Nesúlad judikatúry nás vychádza draho

| TREND | 31.10.2013 | Blogy | Branislav Fridrich |

Za zlé súdne rozhodnutia sme vlani zaplatili cez 300 tisíc eur

Nesúlad praxe Ústavného súdu SR s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva stojí Slovensko nemalé peniaze. Ide o veľmi závažnú skutočnosť, ktorá sa dotýka každého občana Slovenskej republiky a otriasa Slovenskou republikou ako právnym štátom a podporuje právnu neistotu.

Ukázalo sa to aj v prípade novinára Arpáda Soltésza, ktorý svoje práva vymohol až na ESĽP. Slováci sa nevedia domôcť svojich práv doma čoraz častejšie a preto siahajú po možnosti obrátiť sa na ESĽP. Tu sa často svojich práv domôžu. Niet preto divu, že potom nedôverujú našim súdom. A nejde len o nedôveru systému. Každý prípad, ktorý nie je vyriešený doma, ale až na ESĽP, so sebou prináša pre SR finančné záväzky vyplývajúce z potvrdenia porušenia ochrany ľudských práv a základných slobôd. Novinárovi súd priznal náhradu majetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku konaní pred vnútroštátnymi súdmi 14 463 eur a 5 852 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Taktiež 3 935 eur ako náhradu trov a výdavkov v konaní.  Jednoducho, občania Slovenskej republiky – daňoví poplatníci sa skladajú v mnohých prípadoch na nezosúladenú prax ÚS s ESĽP.

Len v roku 2012 vyplatila Slovenská republika svojim občanom odškodné na základe rozsudkov ESĽP sumu 340 517 eur. Najväčšie Waterloo pritom bolo pre Slovensko 12. júna, kedy bola priznaná v prípade Ján Koky najvyšia suma, vo výške 60 000 eur. V ten istý deň priznal ESĽP druhú najvyššiu sumu 30 000 eur a ďalšiu za prieťahy v konaní vo výške 3000 eur. Len pre porovnanie známy Mustapha Labsi dostal iba 15 000 eur + 2 500 eur trovy za svoje vyhostenie do Alžírska.  V prípade  Koky  však  išlo  práve  o prípad,  kde  ústavný  súd označil  sťažnosť  za  neprípustnú  pre  nevyčerpanie  podnetov  orgánom  činným v trestnom  konaní  podľa  Trestného  poriadku. Bolo konštatované  tiež porušenie  článku 3 EDĽP  z dôvodu  zaobchádzania od páchateľov a nevykonania  všetkých  potrebných  krokov  orgánov  činných  v trestnom  konaní.
Nespravodlivosti  v konaní  pred  ÚS  SR sa  prejavila  práve  v druhom najdrahšom prípade,  kde  išlo  o nedovolené  sterilizácie, keď ústavný súd odmietol  sťažnosť  ako zjavne neopodstatnenú. ESĽP následne zistil porušenie nielen článku 3, ale aj práva na súkromie podľa čl. 8 EDĽP.

V prípade novinára Soltésza vyjadrila zástupkyňa vlády Slovenskej republiky poľutovanie nad formalistickým prístupom Ústavného súdu SR, ktorý bude mať za následok neúčinnosť ochrany poskytovanej na vnútroštátnej úrovni a podávanie sťažností na Súd vrátane z toho plynúcich finančných záväzkov. Zástupkyňa vlády preto vyzvala ústavný súd, aby zosúladil svoju rozhodovaciu prax s judikatúrou Súdu.

Je jedno, či sa svojich práv domáha slovenský novinár, politik, poisťovňa, nebankový subjekt, živnostník, alebo „len“ obyčajný človek. Ak boli porušené ich práva, vzniká im spravodlivý nárok na náhradu, či už majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá sa môže pohybovať rádovo v tisícoch eur a viac. Pritom, riešenie by mohlo byť poruke: zosúladiť prax nášho súdnictva s judikatúrou ESĽP a riešiť spravodlivo a menej formalisticky prípady na vnútroštátnej úrovni.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Documents Slovenské kategórie Dokumenty Externé Nesúlad judikatúry nás vychádza draho

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners