Tlačová správa Via Iuris : Súdna rada nechce etiku

TLAČOVÁ SPRÁVA

Pezinok 28.10.2013

Súdna rada nechce  etiku

Súdna rada SR urobila ďalší krok späť - na svojom poslednom rokovaní rozhodla o vypustení vzdelávania budúcich sudcov o etike. VIA IURIS vyzýva Súdnu radu SR, aby tento krok prehodnotila. Justícia na Slovensku aj v tejto oblasti kráča proti trendu vyspelých európskych krajín, kde je vzdelávanie v etike súčasťou  budovania dôveryhodného a vzdelaného sudcovského stavu.

 

Napríklad v susednom Rakúsku je vzdelávanie v profesijnej etike zaradená ako predmet do vzdelávania uchádzačov o  úrad sudcu. V  týchto kurzoch sa uchádzači stretnú s prednáškami, vysvetľovaním zásad a  diskutujú o možných etických dilemách. Rovnako vo Francúzsku Národná sudcovská škola zaviedla etiku ako vzdelávací modul pre budúcich sudcov a prokurátorov. Podobne je to so vzdelávaní v sudcovskej profesijnej etike aj v Maďarsku či v Rumunsku. Rovnakou cestou sa vydalo aj Nemecko a dlhodobú tradíciu majú krajiny ako Veľká Británia, Kanada a USA.

Na poslednom rokovaní Súdnej rady SR (24.-25.9.2013 na Teplom vrchu) došlo k presnému opaku. Súdna rada  na návrh riaditeľa Justičnej akadémie schválila zmenu v obsahovej náplni prípravného vzdelávania, ktorou sa z fázy prípravného vzdelávania vypustí aj téma etiky. Znamená to, že sudcovská etika úplne vymizne z procesu vzdelávania tých, ktorí majú absolvovať odbornú justičnú skúšku.

 

Súdna rada tak rozhodla v situácii, kedy súčasný etický kódex sudcov nedáva sudcom odpovede na mnohé konkrétne otázky a nie je pre nich pomôckou v etických dilemách. Tento všeobecne formulovaný dokument má už takmer 13 rokov, nie je aktualizovaný a je stručný v porovnaní s podobnými materiálmi v európskych krajinách. V štandardných demokraciách býva etický kódex základom dobrého systému profesijnej etiky sudcov, spolu s pravidelným vzdelávaním a Etickou komisiou.

 

Napokon,  rozhodnutie vypustiť  z prípravy sudcov etiku urobili členovia Súdnej rady v období, keď viac ako dve tretiny občanov Slovenskej republiky nedôverujú súdnictvu*. Z ďalšieho prieskumu zároveň vyplýva, že väčšina respondentov (až 77%) súhlasí s tým, aby požiadavky na etiku správania sudcov boli upravené v podrobnejších etických pravidlách. „Sme  krajinou, kde je podceňovaný význam sudcovskej j etiky. Je úplne ignorovaný fakt, samozrejmý v zahraničí, že pozornosť venovaná etike má priamy vplyv na mieru dôvery verejnosti. Tá je zase považovaná za základný kameň sudcovskej nezávislosti. Je to veľké nepochopenie obsahu a významu profesijnej etiky,“ dopĺňa Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá sa téme sudcovskej etiky dlhodobo venuje.

 

VIA IURIS sa téme sudcovskej etiky venuje od roku 2011. V máji 2013 sme o nej diskutovali s účastníkmi odbornej konferencie z radov sudcov zo všetkých stupňov súdov, ako aj s právnikmi z iných profesií z celého Slovenska. Účastníci sa zhodli na potrebe opätovne otvoriť tému sudcovskej profesijnej etiky a vrátiť ju do hry. Nimi vyjadrená objednávka je naliehavá vzhľadom na nízku mieru dôvery verejnosti v súdnictvo, ako aj na konkrétne prípady neetického  správania sudcov z nedávnej minulosti. Účastníci v máji vyzvali Súdnu radu SR, aby prinajmenšom otvorila diskusiu o potrebe schválenia nového etického kódexu, diskusiu o vytvorení etickej komisie, a aby pri určovaní obsahovej náplne vzdelávania sudcov kládla dôraz na vzdelávanie v etike. Zároveň vyzvali Justičnú akadémiu Slovenska, aby realizovala pravidelný program vzdelávania v etike.

 

 

 

Doplnkové informácie:

Téma sudcovskej etiky patrí k prioritám odbornej činnosti VIA IURIS: V marci 2013 sme vydali publikáciu Profesijná etika sudcov v etických kódexoch, judikatúre a stanoviskách etických poradných komisií. Je unikátna v českom i slovenskom kontexte, keďže prináša konkrétne príklady etických dilem sudcov a ich možných riešení. Stala sa vyhľadávanou pomôckou pre sudcov, ktorí pri výkone svojho povolania hľadajú odpovede na praktické otázky týkajúce sa etického rozmeru ich konania.

Publikácia názorne pracuje s konkrétnymi situáciami, upravenými vo viacerých kódexoch (napr. vzorový kódex Európskej siete súdnych rád, Kanadského etického kódexu, Príručka správania sa sudcov Veľkej Británie a Severného Írska, Etického kódexu sudcov Litovskej republiky a Bangalórskych zásadách správania sudcov).

Sudcovská etika a potreba etického kódexu boli i ústrednou témou konferencie z cyklu Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská, ktorá sa uskutočnila v máji 2013 za účasti sudcov z celého Slovenska. Jedným zo záverov konferencie je výzva adresovaná Súdnej rade SR, aby otvorila diskusiu o potrebe schválenia nového etického kódexu, diskusiu o vytvorení etickej komisie, a aby pri určovaní obsahovej náplne vzdelávania sudcov kládla dôraz na vzdelávanie v etike.

Publikácia je dostupná na webovej stránke VIA IURIS.

 

*Ide o kvantitatívny reprezentatívny prieskum o postojoch verejnosti k súdnictvu, ktorý pre VIA IURIS uskutočnila agentúra FOCUS v apríli 2013. Jeho celé znenie nájdete na webe.

 

 

 

VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.

VIA IURIS. Máme prvých dvadsať rokov. Skúseností, záujmu, vytrvalosti.

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
Powered by Komento