List prezidentke Združenia Sudcov Slovenska

Vážená pani prezidentka,

udalosti v justícii navodili atmosféru, ktorú nemožno vnímať ako zdravú a priaznivú pre riadne plnenie jej ústavného poslania. Javy, ako nezmyselné návrhy na disciplinárne konania a neodôvodnené rozhodnutia o pozastavení výkonu činnosti na hrane ústavnosti voči určitej skupine sudcov a postihovanie za vyslovenie názorov na veci verejné, sú v demokratickej spoločnosti neprípustné.

To, že sa dejú, môže mať viac dôvodov. Jedným z nich je, že v spoločnosti, a najmä v sudcovskej verejnosti, chýba zatiaľ kritický počet oponentov ochotných a schopných otvorene pomenovať tento stav a jeho príčiny. Sú signály, že čoraz viac členov ZSS, ktorí v minulosti predstavovali pozitívnu energiu stavovskej organizácie, opúšťa jej rady z dôvodu nespokojnosti s pasivitou vlastných vrcholných predstaviteľov.

 

ZSS ako stavovská organizácia sudcov sa v minulosti otvorene, i veľmi kriticky, vyjadrovalo k stavu justície a negatívam, ktoré ohrozovali jej postavenie a  riadny výkon. Hájilo predovšetkým princípy jej nezávislosti a nestrannosti v demokratickej a otvorenej spoločnosti. Chceme veriť, že to bude platiť i v budúcnosti. Pretože v súčasnom, pre ďalší vývoj súdnictva kritickom, období pociťujeme absenciu takéhoto rozhodného hlasu, obraciame sa na Vás, ako ešte stále vrcholnú predstaviteľku našej stavovskej organizácie, aby ste sa na pôde jej najvyššieho orgánu, Hlavného zhromaždenia,  váhou svojej osobnosti zasadili o jednoznačne formulované principiálne stanovisko. Činíme tak preto, že ste verejne prezentovali, že na ďalšie funkčné obdobie už  kandidovať nemienite, a toto by mohla byť Vaša dôstojná rozlúčka s funkciou, hodná mena, ktoré ZSS vždy malo.

Vážená pani prezidentka, dovoľujeme si zároveň vyjadriť nesúhlas s Vašimi doterajšími postojmi k tejto otázke. Považujeme ich za vyhýbavé, alibistické a skôr odhaľujúce Váš svetonázorový a ideový základ, než zásadný postoj k tak závažnej skutočnosti, ako je postavenie sudcu a súdnictva v našej spoločnosti.

Banská Bystrica 16.novembra 2009

Ľudovít Bradáč, čestný prezident ZSS
Pavel Rohárik, bývalý prezident ZSS
Anton Jaček, bývalý viceprezident ZSS

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Disciplinárne konania List prezidentke Združenia Sudcov Slovenska

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners