Správa zo zasad​nutia Soudcovské uni​e ČR​

Správa z 23. zasadnutía Soudcovské unie ČR

18.-19.10.2013 Darovanský dvůr, Břasy

Príhovor prezidentky ZOJ :

Je pre mňa osobne a pre združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“   cťou opätovne Vás môcť pozdraviť na výročnom zasadnutí Vašej únie. Máme takto možnosť priamo sa dozvedieť s čím žijú českí sudcovia a porovnať náš vývoj, ktorý má spoločné historické korene.

Práve touto témou sa v týchto dňoch ZOJ intenzívne zaoberá a v novembri organizuje s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti  česko-slovenskú verejnú diskusiu „Odkiaľ kam slovenská a česká justícia“ , na ktorú pozývame najvyšších predstaviteľov justície, prokuratúry a štátneho zastupiteľstva oboch našich krajín. Veľmi si vážime, že pozvanie prijal aj prezident Vašej SU, predsedníčka NS ČR a vrchná štátna zástupkyňa pre Čechy. Našou ambíciou je analyzovať hlavné smery vývoja justície v širšom ponímaní spolu s prokuratúrou, resp. štátnym zastupiteľstvom po rozdelení spoločnej federácie v roku 1992 až doposiaľ a pokúsiť sa konkretizovať kladné aj negatívne výsledky. To by malo byť základom pre návrh riešení, ktoré by mohli pomôcť zmeniť negatívne trendy v oboch systémoch.

 

Hlavný rozdiel v našich súdnych systémoch je, že na Slovensku máme vytvorené silné sudcovské inštitúcie a pomerne kvalitné statusové zákony. Ubezpečujeme Vás však, že samotné vytvorenie súdnej rady nie je zárukou nezávislosti súdnej moci. Náš vývoj je príkladom, ako veľmi záleží na tom, akí ľudia vykonávajú  funkcie v sudcovských orgánoch. Slovenskí sudcovia sa v súčasnosti možno cítia menej nezávislí ako Vy. Dovoľujem si toto tvrdenie opierajúc sa aj o Správu o stave slovenského súdnictva z roku 2012, ktorú vypracovali nezávislí pozorovatelia – holandský sudca Werner Koster a člen poľskej súdnej rady Lukasz Bojarski, o ktorej som Vám hovorila pred rokom.

Hlavnými cieľmi ZOJ je presadzovať otvorený a transparentný model súdnictva pre občanov a posilňovať zodpovednosť sudcov za výkon súdnej moci. Pre týždňom sme mali aj my výročnú konferenciu, na ktorej sme si ako krátkodobé ciele vytýčili:

 

K prijatiu tohto rozhodnutia nás motivujú predovšetkým negatívne až škandalózne signály z nášho justičného prostredia, ktoré sú mediálne známe. Je veľmi nešťastné, keď predseda Najvyššieho súdu SR verejne hrubo uráža sudcov Ústavného súdu SR a snaží sa ich kriminalizovať. Ešte nešťastnejšie je, že veľká časť verejnosti chápe, že predseda najvyššieho súdu to robí preto, že na ústavnom súde sú na neho podané tri disciplinárne návrhy, a urážaním konkrétnych sudcov ústavného súdu sa snaží dosiahnuť takú ich reakciu, aby boli z jeho disciplinárneho konania vylúčení. A rovnako je nešťastné, že Ústavný súd SR o týchto disciplinárnych návrhoch nerozhodol už viac ako 2 roky, hoci ide o skutky, pre ktoré by bol inému sudcovi okamžite pozastavený výkon funkcie.

ZOJ  považuje za prioritu, aby v roku 2014 bol do funkcie predsedu Najvyššieho súdu SR zvolený kandidát vyhovujúci kritériám nielen na odbornosť, ale hlavne aby to bola osobnosť s vysokým morálnym kreditom, ktorá vráti dôstojnosť a rešpekt k tejto funkcii. Predvolebnú kampaň vnímame preto viac ako súboj princípov, než len ako súboj konkrétnych kandidátov.

      Na Slovensku sú vo všeobecnosti problémom disciplinárne konania proti sudcom. Disciplinárne senáty sú už takmer rok a pol nefunkčné. A to za situácie,  kedy podľa prieskumu združenia Via Iuris priemerná dĺžka disciplinárnych konaní v rokoch 2002 až 2011 bola 13 mesiacov, hoci zákon ukladá lehotu spravidla 3 mesiacov. Hlavným problémom v súčasnosti  je, že Súdna rada má zvoliť členov disciplinárnych senátov z tzv. databáz, v ktorých sú zvolení nominanti parlamentu, ministra spravodlivosti a sudcovských rád. Ale tieto nie sú naplnené, pretože nie je záujem o túto  prácu. Naše združenie je toho názoru, že jednou z podstatných príčin bola medializácia viacerých disciplinárnych konaní, v ktorých bolo zjavné, že ide o šikanovanie tzv. nepohodlných sudcov a na tieto konania chodili osobne veľvyslanci z viacerých krajín. Združenie Via Iuris v spomínanom prieskume preukázalo nerovnaké prístupy disciplinárnych senátov k sudcom, keď za rovnaké previnenie bol sudca potrestaný symbolicky alebo vôbec, a iný sudca mal pozastavený výkon súdnictva a bolo mu navrhnuté odvolanie z funkcie sudcu. Disciplinárne konania sú tak pod zvýšenou verejnou kontrolou.

S témou etiky úzko súvisí miera dôveryhodnosti orgánov verejnej moci v spoločnosti, a osobitne súdnictva. Bohužiaľ, aj podľa posledných prieskumov slovenskej justícii neverí takmer 70% respondentov. Slovensko celkovo v medzinárodných prieskumoch napríklad na mieru korupcie obsadzuje neželané miesta. Napríklad podľa prieskumu Transparency International  v 95 krajinách v roku 2013 bolo zistené, že až 21% Slovákov dáva úplatky.  Lepšie na tom sú napr. Čechy s 15 % a Maďarsko s 12 %. A lepšie ako Slovensko sú na tom napríklad aj Rwanda, Rumunsko či Bulharsko. V slovenských pomeroch si  navyše 63 % respondentov myslí, že protikorupčné opatrenia vlády sú neúčinné, že vláda je riadená súkromnými záujmami v pozadí a za najskorumpovanejšiu skupinu označili práve súdnictvo – až 69% respondentov.

Toto všetko sú vážne signály, s ktorými by sa mala slovenská justícia prioritne zaoberať a práve téma etiky sudcov by mala byť dominantná. V Súdnej rade SR je však opačný trend. Na poslednom zasadnutí v septembri 2013 väčšina jej členov odhlasovala vypustenie témy etiky z programu Justičnej akadémie SR na prípravu sudcov, hoci ešte v júni 2013 bola takáto téma vzdelávania schválená.

Toto sú v skratke informácie zo Slovenska, s ktorými som sa chcela za naše združenie podeliť. Želáme Vám, aby sa Vám podarilo čo najskôr presadiť vytvorenie najvyššieho súdneho orgánu a aby Vám jeho fungovanie prinieslo sledovaný cieľ.

 

Z ďalších diskusných príspevkov vyplynulo najmä:

 

 

 

U s n e s e n í

23. Shromáždění zástupců

Soudcovské unie České republiky

konaného v Darovanském dvoře ve dnech 18. až 19. října  2013

 

 

 

I.         s ch v a l u j e :

  1. zprávu o hospodaření Soudcovské unie od 1.9. 2012 do 31. 8. 2013
  2. zprávu o kontrole hospodaření Soudcovské unie od 1.9. 2012 do 31. 8. 2013
  3. rozpočet Soudcovské unie pro hospodářský rok od 1.9. 2013 do 31. 8. 2014

 

II.        k o n s t a t u j e,

že současný stav elektronizace justice je neuspokojivý:

- Současná úroveň technického vybavení soudů, zejména různá kvalita tohoto vybavení, neumožňuje efektivní využití ani stávajících informačních systémů, natož plnou elektronizaci justice. Za tohoto stavu nelze zavádět plně elektronický spis.

 

- současné uživatelské rozhraní soudních informačních systémů neodpovídá soudobým standardům, systémy a jejich obsluha jsou zastaralé, přístup k těmto systémům je navíc mnohem pomalejší než veřejně dostupné databáze vycházející ze stejných zdrojů.

 

- výstupy ze soudních informačních systémů jsou nepřehledné a uživatelsky nepřívětivé, nezjednodušují práci soudce (doručenky, formuláře, CEPR).

 

- elektronizace justice přináší zvýšené časové i odborné nároky na administrativu, čemuž neodpovídá její finanční ohodnocení.

 

 

 

III.      v y s l o v u j e

 

plnou podporu systému APSTR (Asistent pro sestavování textu rozhodnutí) a doporučuje, má-li být zachována povinnost písemného vyhotovení rozhodnutí, jeho zavedení na soudech všech stupňů. 

 

IV.   u k l á d á  Republikové radě

1) Prosazovat do zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, nárok každého soudce soudu prvního stupně, aby v určitém časovém období (např. jedenkrát za 7 let) absolvoval stáž u odvolacího soudu po konkrétní dobu (např. 6 měsíců), která bude jedním z nezbytných předpokladů pro postup k odvolacímu soudu.

2) Prosazovat do zákonné úpravy tyto základní předpoklady pro postup soudce k odvolacímu soudu:

a)  absolvování stáže a přihlášení se do výběrového řízení,

b) výběr soudce předsedou odvolacího soudu na základě doporučení předsedů odvolacích senátů a s přihlédnutím k vyjádřením soudcovských rad soudů obou stupňů, a ke stanovisku předsedy soudu prvního stupně.

3) Prosazovat změnu § 71 odst. 3 zákona o soudech a soudcích tak, aby se zde uvedená osmiletá lhůta nahradila lhůtou pěti let, po níž je vykonávána funkce soudce.

4)

- prosazovat zvýšení ochrany osobních údajů soudců, zejména připravit a jednat o změně zákona o ochraně osobních údajů, která by umožňovala v odůvodněných případech neposkytovat jejich osobní údaje a dle které by soudci byli vždy informováni o tom, že jejich osobní údaje někdo zjišťoval.

 

- jednat s Justiční akademií o organizaci seminářů s náplní zaměřenou na možnou obranu soudců před nátlakem a na jednání v nebezpečných situacích, a o novém aktualizovaném vydání příručky Pracovník justice v ohrožení. Zároveň apelovat na předsedy soudů, aby soudce podporovali v účasti na těchto vzdělávacích akcích.

 

- jednat o formě subjektivity sekcí dle úpravy NOZ, přičemž při volbě jakéhokoliv řešení nesmí být z hlediska vnitřních vztahů SU rozdíl mezi sekcemi dle jejich vnější formy.

 

- jednat o možnosti vzniku a formě odborných zájmových skupin nebo sekcí uvnitř SU za účelem zvýšení zájmu o činnost v SU.

 

V.        v y z ý v á  Ministerstvo spravedlnosti,

- s odkazem na bod IV. usnesení 22. shromáždění zástupců Soudcovské Unie ČR z 13. 10. 2012, v němž bylo navrženo prodloužení funkční doby pro funkcionáře soudů na deset let z důvodu nemožnosti jejího opakování, k iniciování zákonné úpravy výslovného zákazu opakovaných mandátů předsedů a místopředsedů soudů, který vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 39/08 z 6. 10. 2010 (vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 294/2010 Sb.).

- zajistit sjednocení informačních systémů soudů pod jednu univerzální aplikaci, případně více kompatibilních aplikací, pro jednotlivé stupně soudů, včetně agend, které podléhají soudnímu přezkumu (zejména exekuční spis).

- zajistit plně automatické ověřování dokumentů doručovaných soudu v elektronické formě, tedy jejich podpisů, značek a časových razítek.

 

- při zajišťování hardwarového i softwarového vybavení soudů ve větší míře zapojit budoucí uživatele a věnovat větší pozornost pilotnímu provozu, a zajistit dodání praktických uživatelských příruček.

____________________________________________________________

 

Schválený text usnesení 23. Shromáždění zástupců Soudcovské unie ČR.

Darovanský dvůr 19. 10. 2013

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento