Sloboda prejavu a publicita

Ako je to so  slobodou  prejavu a publicitou  sudcu na Slovensku, v Ruskej federácii, v Anglicku a v USA? Prečo slovenskí sudcovia potrebujú o etike hovoriť a prečo by mal nový  Etický kódex sudcov obsahovať podrobnejšiu úpravu vo vzťahu k slobode prejavu sudcu?  

Na tieto otázky sa pokúsila sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Elena Berthotyová hľadať odpovede vo svojom príspevku, ktorý odznel na konferencii VIA IURIS o sudcovskej profesijnej etike, ktorá sa uskutočnila  23. mája 2013 v Bratislave.

| JUDr. Elena Berthotyová, PhD. , sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky |

1. Úvodná časť – základný rámec právnej úpravy v SR

Otázka: Čo je to sloboda prejavu?

Právo na slobodu prejavu je základné ľudské právo garantované čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, prijatého v roku 1950 v Ríme, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „EDĽP“). Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice a prináleží každému. Nepatrí však medzi absolútne ľudské práva a preto čl. 10 ods. 2 EDĽP pripúšťa určité obmedzenie práva na slobodu prejavu a to za splnenia nasledovných podmienok:

„Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.“

Nesúlad judikatúry nás vychádza draho

| TREND | 31.10.2013 | Blogy | Branislav Fridrich |

Za zlé súdne rozhodnutia sme vlani zaplatili cez 300 tisíc eur

Nesúlad praxe Ústavného súdu SR s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva stojí Slovensko nemalé peniaze. Ide o veľmi závažnú skutočnosť, ktorá sa dotýka každého občana Slovenskej republiky a otriasa Slovenskou republikou ako právnym štátom a podporuje právnu neistotu.

Ukázalo sa to aj v prípade novinára Arpáda Soltésza, ktorý svoje práva vymohol až na ESĽP. Slováci sa nevedia domôcť svojich práv doma čoraz častejšie a preto siahajú po možnosti obrátiť sa na ESĽP. Tu sa často svojich práv domôžu. Niet preto divu, že potom nedôverujú našim súdom. A nejde len o nedôveru systému. Každý prípad, ktorý nie je vyriešený doma, ale až na ESĽP, so sebou prináša pre SR finančné záväzky vyplývajúce z potvrdenia porušenia ochrany ľudských práv a základných slobôd. Novinárovi súd priznal náhradu majetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku konaní pred vnútroštátnymi súdmi 14 463 eur a 5 852 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Taktiež 3 935 eur ako náhradu trov a výdavkov v konaní.  Jednoducho, občania Slovenskej republiky – daňoví poplatníci sa skladajú v mnohých prípadoch na nezosúladenú prax ÚS s ESĽP.

Sudca rocker

| Eva Kováčechová | 01. 11. 2013 |

Strohá správa: JUDr. Milan Růžička, predseda Okresného súdu Veľký Krtíš, náhle zomrel. Priskoro a nečakane. Všetkých, čo ho poznali, to hlboko a dramaticky zasiahlo. Od toho momentu si premietam obrázky o doktorovi Růžičkovi, vlastne o sudcovi Růžičkovi (lebo on bol Pánom Sudcom). Sú to len také čriepky. O chlapíkovi s bystrým pohľadom, precíznym vyjadrovaním a vžitým citom pre spravodlivosť. O skvelom sudcovi, o vtipnom človeku, o vynikajúcom odborníkovi. O vášnivom milovníkovi hudby. O bojovníkovi.
Keď ho minister Harabin odvolal z funkcie predsedu súdu s lakonickým odôvodnením, že si „neplní povinnosti predsedu súdu ustanovené zákonom“, správal sa pragmaticky – rozhodnutie ministra považoval za nezákonné a nespravodlivé, ale nezlomilo ho. Bránil sa nespravodlivosti, ale podstatné pre neho bolo, že aj naďalej zostal sudcom.
Oveľa horšie znášal vyfabulované, hlúpe a nekonečne dlhé disciplinárne konanie, ktorému musel čeliť o pár rokov neskôr. Absurdné, vykonštruované a nespravodlivé obvinenie priamo útočilo na podstatu jeho bytia. Pozastavenie výkonu funkcie sudcu cítil ako obrovskú krivdu, ranu pod pás. Súdnictvo bolo pre neho poslaním. Pristupoval k nemu poctivo a úprimne, spravodlivosť pre neho nebola len fancy slovom, bol to jeho životný štýl. Jeho silné slová zo záverečnej reči sa už pomaly stávajú legendou. Hovoril o nádeji v temnote a o viere v spravodlivosť. A hoci bral disciplinárne obvinenie veľmi osobne, aj túto kapitolu ustál s hrdosťou Pána Sudcu.

Sudca Růžička však nebol len „suchým“ sudcom. Bol aj rocker. Za dobrou hudbou cestoval a hudbu priťahoval. Ako napríklad raz v lete – kdesi na Plachtinských lazoch, Pánu Bohu za chrbtom (či pred tvárou?) si Živé kvety rozložili priamo na lúke svoju aparatúru a pri ohni a pod hviezdami hrali pre párik starousadlíkov a ďalších priateľov sudcu Růžičku. Bol to ten najneobyčajneší open-air koncert, autentický, slobodný a veselý. A sudca Růžička vo svojom neodmysliteľnom klobúku a s fajkou si ho užíval s nesmiernym uspokojením. (Tento obraz si chcem udržať v pamäti.)

Sudca Růžička veril v spravodlivosť. Ja verím v ľudí, ako bol sudca Růžička. Ľúto mi je, že mu už nebudem môcť povedať: You rock, Milan!

Otvorený list Juraja Majchráka Štefanovi Harabinovi z 8.8.2000

"Podpísanú kópiu listu  má združenie Sudcovia "Za otvorenú justíciu" k dispozícii."

PODPREDSEDA NAJVYŠŠIEHO  SÚDU  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Bratislava, 8. augusta 2000

JUDr. Štefan   H A R A B I N

 predseda Najvyššieho súdu

Slovenskej republiky

Župné námestie 13

 

814 90 Bratislava

Najvyšší súd šéfa nemení, Harabin zostáva

Štefan Harabin.| SME | streda 30. 10. 2013 10:49 | Mikuláš Jesenský

Námietky zaujatosti vylúčili z posudzovania disciplinárnych prehreškov pri kľúčovom konaní až sedem sudcov Ústavného súdu.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským textom SME 

KOŠICE. Štefan Harabin ostáva po stredajšom zasadnutí pléna Ústavného súdu sudcom, a teda aj predsedom Najvyššieho súdu.

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ) podala na Harabina v rokoch 2010 až 2012 štyri návrhy na disciplinárne konania. Nekompletné plénum posudzovalo tri a všetky zamietlo. V prípade kľúčového podania to boli len siedmi z trinástich sudcov Ústavného súdu.

„Asi niečo nie je v poriadku, keď z konania o veciach iného justičného orgánu je z rozhodovania vylúčených toľko sudcov,“ reagovala na rozhodnutia v Košiciach Žitňanská.

Štefan Harabin rozhodnutie privítal a dodal, že minister spravodlivosti podľa neho ani nemá právo podávať návrhy na disciplinárne konanie voči predsedovi Najvyššieho súdu.

You are here: Home Home Slovenské kategórie

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners