr. Jozefom Maruščákom oboznámiť sa so znaleckým posudkom, klásť znalcovi otázky a možnosť spochybniť znalecký posudok Ing. Ladislava Imricha v konaní pred sudcom a prípadne povereným obhajcom, ktorý mi bol vyšetrujúcim policajtom Rozmanom odmietnutý, napriek tomu, že som o znalecký posudok požiadal formou zákona č. 211/ 2000 Z.z
  Po neustálych sťažnostiach na MS SR mi konečne bol zaslaný dňa 07.06.2021 Znalecký posudok č.36/20219 zo dňa 03.05.2019????
  Po dôkladnom prečítaní posudku.
  Tak ako som predpokladal Ing. Ladislav Imrich, je nekompetentný ako znalec v odbore cestná doprava lebo v mojom ( alebo viacerých prípadoch) hrubo porušil ustanovenie § 347 Tr. zákona!!
  Odôvodnenie

  Dňa 11.02.2019 som sa chcel dostať z ulice Peknej domov nad Jazerom, kde mám trvalé bydlisko.
  Na hlavnej ceste Rastislavova smerom k starej nemocnici stála kolóna motorových vozidiel pretože mali na semafore červenú.
  Vodič, ktorý si všimol, že dávam smerovkou znamenie na odbočovanie vľavo, ostal stať na úrovni križovatky.
  Chvíľku som postál na úrovni križovatky ulice Peknej a pozeral som na vodiča stojaceho po mojej ľavej ruke, ktorý mi dal znamenie, že môžem bezpečne prejsť križovatkou.
  Keďže sa jedná o vodiča, ktorý tým, že mu bol vydaný DI PZ vodičský preukaz je spôsobilý a náležite poučený o dôležitom rozhodnutiu ( pokynom ruky) som sa pohol smerom na úroveň stojaceho auta, s ktorého mi vodič dal pred tým pokyn, že môžem pokračovať v jazde .
  4
  Videl som ako sa vodič pozrel do spätného zrkadla a keďže nevidel v ľavom jazdnom pruhu žiadne vozidlo, dal mi pokyn aby som pokračoval v jazde.
  Vyprosujem si, aby nespôsobilý znalec Ing. Imrich, ktorý na strane 29 zn. posudku uráža a vyjadruje sa o vodičovi ako o nespôsobilej a nepoučenej osobe!!
  Taktiež si vyprosujem od Ing. Imricha aby sa vyjadroval k mojej technike jazdy ako nesprávnej!!
  Ing. Imrich má moju osobu za hlupáka?
  Opak je pravdou!!!
  Keď mi dal vodič pokynom ruky, že môžem pokračovať v jazde, pohol som sa a zastavil som na úrovni stojacích aut, tak aby som sa presvedčil, že vodič mi dal správny pokyn a na vozovke sa nenachádza žiadne vozidlo.
  Keď som sa presvedčil, že na vozovke nie je žiadne vozidlo, pohol som sa smerom na jazdný pruh, ktorý smeruje na sídlisko nad Jazerom ( smer Ryba). Keď som sa nachádzal s mojim autom už v mojom jazdnom pruhu , zbadal som ako asi zo vzdialenosti 50 m sa na moju zadnú časť auta rúti asi 90 km rýchlosťou vozidlo značky Pegueot , ktorého vodič balancoval zo strany na stranu ako by sa nevedel rozhodnúť na ktorú stranu sa ma zaradiť.
  Predpokladám, že vodič Peugeotu sa nevenoval náležite cestnej premávke a v poslednej chvíli videl moje auto ako prechádzam z jeho jazdného pruhu na môj jazdný pruh a zrejme spanikáril a v dôsledku, že by mohol naraziť v dôsledku intenzívneho brzdenia a šmyku auta do vpravo stojacích vozidiel, strhol volant vľavo čím narazil do mojej ľavej časti vozidla, ktoré už bolo v jazdnom pruhu na smer Ryba.
  Vodič p. Remeta jednoznačne zapríčinil kolíziu dňa 11.02.2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nekompetentný znalec Ing. Imrich nikde neuvádza pod akým uhlom vodič Peugeotu narazil do môjho auta!  5
  Vo svojej výpovedi p. Remeta vypovedá, že volant držal rovno a prudko brzdil, ale Ing. Imrich na strane 19 znaleckého posudku tvrdí, že, citujem:
  Vodič vozidla Peugeot 407 reagoval na vznik kolíznej situácie intenzívnym brzdením , pričom sa s najväčšou pravdepodobnosťou sa pokúsil zabrániť stretu vozidiel aj náhlou zmenou smeru jazdy vľavo.
  Akých vozidiel? Vpravo alebo vľavo????????
  P. Ing. Imrich !!!!!!!!!!
  Nevedel som, že Ing. Ladislav Imrich sedel ako duch na sedadle za vodičom p. Remetom a všetko pozorne sledoval!?
  Kde tento neznalec videl aby sa vodiči vyhli kolízii tak, že sa navzájom zrazia!!

  Nakoľko mám automatickú prevodovku nevyvinul som dostatočnú rýchlosť aby som sa rýchlo vzdialil na bezpečné miesto vpravo na okraj môjho jazdného pruhu pred nebezpečným vodičom p. Remetom!!

  Tu by som chcel upozorniť nespôsobilého znalca Imrich na to, že keby si riadne popozeral fotokópie priložené k posudku tak by si všimol, že na strane 54 posudku je jasne vidieť, že môj Opel Vectra má AUTOMATICKÚ PREVODOVKU a preto akcelerácia z miesta je pomalšia ako u mechanických prevodoviek!!! JA, ako majiteľ tohto vozidla som si toho plne VEDOMÝ!!!
  Tento rozdiel však znalec Imrich nepozná!!!!
  Týmto chcem povedať, že keby som videl na konci cesty ( kde je výhľad až ku križovatke smer na cintorín, okolo 100 m) vozidlo, nepohol by som sa z miesta pokiaľ by to nebolo bezpečné!!!!
  Bol som vodičom s povolania a mám 30 ročnú prax a po celú tuto dobu som nemal jedinú kolíziu!!
  Neznalec Ing. Ladislav Imrich na svojich video rozprávkach vykresluje ako
  6
  Peugeot 407 naráža do môjho Opelu Vectra.
  Ako tento neznalec vedel, že vozidlo Peugeot išlo tesne pri ľavej čiare, ktorá oddeluje jazdné pruhy?? ( pardon on sedel ako duch za vodičom Remetom)!
  Pritom v znal. posudku na strane 16 je nakreslený náčrt, na ktorom Ing. Imrich uvádza, že p. Remeta správne uviedol miesto stretu vozidiel a to v bode 6. 20m od pravej krajnice .
  Tu by som dal do pozornosti hrubé pochybenie v prospech vodiča p. Remetu a v môj neprospech neznalca Ing. Imricha, ktorý vo svojich výpočtoch zámerne neuviedol šírku a dlžku vozidla Pegueot 407 pretože pri nákrese na liste č. 12 Ing. Imrich uvádza, že šírka jedného jazdného pruhu je 4.20 m a celková šírka vozovky je 11.1 m ??!!
  3x 4.20= 11.1 m???
  Takže, keď šírka jedného jazdného pruhu je 4.20 m, v ktorom stáli vozidla na signál ,, červená“ vodič Peugeotu sa pohyboval pri ľavom kraji vozovky,
  Šírka auta Peugeot je 1911 cm, to znamená, že od oddelovacej čiary pravého jazdného pruhu a krajom Peugeotu bola medzera 2289 cm!!
  Stojace vozidlo v pravom jazdnom pruhu, predpokladajme, že má šírku 200 cm, vozidlo stálo v strede vozovky takže na každej jeho strane je voľný priestor 110 cm, takže p. neznalec Ing. Imrich, koľko je 2289 cm +1100 cm?
  Vedľa stojacích aut v pravom jazdnom pruhu by bezpečne prešla TATRA 111!!!!

  Vozidlo p. Remetu by bezpečne prešlo okolo vpravo stojacích aut!!!!!
  Preto som s prekvapením čítal úryvok z fantastického románu pod názvom ,, znalecký posudok č. 36/2019 zo dňa 03.05.2019“ kde je
  7
  napísané, že vodič Peugeotu sa snažil vyhnúť kolízii odbočením doľava, priamo do môjho vozidla!!
  Nakoľko dlžka Pegueotu 407 je 4676 cm, pri rotácii Peugeotu 407 okolo svojej osi sa znalec alebo neznalec Ing. Imrich neopýtal sám seba v akej vzďalenosti pravého jazdného pruhu kde stáli čakajúce auta na zelenú, by sa nachádzal Pegueot 407 pri rotácii v 90 stupňovom uhle??!!
  Na strane 16 znal. posudku je vyznačené miesto nehody podľa p. Remetu 6.20m od pravej krajnice.
  Dlžka Pegueotu 407 je 4676 cm. Pri rotácii Pegueotu okolo osi v 90 stupňovom uhle by sa koľko cm nachádzalo auto p. Remetu v priestoroch pravého jazdného pruhu, Ing. Imrichu??

  Policajt Ing. Imricha poučil v UZNESENI o trestných následkoch nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Tr. zákona!

  Napriek tomuto poučeniu Ing. Ladislav Imrich toto poučenie nerešpektoval a opakovanie v znaleckom posudku vedome preferuje klamstvo, predkladá nezákonné dôkazy, ktoré sú jednoznačne v prospech vodiča p. Remetu a môj neprospech v konečnom rozhodnutiu súdu.

  Napríklad na str. 18 posudku Ing. Imrich presvedčivo prirovnáva kolíziu, na ktorej je jednoznačne vidieť, že vozidlo čelne narazilo do boku druhého vozidla!!
  Vodič Peugeotu narazil do môjho vozidla do boku pozdlžne ( neznalec Ing. Imrich neuviedol uhol nárazu)!!
  Na snímke vľavo neznámeho vozidla je vidieť, že to bol čelný náraz vozidla do boku druhého vozidla!
  Na snímke je evidentne vidieť, že vozidlo má rozbitý celú prednú časť !!
  Na snímke je evidentne vidieť, že vozidlo má deformovanú celú kapotu smerom do vnútra vozidla!!!!!!
  8
  Na snímke vpravo je evidentne vidieť, že na vozidle Peugeot je kapota deformovaná len na ľavej strane smerom k ľavému kolesu, ktoré nie je poškodené ( snímka na str. 43 posudku) a preto je evidentné, že vozidlo Peugeot sa po mojom ľavom zadnom blatníku šmýkalo až ku zadnému ľavému kolesu a to keď už som bol vo svojom jazdnom pruhu, ktoré je poškodené!!
  Ing. Ladislav Imrich porovnáva neporovnateľné aby zmaril spravodlivé vyšetrenie tejto dopravnej nehody a len v prospech p. Remetu!!
  Napriek tomu na str. 17 Ing. Imrich uvádza, že použil katalógové listy EVU!
  Tento Ing. Imrich robí z mojej osoby hlupáka? Sám je hlupák!!

  Celý znalecký posudok Ing. Ladislava Imricha vykazuje známky nepravdivých informácii, ktoré mali vplyv na konečné rozhodnutie súdu a výške trestu v neprospech mojej osoby ale v prospech p. Remetu.

  Žiadam aby znalecký posudok č.36/2019 zo dňa 03.05.2019 bol v celom rozsahu zrušený, pretože znal. posudok je nekompletný, nie sú konkretizované všetky argumentačné body, ktoré som uviedol v tr. oznámení na Ing. Ladislava Imricha. Opísal som zistené vady skutkového stavu.
  Boli neúplné a nedostatočné za účelom aby neznalec Ing. Imrich zmaril spravodlivé vyšetrenie DN!!
  Znalecký posudok je len formálny, obsah je nedostatočný, javí známky klientelizmu a výpočty sú nastavené v prospech p. Remetu!!
  Žiadam aby sa náležite a zákonne preskúmal znalecký posudok č. 36/2019 zo dňa 03.05.2019, ktorý vypracoval znalec v odbore cestná doprava Ing. Ladislav Imrich.

  Žiadam aby sa vykonal nový znalecký posudok!!
  V prípade dokázania porušenia § 347 Trestného zákona Ing. Ladislavom Imrichom si nárokujem od jeho osoby odškodnenie za nemajetkovú ujmu
  9

  10 000 eur , pretože Ing. Ladislav Imrich svojím preťahovaním v konaní (nedodal znal. posudok v zákonnej lehote) zapríčinil, že moja osoba sa včas nemohla zoznámiť s jej obsahom aby som sa k posudku mohol vyjadriť, dávať znalcovi otázky a prípadne sa voči nemu odvolal, ktoré žiadam vyplatiť do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia na moju domovú adresu.

  S pozdravom

Powered by Komento