Vyhlásenie ZOJ k rozhodnutiu Súdnej rady SR

Vyhlásenie ZOJ k rozhodnutiu Súdnej rady SR

v súvislosti s témou etiky sudcov .

 

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“  vníma  kriticky, že na ostatnom zasadnutí Súdnej rady SR dňa  25.9. 2013 väčšina jej členov na návrh riaditeľa Justičnej akadémie SR schválila zmenu v obsahovej náplni vzdelávania, ktorou sa z fázy prípravného vzdelávania (teda z procesu formovania budúcich uchádzačov o funkcie sudcov) vypustí vzdelávanie v oblastiach komunikačných zručnosti, rétoriky a najmä etiky.

 

S témou etiky úzko súvisí miera dôveryhodnosti súdnictva  v spoločnosti. Aktuálne prieskumy potvrdzujú naďalej negatívny trend, že slovenskej justícii nedôveruje takmer  70% občanov, pričom hlavným dôvodom ich nedôvery sú osoby sudcov.  Súvisí to okrem iného aj s oprávnenou kritikou verejnosti za nenáležité správanie niektorých predstaviteľov justície.  Vzdelávanie v oblasti etiky a predovšetkým diskutovanie o tom, čo je a čo nie je etické, považujeme v súčasnosti za  mimoriadne dôležité.  Príprava  budúcich sudcov by mala byť zameraná na to, aby dodržiavanie etických hodnôt, morálky a slušnosti bolo podmienkou výkonu funkcie sudcu rovnako ako požiadavka na ich odbornosť. Uchádzači o funkciu sudcu by mali byť schopní čeliť rôznym formám nátlaku, zastrašovania či praktického donucovania k prispôsobovaniu sa názorom iných.

ZOJ preto vyzýva Súdnu radu SR, aby zmenila svoje rozhodnutie a tému etiky opätovne zaradila  do programu fázy prípravného vzdelávania budúcich sudcov. Súčasne ju vyzývame, aby otvorila diskusiu o potrebe schválenia nového etického kódexu sudcov a vytvorenia etickej komisie.

 

V Bratislave dňa 24. októbra 2013

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Zoj Vyhlásenie ZOJ k rozhodnutiu Súdnej rady SR

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners