Hlavu prokuratúry a prokurátorov si vyberá štát. Nie prokurátori

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková. Foto - TASR| dennikn.sk | Ján Mazák | 19. októbra 2020 |

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková. Foto – TASR

Zdá, že z nevinných článkov ústavy o prokuratúre chcú jej predstavitelia vyvodiť oprávnenie diktovať ústavodarcom a zákonodarcom, ako má prokuratúra vyzerať.

Autor je predseda súdnej rady

Sedemdesiatpäťstranový návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov prvej námestníčky generálneho prokurátora požaduje, aby Ústavný súd vyradil z právneho poriadku poslednú novelu zákona o prokuratúre ako celok.

Pre nesúlad so základným zákonom štátu – Ústavou Slovenskej republiky.

Prečítal som celý text návrhu. Kultivovaný právnický dokument. Napísaný správnou štylistikou, lexikou, citom pre pojmy a definície, so zmyslom pre metodické rozdelenie argumentov a so značnou dávkou presvedčivosti. Navonok.

Prvá časť návrhu napáda pochybenia v legislatívnom procese. Opäť, uznávam, kvalifikovane. Citovaná judikatúra, literatúra, teoretické úvahy a vývody z nich vyzerajú vskutku ako jasná obžaloba účastníkov legislatívneho procesu. Chybujúcich, ponáhľajúcich sa a nerešpektujúcich ani elementárne princípy tvorby práva.

Mimoriadne silné je odvolanie sa na závery Benátskej komisie a iných medzinárodných inštitúcií. Tie však boli a sú na míle vzdialené od slovenských pomerov.

V druhej časti návrhu sa navrhovateľka venuje predovšetkým spôsobom výberu a vymenovania generálneho prokurátora a voľby špeciálneho prokurátora z radov „neprokurátorov“. Taký výber odporuje ústavnému zakotveniu prokuratúry Slovenskej republiky, článkom 149 až 151 ústavy, postaveniu generálneho prokurátora ako ústavného činiteľa a narúša princíp právneho štátu, najmä deľby moci.

Balast.

Prokuratúra by sa mala ústavne uskromniť

Z toho, že prokuratúra má aj ústavnú úpravu, sa nedá vyvodiť žiaden zo záverov, ktorý ponúka návrh prvej námestníčky generálneho prokurátora. Je celkom od veci koketovať s myšlienkou, že v systéme deľby moci má prokuratúra nejaké osobitné miesto. No nemá. Podstatou patrí do výkonnej moci. Žiadne teoretizovanie na tom nič nezmení.

Ešte odvážnejšie je písať o nezávislosti prokuratúry (bod 51 a 52 návrhu). Po prvé, ústava mlčí o nezávislosti slovenskej prokuratúry, po druhé, taká úprava nie je v zákonoch a napokon, ak neexistuje ústavná a zákonná úprava nezávislosti, tak ako ju chceme vyvodzovať? Z literatúry a z takzvaných soft law prameňov, t. j. správ a stanovísk poradných orgánov a podobných zoskupení?

Veľa popísaného, málo povedaného

Popravde, záľaha všelijakých so slovenskými reáliami nesúvisiacich analýz, názorov, postojov a odporúčaní avizuje, ako napokon vždy, argumentačné suchoty. Ak navrhovateľ napáda nesúlad zákona prijatého Národnou radou s ústavou, tak by sa mal vecne, presne a adresne venovať nesúladu s ústavnými normami, nie sa odvolávať na všelijaké zdroje, ktoré sú na svetelné roky vzdialené od našej ústavnej úpravy. Iba jeden príklad.

Prečítanie časti návrhu, v ktorej doktorka Kováčiková cituje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého nemecká prokuratúra nie je nezávislá, kým litovská prokuratúra nezávislá je, ma donútil k ironickému úsmevu. V Európskej únii asi niet silnejšej a vplyvnejšej organizácie prokuratúry, než je tá nemecká. Takže jediné vysvetlenie je, že niekto na generálnej prokuratúre nečítal rozsudok súdneho dvora, ako hovorí klasik, s porozumením, prípadne ho absolútne nepochopil.

Prejdem k jadru celého problému.

Ústavná úprava je chabá opora

Ústavná úprava postavenia prokuratúry Slovenskej republiky je pozostatok vnímania tejto inštitúcie ako relatívne samostatnej súčasti inštitucionálneho rámca. Tri články ústavy o prokuratúre však zatiaľ nikoho nevyrušovali. Viac-menej sa vedelo, že ide o rezíduum minulosti, ktoré bolo zatlačené do úzadia novými zákonmi o prokuratúre, prokurátoroch a čakateľoch. Modernými úpravami, ktoré si nevšímali ústavný základ. Rozumne. Len ako apendix. Nepomáha, neškodí.

Teraz sa zdá, že z nevinných článkov ústavy o prokuratúre chcú jej predstavitelia vyvodiť autonómne oprávnenie diktovať ústavodarcom a zákonodarcom, ako má vyzerať štruktúra, vedúci činitelia, rozhodnutia a postupy prokuratúry vrátane obsadzovania postu generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora.

A chcú, aby im túto túžbu po samoregulácii a neexistujúcej nezávislosti potvrdil Ústavný súd.

Neštvite politickú moc

Aby som nenaťahoval pointu. Nevidím žiadne autonómne oprávnenie prokuratúry brániť sa proti ústavným a zákonným opatreniam parlamentu týkajúcim sa jej zloženia, vedenia a postavenia. Prokuratúra nie je rovnocenný „ústavný partner“ jedinému ústavodarnému orgánu v našom štáte. Je orgánom verejnej moci, ktorý by mal „sklapnúť opätky“ a vykonať vôľu poslankýň a poslancov.

Vrátane opýtania sa, kto môže byť šéfom prokuratúry.

Pridám trochu zlomyseľnú otázku. Ak by ústavná väčšina v Národnej rade zrušila články 149 až 151 ústavy, ako aj zákony o prokuratúre a podriadila prokuratúru pod nejakým iným názvom (štátne zastupiteľstvo?) pod aktuálnu ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, kto by podával návrh na Ústavný súd?

Neobávajme sa. Nebol by to žiaden prešľap proti právnemu štátu. Inak by Česká republika nebola už 16 rokov členským štátom Únie.

Z prostého dôvodu. Členskému štátu Únia nediktuje, koho si želá za žalobcu, generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora a ako si chce organizovať v trestnom konaní ochranu svojich vitálnych funkcií. Vrátane Slovenskej republiky. Tak navrhujem prokurátorom: neštvite bez rozumných dôvodov a peknými agresívnymi formuláciami volených zástupcov ľudu.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  p. Kovačiková prečo sa nezaoberáte aj tr.oznameniami obyčajných občanov SR? Drzosť poniektorých prokurátorov nemá hraníc. Napríklad:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Generálny prokurátor SR
  JUDr.Jaromír Čižnár 01.03.2016
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1

  Vec
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde.  Odovodnenie


  Toto trestné oznámenie bolo odmietnuté vyšetrovateľom OR PZ Košice-okolie, Ing.Milošom Ľochom ako nedôvodné Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014.
  Dňa 10.11.2014 sa voči zamietnutiu tr.oznámenia vyšetrovateľom Ing.Ľochom JUDr.Dreisig odvolal na GPSR.


  Vo svojom odvolaní p.Dreisig uvádza:

  2
  Vyšetrovateľ Ing.Ľoch svojím nedostatočným a povrchným hodnotením dospel k záveru,že neboli zistené skutočnosti,ktoré by poukazovali na to,že v danom prípade došlo k naplneniu skutkovej podstaty prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a/Tr.zákona.
  Nesprávne v odôvodnení konštatoval,že konanie menovaného nie je možné posudzovať ako obťažovanie,alebo sledovanie tak,ako to vyžaduje Tr.zákon.
  Ďalej vo svojom osočovaní Ing.Ľocha, p.Dreisig pokračuje, citujem:
  K potrebnosti vyhodnotenia všetkých skutkov, na ktoré som poukázal v trestnom oznámení,a ktoré sú tiež obsiahnuté v stiažnostiach a v ich prílohách podaných na ústavný súd a ktorým vyšetrovateľ PZ nevenoval žiadnu pozornosť,resp. úplne ich ignoroval,keď ich ani nevyžiadal,je potrebné uviesť následovné.
  Vo svojom Odvolaní p.Dreisig pokračuje v osočovaniu Ing.Ľocha svojím tipickým povyšeneckým jednaním ,aroganciou moci,ktorú dal na javo na konci svojho odvolania spôsobom,ktorý sa stotožňuje s praktikami JUDr.Rybovičovej,JUDr.Gogovej a JUDr.Janovej.
  Citujem:
  Na základe uvedeného žiadam:
  Aby predmetné uznesenie o odmietnutí mojho trestného oznámenia bolo zrušené a aby vo veci bolo opetovne konané a rozhodnuté,
  Aby okresná prokuratúra využila svoje dozorové oprávnenie v zmysle § 174 ods.2 písm.f/Tr.poriadku a vec odňala vyšetrovateľovi PZ z dôvodu neakceptovateľnosti jeho postupu v trestnom konaní a rozhodovaní a urobila opatrenie,aby vec bola prikázaná inému vyšetrovateľovi PZ.
  Na vedomí JUDr.Jaromír Čižnár GPSR  Na odvolanie p.Dreisiga GPSR JUDr.Čižnárovi mu bola zaslaná adekvátna,právne relvantná odpoveď. V odpovedi GPSR p.Dreisigovi odkazuje citujem:
  Opetovným preskúmaním podnetu JUDr.Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované,že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštituciam, neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a/Tr.zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.
  3
  Kedže podania boli adresované orgánom štátu a podavateľom cielené na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu,nemôže sa podavateľ,ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 ods.4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva(právo na súdnu ochranu podľa čl.46 ods.1 Ústavy SR).
  Pretože rozhodnutie v neprospech p.Dreisiga GPSR opísala ako chaotické,nezmyselné a protizákonné trestné podanie na mojú osobu, p.Dreisig a jeho rodinné priateľky JUDr.Rybovičová,JUDr.Gogová a JUDr.Janová založili zločineckú skupinu,ktorej cielom bolo, ako efektívne postupovať voči mojej osobe s konečným efektom súdiť a odsúdiť mojú osobu.
  Iniciátorkou tejto zločineckej skupiny je JUDr.Rybovičová,ktorá Pavlovi Dreisigovi navrhla, aby pozmenil vypoveď zo dňa Pretože rozhodnutie v neprospech p.Dreisiga GPSR opísala ako chaotické,nezmyselné a protizákonné trestné podanie na mojú osobu, manželia Dreisig a Dreisigová sa dohodoli s prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice okolie JUDr.Rybovičovou, JUDr.Zuzanou Gogovou a JUDr.Jarmilou Janovou,že na základe výpovede na OO PZ v Kysaku zo dňa 25.07.2014 č. ČVS:ORP-719-KY-KS-2014, túto výpoveď svedka Pavla Dreisiga upravia a Pavol Dreisig podá na mojú osobu trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm.a/Tr.zákona s použitím § 138 písm.a/Tr.zákona.
  V novom trestnom spise manželia Dreisigovi uviedli:Capcara Ondrej dňa 29.06.2014 zaútočil na Ivetu Dreisigovú dvojmetrovou drevenou palicou,ktorá sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy Ivety Dreisigovej,pričom Capcara vykrikoval,, takú ti prijebem,že stadialto budete utiekať“. Tento útok palicou bol prvý a udial sa v dolnej časti nášho pozemku.Druhýkrát Capcara zaútočil dvojmetrovou palicou v hornej části nášho pozemku a to na oblasť mojho brucha.Čím ma ohrožoval na živote.
  Toto svoje rozhodnutie JUDr.Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.
  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr.Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :

  4
  JUDr.Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:
  Vec:
  JUDr.Pavol Dreisig-trestné konanie


  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR,Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s následovným pokynom.
  Opetovným preskúmaním podnetu JUDr.Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované,že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam zrejme, že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.
  Kedže podania boli adresované orgánom štátu a podavateľom na začatie konania podľa prislušného právneho predpisu,nemôže sa podávateľ,ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  Z trestného oznámenia JUDr.Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči.JUDr.Ivete Dreisigovej.
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov,ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej,kde sa mal Ondrej Capcara s 2m palicou zahnať na

  5
  JUDr.Dreisigovú takým spôsobom a takými slovami,že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho,že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr.Dreisiga,že odvtedy svoj pozemok neužíva,nechodí tam,nekosí ho,a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm.a)Tr poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s použitím §138 písm.a) Tr.zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.

  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr.Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení JUDr.Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné,aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť,že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálných útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania. Žiadam Vás,aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.
  Zdôrazňujem,že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.
  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál,ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka okr.prokuratúry.

  podá na mojú osobu trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm.a/Tr.zákona s použitím § 138 písm.a/Tr.zákona.


  6
  Toto svoje rozhodnutie JUDr.Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.
  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr.Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :
  JUDr.Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:
  Vec:
  JUDr.Pavol Dreisig-trestné konanie
  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR,Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s následovným pokynom.
  Opetovným preskúmaním podnetu JUDr.Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované,že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam,zrejme (aký právne neistý výraz to vysokoškolsky vzdelaná v odbore právo JUDr.Rybovičová použila ?, v odpovedi GPSR je jasne napísané,že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania) neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.
  Kedže podania boli adresované orgánom štátu a podavateľom na začatie konania podľa prislušného právneho predpisu,nemôže sa podávateľ,ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  Ako je možné,že ústavný poradca tieto ustanovenia Ústavy SR nepozná?
  JUDr.Rybovičová pokračuje:
  Z trestného oznámenia JUDr.Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči.JUDr.Ivete Dreisigovej.

  7
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov,ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej,kde sa mal Ondrej Capcara z 2m palicou zahnať na JUDr.Dreisigovú takým spôsobom a takými slovami,že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho,že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr.Dreisiga,že odvtedy svoj pozemok neužíva,nechodí tam,nekosí ho,a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm.a)Tr poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s použitím §138 písm.a) Tr.zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr.Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení JUDr.Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné,aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Ďalej s nenávisťou k mojej osobe JUDr.Rybovičová v rozpore so zákonom pokračuje:
  Je potrebné podotknúť,že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálných útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania.
  Moj názor na toto vyjádrenie JUDr.Rybovičovej je následovný:
  JUDr.Rybovičová je posadnutá v prenasledovaní mojej osoby,napriek tomu,že nedisponuje žiadnymi dôkazmi o mojom nebezpečnom vyhrožovaní so zbraňou na I.Dreisigovú.Podľa mojho názoru, by sa mala JUDr.Rybovičová presvedčiť o pravosti výpodede p.Dreisiga a I.Dreisigovej,podrobiť ich psychiatrickému ako aj psychologickému vyšetrniu,tak ako sa musela podrobiť,vďaka jej horlivosti aj moja osoba.Jej hrubo nezákonné hodnotenie mojej osoby o duševnom zdraví,je hrubým porušením zákona o ochrane osobnosti mojej osoby!!
  Ďalej JUDr.Rybovičová pokračuje:
  Žiadam Vás,aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.

  8
  Potom JUDr.Rybovičová dáva na javo vyšetrovateľovi dôležitosť trestného podania na mojú osobu svojím arbitrárným výrokom, citujem:
  Zdôrazňujem,že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.
  K tejto vete len toľko,
  JUDr.Rybovičová svojí horeuvedeným výrokom očividne ovplyvňuje vyšetrovateľa,aby prípad vyšetroval tak,aby vyhovoval predstavám jej a osobe p.Dreisiga, a to aby obvinil mojú osobu z horeuvedeného trestného činu. Nevidím dôvod aby sa kraj.prokuratúra mala zaujímať o moj prípad viac ako o iné trestné prípady.Tu je evidentne vidieť,že JUDr.Rybovičová má evidentný záujem,napriek tomu,že si je vedoma ,že porušuje zákony SR, prípad vyšetriť v prospech p.Dreisiga a to aj bez relevantných dôkazov.JUDr.Rybovičová má osobný záujem o potrestanie mojej osoby,pretože som na jej osobu ako aj na osoby JUDr.Gogovú a JUDr.Janovú podával trestné oznámenia,ktoré boli zamietnuté samotnými osobami, ktorých sa trestné oznámenie výsostne týkalo.
  JUDr.Rybovičová pokračuje:
  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál,ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka okr.prokuratúry.

  Toto je fascinujúci príklad skorumpovanosti,klientelizmu a rodinkárstva nižšie uvedených prokurátorov a manželov Dreisigových.
  Už dávno som písomne upozorňoval GPSR JUDr.Čižnára,že JUDr.Rybovičová,JUDr.Gogová a JUDr.Janová sú nespôsobilé vykonávať funkciu prokurátorov SR pre ich klientelizmus a nepotizmus.pričom som priložil dôkazový materiál,ktorý sa ku GPSR JUDr.Čižnárovi nedostal,pretože dôkazové materiály zadržiavajú horeuvedené prokurátorky,napriek tomu,že som tieto dôkazové listiny poslal k rukám GPSR JUDr.Čižnárovi.Do dnešného dňa mi JUDr.Janová nevrátila dôkazové listiny v počte 254 listov,v ktorých sú dôkazy o krivom trestnom podaní na mojú osobu I.Dreisigovou vo veci Nelegálneho výrubu dvoch kusou stromu jelša zo dňa 19.03.2015.
  V minulosti som na ich osoby podával niekoľko trestných oznámení pre trestné činy korupcie nepotizmom,klientelizmom a vytváraní vzájomných závislých vzťahov s rodinou Dreisigovou,ktoré som opísal aj v trestnom oznámení zo dňa
  9
  17.11.2014. Preto sa prejavuje u JUDr.Rybovičovej,JUDr.Gogovej a JUDr.Janovej chtivosť mstiť sa mojej osobe za každú cenu!
  Napríklad v trestnom podaní,ktoré som podal 05.09.2011 na syna JUDr.Dreisiga ,Róberta Dreisiga pre prečin podľa § 377 ods.1)Tr.zákona.Napriek tomu,že JUDr.Janová toto moje trestné oznámenie arbitrárne zamietla, podal som podnet na GPSR.
  Uznesením č.IV/3 Gn 692/14/1000-10 zo dňa 08.09.2014, v ktorom JUDr.Vladimír Javorský, prokurátor GPSR, uznal moj opakovaný podnet ako dôvodný a vydal pokyn zabezpečiť postupom podľa §199 odsek 1 Trestného poriadku začatie trestného stíhania pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa §377 ods.1 Trestného zákona, nakoľko pre takýto postup sú splnené zákonné podmienky.
  Napriek tomuto rozhodnutiu JUDr.Javorského prokurátorka Rybovičová a prokurátorka Janová, toto rozhodnutie nerešpektovali a Tr.stíhanie Róberta Dreisiga odmietali tak dlho až toto trestné stíhanie odmietli z dôvodu prekluzie. JUDr.Janová mi drzo v jednom liste napísala,že napriek tomu,že JUDr.Javorský uznal moj podnet ako relevantný,bude sa snažiť o prekluziu v tejto veci.
  Takto zneužívajú právomoc JUDr.Rybovičová,JUDr.Janová a JUDr.Gogová,ktoré svojím krivým obvinením zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania so zbraňou voči I.Dreisigovej,ukájajú svojú nenávisť k mojej osobe pretože poukazujem na ich protiprávne konanie podávaním trestných oznámení na ich osoby.

  Pretože GPSR odmietla odvolanie Pavla Dreisiga voči odmietnutiu trestného stíhania mojej osoby vyšetrovateľom Ing Ľochom


  10
  Po odvolaní sa JUDr.Pavlom Dreisigom na GPSR proti
  Uzneseniu vyšetrovateľa zo dňa 20.10.2014,vyšetrovateľ OR PZ Košice-okolie,dňa 19.12.2014 opetovne vyšetrovateľIng.Ľoch zamietol trestné oznámenie na mojú osobu JUDr.Dreisigom a to Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014
  Po odmietnutí tohto trestného podania na mojú osobu JUDr.Dreisigom,navrhla koordinátorka zločineckej skupiny JUDr.Rybovičová, aby JUDr.Dreisig pozmenil pôvodné Tr.oznámenie pre prečin podľa § 360a a § 345 Tr.zákona na trestný čin podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)TZ s poukazom na § 138 písm.a)Trestného zákona.
  Na základe sťažnosti,ktorá bola podaná JUDr.Dreisigom dňa 10.11.2014 a po HRUBOM NÁTLAKU JUDr.Rybovičovej na vyšetrovateľa OO PZ Košice-okolie,vyšetrovateĺ Ing.Ľoch, Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa
  25.11.2014 zrušil Uznesenie zo dňa 19.12.2014, a dňa 17.07.2015 Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 začal podľa § 199 ods.1 Tr.poriadku, Trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1/,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona mojej osoby!
  Napriek tomu,že formou STÁLEHO, HRUBÉHO NÁTLAKU A DIREKTIVNÉHO PRÍKAZU, JUDr.Rybovičovou na vyšetrovateľa Ing.Ľocha, aby vzniesol OBVINENIE na mojú osobu pre prečin podľa §360 ods.1)ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona, ako vyšetrovateľ,ktorý si cti zákony tejto Slovenskej republiky,nedá sa ovplyvňovať nezákonnými nariadeniami a aby uspokojil nenásytnosť JUDr.Dreisiga a JUDr.Rybovičovej vo svojom nebezpečnom prenasledovaní podľa § 360a) Tr.zákona mojej osoby, prekvalifikoval trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou na priestupok proti občianskému spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm d) zákona č.372/1997 Zb,svojím Uznesením č.ORP/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015.
  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie, v ktorom vyšetrovateľ Ing.Ľoch uvádza citujem:
  Podľa § 206 ods.1 Tr.poriadku VZNÁŠAM OBVINENIE za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona.
  V Uzneseniu č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 sa uvádza citujem: Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm.a) Tr.zákona,lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver.
  Proti tomuto Uzneseniu som sa odvolal dňa 28.09.2015.
  Napriek tomu,že vyšetrovateľ Ing.Ľoch vecne správne právne odôvodnil vo svojích odmietavých uzneseniach,že skutok nie je trestným činom a skutok sa
  11
  nestal tak ako ho opísali JUDr.Dreisigová a JUDr.Dreisig pri výpočúvaní dňa 06.10.2015 na OR PZ v Košiciach-okolie,skorumpovaná nepotizmom
  a klientelizmom JUDr.Janová,prokurátorka KP Košice,po dohode s JUDr.Rybovičovou,JUDr.Gogovou,JUDr.Dreisigom a JUDr.Dreisigovou, moje Odvolanie zo dňa 28.09.2015 zamietla Uznesením č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015.
  Vo svojom Uznesení zo dňa 19.10.2015 opakuje ako papagaj výpoveď JUDr.Dreisigovej a s istotou skorumpová klientelizmom a nepotizmom verejného
  činiteľa tvrdí.že vyšetrovateľ Ing.Ľoch sa jednoznečne vyjadril,že k trestnému činu nebezpečného vyhrážania so zbraňou sa Capcara Ondrej dopustil!!!Táto skorumpovaná klientelizmom JUDr.Janová si neprečítala vyjádrenie vyšetrovateľa Ing.Ľocha,ktorý vo svojom uznesení č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014, 19.12.2014, 07.09.2015 a vyjádrenie sa Ing.Ľocha na CD nosiči k celkovému vyšetrovaniu tohto prípadu. Pred výsluchom mojej osoby 06.10.2015 na OR PZ v Košisiach okolie, mi vyšetrovateľ Ing.Ľoch povedal citujem:

  Aby ste bol v obraze p. Capcara,to som robil rok ,toto je celý spis za rok, já som tu robil plno úkonov,dva krát som to odmietol,že sa nestal trestný čin,raz som to posúdil na priestupok, napriek tomu som dostal pokyn od prokurátora,vzniesť obvinenie proti vám.
  Vo svojom odvolaní zo dňa 28.09.2015 som uviedol,že skrátené vyšetrovanie trvalo vyšetrovateľovi Ľochovi od 31.08..2014 do 17.07.2015. Nie je to kratká doba na vyšetrovanie trestného činu nebezpečné vyhrážanie s drevenými hrablami??To sú nové metódy vyšetrovania???To trestný spis musel dosiahnuť 260 hlúposťami popísaných strán?? A na koniec samosúdca vyriekne rozsudok,ktorý už 20.10.2014 vyriekol vyšetrovateľ vo svojom Uznesení ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014???
  Klientelizmom nakazená JUDr.Janová,JUDr.Rybovičová a JUDr.Gogová, boli presvedčené,že súd obžalobu príjme a mojá osoba bude trestne stíhaná a potrestaná.Opak je pravda. Dňa 17.12.2015 mi samosúdca Okresného úradu Košice okolie JUDr.Mén,oznámil listom č.3T 169/2015 citujem:
  V predmetnej trestnej veci Vám oznamujem,že dňa 07.12.2015 bola na Okresný súd Košice-okolie na Vás podaná žaloba prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice okolie sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie
  § 138 písm a)Tr.zákona,pričom táto vec bola pridelená do senátu JUDr.Petra Ména a je vedená na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn.3T 169/15.
  Dňa 09.02.2016 mi prišlo Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016, v ktorom sa píše citujem:

  12
  Súd je toho názoru,že takáto vyhrážka obžalovaného svojou povahou a zavážnosťou nanaplňa objektívnu stránku prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 Tr.činu,nakoľko vyhrážanie sa obžalovaným neobsahuje ani vyhrážku smrťou ani ťažkou ujmou na zdraví,prípadne inou ťažkou ujmou.Poškodená vzhľadom na hlboko narušené susedské vzťahy s obžalovaným sice mohla pociťovať z tejto vyhrážky obavu aj vzhľadom na skutočnosť,že obžalovaný mal v ruke palicu,prípadne drevené hrable ako sám tvrdí,avšak objektívny znak skutkovej podstaty prečinu nebezpečného vyhrážania podľa §360 ods.1 Tr.zákona konaním obžalovaného naplnený nebol.
  Súd tak dospel k záveru,že konanie obžalovaného Ondreja Capcaru obžalobou prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 ods.2 písm.a)Tr.zákona,je potrebné prejednať ako priestupok.
  Je neprijateľné aby sa v demokratickom štáte prokurátori správali ako ochráncovia zločincov.Aby svojími právne neodôvodnenými trestnými
  podaniami,žalobami na súdy SR dehonestovali slušných občanov,ktorí si plnia povinnosti voči tomuto štátu.

  Uvedené okolnosti ako aj krivé obvinenie mojej osoby JUDr.Pavlom Dreisigom, poradca na ÚSSR, JUDr.Ivetou Dreisigovou, JUDr.Rybovičovou,JUDr.Zuzanou Gogovou a JUDr. Jarmilou Janovou zakladajú aj zodpovednosť za nemajetkovú ujmu,ktorá mi bola spôsobená zásahom do mojích osobných práv a celospoločenským poškodením mojho dobrého mena a povesti. Na základe uvedeného si z titulu ochrany osobnosti a satisfakcie za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti a ochrany dobrého mena uplatňujem náhradu nemajetkovej újmy od každého hore menovaného vo výške 15 000 eur na koľko bolo jednoznačne preukázané a nepochybné,že skutok,pre ktorý som bol trestne stíhaný som nespáchal a moje trestné stíhanie hlboko zasiahlo do mojho súkromia,občianskej cti a ľudskej dôstojnosti.
  V konečnom dôsledku poukazujem na Uznesenie Najvyššieho súdu SR 3 Cdo 24/2012.


  13
  Žiadam o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody

  V zmysle § 15 (1) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Vás žiadame o prerokovanie mojho návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom horeuvedených verejných činiteľov,vo veci sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na ustanovenie §138 písm.a) Tr.zákona.

  S pozdravom
  5  Prílohy
  1) Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014
  2) Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 25.11.2014
  3) Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014
  4) Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 17.07.2015
  5) Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015
  6) Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015
  7) Uznesenie č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015
  8) Uznesenie č. 3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016
  9) CD nosič zo dňa 06.10.2015
  10) Sťažnosť zo dňa 28.09.2015
  11) Odvolanie voči uzneseniu zo dňa 06.08.2014
  12) Uznesaenie zo dňa 19.augusta 2014
  13) Krj.prokuratúra Košice zo dňa 02.10.2014


  S pozdravom

Powered by Komento