Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a podpredseda Miloš Kolek reagovali na kritiku Združenia sudcov Slovenska.

Predseda Súdnej rady Ján Mazák sa dal zaočkovať: Prečo som to urobil | Nový Čas| teraz.sk | 22. júna 2021 | TASR |

Na archívnej snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Začiatok nových pomerov sa v Združení sudcov Slovenska (ZSS) zatiaľ nekoná. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a podpredseda Miloš Kolek to uviedli v reakcii na kritiku ZSS k výberu sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR na Najvyšší správny súd SR, ktorý realizovala Súdna rada.

Združenie tvrdí, že výsledky výberu niektorých sudcov správneho kolégia NS SR naznačujú možnosť nedôsledného dodržiavania ústavou garantovaného základného práva uchádzača na prístup k inej verejnej funkcii len za rovnakých podmienok.

„ZSS sa domáha rešpektu k súdnym rozhodnutiam. Nechce, aby sa komentovali, nechce, aby sa spochybňovali. A zrazu toto občianske združenie kritizuje výber sudcov na Najvyšší správny súd SR. Výber, ktorý urobila Súdna rada SR, ústavný orgán sudcovskej legitimity,“ spresnili s tým, že tento orgán je zložený zo všetkých mocí v štáte.


Uviedli, že ZSS kritizuje výber, „v ktorom zhodou okolností neprešla sudkyňa Najvyššieho súdu, ktorá uspela na okresnom súde so svojou antidiskriminačnou žalobou, pretože Štefan Harabin, vtedajší predseda Najvyššieho súdu, nepodal odvolanie. Združenie jej neúspech považuje za možné spôsobenie ujmy za to, že si sudkyňa uplatnila právo na súdnu ochranu“.

Mazák s Kolekom zdôraznili, že sudkyňa NS SR neuspela vo výberovom konaní z iných dôvodov, nie len v súvislosti s problematikou antidiskriminačnej žaloby, „ktorej podávanie proti štátu patrí k temným kapitolám slovenskej justície“.

Dodali, že sa nebránia kritike postupov a rozhodovania Súdnej rady, „lenže v tomto prípade ZSS píše o možnosti nedôsledného dodržiavania Ústavy SR bez právneho základu na takéto hodnotenie“.

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  p. Mazák, sudcovia správneho kolégia si sťažujú na nedodržiavanie ústavou garantovaného základného práva na uchádzača na prístup k inej verejnej funkcii (KORYTU) .
  Ja som si sťažoval na nezákonné rozhodovanie vo veci krivého obvinenia mojej osoby a prieťahy v konaní listom, ktorý som Vám poslal dňa 08.03.2021, na ktorý ste mi do dnešného dňa neodpovedal. Ja si mám sťažovať KDE??prikladám Vám list, ktorý Vás nezaujal, lebo sa venujete ako by sa Vaši kolegovia čo najrýchlejšie dostali k VÝNOSNÝM KORYTOM!!
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  08.03.2021
  JUDr. Ján Mazák
  Kancelária súdnej rady
  Slovenskej republiky
  Hlavne námestie 8
  814 22 Bratislava

  Vážený JUDr. Mazák
  Takto pracujú podaktorí sudcovia Košických súdov!!!
  Žiadam Vás aby ste konečne zatrhli pokračovať JUDr. Galdunovej v praktikách sudcov Polka, Jankovská a ďalších, ktorá robí hanbu Slovenskému súdnictvu a len zvyšuje percento nedvovery v SK súdnictvo.
  Posúďte sám

  Uznesenie sp.zn. 6Co/8/2021 zo dňa 26.01.2021 je v celom rozsahu klientelicke, arbitrárne a javí sa, že JUDr. Andrea Galdunová sa snaží tr. podanie zo dňa 02.12.2019 pozametať pod koberec!!
  Táto sudkyňa JUDr. Galdunová vedome porušuje moje právo na prístup k spravodlivému súdu dane Ústavou SR!!
  Skorumpovanú klientelizmom JUDr. Andreu Galdunovú upozorňujem, že hrubo porušuje ustanovenie § 326 a) Tr. zákona!!

  Ďalej ju upozorňujem, že účastník konania nie je povinný v žalobe uvádzať právne posúdenie svojho nároku. Takéto právne zdôvodnenie je procesnoprávne irelevantné, nakoľko podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je povinnosťou účastníka opísať iba rozhodujúce skutočnosti skutkového, nie právneho charakteru.
  Uvedené potvrdzuje aj súdna prax, podľa ktorej: „Občianske súdne konanie je totiž ovládané zásadou iura novit curia (práva pozná súd).
  Právne posúdenie nároku. Účastník konania nie je povinný v žalobe uvádzať právne posúdenie svojho nároku. Takéto právne zdôvodnenie je procesnoprávne irelevantné, nakoľko podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je povinnosťou účastníka opísať iba rozhodujúce skutočnosti skutkového, nie právneho charakteru.
  2
  Uvedené potvrdzuje aj súdna prax, podľa ktorej: „Občianske súdne konanie je totiž ovládané zásadou iura novit curia (práva pozná súd). Účastníci konania nie sú povinní uplatnený nárok, ani obranu proti nemu, právne kvalifikovať, pretože právna kvalifikácia veci je vecou súdu. Musia ale uviesť rozhodné skutočnosti, ktoré umožnia súdu, aby uplatnený nárok alebo obranu proti nemu právne kvalifikoval. Súd tak skúma, či tvrdené skutočnosti možno podriadiť pod hypotézu niektorej právnej normy tak, aby z dispozície tejto právnej normy bolo možné vyvodiť plnenie, prípadne určiť, či tu žalobcom požadovaný právny vzťah alebo právo je alebo nie je alebo potvrdiť také skutočnosti, ktoré bránia tomu, aby bolo žalobe vyhovené. Ak účastník uvedie rozhodujúce skutočnosti, z ktorých vyvodzuje ním tvrdený nárok alebo obranu proti nemu, ale s týmito skutočnosťami spája nesprávne právne následky, nie je súd viazaný právnym názorom účastníka a je povinný posúdiť vec podľa tých právnych noriem, ktoré na tvrdený a súdom zistený skutkový stav dopadajú“ (napr. uznesenie Najvyššieho súdu zo dňa 22. 09. 2010, sp. zn. 5 Cdo 196/2009).
  c) Predloženie listinných dôkazov spolu so žalobou. Podľa ustanovenia § 79 ods. 2 OSP je síce navrhovateľ povinný k žalobe pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny – predmetné ustanovenie je však potrebné vykladať systematickým spôsobom v kontexte ustanovenia § 43 ods. 2 OSP, v zmysle ktorého súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania iba za splnenia podmienky, že pre daný nedostatok žaloby nemožno v konaní pokračovať.
  Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že nepredloženie listinných dôkazov nepredstavuje taký nedostatok, resp. prekážku, pre ktorú nemožno pokračovať v konaní, pretože tieto dôkazy môžu byť predložené súdu kedykoľvek v priebehu konania až do skončenia dokazovania. V súlade s ustanovením § 120 ods. 4 OSP je žalobca procesne oprávnený predkladať dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie (§ 115a OSP) najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.
  S poukazom na uvedené predstavuje postup súdu, ktorý odmietne žalobu z dôvodu nepripojenia listinných dôkazov, na ktoré sa odvoláva popretie koncentračnej zásady a samotnej podstaty súdneho konania, v rámci ktorého sa vykonáva dokazovanie spravidla na ústnom pojednávaní. Nepredloženie dôkazov sa môže premietnuť jedine v neunesení dôkazného bremeno a následnom zamietnutí žalobného návrhu, ale nie v odmietnutí návrhu bez meritórneho prejednania veci.
  3
  Posudzovanie žalôb a porušenie práva na prístup k súdu
  Pokiaľ ide o doplnenie a odstránenie vád žaloby, Ústavný súd SR judikoval, že výklad a používanie § 43 ods. 1 a 2 OSP musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy. Všeobecný súd musí vykladať a používať citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 OSP).
  Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 OSP). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 139/02 z 26. februára 2003; nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 154/08 z 24. septembra 2008).
  Sám Občiansky súdny poriadok to vyjadruje tak, že umožňuje zastaviť konanie podľa § 43 ods. 2 len vtedy, ak v konaní nemožno pre nedostatky žaloby pokračovať. Pokračovať v konaní chápeme v tomto zmysle ako možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, akými sú neodstrániteľné nedostatky žalôb. Pri zastavení konania musí ísť o prekážky pre akýkoľvek ďalší postup všeobecného súdu, napríklad zo žaloby nie je zistiteľný návrh na rozhodnutie vo veci samej (nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp.zn. IV. ÚS 1/02 z 26. septembra 2002).
  Podľa judikatúry sa za vadný postup súdu, ktorým možno účastníkovi odňať možnosť konať pred súdom považuje aj odmietnutie podania, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, hoci pre také rozhodnutie neboli splnené podmienky, pretože sa takým rozhodnutím bráni žalobcovi v realizácii procesného práva domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené na súde (napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2012, sp. zn. 4 Cdo 144/2011).

  4
  Právo na prístup k súdu je nevyhnutnou podmienkou, aby sme vôbec mohli hovoriť o práve na spravodlivý proces, čím predstavuje jeho imanentnú súčasť. Samotné právo na prístup k súdu síce expressis verbis neupravuje ani Ústava SR ani Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), čo však neznamená, že jeho existenciu nemožno implicitne vyvodiť v zmysle premisy „ak nie je proces, nemôže byť ani spravodlivý“.
  Implicitná povaha práva na prístup k súdu však nemení nič na jeho zásadnosti (bližšie pozri MOLEK, P.: Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 76.), čo Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) deklaroval napríklad v rozsudku Golder proti Spojenému kráľovstvu, v ktorom vyložil jeho význam nasledovne: „Bolo by nemysliteľné, aby článok 6 ods. 1 Dohovoru detailne popisoval procesné záruky poskytované stranám prebiehajúceho sporu a aby primárne nechránil to, čo samo o sebe umožňuje mať prospech práve z týchto záruk, teda prístup k súdu. Zásady spravodlivosti, verejnosti a rýchlosti súdneho konania totiž nemajú žiadnu hodnotu, ak žiadne konanie neprebieha. Ak zhrnieme tieto vyslovené úvahy, dospejeme k záveru, že právo na prístup k súdu tvorí esenciálny prvok práva na spravodlivý proces“ (rozsudok ESĽP vo veci Golder proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 21.02.1975, sťažnosť č. 4451/70, § 35-36).
  Existenciu práva na prístup k súdu akceptuje aj právna doktrína, ktorá uzatvára, že ak hlavným zmyslom a účelom článku 6 ods. 1 Dohovoru je dosiahnutie spravodlivého súdneho procesu, potom by bolo priamo v rozpore s tým zabránenie vôbec vzniku súdneho procesu. Zamedzením prístupu k súdu by sa vlastne nemohol naplniť ani hlavný zmysel (účel) práva na spravodlivý súdny proces, ktorým je súdna ochrana práva. V tomto zmysle potom právo na spravodlivý súdny proces obsahuje dve integrálne súčasti, ktoré sú vzájomne späté a podmienené, a to právo na prístup k súdu a právo na spravodlivé súdne konanie (SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. II. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o. a Paneurópska vysoká škola, 2011, s. 10.).
  Právo na prístup k súdu môže na druhej strane podliehať rôznym procesnoprávnym obmedzeniam a formalitám (ako napríklad legislatívne upravenie náležitostí žaloby), avšak iba pri zachovaní jeho podstaty a pri rešpektovaní primeranosti obmedzenia, aby nedošlo k odopretiu práva na prístup k súdu do takej miery, že by bol narušený jeho účel. Okrem uvedených kritérií je nevyhnutné, aby konkrétne obmedzenie sledovalo legitímny cieľ, t.j. aby nebolo svojvoľné (rozsudok ESĽP vo
  5
  veci Ashingdane proti Spojenému kráľovstvu zo dňa 28.05.1985, sťažnosť č. 8225/78, § 57).
  Súd má v zásade skúmať návrh na začatie konania (žalobu) len po formálno-právnej stránke (nie však formalisticky) v tom zmysle, či žaloba obsahuje potrebné náležitosti z hľadiska ich formy, t.j. nie z pohľadu, či sú tieto náležitosti aj obsahovo správne – to, či je skutkový stav vymedzený dostatočne, resp. či sú na jeho preukázanie označené relevantné dôkazy je predmetom konania vo veci samej v procese dokazovania. Neunesenie bremena tvrdenia ako aj dôkazného bremeno sa totiž premieta do meritórneho (vecného) rozhodnutia, ale v každom prípade to nie je dôvodom na odmietnutie žaloby, resp. prekážkou pre začatie konania.
  JUDr. Andrea Galdunová svojou aroganciou moci, obštrukciami a arbitrárnosťou hrubo a vedome preťahuje konanie v prospech manželov Dreisigových.  Vec

  Sťažnosť voči uzneseniu sp. zn. 6Co/8/2021 zo dňa 26.01.2021 v súbehu
  s § 62 ods.1 v súbehu s § 196 ods. 1 Trestného poriadku podávam trestné oznámenie pre porušenie § 326 ods. 2 písm. b) písm. c), ods.3 písm. c), ods. 4 písm. c), § 326a), § 339 ods. 1), § 344 ods.1 písm, a), písm.b), ods. 2 písm. b), písm. c), písm. d), § 375 ods.1 písm.a), ods. 2 písm.b) Trestného zákona, porušenie čl. 2 ods.2, čl. 46 ods.1, ods.2, ods.3, ods4, Ústavy SR, porušenie čl. 2, čl. § 2), čl. 36 LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD na
  predsedníčky senátu Krajského súdu Košice JUDr. Andreu Galdunovú.

  Odôvodnenie

  Dňa 07.12.2015 bola na Okresnom súde Košice okolie na moju osobu podaná OBŽALOBA prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice okolie sp. zn. 2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12. 2015 pre prečin nebezpečného
  6
  vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Trestného zákona, pričom táto vec bola pridelená do senátu JUDr. Petra Ména a vedená na Okresnom súde Košice okolie pod sp. zn. 3T 169/ 15.
  Dňa 06.03.2017 Okresný súd Košice okolie odmietol toto trestné oznámenie sp.zn. 3T / 169/15 ako nedôvodne a vo svojom konečnom výroku uviedol, citujem :
  Súd dospel k záveru, že vyhrážanie sa obžalovaného poškodenej tak ako ho opísala JUDr. Iveta Dreisigová a jej manžel JUDr. Pavol Dreisig na základe vykonaného dokazovania pre nenaplnenie formálnych znakov prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Trestného zákona je potrebné prejednať ako priestupok.
  Dňa 16.05.2019 Okresný úrad Košice okolie svojím rozhodnutím č. OU-KS-OVVS-2019/005114 O ZASTAVENÍ KONANIA O PRIESTUPKU!!
  Dňa 19.02.2021 mi bola doručená ZÁPISNICA O POJEDNÁVANÍ SP.ZN. 7c/7/2019 ZO DŇA 16.12.2020, V KTOREJ MA PREDSEDKYŃA OKRESNÉHO SÚDU KOŠICE OKOLIE JUDr. EVA KERECMANOVÁ UPOVEDOMUJE ROZSUDKOM V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŽE :

  ŽALOVANÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ZA KTORÚ KONÁ GENERÁLNA PROKURATÚRA SR JE POVINNÁ ZAPLATIŤ ŽALOBCOVI, ONDREJOVI CAPCAROVI SUMU 2930, -EUR A ÚROK Z OMEŠKANIA VO VÝŠKE 5% ROŇE ZO SUMY 2930 EUR OD 15.01.2019 DO ZAPLATENIA, VŠETKO DO 30 DNÍ OD PRÁVOPLATNOSTI TOHTO ROZSUDKU! ŽALOBCOVI PRIZNÁVA VOČI ŽALOVANEJ NÁROK NA NÁHRADU TROV KONANIA V ROZSAHU 100%. O VÝŠKE TEJTO NÁHRADY BUDE ROZHODNUTÉ SAMOSTATNÝM UZNESENÍM!!
  PRIKLADÁM ROZSUDOK AKO PRÍLOHU!  7
  Pretože moju osobu manželia Dreisigovi krivo obvinili v celom rozsahu, podal som dňa 30.11.2019 na manželov JUDr. Ivetu Dreisigovú a JUDr. Pavla Dreisiga trestné oznámenie v tomto znení, citujem :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  30.11.2019
  Okresný súd
  Košice-okolie


  ŽALOBA

  Podávam žalobu na JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivetu Dreisigovú, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  Odôvodnenie
  Dňa 06.10.2015 počas výsluchu vedenom vyšetrovateľom ORPZ Košice-okolie, v trestnom konaní pod sp.zn.ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014,ako svedkovia JUDr. Pavol Dreisig a JUDr. Iveta Dreisigová po riadnom poučení, v zmysle zákonných ustanovení podľa §345 a § 346 Tr. zákona o trestných následkoch krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy, uviedli nepravdu o okolnostiach, ktorá má v trestnom konaní podstatný význam pre rozhodnutie a to takým spôsobom, že si vymysleli trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ktorého som sa mal dopustiť dňa 29.06.2014 v čase od 12 hod. na svojom pozemku v lokalite Malý Ružinok voči Ivete Dreisigovej.
  8
  Pričom udalosti aj podrobne opísali a pri ďalších úkonoch trestného a napokon súdneho konania-rekogníciách a konfrontáciách, po riadnych poučeniach svedok JUDr.Dreisiga a poškodená JUDr.Dreisigovej, v zmysle
  §345 a § 346 Tr. zákona, na týchto tvrdeniach trvali, kde na základe nimi uvádzaných nepravdivých okolností bola na moju osobu podaná prokurátorkou Okr. prokuratúry Košice-okolie JUDr. Zuzanou Gogovou Obžaloba č.2 Pn 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 vo veci nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 pís. a) Tr. zákona.
  Svojím konaním moju osobu krivo obvinili z trestného činu v úmysle privodiť mi trestného stíhanie.

  Teda:

  moju osobu krivo obvinili z trestného činu v úmysle privodiť mojej osobe trestné stíhanie,
  -ako svedkovia v trestnom konaní uviedli pred policajtom nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie,
  čím spáchali prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. b) T r. zákona.
  V tejto súvislosti podávam na JUDr. Pavla Dreisiga, JUDr. Ivetu Dreisigovú žalobu pre prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 osd.1,ods.2, ods.3 písm. b) Tr. zákona.

  JUDr. Dreisig podal na moju osobu osobne na Krajskej prokuratúre Košice do rúk JUDr. Zuzane Gogovej dňa 31.08.2014 Tr. oznámenie vo veci prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, v súbehu s krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Toto trestné oznámenie bolo odmietnuté vyšetrovateľom OR PZ Košice-okolie, Ing. Milošom Ľochom ako nedôvodné Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014.
  Dňa 10.11.2014 sa voči zamietnutiu tr. oznámenia vyšetrovateľom Ing. Ľochom JUDr. Dreisig odvolal na GPSR.

  9

  Na odvolanie Pavla Dreisiga GPSR JUDr. Čižnárovi, mu bola zaslaná adekvátna, právne relevantná odpoveď. V odpovedi GPSR Pavlovi Dreisigovi odkazuje citujem:
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr. Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam, neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a/Tr. zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Keďže podania boli adresované orgánom štátu a podávateľom cielené na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu, nemôže sa podávateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 ods.4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva(právo na súdnu ochranu podľa čl.46 ods.1 Ústavy SR).
  Pretože rozhodnutie v neprospech p. Dreisiga GPSR opísala ako chaotické, nezmyselné a protizákonné trestné podanie na moju osobu, manželia Dreisig a Dreisigová sa dohodli s prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice okolie JUDr. Rybovičovou, JUDr. Zuzanou Gogovou a JUDr. Jarmilou Janovou, že na základe výpovede na OO PZ v Kysaku zo dňa 25.07.2014 č. ČVS:ORP-719-KY-KS-2014, túto výpoveď svedka Pavla Dreisiga upravia a Pavol Dreisig podá na moju osobu trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm. a/Tr. zákona s použitím § 138 písm. a/Tr. zákona.
  V novom trestnom spise manželia Dreisigovi uviedli:
  Capcara Ondrej dňa 29.06.2014 zaútočil na Ivetu Dreisigovú dvojmetrovou drevenou palicou, ktorá sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy Ivety Dreisigovej, pričom Capcara vykrikoval,, takú ti prijebem, že stadiaľto budete utiekať“. Tento útok palicou bol prvý a udial sa v dolnej časti nášho pozemku.
  Druhýkrát Capcara zaútočil dvojmetrovou palicou v hornej časti nášho pozemku a to na oblasť môjho brucha. Čím ma ohrožoval na živote.
  10
  Toto svoje rozhodnutie JUDr. Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.
  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr. Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :
  JUDr. Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:
  Vec:
  JUDr. Pavol Dreisig-trestné konanie
  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR, Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s nasledovným pokynom.
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr. Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam zrejme, že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Keďže podania boli adresované orgánom štátu a podávateľom na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu, nemôže sa podávateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  Z trestného oznámenia JUDr. Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči. JUDr. Ivete Dreisigovej.
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov, ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  11
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej, kde sa mal Ondrej Capcara s 2m palicou zahnať na JUDr. Dreisigovú
  takým spôsobom a takými slovami, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr. Dreisiga, že odvtedy svoj pozemok neužíva, nechodí tam, nekosí ho a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm. a)Tr. poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s použitím §138 písm. a) Tr. zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr. Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení JUDr. Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné, aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť, že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálnych útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania. Žiadam Vás, aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.
  Zdôrazňujem, že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.
  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál, ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okr. Prokuratúry Košice-okolie.

  Na základe sťažnosti, ktorá bola podaná JUDr.Dreisigom dňa 10.11.2014 a po HRUBOM NÁTLAKU JUDr. Rybovičovej na vyšetrovateľa OO PZ Košice-okolie, vyšetrovateĺ Ing. Ľoch, Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa
  25.11.2014 zrušil Uznesenie zo dňa 19.12.2014, a dňa 17.07.2015 Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 začal podľa § 199 ods.1 Tr. poriadku, Trestné

  12
  stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1/,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona mojej osoby!
  Napriek tomu, že formou STÁLEHO, HRUBÉHO NÁTLAKU A DIREKTIVNÉHO PRÍKAZU, JUDr. Rybovičovou na vyšetrovateľa Ing.Ľocha, aby vzniesol OBVINENIE na moju osobu pre prečin podľa
  §360 ods.1)ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ako vyšetrovateľ, ktorý si cti zákony tejto Slovenskej republiky, nedá sa ovplyvňovať nezákonnými nariadeniami a aby uspokojil nenásytnosť JUDr. Dreisiga a JUDr.Rybovičovej vo svojom nebezpečnom prenasledovaní podľa § 360a) Tr. zákona mojej osoby, prekvalifikoval trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm. d) zákona č.372/1997 Zb, svojím Uznesením č. RP/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015.

  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie, v ktorom vyšetrovateľ Ing. Ľoch uvádza citujem:

  Podľa § 206 ods.1 Tr. poriadku VZNÁŠAM OBVINENIE za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona.
  V Uzneseniu č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 sa uvádza citujem:

  Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver.
  Proti tomuto Uzneseniu som sa odvolal dňa 28.09.2015.
  Moje Odvolanie zo dňa 28.09.2015 ako dozorujúca prokurátorka JUDr. Janová zamietla Uznesením č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015 a dňa 07.12.2015 bola na Okresný súd Košice-okolie na moju osobu podaná žaloba prokurátorkou Okresnej prokuratúry Košice okolie JUDr. Zuzanou Gogovou sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm a)Tr.zákona, pričom táto vec bola pridelená do senátu JUDr. Petra Ména a je vedená na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn.3T 169/15.

  13
  Dňa 09.02.2016 mi prišlo Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016, v ktorom sa píše citujem:
  Súd je toho názoru, že takáto vyhrážka obžalovaného svojou povahou a závažnosťou nenaplňa objektívnu stránku prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 Tr.činu, nakoľko vyhrážanie sa obžalovaným neobsahuje ani vyhrážku smrťou ani ťažkou ujmou na zdraví, prípadne
  inou ťažkou ujmou. Poškodená vzhľadom na hlboko narušené susedské vzťahy s obžalovaným sice mohla pociťovať z tejto vyhrážky obavu aj vzhľadom na skutočnosť, že obžalovaný mal v ruke palicu, prípadne drevené hrable ako sám tvrdí, avšak objektívny znak skutkovej podstaty prečinu nebezpečného vyhrážania podľa §360 ods.1 Tr. zákona konaním obžalovaného naplnený nebol.
  Súd tak dospel k záveru, že konanie obžalovaného Ondreja Capcaru obžalobou prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 ods.2 písm.a)Tr.zákona, je potrebné prejednať ako priestupok.
  Proti tomuto rozsudku sa prokurátorka JUDr. Gogová odvolala.
  Odvolanie prokurátorky Gogovej bolo prijaté a Krajský súd vrátil spis Okresnému súdu na prejednanie.
  Po viacerých súdnych pojednávaniach toto krivé obvinenie mojej osoby sudca Okresného súdu JUDr. Peter Mén dňa 06.03.2017 Uznesením jednoznačne zamietol a vec postúpil na priestupkové konanie.
  Dňa 06.03.2017 bolo sudcom JUDr. Petrom Ménom dostatočne preukázané, že manželia Dreisigovi krivo obvinili moju osobu z nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou za účelom moju osobu vystaviť trestnému stíhaniu prípadne odsúdeniu mojej osoby, čim manželia Dreisigovi spáchali na moju osobu zločin krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. b) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) Tr. zákona.

  Morálna škoda je škoda vzniknutá porušením práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Vyjadruje ju psychická trauma, stres, úzkosť, frustrácia a podobne.
  14
  Ako základné hodnoty osobnosti každej fyzickej osoby uvádza Občiansky zákonník v § 11 výslovne život, zdravie, občiansku česť a ľudskú
  dôstojnosť, ako aj súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. Podľa ustanovenia článku 8 odseku l Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných práv a slobôd (publikovaného pod č. 209/1992 Zb.) každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Z ustanovenia článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (publikovaného pod č. 120/1976 Zb.) vyplýva, že nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie a každý má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom. Právo na súkromie v rôznych poňatiach môže zahŕňať tak ochranu rodinného života, súkromie obydlia, listové tajomstvo, ako aj ochranu cti, povesť človeka, či ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o osobe. V ústavnej rovine je zakotvené v článku 16 Ústavy Slovenskej republiky - nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom; článku 19 ods. 1 – každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, ods. 2 - každý má právo na ochranu pred neoprávneným
  zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe; v článku čl. 21 garantujúcom nedotknuteľnosť obydlia; v článku 22 zaručujúcom ochranu listového tajomstva, tajomstva dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov.
  Medzi základné osobnostné práva fyzickej osoby podľa § 11 Občianského zákonníka patrí právo na ochranu osobnosti, najme života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, ochrana svojho mena a prejavov osobnej povahy.
  Trestným stíhaním vedeným na základe nezákonného rozhodnutia bolo hlboko zasiahnuté do ľudskej dôstojnosti, rodinného, súkromného a spoločenského života mojej osoby. Takto vedené trestné stíhanie vyvolalo v mojej osobe veľmi veľké psychické napätie, pocity krivdy, sklamania, nespravodlivosti a úzkosti či strachu z budúcnosti.
  Súčasne sa tým znížil môj spoločenský status a narušili sa príbuzenské väzby. Najme vďaka tomu trestnému stíhaniu sa moja manželka dozvedela o mojich dávnych trestných konaniach, ktoré sa udiali pred 53 rokmi, o ktorých doteraz nemala vedomosť, čím došlo k značnému narušeniu nášho
  15
  spolužitia po 50 rokoch, o čom sa však vôbec nemusela dozvedieť, ak by nedošlo k nezákonnému trestnému stíhaniu.
  Trestné stíhanie moju osobu tak nie len znížilo moju spoločenskú vážnosť, ale predovšetkým v značnej miere narušilo rodinné a citové väzby medzi mnou a mojou manželkou.
  Z vyše uvedeného vyplýva, že zásah do osobnostných práv mojej osoby nastal, naďalej v podstate pretrváva a zásah súvisel s trestným konaním vedeným voči mojej osobe.
  Je nepochybné, že povesť mojej osoby bola zasiahnutá vo všetkých oblastiach života.
  Cítim veľkú krivdu najmä za narušenie harmonických vzťahov so svojou manželkou.
  S poukazom na všetky vyššie opísané dôvody mám za to, že požiadavke primeranosti vyjadrujúcej nastolenie aspoň čiastočne spravodlivej rovnováhy medzi mojím poškodeným právom chráneným Ústavou SR a trestným stíhaním, vzneseným obvinením a podanou žalobou môže predstavovať dole napísaná žiadaná suma.
  Zo všetkých týchto dôvodov som dospel k záveru, že manželia Dreisigovi moju osobu krivo obvinili z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivety Dreisigovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.
  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka, žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč. zákona a to ,, žalovaný je povinný zaplatiť žalovanému vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu od JUDr. Pavla Dreisiga ako aj od JUDr. Ivety Dreisigovej.  16
  K obžalobe prikladám :

  Obžalobu č. 2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa03.12.2015
  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 13.10.2016, ktorá obsahuje výpovede:
  Ondrej Capcara, JUDr. Ivety Dreisigovej.

  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 12.12.2016, ktorá obsahuje :
  Výpovede JUDr. Pavol Dreisig, Ing. Adrána Fečková, Ing. Juraj Barczi,

  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 30.01.2017, ktorá obsahuje výpovede :
  Ing. Mária Barcziová, Irena Capcarová,

  Uznesenie č. 3T 169/2016 zo dňa 06.03.2017

  Námietka voči JUDr. Zuzane Gogovej a JUDr. Jarmile Janovej zo dňa 29.09.2016 v počte 22 strán.

  Vyjádrenie sa k Sťažnosti č.2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017 v súbehu s trestným oznámením podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.

  17
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde. Zo dňa 16.06.2017 o počte strán 20.

  Trestné oznámenie podané na GPSR dňa 16.06.2016

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde.

  Rozhodnutie o zastavení priestupku č. OU-KS-OVVS-2019+/005114 zo dňa 16.05.2019.


  S Pozdravom
  Dňa 24.01.2020 mi bolo doručené uznesenie sp. zn. 15C/97/2019-116, v ktorom ma JUDR. Iveta Puškášová vyzýva aby som v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil a opravil o nasledovné náležitosti :
  Uviesť žalobný petit atd.....

  Dňa 27.01.2020 som osobne podal na Okresnom súde Košice okolie doplnenie k Uzneseniu č. 15/C97/2019-116 zo dňa 14.01.2020 v tomto znení :

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  26.01.2020
  Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice
  18

  Doplnenie k Uzneseniu č. 15/C97/2019-116 zo dňa 14.01.2020

  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice
  Žalovaná
  JUDr. Iveta Dreisigová, nar.01.10.1953, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde

  Žalovaný
  JUDr. Pavla Dreisiga, nar. 18.05.1954, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde
  Podľa § 127 ods.1 písm.
  a) Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice okolie
  b)JUDr. Iveta Puškášová

  c) zločin krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  2
  d)potrestanie páchateľov tohto skutku podľa právnych zákonov SR.

  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo trestné konanie vodči JUDr. Pavlovi Dreisigovi a JUDr. Ivety Dreisigovej, spoločne bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde,
  pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  Zo všetkých dôvodov, ktoré som opísal v Žalobe zo dňa 02.12.2019 a 24.01.2020, som dospel k záveru, že manželia Dreisigovi moju osobu krivo obvinili z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivety Dreisigovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.

  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,
  žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč.
  3
  zákona a to ,, žalované strany JUDr. Pavol Dreisig a JUDr. Iveta Dreisigová su povinné zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.
  19


  Odôvodnenie
  Rozhodujúce skutočnosti nasvedčujúci spáchaniu horeuvedených trestných činov :
  Dňa 29.06.2014 som vyšiel z mojej dielne asi o 12 00 hod k pracovnému stolu za účelom opravy elektrickej vrtačky. Keď som vyšiel z dielne, zbadal som stáť na vyvyšenom pozemku, ktorý patrí manželom Dreisigovým Ivetu Dreisigovú, ktorá sa pozerala na dolný koniec svojho pozemku. Otočil som hlavu tým smerom a zbadal som manželku, ako sa rozpráva s Dreisigom. Keď som hlavu otočil na späť, zbadal som, že Dreisigová sa otočila a išla smerom do chaty. Pretože som nepočul o čom sa Dreisig a manželka rozprávajú, tak som si začal opravovať elektrickú vrtačku.
  Po chvílke som sa obzrel smerom na koniec mojho pozemku ale manželku som u Dreisiga nevidel. Otočil som hlavu smerom na balkón našej chaty a zbadal som ako manželka sedí na balkóne.
  Opýtal som sa jej čo riešila s Dreisigom. Povedala mi, že mu povedala aby prestal klamať, že im kradneme veci atd.
  Povedal som jej, že som napísal przidentovi SR sťažnosť na Dreisigových a ďalších verejných činiteľov, ktorí konali klientelicky v tr. a iných oznameniach, ktoré som na ich osoby podával.
  Nie je pravda, že som nadával na manželov Dreisigových ani ja ani manželka.
  Po chvilke mi manželka povedala,, Ondrej počujem ako niekto za plotom vraví, hovorené slovo, hovorené slovo a potom manželka vraví, Ondrej Dreisigová nás natáča lebo z poza plotu vytrča kamera. Kedže som
  4
  nedoslýchavý manželka mi to povedala nahlas tak, že to Dreisigová počula a v ten moment vybehla na vyvyšeninu, ktorá je na jej pozemku asi vo výške 1 metra nad mojím pozemkom a to na poklop ich žumpy.
  Na to som urobil asi dva kroky smerom k môjmu chodníku, ktorý je vzdialený od plotu Dreisigových asi 3-4 metry.
  To už Dreisigová stála na vyvyšenine a filmovala moju osobu s kamerou. Prikladám fotodokumentáciu pod č. 1 ( Označené číslo je na druhej strane foto)

  20
  Povedal som Dreisigovej aby ma prestala kamerovať, pretože som jej na to nedal povolenie. Povedal som jej to asi 3x!
  Kedže Dreisigová ma neprestávala kamerovať, zobral som hrable, ktoré boli opreté o hnusný plechový vlnitý plot, ktorým majiteľmi su manželia Dreisigovci a 4x som povedal Dreisigovej,, prestaň ma kamerovať lebo ti tu kameru rozbijem“ a naznačil som hrabľami na kameru. Hrabľe merajú 1,30 m.
  Dreisigová ma neprestala kamerovať, tak som išiel do auta pre telefón.
  Tu chcem upozorniť na to, že Dreisigová ma celú cestu pre mobilný telefón do auta kamerovala a to tam aj späť čo je asi 22 metov tam a 22 metrov späť, pričom stála stále na vyvyšenine na svojom pozemku!
  Prišiel som na koniec môjho chodníka a vyfotil som Dreisigovú ako ma kameruje.
  Telefón som si dal do kapsy a začal som polievať stromčeky.
  Ako som polieval stromčeky, postupoval som smerom k mojej bráne, ktorá ja od vyvyšeniny vzďalená asi 20 metrov.
  Dreisigová postupovala mojím smerom, kopírovala moju trasu asi s 2 metrovým odstupom na svojom pozemku a stále ma kamerovala!
  Keď som dopolieval stromčeky, čo trvalo asi 10 minut, zastavil som sa na úrovni Dreisiga asi 2 metry od brány na konci naších pozemkov, ktorý pozoroval ako ma Dreisigová kameruje.

  5
  Zastavil som sa a povedal som Dreisigovej aby ma prestala kamerovať, lebo zavolám políciu. Dreisigová ma kamerovala ďalej, tak som zobral telefón a zavolal som na 158.
  Keď sa mi ozvala polícia, telefón som mal na hlasito, v tu ránu Dreisigová sklopila kameru a s Dreisigom rychlým krokom odišli pod jabloň, ktorá je od tohto miesta z kadial som volal políciu vzdialena asi 20metrov.
  Nie je pravda, že Dreisig prestal kosiť keď prišla polícia.
  Keď prišla polícia, jednému policajtovi som vypovedal čo sa stalo a druhý policaj upreto pozeral smerom na Dreisigových, ako by ich vyzýval aby prišli k veci niečo doplniť.
  Kedže Dreisigovci neprišli, dohodol som sa s policajtmi, že o 16 hodine prídem na OO PZ v Kysaku a podám na Ivetu Dreisigovú Tr.oznámenie.


  21
  Tu je nutné povedať, že manželia Dreisigovi nehorázne klamú v tom, že som sa na Dreisigovú zahnal 2x palicou!!! Že som jej povedal,,taku ti prijebem, že budete s tadiaľto utekať“ Keby to bola pravda, vysokoškolsky vzdelaná v odbore právo s 30 ročnou praxou by si nenechala vymazať doličný dôkaz s kamery a okamžite ako prišli policajti by im nahlásila, že som ju napadol 2x s palicou čím som ju ohrozil na živote !! Nič také sa nestalo!
  Chcem podotknuť, že keby to bolo tak ako to popisujú manželia Dreisigovci, ťažko by som volal políciu.

  Dňa 29.06.2014 o 16 hodine som sa dostavil na OO PZ v Kysaku a podal som na Ivetu Dreisigovú Tr.oznámenie pre prečin podľa § 377 ods 1) Tr.zákona.

  Dňa 14.07.2014 bola Dreisigová vypočutá na OOPZ v Kysaku kde vypovedalá, že :
  dňa 29.06.2014 k jej manželovi JUDr. Pavlovi Dreisigovi ihneď ako začal kosiť v dolnej časti ich záhrady, prišla Capcarová a zo svojho pozemku spoza provizorného oplotenia sa mu začala krikom vyhrážať, že ak o nich ešte raz povie, že kradli, potom uvidí. Jej manžel nereagoval. K osočovaniu sa veľmi vulgárným spôsobom pridal aj Capcara, zahnal sa na ňu asi dvojmetrovou
  6
  palicou a kričal,, aby od tiaľto vypadla, pretože jej takú prijebe, že budú z pozemku utekať.

  Dreisigová na polícii v Kysaku neuviedla, v ktorých miestach som sa na jej osobu prvýkrát a druhýkrát zahnal. Uviedla však v predchadzajúcej výpovedi, že Dreisig kosil v dolnej části záhrady. To znamená, že som sa musel do dolnej záhrady nejak premiestiť od stolíka, ktorý bol od Dreisiga vzďalený 20 metrov!!!
  Preto po týchto nehoráznostiach išla pre kameru. V znevažujúcich rečiach Capcara pokračoval aj po mojom príchode s kamerou.  22

  Ďalej Dreisigová vypovedá :
  Napriek tomu, že mala kameru v ruke, zahnal sa na ňu palicou aj druhý krát a pretože ustúpila o krok dozadu, zosmiešňujúco povedal, že sa bojí. Pritom Capcarová stála na balkóne, všetko sledovala a smiala sa!!!!!

  Dreisigová uvádza, že sa s kamerou vrátila k svojmu plotu k manželovi, kde sa mala nachádzať moja osoba, ktorá zaútočila na jej hlavu a zrazu som sa na Dreisigovú zahnal druhýkrát a to keď stála na vyvyšenine, pritom manželka stála na našom balkóne, ktorý sa nachádza oproti tej vyvyšenine!!

  Ako som sa dostal od Dreisiga s dolnej části pozemku na hornú časť pozemku a manželka na balkón, ktorý je od toho miesta vzdialený 20 metrov? Žiadam aby to Dreisigová vysvetlila.


  7
  Moja osoba sa v žiadnom prípade nenachádzala pri Dreisigovi a podľa manželkinej výpovede pred súdom, sa po roztržke s Dreisigom vrátila na balkón bez toho, že by spomenula, že sa v jej blízkosti nachádzala Iveta Dreisigová alebo moja osoba. Obaja Dreisigovci patologický klamú!

  Chcel by som poukázať v krátkosti na to ako manželia Dreisigoví patologicky klamú, potom sa veci budem venovať podrobnejšie.

  Dreisigová na hlavnom pojednávaní dňa 13.10.2016 pod prísahou uviedla :
  Moj manžel kosil trávu v dolnej časti pozemku, ja som bola na vyvyšenej časti pozemku, ( TO JE V PREDNEJ ČASTI NAŠICH POZEMKOV) kde som trhala burinu, vtedy prišla k môjmu manželovi manželka obžalovaného, povedala mu, priam kričala, že pokiaľ budeme o nich ďalej šíriť, a obviňovať ich s krádeže, tak potom uvidíme. Môj manžel na to reagoval len tak, že sa k tomu vyjadrovať nebude, manželka obžalovaného ďalej povedala, že nie je oni nám kradli, a práveže my sme im ukradli
  23
  ovocie, na to som už začala reagovať aj ja a ohradila som sa, že čo si to dovoluje. To pravdou nie je, my sme im nikdy nič nekradli.
  Obžalovaný bol v tom čase dosť blízko, bol pri stolíku asi 2 metre odo mňa maximálne, potom urobil niekoľko krokov smerom ku mne, v ruke mal palicu, zdvihnutú nad hlavu, touto palicou sa na mňa zahnal smerom na hlavu, a tesne nad hlavou pohyb ukončil, tým, že palicu prudko dvihol hore. Tou palicou by ma bol udrel, keby chcel, lebo sme boli blízko seba vzdialený asi 1,5 m šikmo, pričom obž. Stál po mojej pravej strane, mdzi nami bolo oplotenie pozostavajúce z mäkkého pletiva. Obž. Nebol tesne pri oplotení pretože z ich strany pri oplotení sú nasadené kríky, ktoré mu bránili prísť bližšie k oploteniu.
  Toto je len malý úryvok z patologicky lživej výpovede Ivety Dreisigovej na hlavnom pojednávaní zo dňa 13.10.2016.

  V ďaľšiej části sa k k veci vyjádrim podrobnejšie.


  8

  Na otázku povereného príslušníka na OO PZ v Kysaku, či mala videokameru zapnutú a natáčala manželov Capcarových, odpovedala, že nech to preukáže Capcara.
  Táto výpoveď Dreisigovej sa nachádza v Uzneseniu č.ČVS: ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014. Uznesenie bolo priložené k Žalobe zo dňa 02.12.2019.

  Bolo mi doručené Uznesenie č.ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014, v ktorom sa uvádza :

  Dňa 31.08.2014 podal JUDr.Pavol Dreisig osobne na Okresnú prokuratúru Košice okolie trestné oznámenie, v ktorom
  poukazuje na protiprávne konanie Ondreja Capcaru, ich suseda z chaty, ktorú vlastnia s
  manželkou JUDr. Ivetou Dreisigovou v chatovej lokalite Ružinok v katastri obce
  Malá Lodina, ktorý sa podľa jeho názoru mal dopustiť trestného činu nebezpečné prnasledovanie podľa § 360a Tr.zákona!!
  Toto trestné oznámenie bolo vyšetrovateľom Ing. Ľochom ODMIETNUTÉ !! Príloha v Žalobe zo dňa 02.12.2019.
  Prečo Pavol Dreisig nepodal na moju osobu tr.oznámenie pre prečin nebezpečné vyhrážanie so zbraňou hneď dňa 31.08.2014. ale až na druhý pokus dňa 18.06.2015, ktoré mu 3x poverený vyšetrovateľ Ing. Ľoch zamietol a až následne na hrubý nátlak prokurátorky Gogovej vzniesol na moju osobu dňa 22.09.2015 obvinenie a následne JUDr.Gogová podala Žalobu dňa 07.12.2015.PREČO sa snažila zločinecká skupina zložená z manželov Dreisigových. JUDr.Gogovej, JUDr. Rybovičoveja JUDr.Janovej tak vehementne obviniť krivo moju osobu keďže už poverený vyšetrovateľ vo svojom uznesení zo dňa 19.12.2014 uviedol právne dôvody prečo toto trestné podanie je neprípustné čo potvrdil rozsudokom aj Okresný súd Košice-okolie!!!!!
  9
  Voči tomuto rozhodnutiu sa Dreisig odvolal.
  Dňa 19.12.2014 bolo Pavlovi Dreisigovi odpovedané ,Uznasenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014, v ktorom vyšetrovateľ Ing. Ľoch jeho Tr. podanie na moju osobu ODMIETA nakoľko nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa § 197 ods.2 Tr.poriadku. Uznesenie bolo priložené k žalobe zo dňa 02.12.2019.
  Voči tomuto uzneseniu sa Pavol Dreisigk odvolal na GPSR, ktorá mu tuto sťažnosť zamietla!!
  25
  Dňa 07.09.2015 vydal vyšetrrovaťeľ Ing.Ľoch Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015, v ktorom sa uvádza :
  dňa 29.06.2014 v presne nezistenom čase páchateľ v záhradkarskej lokalite nachádzajúcej sa pri obci Malá Lodina sa vyhrážal JUDr. Ivete Dreisigovej tým spôsobom, že palicou dlhou 2 metre, ktorú držal v ruke, sa dvakrát ohnal smerom na ňu, pričom jej povedal, že jej takú prijebe, že bude odtial utekať, čím u menovanej vzbudil dôvodnu obavu POSTUPUJEM NA PREJEDNANIE PRIESTUPKU. NEJDE O TRESTNÝ ČIN , ALE IDE O PRIESTUPOK PROTI OBČIANSKÉMU SPOLUNAŽIVANIU!
  Odovodnenie
  Dňa 17.07.2015 bolo vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach-okolie pod č. spisu ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 na základe pokynu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice- okolie zo dňa 18.06.2015 začaté tr.stíhanie za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1, ods. 2 písm. a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a) tr.zákona.

  Tu je treba pripomenúť, že manželom Dreisigovým a prokurátorke JUDr.Gogovej, ktorá donutila vyšetrovateľa Ing.Ľocha hrubým nátlakom a svojou nadriadenosťou, aby začal voči mojej osobe trestné konanie tak ako
  10
  to v horeuvedenom spise žiadala dňa 18.06.2015 prokurátorka JUDr. Rybovičová, nevyšlo prvé trestné podanie z 31.08.2014, založili manželia Dreisigovci, JUDr. Gogová, JUDr. Rybovičová a JUDr. Janová zločinieckú skupinu a vyzvali Pavla Dreisiga aby podal na mojú osobu Tr.oznámenie v hore uvedenej veci!!
  Toto spoločné rozhodnutie zločineckej skupiny zrealizovala JUDr. Rybovičová spisom č.ORP-545/1 VYS-KS-2014 zo dňa 18.06.2015 tj. Na druhý pokus dostať moju osobu do vezenia , kedže prvý pokus im nevyšiel po 12 mesiacoch ( 1 rok)!!

  V uzneseniu zo dňa 07.09.2015 Iveta Dreisigová vypovedá:

  26
  Hneď, ako jej manžel začal kosiť, pristupila k provizornému pletivu Capcarová a začala sa mu vyhrážať. Ona začala kričať, že oni jej kradli zeleninu.
  Na to ona zbehla k manželovi a ohradila sa voči tomu. Do tej situácie vykrikoval aj Capcara a pristúpil tiež k tomu provizornému plotu a velmi agresivne sa ňu zahnal asi dvojmetrovou palicou. Na to sa ona otočila , išla do chaty pre kameru. S kamerou sa vrátila k provizornému pletivu v hornej části záhrady.
  Je treba aby Dreisigová vysvetlila ako som sa dostal do dolnej části svojej záhrady ako vysvetlí, že pred súdcom JUDr.Ménom vypovedala, že prvykrát som ju napadol, keď bola na vyvyšenine, a že na kamere je zachytené ako sa ta palica mihla.
  Potom vypovedala, že prvykrát som sa zahnal na jej osobu v dolnej části pozemku a keď prišla s kamerou tak prišla do dolnej části pozemku aby vytrvala až Dreisig pokosí. Ako sa dostala na vyvyšeninu, ktorá je 20 metrov od spodnej části pozemku a moja osoba sa mala zahnať na jej brucho ?

  Ako perličku Vám pridávam opis z hlavného pojednávania zo dňa 13.10.2016
  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 13.10.2016 o 8.30 hod.
  Súdca JUDr.Mén sa pýta :
  Uveďte, čo sa stalo v uvedený deň
  11
  Odpoveď Dreisigovej:

  Dňa 29.06.2014 sme prišli na pozemok pokosiť trávu, nakoľko sa obžalovaný sťažoval, že na našom pozemku je tráva nepokosená, pravda je taká, že sme skutočne trávu nekosili, pretože sme na náš pozemok nechodili z dôvodu opakujúcich sa invektív zo strany obžalovaného na mňa a manžela. V čase nášho príchodu tam už rodina Capcarová bola.

  Moj manžel kosil trávu v dolnej časti pozemku, ja som bola na vyvyšenej časti pozemku, kde som trhala burinu, vtedy prišla k môjmu manželovi manželka obžalovaného, povedala mu, priam kričala, že pokiaľ budeme o nich ďalej šíriť, a obviňovať ich s krádeže, tak potom uvidíme. Môj manžel na to reagoval len tak, že sa k tomu vyjadrovať nebude, manželka
  27
  obžalovaného ďalej povedala, že nie je oni nám kradli, a práveže my sme im ukradli ovocie, na to som už začala reagovať aj ja a ohradila som sa, že čo si to dovoluje. To pravdou nie je, my sme im nikdy nič nekradli.
  Obžalovaný bol v tom čase dosť blízko, bol pri stolíku asi 2 metre odo mňa maximálne, potom urobil niekoľko krokov smerom ku mne, v ruke mal palicu, zdvihnutú nad hlavu, touto palicou sa na mňa zahnal smerom na hlavu, a tesne nad hlavou pohyb ukončil, tým, že palicu prudko dvihol hore. Tou palicou by ma bol udrel, keby chcel, lebo sme boli blízko seba vzdialený asi 1,5 m šikmo, pričom obž. Stál po mojej pravej strane, mdzi nami bolo oplotenie pozostavajúce z mäkkého pletiva. Obž. Nebol tesne pri oplotení pretože z ich strany pri oplotení sú nasadené kríky, ktorému bránili prísť bližšie k oploteniu.
  Taktiež obž. Urobil pohyb palicou smerom na moje brucho, prudko tou palicou urobil pohyb dopredu, pričom ja som bola na svojej strane pozemku, on na svojej strane pozemku, ja som stála na vyvýšenom mieste, čiže aj keby ma chcel zasianuť do hlavy, nebolo by to možné.
  Pritom ako som filmovala, je zachytená ta palica, ktorása tam mihla.
  Pred súdom vypovedala, že som sa na jej hlavu zahnal v dolnej části pozemku a palica sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy a teraz vypovedá, že som sa na jej hlavu zahnal v hornej části pozemku keď stála na vyvyšenine,
  12
  takže ako je to s tým patologickým klamaním pod prísahou? Na polícii v Kysaku tvrdila, že nefilmovala moju osobu a ak nech to dokážem!
  Tu je dôkaz ako manželia Dreisigovci moju osobu krivo obvinili,vypovedali krivo pod prísahou aby dosiahli moje trestné stíhanie a napokon odsúdenie mojej osoby.

  Ako dôkaz Vám prikladám fotodokumentáciu, ktorá vyvracia klamstvo manželov Dreisigových .
  1)Dôkaz ako ma Iveta Dreisigová filmuje z vyvyšeniny na svojom pozemku dňa 29.06.2014.
  2)na fotodokumentácii č. 2 je znázornené
  1) Priložená drevená tyč, ktorá demonštruje výšku 2m, biela značka a hrable, ktoré som držal v ruke, ktoré majú 130cm.
  2)Stolička, ktorá demonštruje kde stála moja osoba, keď som vybehol od stolíka.
  3)Výška provizorného plotu Dreisigových, 160 cm.

  28
  4) vpravo výška vyvyšeniny, na ktorej stála dreisigová, ktorá ma výšku 170 cm.

  Dôkaz č.3
  Na tejto fotodukumentácii je znázornené :
  1)Na ľavej strane je značka kde stála na vyvyšenine Dreisigová. Vyvyšenina je na kamennom múre, pod ktorým je žumpa.
  2)Pred zelenou bránou v dolnej časti Dreisigového pozemku je značka kde stál Dreisig po celý čas incidentu!
  3)Môj drevený plot, na ktorm označené polia demonštrujú dlžku mezi stlpíkmi t. 2 m.
  4)Na pravej strane je môj pozemok a značka v dolnej časti pozemku označuje miesto, na ktorom stála manželka keď sa rozprávala s Dreisigom.

  13
  5)na konci mojho pozemku je hnedá brána a za bránou perkuje moje auto. K autu je to 22m, to je vzdialenosť, ktorú som prešiel aby som z auta vybral telefon, s ktorým som sa vrátil späť, tj.22m a odfotil som Dreisigovú ako ma filmuje.
  6)Tu je znázornené akým smerom som postupoval pri polievaní stromčekov, pričom ma prenasledovalá a filmovalá zo svojho pozemku po pri ich plote Dreisigová až na koniec mojho pozemu.

  Dôkaz č.4
  Tu stála Dreisigová
  5)Tu stála Dreisigová, Dreisig, ja a moja manželka.

  Dôkaz č.6

  Tu je stolík, pred plechovým vlnitým plotom a vzdialenosť ktorú som prešiel na okraj chodníku.

  Dôkaz č.7
  Tu je znázornené kde stála moja osoba pri stolíku,
  29
  Dreisigová za vlnitým plotom,
  kde vytrčala kamera a keď manželka povedala, že z poza plotu vytrča kamera smer kadial Dreisigová vybehla na vyvyšeninu!!!
  Preto Dreisigová vypovedala, že stála k mojej osobe pravou stranou,kameru mala vo výške drieku a vypínala a zapínala kameru podľa toho ako sme na koho mali nadávať, preto povedala ,, hovorené slovo, hovorené slovo“ pretož bola schovaná za plotom!!!
  Následne, keď manželka povedala, že s poza plotu vytrča kamera, rychlo vybehla na vyvyšeninu.
  Dôkaz č.8

  14
  Moja osoba stála 380cm od plotu Dreisigových tak ako som mohol Dreisigovú ohroziť 130 cm hrabľami???

  K osobe Pavla Dreisiga.

  Pavol Dreisig v podstate patologicky klamal tak ako Dreisigová, tak ako sa spolu doma dohodli.
  Je potrebné podotkúť, že v mnohých výpovediach sa vehementne rozchádzajú.
  V prípade, že sa súdu moje vyjádrenie k vaci nabudú vieryhodné, žiadam aby sa uskutočnila rekonštrukcia na tvare miesta a to na pozemkoch manželov Dreisigový ako aj mojích v lokalite Malý Ružinok.
  S pozdravom
  Prílohy:
  8x fotodokumentácia  Dňa 25.10.2020 som zaslal na Okresný súd Košice okolie ,, SŤAŽNOSŤ“
  V tomto znení:

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Okresný súd Košice okolie 25.10.2020
  30
  Mgr.Nicola Kuzmiaková
  Štúrová 29, 041 10 Košice okolie 27.04.2020


  V E C:
  S ť a ž n o s ť
  na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky k odstráneniu stavu právnej neistoty.  Dňa 30.11.2019 som osobne podal na Okresnom súde Košice-okolie ,, ŽALOBU“ na JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivetu Dreisigovú, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  Odôvodnenie
  Dňa 06.10.2015 počas výsluchu vedenom vyšetrovateľom ORPZ Košice-okolie, v trestnom konaní pod sp.zn.ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014,ako svedkovia JUDr. Pavol Dreisig a JUDr. Iveta Dreisigová po riadnom poučení, v zmysle zákonných ustanovení podľa §345 a § 346 Tr. zákona o trestných následkoch krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy, uviedli nepravdu o okolnostiach, ktorá má v trestnom konaní podstatný význam pre rozhodnutie a to takým spôsobom, že si vymysleli trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ktorého som sa mal dopustiť dňa 29.06.2014 v čase od 12 hod. na svojom pozemku v lokalite Malý Ružinok voči Ivete Dreisigovej.
  Pričom udalosti aj podrobne opísali a pri ďalších úkonoch trestného a napokon súdneho konania-rekogníciách a konfrontáciách, po riadnych poučeniach svedok JUDr.Dreisiga a poškodená JUDr.Dreisigovej, v zmysle

  31
  §345 a § 346 Tr. zákona, na týchto tvrdeniach trvali, kde na základe nimi uvádzaných nepravdivých okolností bola na moju osobu podaná prokurátorkou Okr. prokuratúry Košice-okolie JUDr. Zuzanou Gogovou Obžaloba č.2 Pn 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 vo veci nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 pís. a) Tr. zákona.
  Svojím konaním moju osobu krivo obvinili z trestného činu v úmysle privodiť mi trestného stíhanie.

  Teda:

  moju osobu krivo obvinili z trestného činu v úmysle privodiť mojej osobe trestné stíhanie,
  -ako svedkovia v trestnom konaní uviedli pred policajtom nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie,
  čím spáchali prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. b) T r. zákona.
  Preto som podal dňa 30.11.2019 na okresnom súde Košice-okolie na JUDr. Pavla Dreisiga, JUDr. Ivetu Dreisigovú žalobu pre prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 osd.1,ods.2, ods.3 písm. b) Tr. zákona.
  Vec bola pridelená sudkyni JUDr. Ivete Puškášovej pod č. 15C/97/2019.

  Do dnešného dňa sudkyňa JUDr. Puškášová vo veci nekonala!!!!!

  Žiadam Vás aby sa urýchlene začalo konanie vo veci ŽALOBY na JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivety Dreisigovej vo veci krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  S pozdravom


  32
  Dňa 26.11.2020 mi bola doručená odpoveď č. Spr 55/20 zo dňa 24.11.2020, v ktorej mi Mgr. Nicola Kuzmiaková ODPOVEDÁ:
  Vzhľadom na uvedené, Vašusťažnosť na prieťahy v konaní vedené pod sp. zn. 15C/97/2019 za obdobie nečinnosti hodnotím ako ,, dovodnú“ a zároveň Vám oznamujem, že nad ďalšou plynulosťou konania bol nariadený dohľad predsedníčkou súdu a to každé tri mesiace.

  Dňa 26.11.2020 som podal na MS SR k rukám Ministerke spravodlivosti Mgr. Márii Kolíkovej ,, sťažnosť“ v tom to znení :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  26.11.2020
  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava  Vec

  Sťažnosť na vybavenie mojej sťažnosti zo dňa 25.10.2020 vo veci :
  S ť a ž n o s ť
  na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky k odstráneniu stavu právnej neistoty.  Dňa 30.11.2019 som osobne podal na Okresnom súde Košice-okolie ,, ŽALOBU“ na JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivetu Dreisigovú, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  v jedinečnom súbehu s porušením § 375 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b), Tr. zákona a to tým, že :

You are here: Home Documents Slovenské kategórie Dokumenty Externé Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a podpredseda Miloš Kolek reagovali na kritiku Združenia sudcov Slovenska.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners