Vyhlásenie sudcov k verejnému znevažovaniu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Nebojácne vyhlásenie sudcov k situácii v spoločnosti ~ Magazín Slovensko| Dana Jelinková Dudzíková | 4. septembra 2021 |

My, podpísaní sudcovia SR, viazaní zloženým sľubom sudcu, sa nemôžeme nečinne prizerať devastácii právneho štátu, ku ktorej dochádza aj verejne prezentovanou absolútnou neúctou politickej moci a značnej časti médií voči osobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorá sa prejavuje faktickými výzvami k nerešpektovaniu jeho kompetencií ako ústavného orgánu ochrany zákonnosti, chrániaceho práva a zákonom chránené záujmy všetkých fyzických a právnických osôb, ako aj štátu.

Z hľadiska ďalšieho udržania demokratických istôt v právnom štáte považujeme za neakceptovateľné snahy výkonnej a zákonodarnej moci o účelové zmeny zákonných inštitútov slúžiacich na ochranu zákonnosti bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie.

Ako sudcovia považujeme za absolútne neprijateľnú verejnú degradáciu riadne odôvodnených rozhodnutí generálnej prokuratúry zo strany jej podriadených zložiek justičných orgánov a osôb zodpovedných za výkon svojej funkcie priamo generálnemu prokurátorovi.

Obdobne nevhodne by vyznievala znevažujúca polemika sudcov nižších stupňov so zrušujúcimi rozhodnutiami súdov vyšších inštancií. Takýmto správaním široko tendenčne podporeným politickými a mediálnymi útokmi, ktoré nemajú akýkoľvek objektívny odborný základ, je masívne podkopávaná dôvera spoločnosti v justičné orgány.

K potrebnej dôvere občanov v ústavné inštitúcie a ich predstaviteľov neprispieva ani mediálna dezinterpretácia následkov aplikácie § 363 Trestného poriadku, ktorý zákonný inštitút predstavujúci pre každého občana tohto štátu poistku pred svojvôľou zo strany zložiek verejnej moci, a keďže nezakladá prekážku rozhodnutej veci, nevylučuje ani opätovné začatie trestného stíhania, resp. vznesenie obvinenia, avšak už zákonným spôsobom. Tolerovanie nezákonnosti v činnosti orgánov činných v trestnom konaní je totiž vzhľadom na svoju zásadnú spoločenskú nebezpečnosť vo svojich možných dôsledkoch v príkrom rozpore s proklamovanými reformnými snahami o očistu politického a spoločenského života.

Aktuálne útoky na generálneho prokurátora a politické snahy o zmenu právnej normy iba z dôvodu individuálnych rozhodnutí generálnej prokuratúry v rozpore so spoločenským očakávaním, ktoré je však výrazne formované dlhodobou kampaňou mienkotvorných médií, vyplývajúcou zo subjektívnych názorov úzkeho spektra verejnosti s nedostatočným právnym vedomím, považujeme za mimoriadne nebezpečne podkopávajúce základné istoty občanov v demokratickej spoločnosti a to bez ohľadu na to, či sú motivované snahou o zneužitie moci na politické ciele, alebo iba dôsledkom nevedomosti a nekompetentnosti tých, ktorí takýmito krokmi ohrozujú fungovanie právneho štátu.

Majúc na zreteli základné princípy právneho štátu považujeme za potrebné upozorniť na riziko, že celospoločenská akceptácia a politická podpora takéhoto stavu nebezpečne smeruje k totalitnému režimu, nastolenie ktorého nie je v záujme žiadneho občana spoliehajúceho sa v 21. storočí na ochranu svojich práv ústavnými orgánmi  fungujúcimi v slobodnom demokratickom zriadení.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  VY?? sudcovia, ktorí ste napísali toto vyhlásenie sa podobáte na týchto skorumpovaných klientelizmom sudcov, ktorí ste výkvetom ,, právneho " Slovenského štátu?! Paraziti tejto spoločnosti !!
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  16.08.2021

  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava

  Vážená p. Mgr. Kolíková

  Sťažnosť na prieťahy v konaní vo veci Žaloby na JUDr. Milan Konček sudca Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29 zo dňa 30.08.2020 pod č.15C/27/2020.


  Dňa 30.08.2020 som poslal túto žalobu, ktorú sa košický sudcovia snažia pozametať pod koberec!!
  Do dnešného dňa nebolo vytýčené pojednávanie vo veci!!
  Skorumpovaní klientelizmom sudkyne sa snažia vec ututlať a pozametať pod koberec a naviac sa snažia o to aby sa nedostala sudcom novovytvoreného Správneho súdu!!!
  Dňa 25.05.2021 som poslal Odpoveď na Uznesenie č.15C/27/2020-112 do dňa 11.05.2021, na ktoré mi do dnešného dňa nebolo odpovedané!!!
  Odpoveď zo dňa 25.05.2021 prikladám.
  Dúfam p. Kolíková, že všetko dáte zákonne vyšetriť.

  2
  Dňa 30.08.2020 som podal :


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e  30.08.2020

  Okresný súd v Košiciach
  Štúrova 29
  041 51 Košice

  ŽALOBA  Podávam žalobu zo zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia vo veci Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1písm. d ) zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod č. OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.


  3

  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice


  Žalovaný

  JUDr. Milan Konček sudca Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29
  Podľa § 127 ods.1 CSP


  a) Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29


  c) zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia

  d) potrestanie páchateľa tohto skutku podľa právnych zákonov SR.

  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu

  4
  s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči JUDr. Milan Konček, sudca Krajského súdu v Košiciach pre zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.
  Rozsudok v mene Slovenskej republiky Sp. zn. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 vynesený sudcom JUDr. Milanom Končekom je nezákonný, javí známky korupcie klientelizmom, žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku a náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím podľa § 5 ods.1) Zákona 514/2003 Z.z. a to vo výške 10 000 euro s 5% úrokom od roku 2016 a nahradiť trovy konania a poplatky vo výške 99.20 euro + súdny poplatok 35 euro a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.

  A takto pracujú podaktorí sudcovia Košických súdov vo veci!!!
  Žiadam Vás aby ste konečne zatrhli pokračovať JUDr. Slebodníkovej v praktikách sudcov Polka, Jankovská a ďalších, ktorá robí hanbu Slovenskému súdnictvu a len zvyšuje percento nedôvery v SK súdnictvo.
  Posúďte sám
  Vec
  Sťažnosť voči uzneseniu sp. zn. 15C/27/2020-93 zo dňa 15.03.2021 v súbehu
  s § 62 ods.1 v súbehu s § 196 ods. 1 Trestného poriadku podávam trestné oznámenie pre porušenie § 326 ods. 2 písm. b) písm. c), ods.3 písm. c), ods. 4 písm. c), § 326a), § 339 ods. 1), § 344 ods.1 písm, a), písm.b), ods. 2 písm. b), písm. c), písm. d), § 375 ods.1 písm.a), ods. 2 písm.b) Trestného zákona, porušenie čl. 2 ods.2, čl. 46 ods.1, ods.2, ods.3, ods4, Ústavy SR, porušenie čl. 2, čl. § 2), čl. 36 LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD na
  sudkyňu Okresného súdu Košice I JUDr. Ivetu Slebodníkovú.
  5

  Žiadam Vás aby ste konečne zatrhli pokračovať JUDr. Slobodníkovej v praktikách sudcov Polka, Jankovská a ďalších, ktorá robí hanbu Slovenskému súdnictvu a len zvyšuje percento nedôvery v SK súdnictvo.
  Uznesenie sp.zn. 15C/27/2020-93 je v celom rozsahu klientelicke, arbitrárne a javí sa, že JUDr. Iveta Slebodníková sa snaží tr. podanie na JUDr. Končeka pozametať pod koberec!!
  Sudkyňa JUDr. Slebodníková vedome porušuje moje právo na prístup k spravodlivému súdu dane Ústavou SR!!
  Skorumpovanú klientelizmom JUDr. Ivetu Slebodníkovú upozorňujem, že hrubo porušuje ustanovenie § 326 a) Tr. zákona!!

  Ďalej ju upozorňujem ,že :

  §62 Podanie
  (1)
  Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná.

  Ďalej ju upozorňujem, že účastník konania nie je povinný v žalobe uvádzať právne posúdenie svojho nároku. Takéto právne zdôvodnenie je procesnoprávne irelevantné, nakoľko podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je povinnosťou účastníka opísať iba
  6
  rozhodujúce skutočnosti skutkového, nie právneho charakteru.
  Uvedené potvrdzuje aj súdna prax, podľa ktorej: „Občianske súdne konanie je totiž ovládané zásadou iura novit curia (práva pozná súd).
  Právne posúdenie nároku. Účastník konania nie je povinný v žalobe uvádzať právne posúdenie svojho nároku. Takéto právne zdôvodnenie je procesnoprávne irelevantné, nakoľko podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je povinnosťou účastníka opísať iba rozhodujúce skutočnosti skutkového, nie právneho charakteru.
  Uvedené potvrdzuje aj súdna prax, podľa ktorej: „Občianske súdne konanie je totiž ovládané zásadou iura novit curia (práva pozná súd). Účastníci konania nie sú povinní uplatnený nárok, ani obranu proti nemu, právne kvalifikovať, pretože právna kvalifikácia veci je vecou súdu. Musia ale uviesť rozhodné skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby uplatnený nárok alebo obranu proti nemu právne kvalifikoval. Súd tak skúma, či tvrdené skutočnosti možno podriadiť pod hypotézu niektorej právnej normy tak, aby z dispozície tejto právnej normy bolo možné vyvodiť plnenie, prípadne určiť, či tu žalobcom požadovaný právny vzťah alebo právo je alebo nie je alebo potvrdiť také skutočnosti, ktoré bránia tomu, aby bolo žalobe vyhovené. Ak účastník uvedie rozhodujúce skutočnosti, z ktorých vyvodzuje ním tvrdený nárok alebo obranu proti nemu, ale s týmito skutočnosťami spája nesprávne právne následky, nie je súd viazaný právnym názorom účastníka a je povinný posúdiť vec podľa tých právnych noriem, ktoré na tvrdený a súdom zistený skutkový stav dopadajú“ (napr. uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 22. 09. 2010, sp. zn. 5 Cdo 196/2009).
  c) Predloženie listinných dôkazov spolu so žalobou. Podľa ustanovenia § 79 ods. 2 OSP je síce navrhovateľ povinný k žalobe pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny – predmetné ustanovenie je však potrebné vykladať systematickým spôsobom v kontexte ustanovenia § 43 ods. 2 OSP, v zmysle ktorého súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania iba za splnenia podmienky, že pre daný nedostatok žaloby nemožno v konaní pokračovať.
  Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že nepredloženie listinných dôkazov nepredstavuje taký nedostatok, resp. prekážku, pre ktorú nemožno pokračovať v konaní, pretože tieto dôkazy môžu byť predložené
  7
  súdu kedykoľvek v priebehu konania až do skončenia dokazovania. V súlade s ustanovením § 120 ods. 4 OSP je žalobca procesne oprávnený predkladať dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a OSP) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. S poukazom na uvedené predstavuje postup súdu, ktorý odmietne žalobu z dôvodu nepripojenia listinných dôkazov, na ktoré sa odvoláva popretie koncentračnej zásady a samotnej podstaty súdneho konania, v rámci ktorého sa vykonáva dokazovanie spravidla na ústnom pojednávaní. Nepredloženie dôkazov sa môže premietnuť jedine v neunesení dôkazného bremeno a následnom zamietnutí žalobného návrhu, ale nie v odmietnutí návrhu bez meritórneho prejednania veci.
  Posudzovanie žalôb a porušenie práva na prístup k súdu
  Pokiaľ ide o doplnenie a odstránenie vád žaloby, Ústavný súd SR judikoval, že výklad a používanie § 43 ods. 1 a 2 OSP musí v celom rozsahu

  rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Všeobecný súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 OSP).
  Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 OSP). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 139/02 z 26. februára 2003; nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 154/08 z 24. septembra 2008).

  8
  Sám Občiansky súdny poriadok to vyjadruje tak, že umožňuje zastaviť konanie podľa § 43 ods. 2 len vtedy, ak v konaní nemožno pre nedostatky žaloby pokračovať. Pokračovať v konaní chápeme v tomto zmysle ako možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, akými sú neodstrániteľné nedostatky žalôb. Pri zastavení konania musí ísť o prekážky pre akýkoľvek ďalší postup všeobecného súdu, napríklad zo žaloby nie je zistiteľný návrh na rozhodnutie vo veci samej (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. IV. ÚS 1/02 z 26. septembra 2002).
  Podľa judikatúry sa za vadný postup súdu, ktorým možno účastníkovi odňať možnosť konať pred súdom považuje aj odmietnutie podania, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, hoci pre také rozhodnutie neboli splnené podmienky, pretože sa takým rozhodnutím bráni žalobcovi v realizácii procesného práva domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené na súde (napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2012, sp. zn. 4 Cdo 144/2011).
  Právo na prístup k súdu je nevyhnutnou podmienkou, aby sme vôbec mohli hovoriť o práve na spravodlivý proces, čím predstavuje jeho imanentnú súčasť. Samotné právo na prístup k súdu síce expressis verbis neupravuje ani Ústava SR ani Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

  (ďalej len „Dohovor“), čo však neznamená, že jeho existenciu nemožno implicitne vyvodiť v zmysle premisy „ak nie je proces, nemôže byť ani spravodlivý“.
  Implicitná povaha práva na prístup k súdu však nemení nič na jeho zásadnosti (bližšie pozri MOLEK, P.: Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 76.), čo Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) deklaroval napríklad v rozsudku Golder proti Spojenému kráľovstvu, v ktorom vyložil jeho význam nasledovne: „Bolo by nemysliteľné, aby článok 6 ods. 1 Dohovoru detailne popisoval procesné záruky poskytované stranám prebiehajúceho sporu a aby primárne nechránil to, čo samo o sebe umožňuje mať prospech práve z týchto záruk, teda prístup k súdu. Zásady spravodlivosti, verejnosti a rýchlosti súdneho konania totiž nemajú žiadnu hodnotu, ak žiadne konanie neprebieha. Ak zhrnieme tieto vyslovené úvahy, dospejeme k záveru, že právo na prístup k súdu tvorí esenciálny prvok práva na spravodlivý proces“ (rozsudok ESĽP vo veci Golder proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 21.02.1975, sťažnosť č. 4451/70, § 35-36).
  9
  Existenciu práva na prístup k súdu akceptuje aj právna doktrína, ktorá uzatvára, že ak hlavným zmyslom a účelom článku 6 ods. 1 Dohovoru je dosiahnutie spravodlivého súdneho procesu, potom by bolo priamo v rozpore s tým zabránenie vôbec vzniku súdneho procesu. Zamedzením prístupu k súdu by sa vlastne nemohol naplniť ani hlavný zmysel (účel) práva na spravodlivý súdny proces, ktorým je súdna ochrana práva. V tomto zmysle potom právo na spravodlivý súdny proces obsahuje dve integrálne súčasti, ktoré sú vzájomne späté a podmienené, a to právo na prístup k súdu a právo na spravodlivé súdne konanie (SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. II. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o. a Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 10.).
  Právo na prístup k súdu môže na druhej strane podliehať rôznym procesnoprávnym obmedzeniam a formalitám (ako napríklad legislatívne upravenie náležitostí žaloby), avšak iba pri zachovaní jeho podstaty a pri rešpektovaní primeranosti obmedzenia, aby nedošlo k odopretiu práva na prístup k súdu do takej miery, že by bol narušený jeho účel. Okrem uvedených kritérií je nevyhnutné, aby konkrétne obmedzenie sledovalo legitímny cieľ, t.j. aby nebolo svojvoľné (rozsudok ESĽP vo
  veci Ashingdane proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 28.05.1985, sťažnosť č. 8225/78, § 57).


  Súd má v zásade skúmať návrh na začatie konania (žalobu) len po formálno-právnej stránke (nie však formalisticky) v tom zmysle, či žaloba obsahuje potrebné náležitosti z hľadiska ich formy, t.j. nie z pohľadu, či sú tieto náležitosti aj obsahovo správne – to, či je skutkový stav vymedzený dostatočne, resp. či sú na jeho preukázanie označené relevantné dôkazy je predmetom konania vo veci samej v procese dokazovania. Neunesenie bremena tvrdenia ako aj dôkazného bremeno sa totiž premieta do meritórneho (vecného) rozhodnutia, ale v každom prípade to nie je dôvodom na odmietnutie žaloby, resp. prekážkou pre začatie konania.
  JUDr. Slebodníková svojou aroganciou moci, obštrukciami a arbitrárnosťou hrubo a vedome preťahuje konanie v prospech JUDr. Končeka!!

  10
  Odôvodnenie
  Dňa 20.08.2020 som podal osobne na Okresný súd Košice I Žalobu na JUDr. Milana Končeka zo zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia vo veci Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1písm. d ) zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod č. OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.

  Dňa 30.08.2020 mi bolo doručené uznesenie č. 15C/27/2020-42 zo dňa 25.08.2020, v ktorom ma súdny úradník JUDr. Milica Mišlejová , vyzýva aby som v lehote 15 dní odstránil vady môjho podania zo dňa 20.08.2020.

  Dňa 31.08.2020 som osobne doručil na Okresný súd Košice I doplnenie k výzve zo dňa 30.08.2020 s požadovaným počtom kópií.

  Dňa 18.03.2021 mi bolo doručené uznesenie č. 15C/27/2020-93 zo dňa 15.03.2021, v ktorom mi JUDr. Slebodníková zastavuje konanie a prikladá vyhrážku,, a po právoplatnosti tohto uznesenia vec POSTUPUJE Okresnej prokuratúre Košice I.!!!!!

  Skorumpovaná klientelizmom JUDr. Slebodníková si nedostatočne, latentne bez záujmu o oboznámení sa podrobne s mojou žalobou voči JUDr. Končekovi preštudovala tento spis a len klientelicky skonštatovala, že o mojom práve na spravodlivé súdne konanie si ona rozhodne po svojom a nejaký Ústavný článok jej nebude prekážať aby si presadila svoj klientelizmus a moju žalobu je treba zamietnuť!!!!!!

  Keby si skorumpovaná klientelizmom JUDr. Slebodníková moju žalobu na JUDr. Končeka preštudovala tak ako jej to zákon prikazuje zistila by,

  Že dňa 25.06.2017 som podal na GPSR trestné podanie na JUDr. Končeka.
  Bolo mi odpovedané listom č. VI/2 Gc 34/17/1000-4 zo dňa 12.07.2017.

  Že dňa 31.07.2017 listom č. XV Gn 157/17/1000-5 zo dňa20.07.2017 prokurátor JUDr. Pavel Žiak z dôvodu príslušnosti odovzdal moje Tr. oznámenie na JUDr. Končeka OR PZ, odboru kriminálnej polícii Košice!!!
  11
  Že dňa 16.07.2018 som na JUDr. Končeka podal Tr. oznámenie na GPSR!!!
  Všetci verejní činitelia, skorumpovaní klientelizmom mi moje Tr. oznámenia zamietali a ďalšia skorumpovaná klientelizmom JUDr. Slebodníková sa mi vyhráža, že moje Tr. oznámenie na JUDr. Končeka postúpi naspäť na skorumpovanú klientelizmom Okresnú prokuratúru Košice I!!!!! Čo chce s tou obštrukciou dokázať??????????????????

  Žiadam aby JUDr. Slebotníkovej UZNESENIE č. 15/27/2020-93 zo dňa 15.03.2021 bolo odmietnuté ako chaotické, skorumpované klientelicky a neprávne!

  Žiadam aby JUDr. Slebodníková niesla trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených paragrafových znení!!!

  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči JUDr. Milanovi Končekovi tak, ako je to uvedené v ŽALOBE zo dňa 20.08.2020!!

  S pozdravom

  Vážený p. Mazák prikladám Vám Tr. oznámenie na JUDr. Končeka, posúďte sám či niečo chýba v tejto ŽALOBE na skorumpovaného klientelizmom JUDr. Končeka. Pýtam sa Vás, KEDY UŽ BUDE VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA NA SLOVENSKU??  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e  30.08.2020

  Okresný súd v Košiciach
  Štúrova 29 041 51 Košice
  12
  ŽALOBA  Podávam žalobu zo zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia vo veci Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1písm. d ) zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod č. OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.
  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice


  Žalovaný

  JUDr. Milan Konček sudca Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29
  13
  Podľa § 127 ods.1 CSP


  a) Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29


  c) zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia

  d) potrestanie páchateľa tohto skutku podľa právnych zákonov SR.

  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči JUDr. Milan Konček, sudca Krajského súdu v Košiciach pre zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.
  Rozsudok v mene Slovenskej republiky Sp. zn. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 vynesený sudcom JUDr. Milanom Končekom je nezákonný, javí známky korupcie klientelizmom, žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku a náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím podľa § 5 ods.1) Zákona 514/2003 Z.z. a to vo výške 10 000 euro s 5% úrokom od roku 2016 a nahradiť trovy konania a poplatky vo výške 99.20 euro + súdny poplatok 35 euro a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.
  14
  Žiadam o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody

  V zmysle § 15 (1) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Vás žiadam o prerokovanie môjho návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením priestupkového stíhania a nezákonným rozhodnutím podľa §5 ods.1, § 3 ods.1 písm.a), § 17 ods.2) zákona č.514/2003Z.z. vo veci Rozsudku č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016.


  Odôvodnenie

  Je nutné poukázať na konflikt záujmov JUDr. Milana Končeka a to z dôvodu, že JUDr. Milan Konček a JUDr. Pavol Dreisig boli spolužiaci na vysokej škole v odbore právo a v dobe komunistickej éry sa vymenili na funkcii podnikového právnika vo Vinárskych závodoch Košice.


  Na základe oznámenia dňa 14.10.2015 oznamovateľom JUDr. Pavlom Dreisigom Okresnému úradu Košice, odboru VVS predložené oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm.d) priestupkového zákona, ktorého sa mala dopustiť ,moja osoba, Ondrej Capcara.

  Na tomto podklade mi dňa 18.05-2016 bolo doručené Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016, v ktorom mi podľa úst. § 49 ods.2 s poukazom na úst. § 11 ods.1 písm.b) zákona o priestupkoch za spáchaný priestupok uložil pokutu vo výške 40 euro a podľa úst. § 79 ods.1 zákona o priestupkoch povinnosť uhradiť trovy konania spojené s prejednaním priestupku vo výške 16 euro.

  Proti tomuto Rozhodnutiu som sa odvolal dňa 20.05.2016.
  15
  Dňa 12-07-2016 som na Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy podal ŽALOBU.  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  Krajský súd v Košiciach 12.07.2016
  Štúrova 29
  041 51
  Košice


  Žaloba

  Žalobca: Capcara Ondrej, bytom Ždiarska 23
  040 12 Košice
  občan SR
  Žalovaný: Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
  vo veci č.OU-KE-OVVS2-2015/038253, 2015/1769/ZAO zo dňa 01.12.2015 a vo veci rozhodnutia č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.
  16

  Dňa 18.05.2016 mi bolo doručené Rozhodnutie vo veci č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.
  JUDr.Vantová, nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014,pretože v Rozhodnutí zo dňa 12.05.2016 opisuje moje údajné invektíva súvisle za sebou,čím moje oprávnené vyjádrenie uvedenej kritiky voči osobe JUDr.Dreisiga vytrhla z kontextu!!! JUDr.Vantová, vychádzala z nesprávne a neuplne zisteného stavu predmetnej veci,nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou spisovného materiálu zo dňa 06.06.2014 a na základe klientelickej náklonnosti k JUDr.Pavlovi Dreisigovi opomenula,že vyjádrené
  slová som použil chronologicky ku každému protiprávnemu spáchanemu skutku JUDr.Dreisiga!!
  Preto prikladám,,Záznam o vyjadrení sa k podkladom pre rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014.Všetky súvisiace slovné vyjádrenia na osobu JUDr.Dreisiga som len okomentoval jeho krivé obvinenia mojej osoby a svojími verbálnymi vyjádreniami do spisovného materiálu som vyjádril len svoj názor na osobu JUDr.Dreisiga,čím som využil občianské právo dane Ústavou SR a to ustanovením čl.26 ods.2)Ústavy SR.Svojím vyjádrením som v žiadnom prípade nemohol porušiť ustanovenie § 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch,pretože osoba JUDr.Dreisiga sa nenachádzala v miestnosti pri zázname o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie.Moje verbálne vyjádrenie na JUDr.Dreisiga sú relevantné k jeho lživým vyjádreniam,ktoré v Zázname uvádzam a sú súčasťou mojho osobného názoru a kritiky na konanie verejného činiteľa Ústavného súdu SR JUDr.Dreisiga !!!!
  JUDr.Dreisig ako verejný činiteľ musí strpieť kritiku,ktorú som vyjádril do spisu dňa 06.06.2014 ako občan SR,ktorá smerovala k jeho lživým obvineniam mojej osoby. Preto nevidím dôvod, aby som nekritizoval verejného činiteľa JUDr.Dreisiga,ktorý je verejným činiteľom podľa ustanovení §128 ods.1)Tr.zákona a ktorý spolu s JUDr.Hudákom hladali zámienku ako by ma potrestali,pretože kritizujem ich korupčné praktiky,lživé obvinenia mojej osoby,podávaním trestných oznámení na mojú osobu,ktoré sú lživé a hraničia s porušením ustanovenia § 360a ods.1,ods.2 písm.c)Tr.zákona,prečin nebezpečného prenasledovania.
  18
  JUDr.Vantová neakceptovala,že výpoveď svedka je potrebné pre riadne ustálenie skutkového a právneho stavu vyhodnocovať vždy ako celok a tiež v kontexte s ďalšími vykonanými dôkazmi a nie vyextrahovať z výpovede iba tú čásť,ktorá je jednostranne vhodná pre JUDr.Dreisiga a zapadá do obžalobných tvrdení a považovať ju napriek množstvu iných nepresností a bez súvisu s ďalšími protikladnými dôkazmi za vierohodnú.
  Že otázku dôverihodnosti svedka a objektívnej pravdivosti jeho výpovede je potrebné vyhodnocovať v podstatne širšom kontexte,ako len v mechanickom akceptovaní často v jej subjektívnom pohľade na poškodeného JUDr.Dreisiga a na priebeh skutkovej podstaty veci.
  V právnom štáte je neprípustné,aby rozhodnutie správneho orgánu bolo založené iba na subjektívnych pocitoch JUDr.Vantovej a klientelickej náklonnosti k JUDr.Dreisigovi.Moje vyjádrenie v spise zo dňa 06.06.2014 je odozva na lživé výpovede JUDr.Dreisiga, voči mojej osobe a každý musí pochopiť, že slušnosť musí pred pravdou ustúpiť a verejný činiteľ musí od občana znášať kritiku,ktorá smeruje k jeho nezákonnému počínaniu a zneužívaniu jeho spoločenského postavenia!! Napriek tomu,že ak sa malo uskutočniť stíhanie mojej osoby pre priestupok podla § 49 ods.1 písm.d) priestupkového zákona, mal JUDr.Hudák a JUDr.Dreisig, začať konanie z povinnosti,tak ako mu to ukladá zákonná lehota !!

  Správny orgán musí svoje rozhodnutie vždy oprieť o fakty,ktoré sú jednoznačné a nepochybné!!Funkcia poradcu na Ústavnom súde SR je verejným spoločenským postavením,nie charakterovou vlastnosťou!!! Považovať výpoveď JUDr.Dreisiga za automaticky dôverihodnú a významnejšiu ako mojú je hrubý klientelizmus zo strany JUDr.Vantovej. Skutočnosť,že JUDr.Dreisig zastáva funkciu poradcu na ÚSSR ešte nevylučuje,že môže svojú výpoveď subjektivizovať tak,aby zodpovedala jeho vnútornej predstave o priebehu skutkového deja a o mojích pohnútkach a to napriek tomu,že takáto predstava nemusí zodpovedať objektívnej realite.Vyjadrenie JUDr.Vantovej,ktorá vyvodila dôverihodnosť výpovede JUDr.Dreisiga iba na základe jeho postavenia v spoločnosti !!Neakceptovala ustanovenie § 68 ods.2) zákona o priestupkoch,neakceptovala čl.26 ods.2)Ústavy SR.


  19
  Žiadam o preskúmaní zákonnosti Rozhodnutia č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016

  Žiadam aby Rozkaz č.2015/1769/ZAO zo dňa 19.02.2016 bol zrušený včetne uloženej sankcie vo výške 40 eur + trovy konania 16 eur.

  S pozdravom

  Prílohy:

  Rozhodnutie č.OU-KE-OVVS2-2015/038253, 2015/1769/ZAO zo dňa 01.12.2015

  Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie
  Č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014

  Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016


  S pozdravom


  Dňa 25-07-2016 mi bola doručená od Krajského súdu v Košiciach VÝZVA podpísaná JUDr. Milanom Končekom, sudcom Kraj. súdu Košice, v ktorom ma vyzýva k zaplateniu súdneho poplatku vo výške 35 euro.
  Tento poplatok som vyplatil.  20
  Dňa 21.12.2016 mi bol doručený ROZSUDOK č. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016, v ktorom mi sudca JUDr. Milan Konček moju žalobu voči Okr.úradu Košice zamietol.

  JUDr. Milan Konček, hrubo odmietol rozhodnutie NS SR!!!

  Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Rozsudkom

  VC do 3/1994 zo dňa 21.12.1994

  Z odôvodnenia:
  Predpokladom pre poskytnutie ochrany pred zásahmi do práva na ochranu osobnosti v zmysle § 13 a nasl. Obč. zákonníka je okrem iného skutočnosť, že zásah bol neoprávnený. Nemožno hovoriť o neoprávnenom zásahu tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje alebo tam kde k zásahu došlo v rámci výkonu subjektívneho práva, hoci inak sa zásah týka osobnosti fyzickej osoby (§11 Obč. zákonníka).
  Subjektívnym právom v uvedenom zmysle je i právo fyzickej osoby obvinenej z priestupku, v konaní o priestupku, vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky (§ 73 ods. 2 zák. č. 372/1990 Zb.).
  V danej veci k neoprávnenému zásahu do osobnosti navrhovateľa malo dôjsť výrokom odporkyne v konaní o priestupku dňa 11. 12. 1991, ktoré bolo začaté v dôsledku podozrenia zo spáchania priestupku v súvislosti s konfliktom, ktorého aktérom (okrem iných osôb) bol i navrhovateľ. Vyjadrenie subjektívneho názoru odporkyne na priebeh a možné príčiny neprimeraného správania sa navrhovateľa a možné príčiny vzniku konfliktu z 30. 3. 1991, vyslovenom v rámci uplatňovania procesných práv účastníka v konaní o priestupku pri ústnom pojednávaní, nemožno preto označiť za neoprávnený zásah do osobnosti navrhovateľa i keď inak by sa zásah týkal osobnosti navrhovateľa.

  Sudca JUDr. Milan Konček nerešpektoval moje právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mi kladli za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky (§ 73 ods. 2 zák. č. 372/1990 Zb.).
  21
  JUDr. Konček konal svojvoľne , aroganciou moci a hrubo klientelicky!!  Voči tomuto Rozsudku som sa dňa 01.01.2017 odvolal.


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice  01.01.2017
  JUDr. Milan Konček
  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  04151 Košice

  Vec:
  Odvolanie vo veci
  Rozsudku sp.zn.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 12.05.2016 č.k. OU-KE.OOP1-2016/019747/GEC.
  Súdca JUDr.Milan Konček porušil moje práva dane čl.12 ods.4,čl.46 ods.1,Ústavy SR.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie §2 ods.2) zákona č. 385/2000Z.z.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z.
  JUDr.Milan Konček si nevyžiadal spis č.ObU-KS-OVVS-A/2013/05981,ktorý má 106 strán, a v ktorom je doslovný postup krivého obvinenia mojej osoby JUDr.Dreisigom a moje odvolania voči tomuto
  22
  krivému obvineniu. Tento súdca si neprečítal mojú výpoveď č.OU-KS-OOVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014, ale arbitrárne,klientelicky vyhodnotil svoj záver,len z opisu Okresného úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.V tomto rozhodnutiu sú slová vytrhnuté s kontextu a preto sa javia, ako urážlivé.Príloha č.5.
  Je nutné podotknúť,že v odpovedi na výzvu JUDr.Končeka č.1Sa/6/2016-46 zo dňa 29.09.2016,, Dožiadanie-zaslanie vyjadrenia“JUDr.Vantová uvádza,citujem:
  Na základe vyžiadania Vám zasielame vyjádrenie žalovaného k predmetnej žalobe v dvoch rovnopisoch.Spisovný materiál vzťahujúci sa na vec č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC bol na základe dožiadania Krajskej prokuratúry Košice,sp.zn.Kd 123/16/8800-6 zo dňa 06.06.2014,dňa 14.06.2016 zaslaný Krajskej prokuratúre Košice a z uvedeného dôvodu Vám ho nemôžeme predložiť spolu s vyjádrením k žalobe.Príloha č.6.
  Je nepochybné,že JUDr.Konček nečítal môj Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie pod č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014 pretože by nemohol v Rozsudku č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 zmetočne,arbitrárne a aroganciou moci napísať,citujem:

  8. V preskúvamanej veci správne orgány zistili z vyjádrenia žalobcu zo dňa 06.06.2014 presne,úplne a určite,a teda tak,ako ho žalobca doslovne naštilizoval v predmetnom písomnom vyjádrení zo dňa 06.06.2014,na ktoré sa pritom kontraproduktívne odvoláva,a ktoré sám napísal a nie vyslovil,ako to mylne žalobca uvádza v písomných podaniach.
  K tejto krivej a zmetočnej pasáži JUDr.Končeka len toľko:
  Zápisnicu dňa 06.06.2014 bez verejnosti v miestnosti písal JUDr.Hudák!!
  Já som nič nepísal,správne orgány a JUDr.Konček klamú,že som do zápisnice písal já, čím hrubo urážajú mojú osobu a hrubo porušujú zákony SR !!
  Moja osoba sa vyjadrovala k jednotlivým klamlivým vyjádreniam sa JUDr.Dreisiga vo výpovedí zo dňa 07.05.2014 (Príloha č.8) a to diktovaním hovoreným slovom JUDr.Hudákovi,ktorý to zapisoval do zápisnice!!!

  23
  JUDr.Konček pokračuje:
  13.Tvrdenie žalobcu,že len kritizoval JUDr.Dreisiga a že jeho vyjádrenie je len odozvou na lživé odpovede JUDr.Dreisiga,správny súd odmieta akceptovať,pretože skutok kladený za vinu žalobcovi nie je vecnou ani konkrétnou kritikou,ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga,a teda je naplnením skutkovej podstaty priestupku podľa vyššie citovaného ust.. 49 ods.1 písm.dd) zákona o priestupkoch.
  K tejto části zmetočného,klientelického vyjádrenia sa JUDr.Končeka len toľko:
  Moja kritika voči JUDr.Dreisigovi v spise zo dňa 06.06.2014 je vyjádrená jasne a zrozumiteľne ako KRITIKA!! Ústavný poradca JUDr.Dreisig má dodržiavať zákony SR,Ústavné zákony,neklamať a zdržiavať sa vyjádrení,ktoré sú v rozpore so zákonom,čo je jeho pracovná náplň!! Takže som 06.06.2014 okomentoval jeho nemorálny postoj k pracovnej náplni poradcu ÚSSR,jeho protizákonné jednanie,ktoré Vám opíšem v ďalšiej časti.
  Napokon JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Prečo asi???Pretože JUDr.Dreisig prenasleduje mojú osobu od nevydareného trestného oznámenia na mojú osobu,pre prečin krádeže a poškodzovania cudzej veci v hodnote 2322 eur zo dňa 11.04.2011,a preto spoločne s JUDr.Hudákom hladali zámienku ako by ma potrestali, na čo JUDr.Konček nemohol prísť pretože si nevyžiadal horeuvedený spis,ktorý si tým pádom nemohol preštudovať!!!Benevolencia JUDr.Končeka k tejto veci je neospravedlňujúca!!!Jeho prístup k spravodlivosti je hrubé porušenie zákona o súdoch a prezumpcii neviny mojej osoby!!!
  Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy
  24
  Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Podstata základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky spočíva v tom, že každý sa môže domáhať ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Tomuto právu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá ochrana v medziach zákonov, ktorú tento článok ústavy vykonáva. 4 4Sţf/18/2014 Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že efektívny súdny prieskum rozhodnutí štátnych orgánov za účelom zabezpečenia práv a záujmov jednotlivcov je základným prvkom systému ochrany ľudských práv. Rozhodnutiu všeobecného súdu vo veci samej (vrátane rozhodnutia všeobecného súdu v správnom súdnictve) musí predchádzať jeho postup zodpovedajúci garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a príslušnej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách(...), najmä garanciám obsiahnutým v princípe rovnosti zbraní a práve na kontradiktórne konanie (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 230/03 z 31. marca 2004). Za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, pričom súčasťou práva na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je aj právo účastníkov súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich argumentmi a návrhmi (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 344/2010 zo 6. apríla 2011).

  Pretože v žiadnom Rozhodnutí správneho orgánu ani v Rozsudku JUDr.Končeka nie je chronologicky uvedené z akého dôvodu som vyslovil tieto slová na neverejnom mieste a bez prítomnosti JUDr.Dreisiga, ktoré mi garantujú horeuvedené ustanovenia,zasielam Vám Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie zo dňa 06.06.2014 a dúfam,že ho niekto doslovne prečíta. Príloha č.7.
  JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Nebolo mi vysvetlené z akého dôvodu JUDr.Dreisig podal na mojú osobu tento podnet,až po 9

  25
  mesiacoch!!JUDr.Dreisig nebezpečne prenásleduje mojú osobu od roku 2011!!
  JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!
  V zmysle ustanovenia § 73 ods.2 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch som sa dostavil na oboznámenie s výpoveďou svedka a podkladom pre vydanie rozhodnutia a vyjádriť sa k nim.Pretože,klamstva,ktoré uvádzal svedok JUDr.Dreisig,ma natoľko nahnevali, že som použil pri diktovaní mojích námietok aj výrazy,ktoré zdôrazňovali klamstvá a nepravdy, ktoré JUDr.Dreisig uvádzal vo svojích výpovediach pred verejným činiteľom,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie dňa 07.05.2014 a to JUDr.Hudákom.
  Odôvodnenie
  Dňa 19.04.2013 podal JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR a môj sused na chate v lokalite Malý Ružinok, na OO PZ v Kysaku,krivé trestné oznámenie.Poverený policaj toto oznámenie odmietol a prekvalifikoval ho na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods.1 písm. d)zák.č.372/1990 Zb. Príloha č.1.
  Proti tomuto Uzneseniu sa JUDr.Dreisig odvolal.Príloha č.2.
  Dňa 03.06.2013 zaslal rodinný priateľ JUDr.Dreisiga,JUDr.Milan Karas,prokurátor Okresnej prokuratúry Košice-okolie,Uznesenie č.1Pn 177/13-4 zo dňa 03.06.2013 poverenému policajtovi OO PZ v Kysaku,v ktorom mu direktívne prikazuje, citujem:
  Poverený príslušník PZ v ďalšom konaní MUSÍ doplniť prijatie trestného oznámenia v naznačenom smere a po jeho doplnení opätovne o trestnom oznámení procesným spôsobom rozhodnúť(§199 resp,§197 Tr.por). Príloha č.3.
  Skorumpovanosť klientelizmom a rodinkárstvom prokurátora JUDr.Karasa,ktorý je chvála Bohu na starobnom dôchodku a nemá už možnosť zneprijemňovať ľuďom život, nemalo obdobu!! Jeho osobu však v plnom rozsahu nahradili JUDr.Rybovičova,JUDr.Janová a JUDr.Gogová!!


  26
  Pretože poverený príslušník PZ v Kysaku okolie nemienil protizákonné želanie prokurátora JUDr.Karasa naplniť, preposlal vec vyšetriť na OO PZ v Košiciach.Príloha č.4.
  Pretože,JUDr.Karas predpokládal,že trestné stíhanie mojej osoby pre prečin porušovanie domovej slobody podľa §194 ods.1/Tr.zákona by mohlo dopadnuť obdobne ako trestné oznámenie podané na mojú osobu JUDr.Dreisigom a schválené JUDr.Karasom v roku 2011, pre prečin krádeže a poškodzovanie cudzej veci v hodnote 2322 eur,ktoré bolo po mojích odvolaniach a sťažnostiach zamietnuté ,pretože skutky sa mali udiať v roku 2005,ako to napísal vysokoškolský vzdelaný JUDr.Dreisig s 30 ročnou praxou v odbore právo,ale trestné podanie poslal na mojú osobu 11.04.2011(6 rokov po údajných spáchaných skutkov mojou osobou) a preto Tr.stíhanie mojej osoby bolo zastavené z dôvodu prekluzie a skutky sa nestali tak ako to klamlivo JUDr.Dreisig v Tr.oznámení zo dňa 11.04.2011 uvádzal a preto celý spis príslušný policajt OO PZ v Kysaku bez námitok JUDr.Karasa, poslal na Obvodný úrad Košice-okolie,priestupkové oddelenie.
  Dňa 02.09.2013 mi bolo doručené predvolanie č.ObU-KS-OVVS A/2013/05981 zo dňa 26.08.2013. Príloha č.9.
  Je nutné si povšimnuť poslednej vety tohto predvolania,, PRIČOM NÁHRADU ŠKODY NEMAL POŽADOVAŤ“.
  Dňa 30.09.2013 JUDr.Dreisig pred JUDr.Hudákom ,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie vypovedal samé klamstva a zavádzal JUDr.Hudáka svojími klamstvami,ohováral mojú osobu a krivo ma obviňoval.Príloha č.10.
  Prikladám moju výpoveď k veci zo dňa 19.09.2013.Príloha č.11.
  Ako prílohu č.12 Vám predkladám moje vyjádrenie sa k lživej výpovedi JUDr.Dreisiga,ktoré JUDr.Hudák uznal ako relevantné.Tu by som chcel upozorniť,že je nepochopiteľné ako možu pracovať vo verejné správe ludia s obmedzeným chápaním napriek tomu,že majú titul JUDr. Napriek tomu,že som polopaticky vysvetlil na OO PZ v Kysaku a JUDr.Hudákovi,že som z pošty peniaze,ktoré mi zaslala poštovou poukážkou JUDr.Dreisigová neprebral,čo svedčí neporušená kópia poš.poukážky, priložená JUDr.Dreisigom k výpovedí.Túto poukážku som osobne dal do vlastných rúk na chate JUDr.Dreisigovi so slovami,, peniaze nechcem, pomáhal som ti s kamarádstva,čo trvalo do roku 2006!!!! Vo výpovedí JUDr.Dreisig,ktorý
  27
  uvádza, že som mu 5000 korun slovenských hodil na zadné sedadlo jeho auta. Hrubú lož,ktorú vyslovil JUDr.Dreisig som vyvrátil podrobným vysvetlením vo svojom odvolaní,ktoré som podrobne opísal!!! Napriek logickému vysvetleniu JUDr.Hudák nechcel pochopiť a vehementne obhajoval lživú výpoveď JUDr.Dreisiga,že som mu peniaze hodil na zadné sedadlo!!
  Po lopaticky som JUDr.Hudákovi a policajtovi na OO PZ v Kysaku vysvetloval,že som nemohol vybrať na pošte hotovosť 5000 Sk a nepoškodenú poukážku vrátiť JUDr.Dreisigovi,ktorý si s nej urobil kópiu a túto kópiu priložil k spisu!!!!
  Keby som vybral peniaze,moja osoba dostane ústrižok,ktorým sa preukazujem,že som peniaze prevzal a zbytok poukážky ostáva na pošte!!!Preto JUDr.Dreisig si mohol dovoliť poš.poukážku odkopírovať celú,pretože peniaze som si nevybral a poukážku som mu vrátil. Je nutné pripomenuť,že JUDr.Dreisig pri ďalšom našom stretnutí mi povedal,že JUDr.Dreisigová mala problémy na pošte s vrátením peňazí.
  V tomto vyjádrení som sa zmienil aj o predaní JUDr.Dreisigovi žel.stlpíka a 3 ks pažení.
  Je pravda,že mi prišli peniaze formou poukážky,ale já som JUDr.Dreisigovi nedal súhlas aby mi posielal peniaze za niečo na čom sme sa nedohodli.Jeho nehorázna lož o dohode ma len usvedčuje,že moje výroky zo dňa 06.06.2014 sú v súlade s ustanovením čl.12 ods.4,čl.46 ods.1 Ústavy SR. Tu je treba pripomenuť,že JUDr.Dreisig ako dôkaz o vyplatení mi 30 eur za žel.stlpík a 3 ks pažnic.predložil ústrižok na OO PZ v Kysaku ako aj na Okr.úrade JUDr.Hudákovi. PREDLOŽIL ÚSTRIŽOK NIE CELÚ POŠTOVÚ POUKÁŽKU!!!!!!
  Lživé,klientelické Rozhodnutie si môžete prečítať v Rozhodnutí č.OU-KS-OVVS-AA/2013/01028 zo dňa 14.10.2013.Príloha č.13.Ako dôkaz,že som 5000 Sk neprevzal Vám zasielam fotokópiu šeku,ktorý priložil JUDr.Dreisig k spisu!! Príloha č.14.
  Odvolanie voči rozhodnutiu zo dňa 14.10.2013 prikladám ako Prílohu č.15,č.16.
  Dňa 28.03.2014 mi bolo doručené Rozhodnutie Okr.úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2014/08934/VAN zo dňa 19.03.2014.Príloha č.17.
  28
  V tomto Rozhodnutí sa uvádza: že rozhodnutie nebolo vydané s právnymi predpismi,je potrebné ho zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.
  Pretože JUDr.Hudák,pracovník Okr.úradu Košice okolie porušil zákon a jeho skorumpované rozhodnutie bolo Okr.úradom Košice zamietnuté,JUDr.Hudák ma listom č.OU-KS-OVVS-2014/002201 zo dňa 11.04.2014 predvolal na prejednanie priestupku, v ktorom ma JUDr.Hudák okrem iného obvinil z priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1)zákona SNR č.372/1990 Zb. V Predvolaní skorumpovaný klientelizmom JUDr.Hudák uviedol,že:ste dňa 20.09.2012 v presne nezistenom čase v chatovej lokalite Ružinok v katastri obce Malá Lodina mal v spodnej části pozemku odstrániť pletivový plot v dlžke 12 m,nahradiť vo vzdialenosti 40 cm od kovového plota natiahnutý biely špagát za ostnatý drôt so zavesenými CD nosičmi,ktorý sa tiahol okolo oplotenia až na jeho koniec. Príloha č.18.

  Keby si JUDr.Konček vyžiadal kompletný spis,ktorý sa týka vyjádrenie sa mojej osoby v spise zo dňa 06.06.2014,tak ako mu to káže zákon,musel by pochopiť,že napriek tomu,že v miestnosti sa JUDr.Dreisig nenachádzal a tudiž som ho nemohol uraziť na cti tak ako to vyžeduje zákon,ale musel by pochopiť,že výrok JUDr.Dreisiga,že som mu odstránil pletivový plot v dlžke 12 m,ktorý bol lživý a JUDr.Hudák toto lživé ohováranie uviedol na predvolanie zo dňa 11.04.2014 bez toho aby si to preveril ako mu to ukladá zákon,pretože oplotenie bol moj majetok a dňa 05.05.2014 som to polopatisticky vysvetlil vo svojej výpovedi,ktorú prikladám. Napriek tomu ma JUDr.Hudák uznal vinným z priestupku podľa § 50 ods1)Zákona o priestupkoch.Príloha č.19.
  Chronologicky Vám prikladám následovné písomné dôkazy o skorumpovanosti klientelizmom JUDr.Hudáka,prokurátorov prokuratúr Košice a GPSR.
  1) Rozhodnutie o priestupku č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 11.06.2014
  2) Odvolanie proti rozhodnutiu č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 13.07.2014
  3) Podnet na vydanie protestu prokurátora zo dňa 13.07.2014
  4) Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2014/031069/VAN zo dňa 08.10.2014
  5) 29
  6)
  7) Podnet na vydanie protestu prokurátora zo dňa 24.10.2014 DOPORUČUJEM PREČITAŤ
  8) Oznámenie č. Kd 238/14/8800-9 zo dňa 11.12.2014
  9) Trestné oznámenie na JUDr.Evu Liškovú zo dňa 02.01.2015
  10) Vyjadrenie č.VI/2 Gd 3/15/1000-8 zo dňa 23.02.2015
  Trestné oznámenie na JUDr.Ľuboša Bunčiaka zo dňa 09.03.2015
  11) Porušenie mojích práv zo dňa 25.01.2016
  12) Protest prokurátora č.Pd 115/13-4 zo dňa 03.06.2013
  13) Trestné oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga zo dňa 03.10.2013.PO!
  14) Rozsudok č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa18.11.2016

  Vzhľadom k tomu,že JUDr.Konček hrubo porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z. a ine,
  Žiadam aby Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 bol v plnej miere zamietnutý
  Žiadam aby sa zrušila pohľadávka vo výške 56 eur,ktorú si neprávom uplatňuje Okr.úrad Košice,odbor všeobecnej vnútornej správy.
  Žiadam aby mi bolo vyplatené 150 euro ako náhradu trov konania.
  Odvolanie podávam v dvoch vyhotoveniach osobne v podateľni Kraj.súdu Košice


  Podpis
  S poukazom na všetky vyššie opísané dôvody mám za to, že požiadavke primeranosti vyjadrujúcej nastolenie aspoň čiastočne spravodlivej rovnováhy medzi mojím poškodeným právom chráneným Ústavou SR môže predstavovať dole napísaná žiadaná suma.
  Zo všetkých týchto dôvodov som dospel k záveru, že JUDr. Milan Konček moju osobu nezákonne obvinil z priestupku, ktorý som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Milana Končeka tak ako je to uvedené v PETITE tejto ŽALOBY a to výrokom o vine a treste podľa horeuvedených porušení zákonov SR.
  30
  S pozdravom
  Prílohy
  spisovný materiál č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014,
  Ukončení exekučného konania Sp. zn. 137 EX 224/19-24 zo dňa 19.07.2019

  p. Mgr. Kolíková , dúfam, že sa to konečne pohne!

Powered by Komento