Slušní sudcovia prehovorili. Žiadajú rozbitie korupčnej siete

Súdna rada| 13.03.2020, 18:05 | Eva Mihočková | etrend.sk |

Zdroj: TASR

Členovia iniciatívy Za otvorenú justíciu sú šokovaní počtom trestne stíhaných sudcov pre podozrenia z korupcie a marenia spravodlivosti. V oficiálnom vyhlásení žiadajú zásadnú očistu súdnictva a kritizujú neadekvátny prístup predsedníčky Súdnej rady k vzniknutej situácii.

Stredajšie zadržanie trinástich sudcov a ich stíhanie pre korupčné trestné činy je bezprecedentným krokom. Členovia sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) vydali v piatok vyhlásenie, že sú „šokovaní“ z toho, koľko sudcov je obvinených z toho, že sa vážne spreneverili svojej profesii a zamotali sa do korupčných schém.

Situácia je o to vážnejšia, že podľa ZOJ „nejde o zlyhanie jednotlivcov, ale o celú sieť prenikajúcu do najvyšších orgánov súdnictva.“ Preto žiadajú, aby sa okamžite začal proces zásadnej očisty súdnictva.

Naznačujú, že trinásť zadržaných sudcov nemusí byť konečný počet nositeľov talárov, ktorí sa mohli podieľať na kupčení so spravodlivosťou. Preto vyzývajú na „odhalenie celej siete korupčných sudcov, ich odsúdenie a vylúčenie zo systému.“

Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) realizujú rozsiahlu akciu vyšetrovacieho tímu HmlaZdroj: TASR

Členovia ZOJ zároveň apelujú na svojich stíhaných kolegov, „aby v záujme zachovania zvyškov dôvery v súdnictvo nečakali, kým im bude pozastavený výkon funkcie, ale aby sami požiadali o prerušenie výkonu ich funkcie až do riadneho prešetrenia vzniknutých podozrení a ukončenia trestného konania“.

Dva svety justície

Vyhlásenie ZOJ je v protiklade k stanovisku, ktoré vydali sudcovia Okresného súdu Bratislava V. Síce sa dištancujú od akéhokoľvek protizákonného konania ktoréhokoľvek sudcu, ale intenzívne sa zastávajú svojho predsedu Dušana Sorgončíka, ktorý patrí do skupiny stíhaných sudcov.

Uvádzajú, že ich predseda, ktorého tiež policajti v stredu zadržali, je známy ako slušný a čestný človek, ktorý si vždy dôsledne plnil svoje povinnosti. Odmietajú uveriť, že by sa mohol dopustiť protiprávnej činnosti a v prípade jeho vzatia do väzby sú pripravení prevziať za neho záruku. To však už nebude nutné, pretože D. Sorgončík nepatrí medzi piatich sudcov, pri ktorých Ústavný súd vydal súhlas na rozhodovanie o väzbe.

Úplne odlišné stanovisko v porovnaní s vyhlásením ZOJ vydala aj predsedníčka Súdnej rady Lenky Praženková. Uvádza, že „daná situácia v justícii nie je dobrá.“ Ďalej sa však sústreďuje len na to, že Ústavný súd udelil súhlas na rozhodovanie o väzbe len v piatich prípadoch z trinástich zadržaných sudcov:

„Nemožno akceptovať akékoľvek prostriedky, ktorými by sa nezákonným spôsobom zasiahlo do osobnostných práv človeka a na dôvažok aj do nezávislosti justície. Takéto konanie je v absolútnom rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu i trojdelením moci.“

L. Praženková nepriamo kritizovala policajný zásah proti trinástim sudcom už pred vydaním obsiahlejšieho stanoviska a konštatovala, že je to „vážny zásah“ do súdnej moci. Členovia ZOJ to odmietajú ako „neadekvátne a úplne nedostatočné“ stanovisko.

Rázne vyhlásenie žiadajúce zásadnú očistu justície majú v pondelok vydať aj prešovskí sudcovia. Podľa informácií TRENDU sa v ňom majú verejne domáhať bezpečnostných previerok sudcov, ktoré by pomohli očistiť pošpinené meno justície.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  Nechce sa mi veriť, že členovia iniciatívy sú šokovaní???????????
  Každý deň dostavali od občanov čerstvé správy ako skorumpovaní sudcovia brali úplatky a falšovali rozsudky a to nie len pre Kočnera ale aj pre svojich súkmeňovcov, napríklad poradcu na Ústavnom súde JUDr. Pavla Dreisiga a jeho manželky. Medzi skorumpovaných klientelizmom patrí aj sudkyňa JUDr. Jana Srbová. Posúďte sami.
  Prokurátorka Košice okolie JUDr. Gogová ma na žiadosť JUDr. Pavla Dreisiga obvinila zo zločinu podľa § 360 ods.1, ods.2. písm.a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Tr. zákona, tj. nebezpečné vyhrážanie so zbraňou. Súdca Košice okolie JUDr. Mén
  ma neoslobodil s pod obžaloby pre horeuvedený trestný čin ale si vymyslel, že som sa na JUDr. Ivetu Dreisigovú, manželka JUDr. Pavla Dreisiga vyslovil vetu,, TAKU TI PRIJEBEM, ŽE STADIAĽ BUDEŠ UTEKAŤ" TUTO VETU SOM NEVYRIEKOL!!!!!!!!
  Na základe tejto vety preposlal svoje rozhodnutie na priestupkové konani kde priestupok zrušili pre nedostatok dôkazov!!
  Voči rozsudku som sa odvolal. Dostal som od klientelizmom nakazenej sudkyne JUDr. Jany Srbovej zamietavú odpoveď a toto som jej napísal dňa 26.12.2018, do dnešného dňa mi táto skorumpovaná klientelizmom sudkyňa neodpovedala. Nemám vedomost, že by tuto osobu dali do väzby a keď nie prečo mi podľa zákona ešte neodpísala!!

  C a p c a r a  O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  NAJVYŠŠÍ  SÚD 26.12.2018
  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
  Župné námestie  č. 13
  814 90   BRATISLAVA


  NA SLOVENSKU NIE JE VYMOŽIŤELNOSŤ PRÁVA
  Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva, že tak základné právo podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj právo podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd v sebe zahŕňajú aj právo na rovnosť zbraní, kontradiktórnosť konania a odôvodnenie rozhodnutia ( II. ÚS 383/06).
  Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatnení. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy ( II. ÚS 85/06 ).
  To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho konania, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Judikatúra tohto súdu síce nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument
  Rovnako sa Ústavný súd Slovenskej republiky vyjadril k povinnosti súdov riadne odôvodniť svoje rozhodnutie aj v náleze III. ÚS 119/03-30. Ústavný súd už vyslovil, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (IV. ÚS 115/03).  2
  Vec
  Týmto podaním podávam v zmysle §189 ods.1 písm.a) násl.zákona 301/2005 Z.z Tr.poriadku v znení neskorších predpisov Sťažnosť voči Uzneseniu č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018,
  v jedinečnom súbehu s ustanovením § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, podávam trestné oznámenie z  korupcie klientelizmom, z porušenia § 344 ods.2) písm.b,c,d, Tr.zákona § 326 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenia §375 ods.1 písm.a), ods.2 písm.b) Tr.zákona, porušenie § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie čl. 19 ods.1)Ústavy SR na predsedničku senátu NS SR JUDr.Janu Serbovú a  to tým,že :

  Už v úvode Uznesenia č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018 JUDr.Serbová klame a zavádza keď nepresne a skreslujúco v môj neprospech uvádza :
  Na Okresný súd Košice-okolie bola podaná obžaloba prokurátorky Okr.prokuratúry Košice-okolie z 03.decembra 2015, sp.zn. 2Pv 747/15/8806 pre skutok kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 361 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona,ktorého sa obžalovaný mal dopustiť na skutkovom základe že.......
  Kde videla JUDr.Serbová napísané v Žalobe zo dňa 03.12.2015, že som sa mal dopustiť prečinu podľa § 361 Tr.zákona?
  JUDr.Serbová zrejme túto žalobu vôbec nečítala a len z brucha svojou aroganciou moci a profesionálnou deformáciou napísala svoj chaotický úsudok, len aby mala pokoj od mojej osoby?

  Tu by som upozornil na klientelický zamlčaný fakt JUDr.Serbovej, že v Obžalobe 2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015, ktorá bola podaná prostredníctvom prokurátorky JUDr.Zuzany Gogovej, a ktorá došla na Okr.súd Košice-okolie dňa 07.12.2015 obsahovala toto tr.oznámenie :
  3
  Čím spáchal- prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a)Tr.zákona
  §360
  Nebezpečné vyhrážanie
  (1)
  Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, ...
  (2)
  Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený ...
  a)
  závažnejším spôsobom konania,

  §138
  Závažnejší spôsob konania
  Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu
  a)
  so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabitia .


  JUDr.Serbová sa snaží svojou aroganciou moci uviesť mojú osobu do omylu čím porušuje ustanovenie § 375 ods.1 písm.a) ods.2 písm.a) Tr.zákona!!


  JUDr.Serbová na strane 4 uznesenia zo dňa 05.12.2018 citujem:
  Trestný poriadok vo vzťahu k uzneseniu vydaného súdom prvého stupńa podľa § 280 ods.2 tr.poriadku de facto nepriamo normuje neprípustnosť možnosti podania riadneho opravného prostriedku obvineným.
  Tu by som upozornil JUDr.Serbovú,že som bol obvinený krivo, takže neprávom, o čom v Uzneseniu 3T 165/20125 nebola ani len zmienka!!!!!!
  JUDr.Serbová pokračuje:
  4
  Je možné dôvodiť, že zákonodárca sa formulovaní právnej úpravy v tomto znení riadil zjavne presvedčením,že rozhodnutie o postúpení veci správnemu orgánu je samo sebou rozhodnutím vydaným v prospech obvineného, s prihliadnutím na účel dotknutého ustanovenia by bolo prinajmenšom nelogické aby voči rozhodnutiu vydanému vo svoj prospech mohol následne obvinený podať sťažnosť.
  Tu by som JUDr.Serbinovej oponoval a to vo výroku o rozhodnutí v moj prospech!!!
  Na základe krivého obvinenia mojej osoby manželmi Dreisigovými z trestného činu § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a)Tr.zákona podala bez relevantných dôkazov Žalobu na mojú osobu dňa 03.12.2015 na Okr.prokuratúru Košice-okolie JUDr.Gogová!!!!
  Dňa 09.12.2015 som podal na JUDr.Gogovú Tr.oznámenie.
  Dňa 15.01.2016 mi prišlo uznesenie ČVS: ORP-2363/3-VYS-KE-2015 zo dňa 06.01.2016 Príloha č.2.
  Voči tomuto uzneseniu som sa dňa 16.01.2016 odvolal.
  Dňa 23.02.2016 mi bolo doručené Uznesenie č.XV Gn 30/16/1000-6 zo dňa 17.02.2016, v ktorom mi prokurátor GP SR JUDr.Juraj Bartošek moje Tr.podanie na JUDr.Gogovú zamieta z dôvodu,že tr.čin sa nestal, čím ako veštec predpovadal, že moja osoba sa dopustila trestného činu nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou voči osobe Ivety Dreiaigovej, pričom opak bol pravdou!!!!!!! Manželia Dreisigovci a prokurátorka JUDr.Gogová ma účelovo krivo obvinili z prečinu, ktorý som nespáchal!!!!
  Následne som dňa 01.03.2016 podal na GPSR tr.oznámenie na JUDr.Zuzanu Gogovú,JUDr.Jarmilu Janovú,JUDr.Máriu Rybovičovú,JUDr.Pavol Dreisig,JUDr.Iveta Dreisigová.
  Totožné tr.oznámenie som podal dňa 16.06.2017 a 07.11.2018.


  5
  Je nutné ozrejmiť prečo som sa rozhodol podať Dovolanie voči uzneseniu Okr.súdu Košice-okolie 3T/169/2015 zo dňa 06.03.2017 v spojení s Uznesením Kraj.súdu v Košiciach 6 To/68/2017 zo dňa 22.02.2018.
  Okrem horeuvedeného Tr. podania som podal 24.04.2017 Tr.oznámenie na Ivetu Dreisigovú a Pavla Dreisiga podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podĺa § 346 ods.1,ods.2,ods.3, písm.a)Tr.zákona.
  Na toto tr.oznámenie mi bolo odpovedané prokurátorkou Okr.prokuratúry Košice-okolie JUDr.Dominikou Sokolovskou arbitrárne, aroganciou moci, klientelickou korupciou  nasvedčujúcim protiprávnym znakom ochrany zločincov.
  V Uznaseniu č.1 Pn 238/17/8806-4 zo dňa 23.06.2017, príloha č.3, sa doslovne uvádza :
  Z daného zisteného skutkového stavu veci vyplýva, že príslušný súd nerozhodol podľa § 285 Tr.poriadku, t.j. NEOSLOBODIL OBŽALOVANÉHO SPOD OBŽALOBY, ALE ROZHODOL PODĽA § 280 ODS.2 Tr.poriadku KEDY POSTÚPIL VEC NA PREJEDNANIE AKO PRIESTUPOK. PRETOŽE PODĽA NÁZORU SÚDU KONANIE OBŽALOVANÉHO NENAPLNILO ZNAKY PREČINU AVŠAK PRIESTUPKU. TO ZNAMENÁ, ŽE SÚDCA NEVYSLOVIL NÁZOR, ŽE SA SKUTOK NESTAL, ALEBO ŽE SKUTOK NIE JE TRESTNÝM ČINOM, TAKTIEŽ NEUVIEDOL, ŽE BY BOLO DOKÁZANÉ, ŽE SKUTOK NESPÁCHAL OBVINENÝ. A ZÁROVEŇ POUKAZUJEM AJ NA TO, ŽE DOPOSIAL NIE JE PREDMETNÁ TRESTNÁ VEC PRÁVOPLATNE SKONČENA, KEDŽE O NEJ TOHO ČASU ROZHODUJE KRAJ. SÚD V KOŠICIACH.

  Prokurátorka JUDr.Sokolovská právne správne vo svojom uznesení zo dňa 23.06.2017 uviedla, že súdca JUDr.Mén sa komfortne nevyjádril v celom rozsahu k mojej nevine k uvedenému trestnému činu,ktorý som mal spáchať podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a)Tr.zákona, ktorý som
  6
  nespáchal, bol som krivo obvinený, konali sa na úkor daňových poplatníkov 4 x súdne pojednávania, boli nezákonne predvolávaní svedkovia, musel som vynaložiť množstvo financií za advokáta, doporučené zásielky, používanie súkromnej tlačiarne, farby do tlačiarne, tlačiarenské papiere, svoj čas na odpisovanie rôznym inštituciám, svoj počítač, predkládať písomne dôkazy, ktoré už prevýšili 1200 strán formátu A4, predložil som spústu CD audio a video nahrávok a to len preto aby som dokázal pred vyšetrovateľom a súdom,že som nevinný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Poukázal som na súde,že Iveta Dreisigová ma nezákonne filmovala, čo priznala pred vyšetrovateľom ako aj pred súdcom JUDr.Ménom, napriek tomu nikto nekonštatoval, že Iveta Dreisigová svojou činnosťou,, nahrávaním mojú osobu na kameru“ porušila moje práva!
  A JUDr.Serbová si s kludným svedomím napíše, že Uznesenie zo dňa 06.03.2017 bolo v môj prospech !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Profesionálna deformácia?????????????????????????
  JUDr.Serbová videla rozhodnutie v môj prospech súdcu JUDr. Ména v tom, že ma neposlal do vezenia pre údajné nebezpečné vyhrážanie sa so zbraňou voči Ivete Dreisigovej? Bolo dokázané na súde, že som sa Ivete Dreisigovej nevyhrážal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bolo dokázané, že som ju neohrozoval na živote!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Bolo dokázané, že manželia Dreisigovci ma krivo obvinili a krivo vypovedali pred vyšetrovateľom PZ p.Lochom a súdcom JUDr.Ménom!!!!!
  7
  Aby sa zmarilo trestné stíhanie manželov Dreisigových a prokurátorky JUDr.Gogovej pre prečin krivého obvinenia pod prísahou, JUDr.Mén arbitrárne neuviedol v Uzneseniu zo 06.03.2017, že skutok sa nestal tak ako ho opísali manželia Dreisigovci a prokurátorka JUDr.Gogová !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nebolo mi dokázané, že som Ivete Dreisigovej verbálne nadával a s násadou hrablí v ruke dlhou 2 metre sa zahnal na JUDr.Ivetu Dreisigovú so slovami ,,vypadni odtiaľto, takú Ti prijebem, že odtialto budete utekať“
  Iveta Dreisigová celý incident od začátku nahrávala na kameru, ale keď si vyšetrovateľ PZ p.Loch žiadal ako doličný dôkaz CD nahrávku,na ktorej sa malo nachádzať vyhrážanie a vyrieknutá veta voči JUDr.Ivete Dreisigovej, tá mu odpovedala, že nahrávku vymazala!!!!!!!!
  Vysokoškolsky vzdelaná v odbore právo JUDr.Iveta Dreisigová teda VIE ako zmariť usvedčujúci dôkazy voči mojej osobe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pri vypočúvaní Ivety Dreisigovej sa súdca JUDr.Mén ani len nespýtal na CD nahrávku,pričom som ho o to na pojednávaní žiadal!!!!!
  Takže mi nebolo dokázané,že som takúto vetu voči Ivete Dreisigovej vyslovil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Preto nevidím dôvod aby postúpil JUDr.Mén trestnú vec Obvodnému úradu Košice-okolie, odboru všeobecnej vnútornej správy!!!!!!!!!!!!!
  V čom vlastne JUDr.Serbová videla, že Uznesenie zo dňa 03.06.2017 sa nieslo v môj prospech!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Prečo mi to v Uzneseniu zo dňa 05.12.2018 komfortne nepopísala tak ako jej to zákon káže?????????????????????????????????????????????????
  JUDr.Serbová mi komfortne neobjasnila v čom vlastne spočíva rozhodnutie zo dňa 06.03.2017 v môj prospech!!!!!!
  A to som priložil k mojmu dovolaniu zo dňa 06.05.2018 84 stranové odovodnenie, prečo podávam Dovolanie voči Uznaseniu zo dňa 06.03.2017.
  Zrejme toto moje odôvodnenie na 84 stranách zo dňa 06.05.2018 JUDr.Serbová nečítala pretože na 5 strane uznesenia uviedla:

  8
  Riadiac sa vyššie uvedeným,najvyšší súd dovolanie obvineného na neverejnom zasadnutí bez preskúmania veci odmietol.
  JUDr.Serbová svojvolne porušila moje právo na spravodlivé prešetrenie veci v môj prospech tým, že mi zabránila svojou aroganciou moci a klienetlickým prístupom k mojmu Dovolaniu spravodlivosti a to zamietnutím mojho dovolania!

  JUDr.Jana Serbová,predsedníčka NS SR, klientelicky, nezákonné a nekomfortné odôvodnila moje dovolanie sa voči rozsudku 3T/169/2015 zo dňa 25.07.2018 Uznesením č.3T do /71/2018 zo dňa 05.12.2018 podanú advokátom Mgr.Tomášom Čerepanom.
  Dňa 06.05.2018 som neznalosťou zákona zaslal na Okr.súd Košice-okolie omylom Dovolanie voči uzneseniu č.6 To/68/2017 zo dňa 22.02.2018 (malo byť 3T 169/2015), ktoré obsahovalo 84 husto popísaných strán formátu A4, na ktorých som komfortne popísal moje dôvody Dovolania samosúdcovi Okr.súdu v Košiciach JUDr.Ménovi.
  Dňa 01.06.2018 mi bolo doručené Oznámenie č.3T 169/2015 zo dňa 24.05.2018 podpísané JUDr.Petrom Ménom, v ktorom bolo uvedené:
  Oznamujeme Vám, že v zmysle § 373 ods.1 Tr.poriadku obvinený môže podať dovolanie len prostredníctvom obhájcu a musí byť v konaní o odvolaní zastupený obhájcom. Vaše dovolanie takto podané nebolo. Preto bude potrebné v lehote do 1 mesiaca od prevzatia tejto výzvy tento nedostatok odstrániť.
  Dňa 01.06.2018 som na Okr.súd Košice-okolie poslal list v tomto znení:

  C a p c a r a  O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Okresný súd Košice-okolie 01.06.2018
  Štúrová 29, 041 10 Košice
  JUDr.Peter Mén
  Predseda senátu
  9
  Vec
  Vyjadrenie sa k Oznámeniu č.3T169/2015 zo dňa 24.05.2018

  Vážený JUDr.Peter Mén, § 373 ods.1 Tr.poriadku sa vzťahuje na osobu Obvinenú! Moja osoba nebola rozsudkom obvinenia z nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou.Tento skutok mi nebol preukázaný,preto ustanovenie § 373 ods.1 sa mojej osoby netýka.Taktiež mi nebolo preukázané,že som vyriekol slová na adresu p.Dreisigovej,, Taku ti prijebem,že budeš s tadialto utekať“preto ani v tejto veci moja osoba nemôže čeliť priestupkovému konaniu.
  V prípade,že nechcete akceptovať moje dovolanie zo dňa 06.05.2018, žiadam Vás o navrátenie mojho spisu zo dňa 06.05.2018 a to v počte 84 strán.
  S pozdravom

  Do dnešného dňa mi JUDr.Peter Mén môj súkromný majetok nevrátil,, 84 stranový spis“ čím porušil ustanovenie § 215 ods.1)Tr.zákona!

  Následne dňa 26.07.2018 sme s Mgr.Tomášom Čerepanom podali osobne na Okr.súde Košice-okolie Dovolanie voči Uzneseniu 3T/169/2015 zo dňa 06.03.2017 v spojení s uznesením Kraj.súdu v Košiciach 6To/68/2017 zo dňa 22.02.2018.

  V odôvodnení Mgr.Tomáš Čerepan právne komfortne odôvodnil moje výhrady voči rozhodnutiu JUDr.Ména zo dňa 06.03.2017!
  Vo svojom Uznesení č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018 sa JUDr.Serbová pozastavuje nad počínaním Mgr.Čerepana, že si dovolil napísať dovolanie, pričom mu to zákon nedovoluje!

  10
  Tu by som JUDr.Serbovú chcel vyviesť z omylu a to tým, že Mgr.Čerepan ma na túto skutočnosť upozornil a zároveň somnou spísal
  Úradný záznam,ktorý prikladám ako prílohu č.1.
  Obavy JUDr.Serbovej, že zložitosť konania o dovolaní nebude obvinenému na ujmu, nie sú relevantné, pokial sa JUDr.Serbová nerozhodne k nekalým praktikám.
  Napriek jej vyjadreniu v Uzneseniu zo dňa 05.12.2018 túto vec postúpim na ÚS SR a v prípade neúspechu na ÚS SR, budem sa dožadovať spravodlivosti aj na ES v Štrasburgu.
  Žiadam aby Uznesenie č.3Tdo/71/2018 zo dňa 05.12.2018 bolo zamietnuté ako nerelevantné, chaotické, klientelické a nezákonné.
  Žiadam aby NS SR opätovne prejednal moje Dovolanie zo dňa 25.07.2018 a aby rozhodol tak ako je to uvedené v závere Dovolania zo dňa 25.07.2018.

  S pozdravom

You are here: Home Documents Slovenské kategórie Dokumenty Externé Slušní sudcovia prehovorili. Žiadajú rozbitie korupčnej siete

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners