Jedna z kandidátok stiahla svoju kandidatúru na sudkyňu Ústavného súdu

Jedna z kandidátok stiahla svoju kandidatúru na sudkyňu Ústavného súdu| postoj.sk | TASR | 05. 02. 2019 |

Kandidátka na post ústavného sudcu SR Lucia Kurilovská počas vypočutia Ústavnoprávnym výborom Národnej rady SR v Bratislave. Foto - TASR/Jakub Kotian

Kandidátke na ústavnú sudkyňu Lucii Kurilovskej prekáža, ako sa voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu stáva predmetom špekulácií.

Lucia Kurilovská stiahla svoju kandidatúru na sudkyňu Ústavného súdu SR. Informovala o tom Televízia Markíza na svojom webe tvnoviny.sk. 

Na toto rozhodnutie mala, ako povedala televízii Markíza, viacero dôvodov. Jedným z nich je, že jej prekáža, ako sa voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu stáva predmetom špekulácií. 

„Celé dianie okolo voľby, rôzne konšpirácie, ktoré sa okolo vedú, a napokon aj hodnotenie mojej osoby mimovládnymi organizáciami,“ reagovala Kurilovská pre Denník N.

Na post ústavnej sudkyne ju navrhol dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda. 

Rektorka Akadémie Policajného zboru bola jednou z 39 kandidátov, ktorých ústavnoprávny výbor odporučil na voľbu do pléna Národnej rady SR.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  p.Kurilovská teraz sa Vám to vracia ako bumerang pretože pokračujete vo výchove svojích študentov vo vzore takýchto budúcich policajtov.
  ako sa Vám páči postup Vašich kolegov?
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 29.01.2019
  Trieda SNP 35,040 11 Košice  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia č. ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr.oznámenie pre porušenie § 326 ods.1 písm.a)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona,porušenie § 2 ods.10 Tr.poriadku,porušenie § 344 ods.2 písm.b,d)Tr.zákona, Mgr.Andrejom Kazimírom, vyšetrovateľ PZ.

  Odôvodnenie

  Uznesenie zo dňa 16.01.2019, ktoré napísal Mgr.Kazimír je konsensus, chaotizmus, ktorý sa nevenuje podstate veci a to nevyberaniu daní starostkou obce Malá Lodina Ing.Fečkovou!
  S istotou môžem tvrdiť, že policajt Mgr.Kazimír je nakazený klientelizmom, marí vyšetrovanie a napomáha k beztrestnosti Ing.Fečkovej vo veci :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018
  2
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26


  Vec

  Nahlásenie trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.b)Tr.zákona starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej.
  Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať.
  Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu.

  Prikladám 4x fotodokumentáciu,ktorá demonštruje ako sa starostka Fečková stará o odvoz komunálneho odpadu. Na mojú otázku,prečo tento odpad nedá odviezť, mi odpovedala, že na to nemá peniaze.

  Prečo na to nemá peniaze?
  Preto,že nevyberá dane!!!!!!

  Žiadam Vás aby Ste ma písomne informovali o prípadnej daňovej kontrole a ako dopadla, na mojú domovú adresu:
  Capcara Ondrej ,Ždiarska 23 ,04012 Košice

  Príloha 4x fotodokumentácia

  S pozdravom


  3
  Klientelizmom nakazený policajt Mgr.Kazimír vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 opisuje ako starostka Fečková pravdivo tvrdí, že dańe vyberá približne od 60 tich daňovníkov!!!!!
  Vo svojej výpovedi tvrdí, že je starostkou od roku 1990 nepretržite!!!!!
  Kedže p.Fečková je starostkou nepretržite 28 rokov mala by presne vedieť koľko má daňovníkov vo svojom regione a nie približne!!!!!!!!!!!!!!!!
  Pretože mám informácie od trvalo prihlásených občanov Malej Lodiny, že svoje daňe neplatia už 4 roky a keď si chceli svoje daňe vyplatiť na obecnom úrade, starostka Fečková im to neumožnila!!!

  Preto som sa obrátil dňa 15.11.2018
  na Kriminálny úrad finančnej správy
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 aby vykonala na obecnom úrade Malá Lodina daňovú kontrolu!!!!!!

  Mojou požiadavkou nebola žiadosť o vysvetlenie akým spôsobom starostka Fečková vyberá dane a platí za kontajnery a údržbu ciest, o čom policajt Kazimír vehementne a starostlivo opisuje na 4 stranách vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 !!!!!!

  Moja požiadavka bola, prešetriť prečo starostka Fečková zákonne nevyberá dane od každého občana Malej Lodiny, ktorý je povinný túto daň odvádzať obci Malá Lodina!!!!!!
  V žiadosti podanú na Kriminálny úrad finančnej správy 15.11.2018
  Operačné stredisko
  Bajkalská č. 24, 824 97 Bratislava 26 som jasne a viditeľne označil že :
  4
  Ing.Adriána Fečková svojvolne nevyberá u niektorých občanov po dobu 4 rokoch dane.Napriek tomu,že občania,ktorí si dane chceli zaplatiť im starostka odmietla túto dań prevziať.
  Je potrebné v obci Malá Lodina vykonať daňovú kontrolu.

  Vo svojom uznesení zo dňa 16.01.2019 policajt Kazimír uvádza :

  Ďalej je potrebné uviesť, že trestné konanie sa vedie na základe určitých zásad,pričom jednou z tých zásad je zásada prezumpcie neviny,ktorá vyplýva z § u 2 ods.4)Tr.poriadku........................
  Tu by som chcel nakazeného klientelizmom policajta Kazimíra upozorniť, že keby postupoval v rámci mojho tr.podania zo dňa 15.11.2018 a vykonal by daňovú kontrolu na obecnom úrade Malá Lodina, jeho konštatovanie o prezumpcii neviny starostky Fečkovej by sa rozplynula ako dým!!!!!!!

  Policajt Kazimír svojím postupom vyšetrovania vedome upozornil starostku Ing.Fečkovú na fakt, že v prípade daňovej kontroly ju v predstihu na túto možnosť upovedomuje a aby so podľa toho zariadila!

  Nakazený klientelizmom policajt Kazimír svojím vopred premysleným postupom k vyšetreniu tr.činnosti starostky Fečkovej a to nevyberaním daní od poplatníkov Malej Lodiny, uprednostnil formou oboznámenia jej osoby s mojím trestným podaním vo veci zanedbania povinnosti vo výberu daní v obci Malá Lodina aby ju upozornil na to, že v prípade daňovej kontroly by si mala dať veci do poriadku!

  Klientelicky policajt Kazimír spolu s kolegami :
  Ing.Vladislav Kmec,vyšetrovateľ, Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie,
  5
  JUDr.Ján Štrbák vyšetrovateľ, Oddelenie všeobecnej kriminality Košice-okolie, sa snažia zmariť vyšetrovanie vo viacerých tr.oznameniach, ktoré som na Ing.Fečkovú podal, a ktorí vyšetrovanie napokon zmarili, konkrétne v týchto veciach :

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  JUDr.TOMÁŠ BOREC
  minister spravodlivosti SR
  Župné námestie 13
  813 11 BRATISLAVA Košice, 18.8.2015
  V E C:
  Podozrenie z porušenia ustanovenia § 237 ods.1) Trestného zákona
  starostkou obce Malá Lodina Ing.Adriánou Fečkovou.
  Dňa 19.03.2015 podala na OO PZ V Kysaku, Košice-okolie, JUDr.Dreisigová, trestné oznámenie pre porušenie ustanovenia § 305 ods.1písm.c) Trestného zákona.
  Dňa 9.04.2015 som bol predvolaný na vypočutie ako obvinený z tohto trestného činu na OO PZ V Kysaku, Košice-okolie. Číslo spisu :ORP-309/KY-KS-2015.
  Dňa 15.05.2015 som na JUDr.Ivetu Dreisigovú podal trestné oznámenie podľa § 345 ods.1), § 346 ods.1) zákona č.300/2005 Z.z.
  Dňa 11.08.2015 som dostal Uznesenie č.ORP-353/1-VYS-KS-2015 zo dňa 30.07.2015.
  Uznesenie bolo podpísané vyšetrovateľom OR PZ-odbor kriminálnej polície v Košiciach-okolie, vyšetrovateľom mjr.JUDr.Jánom Štrbákom.
  Menovaný vyšetrovateľ, ktorý tento prípad vyšetroval, zavolal ako svedka na vypočutie starostku obce Malá Lodina, Ing.Adriánu Fečkovú.
  6
  Mám podozrenie, že starostka Ing.Adriána Fečkova úmyselne naviedla JUDr.Dreisigovú, aby podala na moju osobu trestné oznámenie pre porušenie ustanovenia § 305 ods.1 písm.c.) Tr.zákona.
  Nie je mi jasné, z akého dôvodu vyšetrovateľ Šterbák predvolal k vypočutiu starostku Fečkovú, ktorá nie je kompetentná sa vyjadrovať k drevinám, ktoré sú majetkom Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice-povodie Bodrogu.
  Jediným cieľom starostky bolo, zabrániť trestnému stíhaniu JUDr.Dreisigovej za krivé obvinenie mojej osoby a to porušením § 326 ods.1 písm.a) v súbehu s § 237 ods.1) Tr.zákona a tiež to, že zrejme za túto službu ponúkla pri vypočúvaní vyšetrovateľovi JUDr.Šterbákovi pozemok za minimálnu sumu v katastri Malý Ružinok.
  Takýmto spôsobom za služby osobného charakteru ponúkla pozemky v minimálnej hodnote vedúcej Spoločného obecného úradu Beniakovce-JUDr.Gabriele Hertnekiovej, pracovníčke stavebného oddelenia Ing.Silvii Sepešiovej, poslancom zastupiteľstva Malej Lodiny, ktorí tieto pozemky popredali za dvadsať násobnú cenu a v neposlednom rade pri kolaudácií obchodného centra Fresh, (kde je konateľkou Ing Fečková) a kde bolo konštatované pracovníčkou požiarnej
  -2-

  ochrany Košice, že prechod z obchodu FRESH do priestoru obecného úradu nespĺňa ŠSN (protipožiarne dvere), čo by malo za následok udelenia pokuty. Starostka obce Fečková opäť ponúkla tejto pracovníčke PO Košice pozemok v katastri Malý Ružinok za protislužbu, odpustenie pokuty.

  Mám podozrenie, že starostka obce Malá Lodina, Ing.Adriána Fečková, okráda štát o zisky z predaja obecného majetku, ponúka obecný majetok verejným činiteľom za minimálnu cenu pre svoje súkromné záležitosti, zneužíva postavenie verejného činiteľa pre svoje súkromné pôžitky, čím sa chráni pred podozreniami z trestnej činnosti, ktoré na jej osobu podávajú občania Malej Lodiny a chatári z katastra Malý Ružinok.
  Žiadam o prešetrenie tohto podozrenia a prosím o písomné zaslanie o konečnom vyšetrení veci.
  Je potrebné povedať, že osoba, ktorá má povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, je povinná jednak spravovať záležitosti, týkajúce sa majetku, starať sa oň a tiež s ním nakladať v zmysle ustanovených povinností.
  V prípade ak svoju povinnosť páchateľ poruší, nastane konanie v rozpore s platným právom t.j. § 237 TZ.


  7
  Ak svojím konaním páchateľ zapríčiní buď zmenšenie majetku alebo nedosiahnutie zisku ktorý, ak by páchateľ plnil svoje povinnosti dosiahnutý bol, vznikne škodlivý následok, čiže škoda na majetku.
  Túto škodu v plnom rozsahu dlhodobo spôsobuje tomuto štátu z môjho pohľadu starostka obce Malá Lodina, Ing.Adriána Fečková.
  S úctou
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  Okresná prokuratúra-Košice-okolie
  Štúrova 7
  041 47 Košice 06.10.2015  Vec:

  Odpoveď na Výzvu č.1 Pn 396/15/8806-2 zo dňa 29.09.2015
  Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety
  10.10.2007

  Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku

  8
  2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané.
  Mená kupujúcich lacných pozemkov:

  Č.parcely k.ú.Ružín
  220/20 Hertneki Milan+Gabriela Vitezová

  220/21 Sepešiová Silvia-Šudáková

  220/22 Grejtak Štefan


  Mikluščák Ján, Mária Kvaková 2x pozemok, Vincler Ján, Sončíková Mária-syn Peter
  Títo občania svoje pozemky okamžite odpredali za trhové ceny.
  6
  K vyšetrovateľovi Štrbákovi, doporučujem vypočuť jeho kolegov,ktorí majú pred menom JUDr.
  Doporučujem vypočuť kontrolórku,ktorá bola na protipožiarnej kontrole,ktorá súvisela s prechodom z predajne FRESH do priestorov obecného úradu.
  V prípade nejasností mi zadajte konkrétne otázky.

  S pozdravom


  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 21.11.2015
  9
  Odbor kriminálnej polície
  Oddelenie všeobecnej kriminality
  Košice-okolie
  Trieda SNP 35,041 02 Košice

  VEC:

  Odvolanie voči UZNESENIU č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015


  7
  v súbehu s podozrením na porušenie ustanovenie § 2 ods.10) zákona č.301/2005 Z.z, § 326 ods.1 písm.a),ods.3 písm.c) Tr.zákona vyšetrovateľom PZ mjr.Ing.Vladislavom Kmecom.

  Dňa 20.11.2015 ni bolo doručené Uznesenia č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015.
  Vyšetrovateľ PZ p.Vladislav Kmec pri výsluch Ing.Fečkovej,postupoval nezákonne porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku a to tým,že: nevypočul vo veci ponuknutia lacného pozemku Ing.Fečkovou, vyšetrovateľa PZ JUDr.Štrbáka.Nevypočul osobu protipožiarnej kontroly,ktorá je svedkom,že jej bol ponuknutý Ing.Fečkovou za minimálnu cenu pozemok!
  Vyšetrovateľ Kmec si neoveril pravosť predložených dokumentov,ktoré mu predložila p.Fečková.Neunúval sa preveriť kupnopredajné zmluvy a to :

  tit.V 1667/04-kúpna zmluva 39/04,Silvia Sepešiová, tit.V 1666/04-kúpna zmluva 38/04, Hertnekiová Gabriela. Vyšetrovateľ PZ p.Kmec HRUBO porušil ustanovenie § 2 ods.10) Tr.poriadku. Ako prílohu prikladám výpisy z listu vlastnictva :

  p. Hertneki Milan a Gabriela majitelia parcely č.220/20.

  p.Sepeši Rudolf a Silvia Sepešiová majiteia parcely č.220/21

  p.Grejták Štefan majiteľ parcely č.220/22


  10
  Žiadam aby tieto kupnopredajné zmluvy boli úradne preverené. O výsledku prešetrenia, Vás žiadam o zaslatie formou kópie výslednej ceny,za ktorú boli pozemky predané p.Hertnekiovej a p.Sepešiovej aby som ich porovnal s mojim zistením na internetnom portáli KAPOR.
  Vyšetrovateľ p.Kmec,ako spracovateľ Uznesenia ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015, nesprávne zistil skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu,ktorý si vyžiadal JUDr.Alexander Chomča,prokurátor OP Košice-okolie,a ktorý som mu poskytol dňa 06.10.2015,čím porušil ustanovenie § 326 ods.1 písm.a) ods.3.písm.c)Tr.zákona :


  Správa NKÚ SR za 1 polrok - podnety
  10.10.2007

  Pri predaji pozemkov šiestim poslancom obecného zastupiteľstva v roku 2005 o výmere spolu 3 494 m2 v k.ú. Ružín – Pri salaši za zvýhodnenú cenu 20,- Sk/m2 schválenú na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v roku 2002, bol porušený zákon o majetku obcí, keďže schválenie odpredaja v zastupiteľstve nebolo preukázané.

  Vyšetrovateľ PZ p.Kmec si neoveril výpoveď p.Fečkovej ohladne predaja pozemkov poslancom Malej Lodina.
  Ako porovnanie ku krivej výpovedí starostky Malá Lodina p.Fečkovej, pred policajným orgánom vyšetrovateľom Kmecom, prikladám SPRÁVU o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov.
  Zvlášť, upozorňujem vyšetrovateľa p.Kmeca aby si na strane č.8 (označené farebne) okrem iného prečítal vyjadrenie kontroly,ktorá sa týka prenajímania nebytových priestorov.Tieto nebytové priestory prenajímala svojej švagrine Fečkovej.
  V tomto spise je videť pokrývený charakter kresťanky Fečkovej,ktorá sa chodí modliť do kostola k pánu Bohu o odpustenie chriechov čo napáchala za každých 5 pracovných dní od roku 1990 a ked vyjde s kostola, už premýšla ako okradnút tento štát,pretože nedostala zaplatené,ako to opisuje vo svojej výpovedí. Na margo,jej príčinou zomrel obyvateľ Malej Lodiny pán Čarný,ktorý pri vybavovaní sťažnosti na jej švagrinu (bzvýznamne) po príchode domov dostal infarkt a zomrel.Jej dlhodobá funkcia starostky Malej Lodiny,je len zásluhou široko rozvetvenej rodinnej

  11
  vetvy a príbuzných,ktorých je v Malej Lodine vetšina. Na túto starostku si nesťažujem len já ale viacero obyvateľov Malé Lodiny.

  Žiadam aby Uznesenie č.ORP-617/2-VYS-KS-2015 zo dňa 16.11.2015 bolo v plnej miere zrušené a aby sa začalo Tr.stíhanie Ing.Fečkovej,starostky obce Malá Lodina ,tak ako je to uvedené v Tr.podaní zo dňa 18.08.2015.

  Žiadam aby vyšetrovateľ PZ mjr.Ing.Vladislav Kmec niesol trestnoprávnu zodpovednosť za to, že nesprávne zistil skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu a dal sa ovplivniť lživou vypoveďou starostkou obce Malá Lodina, Ing.Adriánou Fečkovou,čím spáchal trestný čin korupcie nepotizmom.

  S pozdravom


  Prílohy v texte.  Policajt Kazimír svojím klientelizmom vedome a beztrestne napomáha v beztrestnosti starostky Fečkovej tým, že nezabezpečil okamžite daňovú kontrolu na obecnom úrade Malá Lodina, čim umožnil starostke Fečkovej, aby si urychlene vykonala úpravy v dańovej evidencii !!!!!!!!!!!!
  Opakovane žiadam aby Kriminálny úrad finančnej správy SR vykonal daňovú kontrolu v obci Malá Lodina.

  Žiadam aby policajt Mgr. Andrej Kazimír,vyšetrovateľ PZ niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenie zákonov SR.

  Žiadam aby sa vykonala daňová kontrola na obecnom úrade Malá Lodina pokial starostka Malej Lodiny nezákonne sfalšuje úradné listiny o daňových odvodov občanov Malej Lodiny.  Príloha : Uznesenie č.ORP-682/2-VYS-KS-2018 zo dňa 16.01.2019

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Jedna z kandidátok stiahla svoju kandidatúru na sudkyňu Ústavného súdu

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri