Sudca Baxa: Máte jedinečnú šancu zriadiť súd bez minulosti a záťaže všetkého, čo dôveru v justíciu zničilo

Josef Baxa. Foto - Denik N/Gabriel Kuchta| dennikn.sk | Veronika Prušová | 4. januára 2021 |

Josef Baxa. Foto – Denik N/Gabriel Kuchta

Bol prvým predsedom českého Najvyššieho správneho súdu, na čele ktorého stál takmer šestnásť rokov. Josef Baxa nie je medzi kolegami veľmi obľúbený, často totiž upozorňuje na ich etické prehrešky. Nemlčal ani o tom, ako sa prezidentská kancelária Miloša Zemana snažila ovplyvniť rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu. So záujmom sledoval zatýkanie slovenských sudcov a hovorí, že naše súdnictvo dostalo obrovskú ranu. Česká justícia podľa neho nie je prehnitá, ale ani ľalia čistá. V rozhovore pre Denník N vysvetľuje:

  • ako vníma neustále sa meniace protipandemické opatrenia;
  • akých chýb by sa mal pri zriaďovaní najvyššieho správneho súdu u nás vyvarovať jeho nový predseda;
  • čo si myslí o tom, ak obvinený sudca ďalej súdi;
  • ako by mal predseda súdu riešiť výpovede kajúcnikov, ktorí očierňujú sudcov jeho súdu;
  • či pripravovaná reforma bude poslednou ranou pre súdnictvo na Slovensku alebo mu pomôže.

Začnem trochu netradične, ale aktuálne. Dáte sa zaočkovať proti covidu-19? 

Rozhodne áno. Moja manželka je praktická lekárka, takže všetko o tomto víruse a boji s ním mám z prvej ruky. Očkovanie je cesta, ako vyjsť z tejto šlamastiky.

Prežili sme rok s koronavírusom. Vlády všetkých krajín narýchlo menili legislatívu, prijímali rôzne opatrenia. Ako ste sa na toto dianie pozerali ako právnik a sudca? 

Veľmi rozporuplne. Na jednej strane som mal informácie od manželky, čo sa deje v teréne, a k tomu som sledoval, čo robila a robí vláda, ministerstvo zdravotníctva a vlastne všetci politici. Mali a mohli sme sa s tým vyrovnať skôr a lepšie. Nemuseli sme mať takéto problémy.

Veľa otáznikov v justícii

Vedomostná súťaž " Sociálno - politické otázniky", Škola, Stredná športová  škola Trenčín| pravnelisty.sk | Publikované: 04. 01. 2021 |

 Mgr. Mar­ce­la Ko­so­vá

sud­ky­ňa Kraj­ské­ho sú­du v Bra­tis­la­ve

a člen­ka Súd­nej ra­dy SR vo­le­ná sud­ca­mi

                                                 Ve­ľa otáz­ni­kov v jus­tí­cii   

Má­me rôz­ne nas­ta­ve­nia cit­li­vos­ti gom­bí­kov, kto­ré v nás za­pnú pot­re­bu rea­go­vať a ke­dy rea­go­vať. Čo je úlo­hou sud­cov? Iba sú­diť? Ke­dy je ten správ­ny čas oz­vať sa? A ako sil­no? Kto ur­ču­je, ke­dy nie je v po­riad­ku ml­čia­ca väč­ši­na a ke­dy je?

Po­mô­žem si ci­tá­tom z kni­hy Já­na Mar­ko­ša Me­dzi dob­rom a zlom: „Nik­to z nás ne­mô­že o se­be po­ve­dať, že sto­jí pev­ne na stra­ne dob­ra, že má pres­ný, de­fi­ni­tív­ny kom­pas, kto­rý ho vždy ochrá­ni pred chy­ba­mi a zly­ha­nia­mi... žiad­ny mi­nu­lý prí­beh člo­ve­ka ne­ga­ran­tu­je, že sa ten­to muž či že­na i v sú­čas­nom oka­mi­hu či v bu­dúc­nos­ti roz­hod­nú dob­re... ba čo viac, pri mno­hých hod­no­to­vých roz­hod­nu­tiach do­kon­ca ani spät­ne ne­vie­me po­ve­dať, či sme sa roz­hod­li správ­ne...“

Sud­co­via, kto­rí sa ozý­va­li v mi­nu­los­ti, sú te­raz z poh­ľa­du vy­ššie ci­to­va­né­ho v bu­dúc­nos­ti, kto­rá mož­no uká­za­la, či to bo­lo správ­ne. Ak bo­lo a za­cho­va­li sa čes­tne a od­váž­ne, zna­me­ná to, že ma­jú už „pa­tent“ na po­sú­de­nie, kto je te­raz čest­ný a od­váž­ny? Sú auto­ma­tic­ky pre svo­je mi­nu­lé roz­hod­nu­tia ga­ran­tmi správ­ne­ho pos­to­ja v sú­čas­nos­ti? Má sud­ca, kto­rý sa oz­val „až te­raz“ prá­vo oz­vať sa? Po­mô­že hru­bá čia­ra? Kam za­ra­diť ml­čia­cu väč­ši­nu? Pod čia­ru či nad ňu?

Mazák o roku 2020: Odhalilo sa množstvo morálneho úpadku

3. jan 2021 | TASR |

Predseda Súdnej rady Ján Mazák. (Zdroj: SITA)

V novom roku očakáva pokračovanie očistných procesov v justícii.


BRATISLAVA. Rok 2020 bol pre slovenské súdnictvo smutný, v istých chvíľach aj tragický.

Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. V novom roku očakáva pokračovanie očistných procesov v justícii a zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva.

"Odhalilo sa množstvo morálneho úpadku, kriminality a korupčných praktík. Videli sme putá na rukách veľkého počtu sudkýň a sudcov. Počuli sme výpovede, čítali sme listiny, z ktorých vanie strach a obava z budúcnosti justície," skonštatoval. Zároveň sa podľa neho v roku 2020 začali v justícii aj očistné procesy. Okrem iného bola prijatá novela ústavy a zákon o reforme súdnictva, ktoré pripravili pôdu na praktické uplatnenie týchto procesov.

Ako ďalej uviedol, stabilizáciu v ústavnom systéme dostala Súdna rada. Jej nové kompetencie by mali podľa neho tiež prispieť k postupnému ozdraveniu súdnictva.

"Som vskutku rád, že Súdna rada začala konať, rozhodovať a prijímať svoje stanoviská ako celok. Žiadne, aspoň nie zásadné, trenice medzi členmi ustanovenými hlavou štátu, parlamentom a vládou i členmi volenými všetkými sudcami," doplnil pre TASR Mazák, ktorý je na čele Súdnej rady od júna 2020. Jej rezervy vidí v procesoch pripomienkovania navrhovaných legislatívnych opatrení.

Prokurátor Kandera: Útoky očakávam, ideme po veľkých kauzách, tým ľuďom ide o veľa

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | Monika Tódová | 21. decembra 2020 |

Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera hovorí, že z toho, ako bola mafia prerastená so štátom, sa budeme spamätávať ešte dlho.

V rozhovore sa dočítate o tom:

  • prečo Jozef Kandera odišiel z Najvyššieho súdu,
  • či bola lúpež naozaj motívom vraždy Ernesta Valka,
  • či sa už nemôže vrátiť mafia do štátnych inštitúcií,
  • prečo prijal ponuku stať sa prvým námestníkom generálneho prokurátora.

Prečo ste sa chceli stať sudcom? Ste z právnickej rodiny?

Vôbec nie. U nás v rodine nemá právo žiadnu tradíciu ani z maminej a ani z otcovej strany. Nikto nie je právnik. Moja krstná mama robila dlhé roky na sekretariáte u predsedu Najvyššieho súdu a ako deti sme za ňou chodievali. Tam niekde vzniklo, že som si už ako dieťa povedal, že chcem byť sudca. Prichádzal som tam vtedy do kontaktu s veľkými kapacitami trestného práva, s ktorými som bol potom dokonca niekoľko rokov na Najvyššom súde ako kolega.

Na generálnu prokuratúru ste odchádzali v roku 2010, ešte keď bol generálnym prokurátorom Trnka. Zohralo úlohu vo vašom rozhodovaní, že Trnka nemal dobré vzťahy s Harabinom?

Že nemali dobré vzťahy, to som vedel. Harabin sa aj súdil s generálnou prokuratúrou o náhradu škody. Niekedy v roku 2009 som dostal konkrétne od Trnku ponuku, aby som prišiel na generálnu prokuratúru. Povedal mi, že mi ponúka odísť z Najvyššieho súdu, lebo predseda Najvyššieho súdu ma tam zničí. S Trnkom sme sa poznali, aj keď len zbežne. Ešte zhruba pol roka som pracoval na Najvyššom súde, vzťahy sa nezlepšili a javilo sa mi to neúnosné, tak som si overil na generálnej prokuratúre, či tá ponuka trvá, bolo mi povedané, že áno a využil som ju.

Kolíková: Neviem, kde ostanú pracoviská súdov, ale bude to známe v predstihu

| domov.sme.sk | 16. dec 2020 |  |

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). (Zdroj: SME/Marko Erd)

Ministerka spravodlivosti podrobne vysvetľuje zmeny v súdnej mape.
 

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením MÁRIE KOLÍKOVEJ (Za ľudí) sfinalizovalo návrh novej súdnej mapy, teda rozloženia súdov a určenia ich sídiel a obvodov.

Kľúčovou zmenou je zníženie počtu okresných súdov z 54 na tridsať, a zrušenie piatich krajských súdov. Na pojednávanie preto bude treba dochádzať dlhšie.

„Dostupnosť súdov nemôže byť mantra, kľúčové sú rýchlosť a kvalita rozhodovania,“ hovorí v dosiaľ najkomplexnejšom rozhovore k novej súdnej mape.

„Mantrou má byť to, či mám včas rozhodnutie, ktorému rozumiem, ktoré je spravodlivé a ktoré urobil sudca, ktorý je v danej oblasti odborník.“

Ministerka priznáva, že sudcovia a pracovníci súdov môžu teraz cítiť neistotu, pretože ešte nie je jasné, ako sa jednotlivé pracoviská budú meniť. Rozhodujúce budú spoločné diskusie sudcov, ktoré začnú najskôr v druhej polovici budúceho roka.

To, či sa podarí presadiť novú súdnu mapu, závisí od podpory koaličných partnerov, tisícov pracovníkov súdov a sudcov, ale tiež verejnosti.

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners