Hľadá sa predseda

Foto N - Tomáš BenedikovičANDREA MORAVČÍKOVÁ | dennikn.sk | 9. marca 2021 |

Foto N – Tomáš Benedikovič

Správne právo je ťažisková disciplína. Zaslúži si, aby sa na jeho vývoji naďalej podieľali tí, ktorí stáli pri jeho zrode.  

Autorka je podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR

Prvé kolo nedopadlo dobre. Kandidát na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR to vzdal bez boja. Urobil by tak zrejme každý racionálny sudca a potenciálny manažér najvyššej súdnej inštitúcie, ktorej rozjazd je ohrozený, pričom on sám nijako jej personálne naplnenie nevie ovplyvniť.

Všetci si želáme, aby bol projekt najvyššieho správneho súdu úspešný. Nesmierne na tom záleží samotným sudcom, pretože veľmi dobre rozumieme významu tejto inštitúcie a tomu, aké je dôležité jej správne nastavenie hneď od prvých dní rozbehu. Správneho nielen v zmysle právnom (ako správneho súdnictva), ale aj vo význame, ktorý tradične tomuto slovu pripisujeme, teda dobrého, vhodného.

Správne súdnictvo je kľúčový nástroj ochrany pred svojvôľou štátnych orgánov. Pre občana to môže byť posledná šanca v boji o dôchodok, sociálnu dávku, právo k nehnuteľnosti, o daňové záležitosti, nehovoriac o boji o zdravé životné prostredie. Len nezávislé správne súdnictvo dokáže garantovať, že bude napokon zachovaná rovnováha mocí.

Bez predsedov nemôže byť úspešný

Vytvorenie vrcholného orgánu správneho súdnictva sa bytostne dotýka existencie a ďalšieho fungovania súčasného Najvyššieho súdu. Doposiaľ bolo správne súdnictvo integrálnou súčasťou agendy Najvyššieho súdu a vykonávali ho sudcovia správneho kolégia NS SR. Sú to naši kolegovia, ktorí tvoria inštitucionálnu pamäť správneho súdnictva. Vďaka nim sa vytvárala judikatúra, právne názory, ktoré sa stali súčasťou ustálenej súdnej praxe vo vzťahu k súdom nižšej inštancie, ale zároveň výrazne ovplyvnili aj konanie, správanie sa a dobré fungovanie samotných správnych orgánov. Dokonca významnou mierou prispeli k európskej judikatúre prostredníctvom mnohých položených prejudiciálnych otázok.

Tento projekt by nemal ohroziť ani tieň pochybnosti o tom, ako sa vytvára. Aké podmienky sa kladú uchádzačom o jeho rozbehnutie. Zákonodarca však samotným sudcom už pôsobiacim na Najvyššom súde v agende správneho súdnictva uložil povinnosť zúčastniť sa na výberovom konaní pred súdnou radou, na verejnom vypočutí. Do výberu môžu vstúpiť sudcovia, ktorí môžu byť sudcovia ktoréhokoľvek slovenského súdu, a to bez ohľadu na doterajšie zameranie a inštanciu, ale aj nesudcovia, ktorí musia spĺňať podmienky pre uchádzačov o sudcovskú funkciu.

Celý tento mix musí nový predseda následne riadiť. Ten mix však pre svoje rozhodovanie od začiatku nevyhnutne potrebuje predsedov senátov, teda dlhoročne funkčných sudcov, ktorí túto sudcovskú funkciu už dosiahli (mimochodom, výberovým konaním, ktoré je v živote takéhoto skúseného sudcu už piatym – okresný súd, krajský súd, predseda senátu krajského súdu, Najvyšší súd, predseda senátu Najvyššieho súdu). Nie preto, že je to vhodné (hoci najmä preto), ale preto, lebo to káže zákon. Momentálne sa však na tento súd hlásia len štyria takto kvalifikovaní sudcovia. Stále sú to len kandidáti. Bez aspoň desiatich predsedov senátov pre desať plánovaných senátov, čo je optimálne na rozbeh tejto inštitúcie, však tento súd nemôže byť úspešným projektom.

Žiadny vplyv na zloženie

Snažím sa kolegom z mimojustičného prostredia zodpovedať otázku, prečo sa tak intenzívne objavuje obava, že väčšina našich kolegov zo správneho kolégia sa neprihlási do výberu na sudcov NSS SR, čo sa teraz aj potvrdilo.

Počúvali sme dlhodobo základné námietky, prečo sa neprihlásia. Lebo je dehonestujúce podrobiť sa výberovému konaniu za účelom preloženia na pozíciu, ktorú už roky vykonávam. A neviem, kto bude predsedom. Z týchto dôvodov radšej volia cestu zostať sudcami NS SR a preorientovať sa na inú agendu – civilnú, obchodnú alebo trestnú.

Nuž. Ak by uchádzač sudca neprešiel súdnou radou vo výberovom konaní, aj tak zostane sudcom Najvyššieho súdu. Bude musieť následne zmeniť orientáciu v agende. Konštatovanie, že ak výberové konanie nepodstúpia, stane sa im to isté, ako keď neuspejú, a budú musieť zmeniť agendu, je zjednodušujúce. Ak neuspejú, už budú onálepkovaní ako nehodní byť sudcami. Súdna rada nájde akýkoľvek dôvod.

A predseda? Áno. Prvý predseda je dôležitý, udáva tón tomu, ako bude pôsobiť inštitúcia navonok. Ale na výber sudcov nemá žiadny vplyv. Má pramálo možností sťažiť im život v novej inštitúcii. Je skôr predpoklad, že pôjde o človeka s víziou, ktorý bude mať záujem dať jej punc prestížnej inštitúcie. Pre sudcov by malo byť motivujúce podieľať sa na takomto projekte bez ohľadu na to, kto povedie nový súd prvý. Nemali by svoje pôsobenie spájať s takouto prekážkou.

Exekutíva by to mala pochopiť

Ocitli sme sa v začarovanom kruhu. Hľadá sa prvý predseda a zároveň aj prví sudcovia. Predseda nechce riadiť súd bez sudcov, bez naozajstných sudcov, predsedov senátov, tých, čo vedia súdiť a budú vedieť uchopiť agendu skoro dvoch tisícov už rozbehnutých prípadov, ktoré tento súd na začiatok dostane do vienka. A sudcovia nechcú ísť na súd spôsobom, ktorý ohrozuje ich renomé a zároveň nemajú dôveru v jeho prvú hlavu. Lebo vlastne žiadna nie je.

Správne právo sa vytváralo prostredníctvom Najvyššieho súdu, vďaka jeho správnemu kolégiu a jeho sudcom. Správne právo je ťažisková disciplína. Zaslúži si, aby sa na jeho vývoji naďalej podieľali tí, ktorí stáli pri jeho zrode.

Myslím, že exekutíva by mohla pochopiť, čo je naozaj dôležité. Naozaj dôležité je túto inštitúciu rozbehnúť. Nie obsadiť, rozbehnúť. Hladko, funkčne, s kvalitnými odborníkmi.

Mimochodom, tých skoro dvetisíc vecí, to sú živí ľudia, čakajúci už teraz niekoľko rokov na rozhodnutie.

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (2)

 • Guest (capcara ondrej)

  p. Kolíková Vy ste slabá ministerka, mala by ste opustiť lukratívnu stoličku a prenechať post pánovi Harabinovi, ten by zatočil s neposlušnými sudcami ako je aj táto sudkyňa Okr. súdu Košice okolie, ktorá sa snaží pozametať tento prípad klientelicky pod koberec !!

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Okresný súd Košice okolie 08.10.2020
  Štúrova 29, 041 10 Košice


  ŽALOBA

  Podávam žalobu na Ing. Adriánu Fečkovú, starostka obce Malá Lodina, 044 32

  pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice

  Žalovaná

  Ing.Adriána Fečková starostka obce Malá Lodina 044 32
  Podľa § 127 ods.1 písm.
  a) Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

  2
  c) zločin krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.


  d)potrestanie pachateľa tohto skutku podľa právnych zákonov SR.
  Podľa § 132 ods.1 CSP

  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. b) Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči Ing. Adriáne Fečkovej, starostka obce Malá Lodina
  pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. b) Tr. zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods.2), ods.3 písm. b) T r. zákona.


  Zo všetkých dôvodov, ktoré opíšem v odôvodnení som dospel k záveru, že moju osobu Ing. Adriána Fečková krivo obvinila z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti Ing. Adriány Fečkovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.1), ods. 2 písm .a), Tr.zákona,
  §346 ods. 2), ods. 3 písm.b) Tr. zákona

  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,
  3
  žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč. zákona a to ,, žalovaná strana Ing. Adriána Fečková je povinná zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.

  Odôvodnenie
  Dňa 06.10.2015 počas výsluchu vedenom vyšetrovateľom ORPZ Košice-okolie, v trestnom konaní pod sp.zn. ČVS:ORP-545/1VYS-KS-2014,ako svedok Ing. Adriana Fečková po riadnom poučení povereným policajtom Ing. Ľochom v zmysle zákonných ustanovení podľa §345 a §346 Tr. zákona o trestných následkoch krivého obvinenia a krivej prísahy, uviedla nepravdu o okolnostiach, ktorá má v trestnom konaní podstatný význam pre rozhodnutie a to takým spôsobom, že po dohode s JUDr. Dreisigom a JUDr. Dreisigovou sa vzájomne dohodli na spoločnej výpovedí pred povereným policajtom Ing. Ľochom, že som sa jej vyhrážal a to tým, že spravodlivosť zoberiem do vlastných rúk, tak ako to urobil v mestskej časti Bratislavy p. Harman, ktorý zo známych príčin zastrelil niekoľko občanov. Ing. Fečková takto vypovedala pred vyšetrovateľom Ing. Ľochom a zdôrazňovala, že sme boli sami v miestnosti na obecnom úrade v Malej Lodine. Tieto slová som mal povedať v súvislosti s nepovolením mojej Žiadosti o malú stavbu plotu.
  Je evidentné, že sa stretli manželia Dreisigovci a starostka Fečková pred vyšetrovaním na KRPZ v Košice-okolie , kde sa dohodli na tejto variante, pretože manželia Dreisigovci vypovedali zhodne v tejto veci na KRPZ Košice-okolie v prítomnosti vyšetrovateľa Ing. Ľocha, že som sa v jednej sťažnosti, ktorú som poslal na ÚS SR a to na JUDr.Pavla Dreisiga vyjádril, že zoberiem zákon do vlastných rúk ako to urobil p.Harman z Bratislavy.
  Pri výsluchu na KRPZ pred vyšetrovateľom Ing. Ľochom , Ing. Fečková vypovedala, že som sa jej osobe vyhrážal, že zoberiem zákon do vlastných rúk ako to urobil Harman, že som Ing. Jurajovi Barczimu odcudzil 12000 Sk a ďalekohľad. Ing. Fečková ma krivo obvinila zo spáchania krádeže, ktorú som naspáchal, a ktorá bola Ing.Barczim odmietnutá.
  4
  Pri súdnom pojednávaní na Okr.súde Košice-okolie však pred sudcom JUDr.Ménom o tejto záležitosti vypovedala len Ing.Fečková, manželia Dreisigovci tento výrok nespomenuli pred sudcom. Pričom události aj podrobne opísala a pri ďalších úkonoch trestného a napokon súdneho konania-rekogníciách a konfrontáciách, po riadnych poučeniach svedok
  Ing.Fečková na týchto tvrdeniach trvala, kde na základe aj jej uvádzaných nepravdivých okolností bola na moju osobu podaná prokurátorkou Okr. prokuratúry Košice-okolie JUDr. Zuzanou Gogovou obžaloba, č.Pn 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 vo veci nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 pís.a) Tr.zákona.
  Dňa 01.12.2016 na hlavnom súdnom pojednávaní, kde ma Ing. Fečková krivo obvinila z vyhrážania sa Harmanom jej osobe, na otázku sudcu JUDr. Ména kedy sa táto udalosť stala, Ing. Fečková uviedla, že udalosť sa uskutočnila pred dvoma rokmi, to znamená, že v roku 2014!!!
  Napokon ma sudca JUDr. Mén vyzval aby som sa k tomu vyjadril.
  Moje vyjadrenie bolo:
  S p. Fečkovou som sa naposledy stretol dňa 08.08.2012 v kancelárii úradu v Malej Lodine, kedy som jej odovzdal Žiadosť o povolenie na malú stavbu plotu.
  Zdôrazňujem, že v ten deň som sa so starostkou Fečkovou naposledy stretol sám bezo svedkov a meno Harman pri tomto stretnutí nepadlo. Zdôrazňujem, že moje ďalšie stretnutie s jej osobou bolo vždy za prítomností mojej manželky a pracovníkom inej štátnej správy. Ani v jednom prípade som nespomenul meno Harman a všetky stretnutia po 08.08.2012 mám nahraté na diktafóne.
  Zdôrazňujem, že meno Harman som spomenul len raz a to v Sťažnosti podanej na Ústavnom súde SR v roku 2014,ktorú som osobne podal na podateľni ÚS SR.
  Doslovne som uviedol ,,nedivím sa ,že Harman zobral zákon do vlastných rúk“ tento presne formulovaný výrok uviedla vtedajšia ministerka spravodlivosti JUDr.Žitňanská, v relácii STV Pod Lampou.
  Toto je jasný dôkaz, že p.Fečková krivo vypovedala pred vyšetrovateľom Ing.Ľochom a pod prísahou pre týmto súdom (pred sudcom
  5
  JUDr.Ménom),pretože spor o začatie malej stavby sa začal až po podaní mojej žiadosti o malú stavbu plota a môj výrok bol interpretovaný v Sťažnosti na ÚS SR až v roku 2014!!!
  Nedivím sa tomu, pretože klamstvo, okrádanie občanov Malej Lodiny ,,okrádanie štátu beztrestne“ rozdeľovanie majetku štátu za nízke ceny svojím vyvoleným starostkou obce Fečkovou, ktorí kryjú jej trestnú činnosť, medzi ktorých patrí aj JUDr.Dreisig, JUDr. Dreisigová, JUDr. Gogová, JUDr. Janová, polícia v Kysaku, vedúca odboru Priestupkov na Okr.úrade Košice-okolie, na Hroncovej p. Maková, pracovníčky stavebného úradu obce Beniakovce, Ing. Silvia Sepešíová a p.Gabriela Hertnekiová.


  V spisoch, ktoré som Vám JUDr. Mén poskytol je Správa NKÚ SR z roku 2007 za obdobie z roku 2005,v ktorom NKÚ SR zistilo 18 hrubých porušení zákona tejto starostky. Táto kontrola bola iniciovaná občanmi Malej Lodiny.
  Vážený JUDr. Mén, v súvislosti z podozrenia z porušenia ustanovenia § 237 ods.1)Tr.zákona, čo je porušenie povinnosti pri správe majetku som v tomto znení podal na starostku obce Malá Lodina dňa 18.08.2015 trestné oznámenie pretože som zistil nové trestné skutky starostky Fečkovej na GPSR. GPSR to preposlala vyšetriť na KP SR Košice. A kto myslíte, že moje trestné podanie zamietol? Áno bola to prokurátorka JUDr.Janová,
  ktorá má dozor na mojím tr. stíhaním a snaží sa toto tr. stíhanie mojej osoby ovplyvniť v prospech manželov Dreisigových.
  Už len to, že za obdobný trestný čin, kde starosta nemenovanej obce bol stíhaný a odsúdený za navlas podobný trestný čin a to Rozsudkom č.22T/137/2014 zo dňa 02.10.2014. Ale starostke Fečkovej za rozsiahlu trestnú činnosť sa neskrivil ani vlas na hlave. Prečo asi vážený JUDr. Mén?
  Pretože starostka p.Fečková ovplyvnila vyšetrovateľa KR PZ v Košiciach-okolie, prokurátorov na prokuratúre Košice-okolie ako aj na Kraj. prokuratúre Košice.
  Toľko Vážený JUDr.Mén o výpovedí svedka Ing.Adriany Fečkovej.
  Ďakujem.
  6
  Táto odpoveď od mojej osoby zaznela na hlavnom pojednávaní dňa 01.12.2016 po kladenej otázke na moju osobu od JUDr. Ména k výpovedi starostky Fečkovej.

  Svojím konaním Ing. Adriána Fečková lživo obvinila moju osobu z horeuvedených trestných činov v úmysle privodiť moje trestné stíhanie.
  Ing. Adriána Fečková ma lživo obvinila z trestného činu v úmysle privodiť moje trestné stíhanie, ako svedok v trestnom konaní a uviedla pred policajtom nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, čím spáchala prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods.1) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa §346 ods.1)Tr.zákona.
  V tejto súvislosti podávam na Ing.Ardránu Fečkovú ŽALOBU pre prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1)Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa §346 ods.1)Tr.zákona.

  S pozdravom

  K žalobe prikladám kópie
  Tr. oznámenie na Ing. Adriánu Fečkovú zo dňa 07.06.2017
  Uznesenie ČVS: ORP-1342/3-VYS-KE-2017 zo dňa 26.07.2017
  Odvolanie zo dňa 07.08.2017  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 07.06.2017
  Trieda SNP 35,040 11 Košice


  Vec
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Tr.poriadku,týmto podávam trestné oznámenie na Ing.Adrianu Fečkovú pre prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods.1 Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 ods.1 Tr.zákona.

  Odôvodnenie
  Dňa 06.10.2015 počas výsluchu vedenom vyšetrovateľom ORPZ Košice-okolie,v trestnom konaní pod sp.zn. ČVS:ORP-545/1VYS-KS-2014,ako svedok Ing.Adriana Fečková po riadnom poučení povereným policajtom Ing.Ľochom v zmysle zákonných ustanovení podľa §345a §346 Tr.zákona o trestných následkoch krivého obvinenia a krivej prísahy,uviedla nepravdu o okolnostiach,ktorá má v trestnom konaní podstatný význam pre rozhodnutie a to takým spôsobom,že po dohode s JUDr.Dreisigom a JUDr.Dreisigovou sa vzájomne dohodli na spoločnej výpovedí pred povereným policajtom Ing.Ľochom,že som sa jej vyhrážal a to tým,že spravodlivosť zoberiem do vlystných rúk, tak ako to urobil v mestskej časti Bratislavy p.Harman,ktorý zo známych pričin zastrelil niekoľko občanov. Ing.Fečková takto vypovedala pred vyšetrovateľom Ing.Ľochom a zdorazňovala,že sme boli sami v miestnosti na obecnom úrade v Malej Lodine. Tieto slová som mal povedať v súvislosti s nepovolením mojej Žiadosti o malú stavbu plotu.

  2
  Je evidentné,že sa stretli manželia Dreisigovci a starostka Fečková pred vyšetrovaním na KRPZ v Košice-okolie,kde sa dohodli na tejto variante,pretože manželia Dreisigovci vypovedali zhodne v tejto veci na KRPZ Košice-okolie v prítomnosti vyšetrovateľa Ing.Ľocha,že som sa v jednej sťažnosti,ktorú som poslal na ÚSSR a to na JUDr.Pavla Dreisiga vyjádril,že zoberem zákon do vlastných rúk ako to urobil p.Harman z Bratislavy.
  Pri výsluchu na KRPZ Ing.Fečková vypovedala,že som Ing.Jurajovi Barczimu odcudzil 12000 sk a ďalekohľad. Ing.Fečková ma krivo obvinila zo spáchania krádeže,ktorú som naspáchal, a ktorá bola Ing.Barczim odmietnutá.
  Pri súdnom pojednávaní na Okr.súde Košice-okolie však pred súdcom JUDr.Ménom o tejto záležitosti vypovedala len Ing.Fečková,manželia Dreisigovci tento výrok nespomenuli pred súdcom.Pričom události aj podrobne opísala,a pri ďalších úkonoch trestného a napokon súdneho konania-rekogníciách a konfrontáciách,po riadnych poučeniach svedok
  Ing.Fečková v zmysle §345 a § 346 Tr.zákona,na týchto tvrdeniach trvala,kde na základe aj jej uvádzaných nepravdivých okolností bola na moju osobu podaná prokurátorkou Okr.prokuratúry Košice-okolie JUDr.Zuzanou Gogovou obžaloba, č.Pn 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 vo veci nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 pís.a) Tr.zákona.
  Dňa 01.12.2016 na hlavnom súdnom pojednávaní,kde ma Ing.Fečková krivo obvinila z vyhrážania sa Harmanom, na otázku súdcu JUDr.Ména kedy sa táto událosť stala, Ing.Fečková uviedla,že událosť sa uskutočnila pred dvoma rokmi,to znamená,že v roku 2014!!!
  Napokon ma súdca JUDr.Mén vyzval aby som sa k tomu vyjádril.
  Moje vyjádrenie bolo:
  S p.Fečkovou som sa naposledy stretol dňa 08.08.2012 v kancelárii úradu v Malej Lodine, kedy som jej odovzdal Žiadosť o povolenie na malú stavbu plotu.
  Zdôrazňujem,že v ten deň som sa so starostkou Fečkovou naposledy stretol sám bezo svedkou a meno Harman pri tomto stretnutí nepadlo. Zdôrazňujem,že moje ďalšie stretnutie s jej osobou bolo vždy za prítomností mojej manželky a pracovníkom inej štátnej správy.Ani
  3
  v jednom prípade som nespomenul meno Harman a všetky stretnutia po 08.08.2012 mám nahraté na diktafóne.
  Zdôrazňujem,že meno Harman som spomenul len raz a to v Sťažnosti podanej na Ústavnom súde SR v roku 2014,ktorú som osobne podal na podateľni ÚSSR.
  Doslovne som uviedol,,nedivím sa ,že Harman zobral zákon do vlastných rúk“ tento presne formulovaný výrok uviedla vtedajšia ako aj terajšia ministerka spravodlivosti JUDr.Žitňanská,v relácii STV Pod Lampou.
  Toto je jasný dôkaz,že p.Fečková krivo vypovedala pred vyšetrovateľom Ing.Ľochom a pod prísahou pre týmto súdom (pred súdcom JUDr.Ménom),pretože spor o začatie malej stavby sa začal až po podaní mojej žiadosti o malú stavbu plota a moj výrok bol interpretovaný v Sťažnosti na ÚSSR až v roku 2014!!!
  Nedivím sa tomu,pretože klamstvo,okrádanie občanov Malej Lodiny,,okrádanie štátu beztrestne“rozdelovanie majetku štátu za nízke ceny svojím vyvoleným starostkou obce Fečkovou,ktorí kryjú jej trestnú činnosť,medzi ktorých patrí aj JUDr.Dreisig,JUDr.Dreisigová,JUDr.Gogová,JUDr.Janová,polícia v Kysaku,vedúca odboru Priestupkov na Okr.úrade Košice-okolie,na Hroncovej p.Maková,pracovníčky stavebného úradu obce Beniakovce,Ing.Silvia Sepešíová a p.Gabriela Hertnekiová.
  V spisoch,ktoré som Vám JUDr.Mén poskytol je Správa NKÚSR z roku 2007 za obdobie z roku 2005,v ktorom NKÚSR zistilo 18 hrubých porušení zákona tejto starostky.Táto kontrola bola iniciovaná občanmi Malej Lodiny.
  Vážený JUDr.Mén,v súvislosti z podozrenia z porušenia ustanovenia § 237 ods.1)Tr.zákona,čo je porušenie povinnosti pri správe majetku som v tomto znení podal na starostku obce Malá Lodina dňa 18.08.2015 trestné oznámenie pretože som zistil nové trestné skutky starostky Fečkovej na GPSR. GPSR to preposlala vyšetriť na KPSR Košice. A kto myslíte,že moje trestné podanie zamietol? Áno bola to prokurátorka JUDr.Janová.

  Už len to,že za obdobný trestný čin,kde starosta nemenovanej obce bol stíhaný a odsúdený za navlas podobný trestný čin a to Rozsudkom
  4
  č.22T/137/2014 zo dňa02.10.2014.Ale starostke Fečkovej za rozsiahlu trestnú činnosť sa neskrivil ani vlas na hlave.Prečo asi vážený JUDr.Mén?
  Pretože starostka p.Fečková ovplyvnila vyšetrovateľa KRPZ v Košiciach-okolie,prokurátorov na prokuratúre Košice-okolie ako aj na Kraj.prokuratúre Košice.
  Toľko Vážený JUDr.Mén o dôverihodnosti svedka Ing.Adriany Fečkovej.Ďakujem.
  Táto odpoveď od mojej osoby zaznela na hlavnom pojednávaní dňa 01.12.2016 po kladenej otázke na mojú osobu od JUDr.Ména k výpovedi starostky Fečkovej.

  Svojím konaním Ing.Adriána Fečková lživo obvinila mojú osobu z horeuvedených trestných činov v úmysle privodiť moje trestné stíhanie.
  Teda
  Iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie,ako svedok. V trestnom konaní uviedla pred policajtom nepravdu o okolnosti,ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie,čím spáchala prečin krivého obvinenia podľa § 345 ods.1) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa §346 ods.1)Tr.zákona.
  V tejto súvislosti podávam na Ing.Ardránu Fečkovú Tr.oznámenie pre prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1)Tr.zákona v jedinečnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa §346 ods.1)Tr.zákona.

  S pozdravom

 • Guest (capcara ondrej)

  Zabudol som pridať meno tejto skorumpovanej klientelizmom sudkyne ,, JUDr. Zuzana Sinčáková"

Powered by Komento