Ohýbanie práva

https://a-static.projektn.sk/2020/04/2april2020_VladaSR_29694208.jpg| Ján Mazák |

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Foto – TASR

Vláda zdvihla hodenú rukavicu a súdna moc azda dostala príležitosť.

Autor je predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky

Návrh na zavedenie trestného činu ohýbania práva do nášho trestného zákonodarstva vyvolal okamžité a tvrdé reakcie. Aj súvisiaci nápad zrušiť ústavne garantovanú imunitu sudcov za rozhodovanie. Všetky, ak nerátam ministerstvo spravodlivosti a niektorých politikov, sú výsostne kritické. Niektoré z výhrad sú plne oprávnené. Daktoré sú ovocím neznalosti.

Ohýbanie práva nie je ústavný problém

Neobstojí totiž tvrdenie o nemožnosti mať takú skutkovú podstatu trestného činu. Vraj taký prídavok do Trestného zákona môže naraziť na limity v základnom zákone. Nie je to tak.

Bez nejakého širšieho vysvetľovania a oponentúry azda postačí uviesť nemecký príklad. Trestný zákonník tohto členského štátu Európskej únie pozná taký trestný čin. Spolkový ústavný súd tejto krajiny zatiaľ ani nemukol o nejakom ústavnom zlyhaní. Popravde, sú s ním problémy. Výklad a používanie nie sú bez výčitiek právnej teórie a praxe. Ale skutková podstata trestného činu (§ 339 Trestného zákona Nemecka), ktorá ustanovuje prekrúcanie práva, má svoj širší aj zrozumiteľný účel. Je ním ochrana výkonu spravodlivosti. Eminentný záujem na takom výklade a používaní práva, ktoré je v súlade s existujúcou rozhodovacou praxou, z nej nevybočuje bez primeraných dôvodov a dokáže každý odklon náležite vysvetliť.

Problémom je, že nemecký vzor sme neprebrali v jeho celistvosti. Ohýbanie práva by malo dopadnúť len na sudcov a rozhodcov. Lenže diskusia o takom legislatívnom zjednodušení slovenského chápania prekrúcania práva oproti jeho nemeckému vzoru nemá vo svojej podstate rozhodujúci význam.

Živná pôda vynovenia Trestného zákona

Ponechám bokom všadeprítomné výhrady voči plánom na doplnenie trestného práva o ohýbanie práva a zánik ochrany sudcov za ich rozhodovanie. Využijem ich na širšiu úvahu o pozadí takej razantnej snahy politikov priklincovať zodpovednosť sudcov aj hrozbou pre prznenie práva v ich rozhodovaní.

Vždy keď čítam nejakú legislatívnu iniciatívu, hľadám živnú pôdu jej vzniku. Nahrubo napísané. Nesondujem ihneď, či návrh zákonodarného aktu je alebo nie je vyšperkovaný správnymi slovami, pojmami, výrazmi, gramatickou korektnosťou, konzistentnosťou s celým právnym poriadkom. Ba ponechávam stranou aj možný návrh na konanie pred Ústavným súdom. Skôr a najmä sa pýtam prečo, z akých dôvodov politika uvažuje o takom nezvyklo silnom a zásadnom zásahu do Zbierky zákonov.

Rovnaký prístup som zvolil aj pri čítaní novej skutkovej podstaty trestného činu ohýbania práva. I pri študovaní zrušenia imunity sudcov za rozhodovanie, ktorú máme v ústave (článok 148 ods. 4).

Pochopil som motívy takých počinov bez nejakého intelektuálneho vypätia. Hneď a s trochou nechcenej a vopred avizovanej pravdy. Hoci nerád.

Deformované súdenie

Za posledných desať-dvanásť rokov boli signály, podnety a námietky voči výkonu súdnej moci v Slovenskej republike. Až sa o nich vtipkovalo. Nielenže sú traja právnici a päť názorov, ale máme aj Najvyšší súd, kde čo senát, to iný názor na spor, právnu vec alebo trestný prípad. Justícia sa z roka na rok prepadala v dôveryhodnosti. Až sme v roku 2019 takmer prerazili dno. Verili sme súdom v menej ako 20 percentách prípadov.

Nič proti tomu, čo sme sa dozvedeli z archívu komunikácie niektorých sudkýň, sudcov, štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, chápadiel v ostatných sudcovských krajoch... Kupovanie spravodlivosti, rozsudkov, porušovanie ústavy na každom kroku, pošpinenie povolania sudcu, udavačstvo, spojenie s mafiánskymi kruhmi a toxickými osobami.

Viac ako tieto ohurujúce zistenia deptalo to, že na statočných policajtov a prokurátorov okamžite zaútočila stavovská organizácia sudcov Združenie sudcov Slovenska. Pripomeniem len neslávne vyjadrenie Juraja Sopoligu, že výzva na odstúpenie Moniky Jankovskej je ukážkovým príkladom porušenia ústavy. Človeka, ktorý je dodnes podozrivý z ovplyvňovania svojho príbuzného na Najvyššom súde v kauze väzby pre M. Kočnera. A mnoho ďalších podobných obranných manévrov a len pre krivý úsmev ďalší príklad. Vyhlásenie bývalého predsedu Krajského súdu v Bratislave Sádovského, ktorý zásah policajtov pri odnímaní mobilov sudkyni kritizoval spôsobom nehodným aj vrátnika na tom súde.

Po väzobnom stíhaní sudkýň a sudcov nebolo počuť takmer nič iné. Len rebelov z justičného prostredia požadujúcich ochranu právneho názoru sudcu, naliehajúcich na to, že za právny názor sa nedá trestne stíhať.

Prielom v náleze Ústavného súdu a naštvaní politici

Až sme sa dočítali v náleze Ústavného súdu šokujúci záver. Sudkyňa vo veci zmeniek Kočnera rozhodla, avšak jej právny názor vykazuje znaky zneužitia štátnej moci.

Kruh sa takmer uzavrel. Politická moc pozorne sledovala vyjadrenia sudcov, ich stavovskej organizácie, odpor voči vyvodzovaniu dôsledkov voči zjavne kriminálnemu konaniu, ospravedlňovanie prekrúcania práva a neschopnosť kritického prístupu vo vlastných radoch. Záver? Došla k tomu, že niet inej cesty, iba pritvrdiť mantinely zodpovednosti sudcov za ich postupy a rozsudky. Ohýbanie práva a zrušenie imunity za rozhodovanie.

Avizoval som taký výsledok už dávnejšie. Nespamätajú sa sudcovia, tak sa naštvú politici. Napíšu a presadia právne normy, ktoré budú odpoveďou na stratu súdnosti v systéme justície, reakciou aspoň na tie najhoršie znaky výkonu súdnej moci. Korupciu, úplatky, spreneverenia sa sľubu sudcu a stratu hrdosti na povolanie spolu so stratou akejkoľvek vnútornej pokory a reflexie.

Vláda prijala výzvu, sudcovia sú na ťahu

Reálnym autorom nápadov o ohýbaní práva a strate imunity sudcov boli zvrátené súdne verdikty a pokrútené stanoviská časti sudcovskej obce. Podporujúce tých, ktorí v talároch prznili právo, spravodlivosť a vyhýbali sa právu ako zásadnému kritériu ich legitimity. Vláda zdvihla hodenú rukavicu.

Ale sudkyne a sudcovia Slovenskej republiky majú dnes jedinú a jedinečnú možnosť. Oprávnenú kritiku navrhovaných zákonných a ústavných zmien spojiť s jednoznačným vyhlásením. Tvrdé legislatívne opatrenia, aj keď budú prijaté, zostanú bez úžitku a použitia. Sudcovia už nikdy nedovolia, aby na súdoch vyčíňali Jankovská, Kočner, Sklenka a im podobní. Vyvinú všetko mysliteľné úsilie a napravia celý pokrivený obraz výkonu súdnej moci. Defilé sudcov s putami na rukách zostane už iba nechutnou, nešťastnou súčasťou histórie zápasu o nezávislú, nestrannú a spravodlivú justíciu. Nič viac, nič menej. Dodám, pre poriadok, že ak by, nedajbože, chcel niekto navrhované vládne novoty zneužiť (nie využiť) voči sudkyni alebo sudcovi, tak mu garantujem tvrdú a nekompromisnú odpoveď. Ale to je o niečom inom.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (1)

 • Guest (capcara ondrej)

  Vážená p. Ministerka, len do nich, do skorumpovaných klientelizmom sudcov, ktorí sa teraz boja o svoju nedotknuteľnosť. Ozývajú sa len ti
  paraziti, ktorí majú popol na hlave. Obyčajný človek nemá šancu domôcť sa spravodlivosti, však posúďte sama. pred 2 rokmi som na túto stránku opísal klientelické konanie sudcu Kraj. súdu Košice JUDr. Milana Končeka. Nič sa nekonalo ani zo strany MV SR tak som na tohto skorumpovaného klientelizmom sudcu podal žalobu. Tak si ju prečítajte a hlavne si vyhladajte rozsudok v mene Slovenskej republiky, v ktorom sa dočítate, že moja osoba žiadny zákon neporušila. Prikladám:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e



  19.08.2020

  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  041 51 Košice





  ŽALOBA



  Podávam žalobu zo zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia vo veci Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1písm. d ) zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod č. OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.




  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice


  Žalovaný

  JUDr. Milan Konček sudca Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29




  Podľa § 127 ods.1 písm. CSP
  2

  a) Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29


  c) zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia

  d) potrestanie pachateľa tohto skutku podľa právnych zákonov SR.

  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči JUDr. Milan Konček, sudca Krajského súdu v Košiciach pre zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.
  Je nutné poukázať na konflikt záujmov JUDr. Milana Končeka a to z dôvodu, že JUDr. Milan Konček a JUDr. Pavol Dreisig boli spolužiaci na vysokej škole v odbore právo a v dobe komunistickej éry sa vymenili na funkcii podnikového právnika vo Vinárských závodoch Košice.
  Pretože Rozsudok v mene Slovenskej republiky Sp. zn. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 vynesený sudcom JUDr. Milanom Končekom je nezákonný, javí známky korupcie klientelizmom, žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku a náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím podľa § 5 ods.1) Zákona 514/2003 Z.z. a to vo výške 10 000 euro s 5% úrokom od roku 2016 a nahradiť trovy konania a poplatky vo výške 334.20 euro a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.

  Žiadam o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
  3
  V zmysle § 15 (1) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Vás žiadam o prerokovanie môjho návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením priestupkového stíhania a nezákonným rozhodnutím podľa §5 ods.1, § 3 ods.1 písm.a), § 17 ods.2) zákona č.514/2003Z.z. vo veci Rozsudku č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016.


  Odôvodnenie

  Na základe oznámenia dňa 14.10.2015 oznamovateľom JUDr. Pavlom Dreisigom Okresnému úradu Košice, odboru VVS predložené oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm.d) priestupkového zákona, ktorého sa mala dopustiť ,moja osoba, Ondrej Capcara.

  Na tomto podklade mi dňa 18.05-2016 bolo doručené Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016, v ktorom mi podľa úst. § 49 ods.2 s poukazom na úst. § 11 ods.1 písm.b) zákona o priestupkoch za spáchaný priestupok uložil pokutu vo výške 40 euro a podľa úst. § 79 ods.1 zákona o priestupkoch povinnosť uhradiť trovy konania spojené s prejednaním priestupku vo výške 16 euro.

  Proti tomuto Rozhodnutiu som sa odvolal dňa 20.05.2016.

  Dňa 12-07-2016 som na Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy podal ŽALOBU.



  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e





  Krajský súd v Košiciach 12.07.2016
  Štúrova 29
  041 51
  Košice


  Žaloba
  4
  Žalobca: Capcara Ondrej, bytom Ždiarska 23
  040 12 Košice
  občan SR
  Žalovaný: Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
  vo veci č.OU-KE-OVVS2-2015/038253, 2015/1769/ZAO zo dňa 01.12.2015 a vo veci rozhodnutia č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.





  Dňa 18.05.2016 mi bolo doručené Rozhodnutie vo veci č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.



  JUDr.Vantová, nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014,pretože v Rozhodnutí zo dňa 12.05.2016 opisuje moje údajné invektíva súvisle za sebou,čím moje oprávnené vyjádrenie uvedenej kritiky voči osobe JUDr.Dreisiga vytrhla z kontextu!!! JUDr.Vantová, vychádzala z nesprávne a neuplne zisteného stavu predmetnej veci,nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou spisovného materiálu zo dňa 06.06.2014 a na základe klientelickej náklonnosti k JUDr.Pavlovi Dreisigovi opomenula,že vyjádrené


  2
  slová som použil chronologicky ku každému protiprávnemu spáchanemu skutku JUDr.Dreisiga!!
  Preto prikladám,,Záznam o vyjadrení sa k podkladom pre rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014.Všetky súvisiace slovné vyjádrenia na osobu JUDr.Dreisiga som len okomentoval jeho krivé obvinenia mojej osoby a svojími verbálnymi vyjádreniami do spisovného materiálu som vyjádril len svoj názor na osobu JUDr.Dreisiga,čím som využil občianské právo dane Ústavou SR a to ustanovením čl.26 ods.2)Ústavy SR.Svojím vyjádrením som v žiadnom

  prípade nemohol porušiť ustanovenie § 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch,pretože osoba JUDr.Dreisiga sa nenachádzala v miestnosti pri
  5
  zázname o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie.Moje verbálne vyjádrenie na JUDr.Dreisiga sú relevantné k jeho lživým vyjádreniam,ktoré v Zázname uvádzam a sú súčasťou mojho osobného názoru a kritiky na konanie verejného činiteľa Ústavného súdu SR JUDr.Dreisiga !!!!

  JUDr.Dreisig ako verejný činiteľ musí strpieť kritiku,ktorú som vyjádril do spisu dňa 06.06.2014 ako občan SR,ktorá smerovala k jeho lživým obvineniam mojej osoby. Preto nevidím dôvod, aby som nekritizoval verejného činiteľa JUDr.Dreisiga,ktorý je verejným činiteľom podľa ustanovení §128 ods.1)Tr.zákona a ktorý spolu s JUDr.Hudákom hladali zámienku ako by ma potrestali,pretože kritizujem ich korupčné praktiky,lživé obvinenia mojej osoby,podávaním trestných oznámení na mojú osobu,ktoré sú lživé a hraničia s porušením ustanovenia § 360a ods.1,ods.2 písm.c)Tr.zákona,prečin nebezpečného prenasledovania.
  JUDr.Vantová neakceptovala,že výpoveď svedka je potrebné pre riadne ustálenie skutkového a právneho stavu vyhodnocovať vždy ako celok a tiež v kontexte s ďalšími vykonanými dôkazmi a nie vyextrahovať z výpovede iba tú čásť,ktorá je jednostranne vhodná pre JUDr.Dreisiga a zapadá do obžalobných tvrdení a považovať ju napriek množstvu iných nepresností a bez súvisu s ďalšími protikladnými dôkazmi za vierohodnú.
  Že otázku dôverihodnosti svedka a objektívnej pravdivosti jeho výpovede je potrebné vyhodnocovať v podstatne širšom kontexte,ako len v mechanickom akceptovaní často v jej subjektívnom pohľade na poškodeného JUDr.Dreisiga a na priebeh skutkovej podstaty veci.
  V právnom štáte je neprípustné,aby rozhodnutie správneho orgánu bolo založené iba na subjektívnych pocitoch JUDr.Vantovej a klientelickej náklonnosti k JUDr.Dreisigovi.Moje vyjádrenie v spise zo dňa 06.06.2014 je odozva na lživé výpovede JUDr.Dreisiga, voči mojej osobe a každý musí pochopiť,že


  3
  slušnosť musí pred pravdou ustúpiť a verejný činiteľ musí od občana znášať kritiku,ktorá smeruje k jeho nezákonnému počínaniu a zneužívaniu jeho spoločenského postavenia!! Napriek tomu,že ak sa malo uskutočniť stíhanie mojej osoby pre priestupok podla § 49 ods.1 písm.d) priestupkového zákona,mal

  JUDr.Hudák a JUDr.Dreisig, začať konanie z povinnosti,tak ako mu to ukladá zákonná lehota !!
  6
  Správny orgán musí svoje rozhodnutie vždy oprieť o fakty,ktoré sú jednoznačné a nepochybné!!Funkcia poradcu na Ústavnom súde SR je verejným spoločenským postavením,nie charakterovou vlastnosťou!!! Považovať výpoveď JUDr.Dreisiga za automaticky dôverihodnú a významnejšiu ako mojú je hrubý klientelizmus zo strany JUDr.Vantovej. Skutočnosť,že JUDr.Dreisig zastáva funkciu poradcu na ÚSSR ešte nevylučuje,že môže svojú výpoveď subjektivizovať tak,aby zodpovedala jeho vnútornej predstave o priebehu skutkového deja a o mojích pohnútkach a to napriek tomu,že takáto predstava nemusí zodpovedať objektívnej realite.Vyjadrenie JUDr.Vantovej,ktorá vyvodila dôverihodnosť výpovede JUDr.Dreisiga iba na základe jeho postavenia v spoločnosti !!Neakceptovala ustanovenie § 68 ods.2) zákona o priestupkoch,neakceptovala čl.26 ods.2)Ústavy SR.

  Žiadam o preskúmaní zákonnosti Rozhodnutia č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016

  Žiadam aby Rozkaz č.2015/1769/ZAO zo dňa 19.02.2016 bol zrušený včetne uloženej sankcie vo výške 40 eur + trovy konania 16 eur.

  S pozdravom

  Prílohy:

  Rozhodnutie č.OU-KE-OVVS2-2015/038253, 2015/1769/ZAO zo dňa 01.12.2015

  Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie
  Č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014

  Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016


  S pozdravom


  Dňa 25-07-2016 mi bola doručená od Krajského súdu v Košiciach VÝZVA podpísaná JUDr. Milanom Končekom, sudcom Kraj. súdu Košice, v ktorom ma vyzýva k zaplateniu súdneho poplatku vo výške 35 euro.
  Tento poplatok som vyplatil.

  Dňa 21.12.2016 mi bol doručený ROZSUDOK č. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016, v ktorom mi sudca JUDr. Milan Konček moju žalobu voči Okr.úradu Košice zamietol.
  7


  Voči tomuto Rozsudku som sa dňa 01.01.2017 odvolal.

  Dňa 27.02.2017 som podal na Kraj. súd v Košiciach Sťažnsť a na 4 strane som vysvetlil znalcom zákona to čo sa uvádza v stanovisku Najvyššieho súdu SR už v roku 1994!!!!

  Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Rozsudkom

  VC do 3/1994 zo dňa 21.12.1994

  Z odôvodnenia:
  Predpokladom pre poskytnutie ochrany pred zásahmi do práva na ochranu osobnosti v zmysle § 13 a nasl. Obč. zákonníka je okrem iného skutočnosť, že zásah bol neoprávnený. Nemožno hovoriť o neoprávnenom zásahu tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje alebo tam kde k zásahu došlo v rámci výkonu subjektívneho práva, hoci inak sa zásah týka osobnosti fyzickej osoby (§11 Obč. zákonníka).
  Subjektívnym právom v uvedenom zmysle je i právo fyzickej osoby obvinenej z priestupku, v konaní o priestupku, vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky (§ 73 ods. 2 zák. č. 372/1990 Zb.).
  V danej veci k neoprávnenému zásahu do osobnosti navrhovateľa malo dôjsť výrokom odporkyne v konaní o priestupku dňa 11. 12. 1991, ktoré bolo začaté v dôsledku podozrenia zo spáchania priestupku v súvislosti s konfliktom, ktorého aktérom (okrem iných osôb) bol i navrhovateľ. Vyjadrenie subjektívneho názoru odporkyne na priebeh a možné príčiny neprimeraného správania sa navrhovateľa a možné príčiny vzniku konfliktu z 30. 3. 1991, vyslovenom v rámci uplatňovania procesných práv účastníka v konaní o priestupku pri ústnom pojednávaní, nemožno preto označiť za neoprávnený zásah do osobnosti navrhovateľa i keď inak by sa zásah týkal osobnosti navrhovateľa.


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  8
  JUDr.Imrich Volkai 27.02.2017
  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  04151 Košice



  Vec:
  Podľa §62 ods.1) zákona 757/2004 Z.z podávam Sťažnosť vo veci Rozsudku sp.zn.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 12.05.2016 č.k. OU-KE.OOP1-2016/019747/GEC na JUDr.Milana Končeka,súdca krajského súdu Košice v Súbehu s podozrením porušenia § 326 ods.1 písm.a),ods. 2písm.c), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.1), ods.2 písm. b,c,d,e,), § 345 ods.1) Trestného zákona. Porušenie § 352 ods.1) Tr.zákona.
  P r e k l ú z i a
  znamená zánik práva uplynutím prepadnej lehoty, tj. lehoty výslovne ustanovenej zákonom.
  subjektívne právo zaniká, zaniká právo s nárokom
  súdy či iné príslušné orgány prihliadajú na preklúziu ex offo, teda z úradnej povinnosti.

  Nakoľko JUDr.Pavol Dreisig nepodal v lehote 3 mesiacoch podnet ani sťažnosť vo veci zo dňa 06.06.2014 napriek tomu,že ustanovenie § 68 zákon č.372/1990 Zb uvádza:

  (1) Priestupky podľa § 42a a § 49 ods. 1 písm. a) sa prejednávaju len na návrh
  postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka
  (ďalej len „navrhovateľ“). Priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. g) sa prejednáva len
  na návrh poškodenej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka, ak je poškodená
  osoba vo vzťahu k páchateľovi priestupku blízkou osobou a k ublíženiu na zdraví alebo
  spôsobeniu škody na majetku došlo iba tejto blízkej osobe, prípadne aj páchateľovi
  priestupku.
  9
  2)Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému
  správnemu orgánu alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok
  (§ 58 ods. 3) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku
  alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí
  byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde,
  kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.



  Pavol Dreisig nepodal v subjektívnej lehote ani sťažnosť ani podnet voči mojej kritike na jeho osobu spísanú dňa 06.06.20,14!!!!! Preto podľa § 68 ods.2) Zákon č.372/1990 Zb, podanie,ktoré p.Dreisig realizoval dňa 14.10.2015 na OÚ Košice bol podaný po subjektivnej prekluzii!!!!
  Súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané, citujem:
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne!!!!
  Súdca JUDr.Milan Konček hrubo porušil ustanovenie § 326 Tr.zákona.
  Súdca JUDr.Milan Konček porušil moje práva dane čl.12 ods.4,čl.46 ods.1,Ústavy SR.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie §2 ods.2) zákona č. 385/2000Z.z.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z.
  JUDr.Milan Konček si nevyžiadal spis č.ObU-KS-OVVS-A/2013/05981,ktorý má 106 strán, a v ktorom je doslovný postup krivého obvinenia mojej osoby JUDr.Dreisigom a moje odvolania voči tomuto krivému obvineniu. Tento súdca si neprečítal mojú výpoveď č.OU-KS-OOVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014, ale arbitrárne,klientelicky vyhodnotil svoj záver,len z opisu Okresného úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016,ktorý mu ani nedodal Uznesenie zo dňa 06.06.2014!!!!.V tomto rozhodnutiu sú slová vytrhnuté s kontextu a preto sa javia, ako urážlivé.Príloha č.5.
  10
  Je nutné podotknúť,že v odpovedi na výzvu JUDr.Končeka č.1Sa/6/2016-46 zo dňa 29.09.2016,, Dožiadanie-zaslanie vyjadrenia“JUDr.Vantová uvádza,citujem:
  Na základe vyžiadania Vám zasielame vyjádrenie žalovaného k predmetnej žalobe v dvoch rovnopisoch.Spisovný materiál vzťahujúci sa na vec č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC bol na základe dožiadania Krajskej prokuratúry Košice,sp.zn.Kd
  3
  123/16/8800-6 zo dňa 06.06.2014,dňa 14.06.2016 zaslaný Krajskej prokuratúre Košice a z uvedeného dôvodu Vám ho nemôžeme predložiť spolu s vyjádrením k žalobe.Príloha č.6.
  Je nepochybné,že JUDr.Konček nečítal môj Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie pod č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014 pretože by nemohol v Rozsudku č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 zmetočne,arbitrárne a aroganciou moci napísať,citujem:
  8. V preskúvamanej veci správne orgány zistili z vyjádrenia žalobcu zo dňa 06.06.2014 presne,úplne a určite,a teda tak,ako ho žalobca doslovne naštilizoval v predmetnom písomnom vyjádrení zo dňa 06.06.2014,na ktoré sa pritom kontraproduktívne odvoláva,a ktoré sám napísal a nie vyslovil,ako to mylne žalobca uvádza v písomných podaniach.
  K tejto krivej a zmetočnej pasáži JUDr.Končeka len toľko:
  Zápisnicu dňa 06.06.2014 bez verejnosti v miestnosti písal JUDr.Hudák!!
  Já som nič nepísal,správne orgány a JUDr.Konček klamú,že som do zápisnice písal já, čím hrubo urážajú mojú osobu a hrubo porušujú zákony SR !!
  Moja osoba sa vyjadrovala k jednotlivým klamlivým vyjádreniam sa JUDr.Dreisiga vo výpovedí zo dňa 07.05.2014 (Príloha č.8) a to diktovaním hovoreným slovom JUDr.Hudákovi,ktorý to zapisoval do zápisnice!!!

  JUDr.Konček pokračuje:
  11
  13.Tvrdenie žalobcu,že len kritizoval JUDr.Dreisiga a že jeho vyjádrenie je len odozvou na lživé odpovede JUDr.Dreisiga,správny súd odmieta akceptovať(arogancia moci tohto súdcu nemá obdobu)pretože skutok
  kladený za vinu žalobcovi nie je vecnou ani konkrétnou kritikou,ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga,a teda je naplnením skutkovej podstaty priestupku podľa vyššie citovaného ust.. 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch.

  K tejto části zmetočného,klientelického vyjádrenia sa JUDr.Končeka len toľko:
  Opakujem,že klientelizmom nakazený Súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané citujem:
  4
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne kedže uvádza: ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga


  Moja kritika voči JUDr.Dreisigovi v spise zo dňa 06.06.2014 je vyjádrená jasne a zrozumiteľne ako KRITIKA!! Ústavný poradca JUDr.Dreisig má dodržiavať zákony SR,Ústavné zákony,neklamať a zdržiavať sa vyjádrení,ktoré sú v rozpore so zákonom,čo je jeho pracovná náplň!! Takže som 06.06.2014 okomentoval jeho nemorálny postoj k pracovnej náplni poradcu ÚSSR,jeho protizákonné jednanie,ktoré Vám opíšem v ďalšiej časti.
  Napokon JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Prečo asi???Pretože
  12
  JUDr.Dreisig prenasleduje mojú osobu od nevydareného trestného oznámenia na mojú osobu,pre prečin krádeže a poškodzovania cudzej veci v hodnote 2322 eur zo dňa 11.04.2011,a preto spoločne s JUDr.Hudákom
  hladali zámienku ako by ma potrestali, na čo JUDr.Konček nemohol prísť pretože si nevyžiadal horeuvedený spis,ktorý si tým pádom nemohol preštudovať!!!Benevolencia JUDr.Končeka k tejto veci je neospravedlňujúca!!!Jeho prístup k spravodlivosti je hrubé porušenie zákona o súdoch a prezumpcii neviny mojej osoby!!!
  Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Podstata základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky spočíva v tom, že každý sa môže domáhať ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Tomuto právu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá
  5
  ochrana v medziach zákonov, ktorú tento článok ústavy vykonáva. 4 4Sţf/18/2014 Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že efektívny súdny prieskum rozhodnutí štátnych orgánov za účelom zabezpečenia práv a záujmov jednotlivcov je základným prvkom systému ochrany ľudských práv. Rozhodnutiu všeobecného súdu vo veci samej (vrátane rozhodnutia všeobecného súdu v správnom súdnictve) musí predchádzať jeho postup zodpovedajúci garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a príslušnej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách(...), najmä garanciám obsiahnutým v princípe rovnosti zbraní a práve na kontradiktórne konanie (Nález Ústavného súdu Slovenskej
  13
  republiky sp. zn. I. ÚS 230/03 z 31. marca 2004). Za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, pričom súčasťou
  práva na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je aj právo účastníkov súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich argumentmi a návrhmi (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 344/2010 zo 6. apríla 2011).

  Pretože v žiadnom Rozhodnutí správneho orgánu ani v Rozsudku JUDr.Končeka nie je chronologicky uvedené z akého dôvodu som vyslovil tieto slová na neverejnom mieste a bez prítomnosti JUDr.Dreisiga, ktoré mi garantujú horeuvedené ustanovenia,zasielam Vám Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie zo dňa 06.06.2014 a dúfam,že ho niekto doslovne prečíta. Príloha č.7.
  Vysokoškolky vzdelaný v odbore právo JUDr.Dreisig, podal na mojú osobu tento podnet,až po 9 mesiacoch!!JUDr.Dreisig nebezpečne prenásleduje mojú osobu od roku 2011!!
  JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Toto ho neučili???
  V zmysle ustanovenia § 73 ods.2 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch som sa dostavil na oboznámenie s výpoveďou svedka a podkladom pre vydanie rozhodnutia a vyjádriť sa k nim.Pretože,klamstva,ktoré uvádzal svedok JUDr.Dreisig,ma natoľko nahnevali, že som použil pri diktovaní mojích námietok aj výrazy,ktoré zdôrazňovali klamstvá a nepravdy, ktoré JUDr.Dreisig uvádzal vo svojích výpovediach pred verejným činiteľom,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie dňa 07.05.2014 a to JUDr.Hudákom.
  Odôvodnenie

  6
  Dňa 19.04.2013 podal JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR a môj sused na chate v lokalite Malý Ružinok, na OO PZ v Kysaku,krivé trestné oznámenie.Poverený policajt toto oznámenie odmietol a prekvalifikoval ho
  14
  na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods.1 písm. d)zák.č.372/1990 Zb. Príloha č.1.
  Proti tomuto Uzneseniu sa JUDr.Dreisig odvolal.Príloha č.2.
  Dňa 03.06.2013 zaslal rodinný priateľ JUDr.Dreisiga,JUDr.Milan Karas,prokurátor Okresnej prokuratúry Košice-okolie,Uznesenie č.1Pn 177/13-4 zo dňa 03.06.2013 poverenému policajtovi OO PZ v Kysaku,v ktorom mu direktívne prikazuje, citujem:
  Poverený príslušník PZ v ďalšom konaní MUSÍ doplniť prijatie trestného oznámenia v naznačenom smere a po jeho doplnení opätovne o trestnom oznámení procesným spôsobom rozhodnúť(§199 resp,§197 Tr.por). Príloha č.3.
  Skorumpovanosť klientelizmom a rodinkárstvom prokurátora JUDr.Karasa,ktorý je chvála Bohu na starobnom dôchodku a nemá už možnosť zneprijemňovať ľuďom život, nemalo obdobu!! Jeho osobu však v plnom rozsahu nahradili JUDr.Rybovičova,JUDr.Janová a JUDr.Gogová!!
  Pretože poverený príslušník PZ v Kysaku okolie nemienil protizákonné želanie prokurátora JUDr.Karasa naplniť, preposlal vec vyšetriť na OO PZ v Košiciach.Príloha č.4.
  Pretože,JUDr.Karas predpokládal,že trestné stíhanie mojej osoby pre prečin porušovanie domovej slobody podľa §194 ods.1/Tr.zákona by mohlo dopadnuť obdobne ako trestné oznámenie podané na mojú osobu JUDr.Dreisigom a schválené JUDr.Karasom v roku 2011, pre prečin krádeže a poškodzovanie cudzej veci v hodnote 2322 eur,ktoré bolo po mojích odvolaniach a sťažnostiach zamietnuté ,pretože skutky sa mali udiať v roku 2005,ako to napísal vysokoškolský vzdelaný JUDr.Dreisig s 30 ročnou praxou v odbore právo,ale trestné podanie poslal na mojú osobu 11.04.2011(6 rokov po údajných spáchaných skutkov mojou osobou) a preto Tr.stíhanie mojej osoby bolo zastavené z dôvodu prekluzie a skutky sa nestali tak ako to klamlivo JUDr.Dreisig v Tr.oznámení zo dňa 11.04.2011 uvádzal a preto celý spis príslušný policajt OO PZ v Kysaku bez námitok JUDr.Karasa, poslal na Obvodný úrad Košice-okolie,priestupkové oddelenie.
  Dňa 02.09.2013 mi bolo doručené predvolanie č.ObU-KS-OVVS A/2013/05981 zo dňa 26.08.2013. Príloha č.9.
  15
  Je nutné si povšimnuť poslednej vety tohto predvolania,, PRIČOM NÁHRADU ŠKODY NEMAL POŽADOVAŤ
  Dňa 30.09.2013 JUDr.Dreisig pred JUDr.Hudákom ,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie vypovedal samé klamstva a zavádzal JUDr.Hudáka svojími klamstvami,ohováral mojú osobu a krivo ma obviňoval.Príloha č.10.
  Prikladám moju výpoveď k veci zo dňa 19.09.2013.Príloha č.11.
  Ako prílohu č.12 Vám predkladám moje vyjádrenie sa k lživej výpovedi JUDr.Dreisiga,ktoré JUDr.Hudák uznal ako relevantné.Tu by som chcel upozorniť,že je nepochopiteľné ako možu pracovať vo verejné správe ludia s obmedzeným chápaním napriek tomu,že majú titul JUDr. Napriek tomu,že som polopaticky vysvetlil na OO PZ v Kysaku a JUDr.Hudákovi,že som z pošty peniaze,ktoré mi zaslala poštovou poukážkou JUDr.Dreisigová neprebral,čo svedčí neporušená kópia poš.poukážky, priložená JUDr.Dreisigom k výpovedí.Túto poukážku som osobne dal do vlastných rúk na chate JUDr.Dreisigovi so slovami,, peniaze nechcem, pomáhal som ti s kamarádstva,čo trvalo do roku 2006!!!! Vo výpovedí JUDr.Dreisig,ktorý uvádza,že som mu 5000 korun slovenských hodil na zadné sedadlo jeho auta. Hrubú lož,ktorú vyslovil JUDr.Dreisig som vyvrátil podrobným vysvetlením vo svojom odvolaní,ktoré som podrobne opísal!!! Napriek logickému vysvetleniu JUDr.Hudák nechcel pochopiť a vehementne obhajoval lživú výpoveď JUDr.Dreisiga,že som mu peniaze hodil na zadné sedadlo!!
  Po lopaticky som JUDr.Hudákovi a policajtovi na OO PZ v Kysaku vysvetloval,že som nemohol vybrať na pošte hotovosť 5000 Sk a nepoškodenú poukážku vrátiť JUDr.Dreisigovi,ktorý si s nej urobil kópiu a túto kópiu priložil k spisu!!!!
  Keby som vybral peniaze,moja osoba dostane ústrižok,ktorým sa preukazujem,že som peniaze prevzal a zbytok poukážky ostáva na pošte!!!Preto JUDr.Dreisig si mohol dovoliť poš.poukážku odkopírovať celú,pretože peniaze som si nevybral a poukážku som mu vrátil. Je nutné pripomenuť,že JUDr.Dreisig pri ďalšom našom stretnutí mi povedal,že JUDr.Dreisigová mala problémy na pošte s vrátením peňazí.
  V tomto vyjádrení som sa zmienil aj o predaní JUDr.Dreisigovi žel.stlpíka a 3 ks pažení.
  16
  Je pravda,že mi prišli peniaze formou poukážky,ale já som JUDr.Dreisigovi nedal súhlas aby mi posielal peniaze za niečo na čom sme sa nedohodli.Jeho nehorázna lož o dohode ma len usvedčuje,že moje výroky zo dňa 06.06.2014
  sú v súlade s ustanovením čl.12 ods.4,čl.46 ods.1 Ústavy SR. Tu je treba pripomenuť,že JUDr.Dreisig ako dôkaz o vyplatení mi 30 eur za žel.stlpík a 3 ks pažnic.predložil ústrižok na OO PZ v Kysaku ako aj na Okr.úrade JUDr.Hudákovi. PREDLOŽIL ÚSTRIŽOK NIE CELÚ POŠTOVÚ POUKÁŽKU tak ako to tvrdil pri poukážke na 5000 SK !!!!!!


  8
  Lživé,klientelické Rozhodnutie si môžete prečítať v Rozhodnutí č.OU-KS-OVVS-AA/2013/01028 zo dňa 14.10.2013.Príloha č.13.Ako dôkaz,že som 5000 Sk neprevzal Vám zasielam fotokópiu šeku,ktorý priložil JUDr.Dreisig k spisu!! Príloha č.14.
  Odvolanie voči rozhodnutiu zo dňa 14.10.2013 prikladám ako Prílohu č.15,č.16.
  Dňa 28.03.2014 mi bolo doručené Rozhodnutie Okr.úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2014/08934/VAN zo dňa 19.03.2014.Príloha č.17.
  V tomto Rozhodnutí sa uvádza: že rozhodnutie nebolo vydané s právnymi predpismi,je potrebné ho zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.
  Pretože JUDr.Hudák,pracovník Okr.úradu Košice okolie porušil zákon a jeho skorumpované rozhodnutie bolo Okr.úradom Košice zamietnuté,JUDr.Hudák ma listom č.OU-KS-OVVS-2014/002201 zo dňa 11.04.2014 predvolal na prejednanie priestupku, v ktorom ma JUDr.Hudák okrem iného obvinil z priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1)zákona SNR č.372/1990 Zb. V Predvolaní skorumpovaný klientelizmom JUDr.Hudák uviedol,že:ste dňa 20.09.2012 v presne nezistenom čase v chatovej lokalite Ružinok v katastri obce Malá Lodina mal v spodnej části pozemku odstrániť pletivový plot v dlžke 12 m,nahradiť vo vzdialenosti 40 cm od kovového plota natiahnutý biely špagát za ostnatý drôt so

  17
  zavesenými CD nosičmi,ktorý sa tiahol okolo oplotenia až na jeho koniec. Príloha č.18.
  Keby si JUDr.Konček vyžiadal kompletný spis,ktorý sa týka vyjádrenie sa mojej osoby v spise zo dňa 06.06.2014,tak ako mu to káže zákon,musel by
  pochopiť,že napriek tomu,že v miestnosti sa JUDr.Dreisig nenachádzal a tudiž som ho nemohol uraziť na cti tak ako to vyžeduje zákon,ale musel by pochopiť,že výrok JUDr.Dreisiga,že som mu odstránil pletivový plot v dlžke 12 m,ktorý bol lživý a JUDr.Hudák toto lživé ohováranie uviedol na predvolanie zo dňa 11.04.2014 bez toho aby si to preveril ako mu to ukladá zákon,pretože oplotenie bol moj majetok a dňa 05.05.2014 som to polopatisticky vysvetlil vo svojej výpovedi,ktorú prikladám. Napriek tomu ma JUDr.Hudák uznal vinným z priestupku podľa § 50 ods1)Zákona o priestupkoch.Príloha č.19.
  Chronologicky Vám prikladám následovné písomné dôkazy o skorumpovanosti klientelizmom JUDr.Hudáka,prokurátorov prokuratúr Košice a GPSR.
  1)Rozhodnutie o priestupku č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 11.06.2014
  2)Odvolanie proti rozhodnutiu č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 13.07.2014
  3)Podnet na vydanie protestu prokurátora zo dňa 13.07.2014
  4)Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2014/031069/VAN zo dňa 08.10.2014

  9
  5)Podnet na vydanie protestu prokurátora zo dňa 24.10.2014 DOPORUČUJEM PREČITAŤ
  6)Oznámenie č. Kd 238/14/8800-9 zo dňa 11.12.2014
  7)Trestné oznámenie na JUDr.Evu Liškovú zo dňa 02.01.2015
  8)Vyjadrenie č.VI/2 Gd 3/15/1000-8 zo dňa 23.02.2015
  9)Trestné oznámenie na JUDr.Ľuboša Bunčiaka zo dňa 09.03.2015
  10)Porušenie mojích práv zo dňa 25.01.2016
  11)Protest prokurátora č.Pd 115/13-4 zo dňa 03.06.2013
  12)Trestné oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga zo dňa 03.10.2013.PO!
  13)Rozsudok č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa18.11.2016
  14)Sťažnosť na MSSR zo dňa 01.01.2017
  18
  15)Oznámenie o vybavení podania č.39511/2017/151 zo dňa 08.02.2017
  Súdca JUDr.Konček nesplňa elementárne morálne a odborné podmienky pre takú funkciu!!Jeho predstava o súdcovi konfortne usadeným vo svojej chránenej korupčnej klientelizmom atmosfére,z ktorej útoči na tých,ktorí sa bránia voči nespravodlivému osočovaniu a poukazujú na korupciu všetkého druhu je neakceptovateľná v demokratickom štáte!!!
  Vzhľadom k tomu,že JUDr.Konček hrubo porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z. a ine, žiadam aby JUDr,Konček niesol trestnoprávnu a osobnú zodpovednosť pre horeuvedené porušenie paragrafových ustanovení.
  Žiadam aby Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 bol v plnej miere zamietnutý
  Žiadam aby sa zrušila pohľadávka vo výške 56 eur,ktorú si neprávom uplatňuje Okr.úrad Košice,odbor všeobecnej vnútornej správy.
  Žiadam aby mi bolo vyplatené 150 euro ako náhradu trov konania.
  JUDr. Imrich Volkai mi moju Sťažnosť zamietol!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Podpis



  S poukazom na všetky vyššie opísané dôvody mám za to, že požiadavke primeranosti vyjadrujúcej nastolenie aspoň čiastočne spravodlivej rovnováhy medzi mojím poškodeným právom chráneným Ústavou SR a môže predstavovať dole napísaná žiadaná suma.
  Zo všetkých týchto dôvodov som dospel k záveru, že JUDr. Milan Konček moju osobu nezákonne obvinil z priestupku, ktorý som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Milana Končeka tak ako je to uvedené v PETITE tejto ŽALOBY a to výrokom o vine a treste podľa horeuvedených porušení zákonov SR.
  S pozdravom
  Prílohy
  spisovný materiál č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014,

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners