Nezávislosti súdnictva veria Slováci najmenej z celej EÚ

| euractiv.sk | Autor: TASR |  13. 3. 2019 |

Louise Elisabeth Vigée-Le Brun, Francesco Bartolozzi: Nevinnosť utiekajúca sa k Spravodlivosti, Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ [Webumenia.sk]

Slovensko je stále posledné spomedzi členských štátov EÚ, pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti súdnictva. Konštatuje to Európska komisia (EK) v správe o stave Slovenska.

Podľa EK pretrvávajú problémy týkajúce sa efektívnosti, nezávislosti a kvality justičného systému. „Obavy týkajúce sa nezávislosti súdnictva zostávajú prevažne nezmenené a nezdá sa, že by sa riešili,“ uviedla Komisia v správe.

Rezort spravodlivosti v reakcii poukázal na rozdiel medzi inštitucionálnou nezávislosťou a medzi tým, ako vníma nezávislosť súdnictva verejnosť. Podľa rezortu je inštitucionálna nezávislosť na Slovensku nespochybniteľná. „Na Slovensku funguje nezávislá Súdna rada a noví sudcovia sú od 1. júla 2017 vyberaní cez hromadné výberové konania, počas ktorých je zaručená maximálna miera transparentnosti,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová.

Problematické vnímanie nezávislosti súdnictva rieši ministerstvo prostredníctvom dotazníkov medzi ľuďmi, ktorí prichádzajú do kontaktu so súdmi. „Dotazníky majú reflektovať reálne skúsenosti používateľov súdov neovplyvnené často skresleným vnímaním nezávislosti súdnictva zo strany verejnosti. Na základe získaných dát a vyhodnotení dotazníkov budú následne prijaté ďalšie kroky,“ spresnila Drobová.

EK tiež upozorňuje na to, že Európska komisia pre efektívnu justíciu (CEPEJ) identifikovala viacero oblastí, v ktorých by Slovensko mohlo zlepšiť fungovanie svojho justičného systému.  Rezort už reaguje niekoľkými opatreniami. Ide napríklad o návrh novely zákona, ktorá zavádza inštitút hosťujúceho sudcu. Vyriešiť sa tým majú nedostatočné personálne kapacity súdov, ktorých príčiny majú dočasný charakter. Rezort tiež pripomína, že na pilotných súdoch prebieha testovanie nových pracovných postupov.

Ako pozitívne hodnotí EK januárové rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti previerok sudcov na základe informácií od Národného bezpečnostného úradu.

 

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Toto je jediná pravda, že na Slovensku sú súdy nezávisle. Jeden súd dá za pravdu a druhý mu tu pravdu odoberie, ale profituje ten tretí,šak kuknite:
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Generálna prokuratúra SR 14.03.2019
  Štúrova 2,
  812 85 Bratislava 1
  X

  Vec
  Sťažnosť na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
  k odstráneniu stavu právnej neistoty v súbehu so
  sťažnosťou na porušenie ustanovenia § 35 ods1, zákona o prokuratúre voči Krajskej prokuratúre Košice,príslušnému na výkon dozoru prokurátora v tejto veci:
  pretekania žumpy z parcely 77/19, ktorej majiteľmi sú manželia JUDr.Pavol Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová na mojú parcelu č.77/16.

  Dňa 23.09.2013 som podal :


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23,04012 Košice
  Ministerstvo životného prostredia
  Slovenskej republiky
  Nám.Ľ.Štúra 1
  812 35 Bratislava 23.09.2013


  Vec:
  Žiadosť o prešetrenie pretekania fekálií zo susedovej žumpy. Vlastním chatu v lokalite Malý Ružinok v katastrálnom území obce Malá Lodina. Vlastníkom susedného pozemku je rodina Dreisigová. Už niekolko rokov ich upozorňujem, že im preteká žumpa pretože v dáždivom počasí cítim
  2
  zápach a v blízkosti žumpy nám hynú všetky posadené kroviny a kvety.Mám podozrenie že sused má žumpu postavenú z betonových skruží a nemá ju vodotesnú ako to prikazuje vyhláška č.532/2002Z.z. a to § 11 ods.7). Není dodržaná vzdialenosť od mojho pozemku, tak ako mu to prikazuje zákon. Prosím o prešetrenie mojho prípadu. Zároveň Vás prosím,aby ste ma informovali o výsledku prešetrovaní.
  Chata rodiny Dreisigových má popísne číslo 104.
  V minulosti rodina Dreisigová nahlasila na polícii v Kysaku,že som im vylieval na pozemok moč, ktorý im tam zapáchal. Som presvedčený že zápach spôsobuje netesnosť žumpy tak ako som to opísal v úvode.

  Súctou

  Dňa 19.02.2014 som dostal odpoveď č.214/13-ML/Se, v ktorej starostka Malej Lodiny Ing.Fečková uvádza lživé vyjádrenia sa o neprepustnosti betonových skruží čím vedome porušovala zákon o stavebnom konaní a preto som na starostku Fečkovú podal tr.oznámenie dňa 04.11.2014 na Úrad vlády a následne dňa 08.11.2014 na GPSR.

  Dňa 29.07.2014 mi bola doručená Odpoveď č.OU-KE-OVBP-2014/027683 zo dňa 24.07.2014, v ktorej Ing.Bialková uvádza:
  Kedže pri výkone stav.dohľadu sa vychádzalo zo stavu v čase jeho konania,( 1990)jeho samostatný výkon bol vykonaný odborne a štandartne, v rozsahu ktorý upravuje § 92 ods.2 stav. zákona, nebolo potrebné z úrovne tunajšieho odboru vyvodiť dôsledky a prijať opatrenia na nápravu nezákonného stavu????Táto skorumpovaná klientelizmom Ing.Bialková sa nezaoberala pretiekanim žumpy na môj pozemok ale dňom a rokom kedy bola stavba žumpy skolaudovaná!!!!!!!
  Pretože hlúposti a chaotický výklad, ktoré boli napísané v odpovedi č. OU-KE-OVBP-2014/027683 zo dňa 24.07.2014 rozhodol som sa podať dňa 10.11.2014 na Ing . Mateja Styka, vedúceho odboru OÚ Košice, odbor výstavby a bytovej politiky Tr.oznámenie a to preto, že ako nadriadený p.Bialkovej schválil jej chaotický a protiprávny výklad v Odpovedi zo dňa 24.07.2014.
  3
  Dňa 10.10.2014 mi bola doručená Odpoveď č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorej mi Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, ktorý vykonal prehliadku parcely 77/18 vo veci Pretiekania žumpy dňa 11.08.2014.
  V tomto liste je doslovne napísané:
  Dňa 10.10.2014 mi bolo doručená odpoveď (príloha č.1)SSI inšpektorát Košice pod č.141/2014-SSI65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorom je uvedené:

  Na základe miestnej ohliadky stavby, kontroly predložených dokladov a zistených skutočností SSI I Košice konštatuje, že stavebníci JUDr.Pavel Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením ( stavba povolena na 25 rokov t.j. do 25.08.2010).
  Uvedená skutočnosť znamená, že stavebníci sú dôvodne podozriví, že po termíne 25.08.2010 užívajú stavbu v rozpore s ustanovením § 76 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.....Prikladám ako prílohu list č. 141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014.

  Tento úryvok z odpovedi zo dňa 03.10.2014 som na stranu 3 vložil do môjho tr.podania zo dňa 17.08.2018, na skupinu podozrivých z tr.činu podľa § 129 ods.3, § 326 ods.3 písm.c), § 237 ods.1) Tr.zákona:


  JUDr. Monika Valašíková, predsednička senátu, JUDr. Renáta Janáková, JUDr. Zuzana Mališová, členky senátu Krajského súdu v Bratislave, Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, Ing. Adriána Fečková, starostka obce Malá Lodina, JUDr. Pavel Dreisig, poradca ÚSSR, JUDr. Iveta Dreisigová, manželka JUDr.Pavla Dreisiga bytom pod Rožkami 39, Družstavná pri Hornáde,okr.Košice-okolie.  Na strane č.9 Tr.podania je uvedené č.konania Kraj.súdu v Bratislave,ktorý sa konal dňa 14.07.2016 pod č.1 S/215/2015 v odvolaní sa manželov Dreisigových voči rozhodnutiu č. 06 023 14/141/2014-SSI 65-Lu zo dňa
  4
  10.11.2014, v ktorom im SSI Košice vyrúbala pokutu v zmysle ustanovene § 105 ods.2 písm.b) zákonač.50/1976 zb. vo výške každý zvlášť 100 eur!!!!!!!!


  Od 23.09.2013 som sa nedovolal spravodlivosti vo vyriešení veci Pretiekanie žumpy na moj pozemok s pozemku manželov Dreisigových!
  Dňa 14.02.2016 som poslal GPSR juristutovi JUDr.Čižnárovi spis,ktorý obsahoval 196 strán+2x CD nosičov k uvedenej veci,, Pretiekanie žumpy, majiteľa Pavla Dreisiga na môj pozemok“.
  V liste som opísal konanie skorumpovaných klientelizmom osôb, ktorí prešetrovali túto vec takto:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Generálny prokurátor SR 14.02.2016
  JUDr.Jaromír Čižnár
  ŠTÚROVÁ UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1  Vážený JUDr.Čižnár

  Dňa 09.02.2016 mi JUDr. Liliana Škodová, prokurátorka GPSR písomne oznámila, že pre vašu pracovnú zaneprázdnenosť moju osobu nebudete môcť prijať.
  Toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektujem.Po voľbách Vás opetovňe požiadam o audienciu.
  Nedá mi, Vás znova písomne neupozorniť na klientelické, nezákonné jednanie JUDr.Jarmily Janovej, prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice. O koupcii nepotizmom, klientelizmom tejto prokurátorky som Vás už niekoľko krát informoval.
  Ďna 08.12.2015 som k Vaším rukám poslal písomnú žiadosť o audienciu a zároveň som priložil spis,ktorý ma 11 husto popísaných strán o podozrení z porušenia zákonov JUDr.Kataríny Olojníkovej prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie.

  5
  Z nepochopitelných dôvodov GPSR moje oznámenia preposiela osobám na ktoré si v oznámeniach sťažujem a podávam podozrenia z porušenia zákonov SR!! Vážený JUDr.Čižnár, aký to má význam!!Čo s tým chce GPSR dosiahnuť? Aby som vynaložil viacej peňažných prostriedkov za doporučené listy? Nie je to choré? GPSR si myslí, že prokurátori si budú sypať popol na hlavu?
  Dňa 12.02.2016 mi bolo doručené oznámenie č.1 Kn 74/16/8800-7 zo dňa 02.02.2016.
  Toto oznámenie JUDr.Janovej je chaotické, neobsahuje odborné námietky voči mojmu odbornému a zákonnému vysvetleniu o porušeniu zákonov JUDr.Janovou! .JUDr.Janová sa zmohla len na výrok k mojej osobe, že som použil hanlivé výroky ničím nepodložené.
  Už sa nemienim opakovať ako papagaj,tak ako to prezentuje JUDr.Janová,
  Posielam Vám celý spis,ktorý má 196 strán, pretože klientelizmom nakazení policajti, prokurátori arbitrárne porušujú zákony, rozhodujú arbitrárne a aroganciou moci.
  Vážený JUDr.Čižnár,prikladám ako Prílohu č.1) CD nosič, ktorý demonštruje pretiekanie (presakovanie) splaškov zo žumpy stavebníka JUDr. Dreisiga. Toto CD som taktiež priložil SSI, k žiadosti o prešetrenie Presakovania a následne pretekania žumpy stavebníka JUDr.Dreisiga na mój súkromný pozemok,čo SSI odmietla uznať ako dôkaz!!
  Dňa 24.04.2014 sa zúčastnili na obhliadke presakujúcej žumpy stavebníka Dreisiga, p.Styk.p.Hudáková a p.Bialková pracovníci OÚKošice,odbor výstavby a bytovej politiky.Príloha č.2,CD nosič, na ktorom je videť ako skorumpovaní klientelizmom pracovníci OÚ Košice, p. Styk, p.Hudáková a p. Bialková zistili, že žumpa je prázdna a napriek tomu v uzneseniu uviedli, že nebolo opticky videť, že žumpa presakuje!!!Tejto klientelizmom skorumpovanej bande vyvrheľov ľudskej spoločnosti nedošlo, že keď po 30 rokoch je žumpa prázdna, v žumpe nie su fekálie, tak automaticky táto žumpa nie je utesnená a fekálie presakujú do zeme ??? !!!A lebo aj Vy súhlasite s týmto odborným stanoviskom pracovníkov OÚ Košice, starostky obce Malá Lodina Ing.Fečkovej a SSI, že žumpa nepresakuje???
  K tomuto CD nosiču si ráčte prečítať moje odvolanie zo dňa 09.06.2014( V spise)

  Vážený JUDr.Čižnár
  Prosím Vás, aby Ste tento spis dali prešetriť neskorumpovanému klientelizmom (keď sa takýto prokurátor u Vás na GPSR nájde) prokurátorovi. Žiadam, aby niesli trestnoprávnu zodpovednosť všetci, ktorí porušili zákon v tejto veci. Aby sa potrestali vinníci, ktorí marili celý čas toto vyšetrovanie, porušovali zákony SR, tak ako to uvádzam v jednotlivých trestných podaniach na p.Styka. p.Hudákovú, p.Bialkovú, p.Fečkovú, p.Sepešiovú atd!

  S úctou

  Prílohy

  6
  Spis o 196 stranách
  2x CD nosič
  Pretože táto vec bola vyšetrovaná korupčne a bez záujmu vec vyšetriť spravodlivo požiadal som Juristuta JUDr. Čižnára listom zo dňa 11.05.2016, aby mi vrátil môj súkromný majetok v podobe 196 listov +2x CD nosiče. Do dnešného dňa mi tento juristut moje veci neposlal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dňa 18.04.2016 mi bol doručený list č.IV/3 Gn 1317/16/1000-35 zo dňa 12.04.2016, v ktorom mi skorumpovaný klientelizmom JUDr. Hanniker píše:
  Došiel som k záveru, že Vášmu podnetu nemožno vyhoveť!!!!!!!!!!!!!!!!

  Pretože skorumpovaní klientelizmom policajti, prokurátori na všetkých stupňoch sa nezaoberali trestnou činnosťou horemenovaných verejných činiteľov, rozhodol som sa podrobne opísať trestnú činnosť zainteresovaných činiteľov vo veci v trestnom podaní zo dňa 17.08.2018 v tomto znení :


  JUDr.Jaromír Čižnár 17.08.2018
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
  Vec:
  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa §129 ods.3, § 326 ods.3 písm.c), § 237 ods.1) Tr.zákona na:

  JUDr. Monika Valašíková, predsednička senátu, JUDr.Renáta Janáková, JUDr. Zuzana Mališová, členky senátu Krajského súdu v Bratislave, Ing. Lukáč, pracovník SSI Košice, Ing. Adriána Fečková, starostka obce Malá Lodina, JUDr. Pavel Dreisig, poradca ÚSSR, JUDr. Iveta Dreisigová,

  7
  manželka JUDr. Pavla Dreisiga bytom pod Rožkami 39, Družstavná pri Hornáde,okr. Košice-okolie.

  Odôvodnenie
  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, že stavba žumpy stavebníka p.Dreisiga je v rozpore s ustanovením STN 75 6081 bola SSI Košice povinná stavebníkovi p. Dreisigovi uložiť pokutu podľa ustanovenia § 105 ods.2 písm.b)zákona č.50/1976 Zb.

  Aby znemožnili uloženie pokuty za tento priestupok, dohodli sa horemenovaní, že SSI uloží stavebníkovi p. Dreisigovi pokutu pre porušenie § 76 zákona ods.1 zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

  Všetci horeuvedení členovia skupiny predpokládali, že NS SR toto rozhodnutie zruší a na pokutu za nelegálne postavenú a nesplňujúcu
  príslušnú normu STN sa zabudne a naviac manželia Dreisigoví si budú uplatňovať trovy súdneho konania!!!!!!!!!

  Svojím konaním horemenovaní naplnili skutkovú podstatu horeuvedených trestných činov.


  Dňa 23.09.2013 som poslal na MŽP SR

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23,04012 Košice

  Ministerstvo životného prostredia
  Slovenskej republiky
  Nám.Ľ.Štúra 1
  812 35 Bratislava 23.09.2013

  8
  Vec:
  Žiadosť o prešetrenie pretekania fekálií zo susedovej žumpy.

  Vlastním chatu v lokalite Malý Ružinok v katastrálnom území obce Malá Lodina. Vlastnikom susedného pozemku je rodina Dreisigová. Už niekoľko rokov ich upozorňujem že im preteká žumpa pretože v daždivom počasí okolo žumpy vyteká tekutina, ktorá je cítiť zápachom po močovke a v blízkosti žumpy nám hynú všetky posadené kroviny a kvety. Mám podozrenie že sused má žumpu postavenú z betonových skruží a nemá ju vodotesnú, ako to prikazuje vyhláška č.532/2002Z.z. a to § 11 ods.7). Není dodržaná vzdialenosť od mojho pozemku, tak ako mu to prikazuje zákon. Prosím o prešetrenie mojho prípadu. Zároveň Vás prosím, aby ste ma informovali o výsledku prešetrovaní.
  Chata rodiny Dreisigových má popísne číslo 104.
  V minulosti rodina Dreisigová nahlásila na polícii v Kysaku, že som im vylieval na pozemok moč, ktorý im tam zapáchal. Som presvedčený že zápach spôsobuje netesnosť žumpy tak ako som to opísal v úvode.

  Dňa 20.02.2014 mi bol doručený list,, Postupenie veci na priame vybavenie“ pod č. OU-KE-OVBP-2014/00 115 zo dňa 17.02.2014

  V tomto liste mi Ing.Matej Styk, vedúci odboru výstavby a bytovej politiky v Košiciach píše, že obec Malá Lodina prešetrila pretekanie fekálii zo susednej žumpy, o ktorú ju požiadalo MDVRR SR. Napriek tomu, že v mojej žiadosti bola požiadavka mojej prítomnosti pri vykonávaní obhliadky, táto sa uskutočnila (neuskutočnila)bez mojej prítomnosti!!

  Dňa 10.10.2014 mi bolo doručená odpoveď (príloha č.1)SSI inšpektorát Košice pod č.141/2014-SSI65/5 zo dňa 03.10.2014, v ktorom je uvedené:

  Na základe miestnej ohliadky stavby, kontroly predložených dokladov a zistených skutočností SSI I Košice konštatuje, že stavebníci JUDr.Pavel Dreisig a JUDr.Iveta Dreisigová užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením ( stavba povolena na 25 rokov t.j. do 25.08.2010).
  Uvedená skutočnosť znamená, že stavebníci sú dôvodne podozriví, že po termíne 25.08.2010 užívajú stavbu v rozpore s ustanovením § 76 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, čo naplňa

  9
  skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa § 105 ods.2 písm.b) zákona č.50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.....

  Vzhľadom na charakter nedostatku bude záznam z výkonu ŠSD postupený príslušnému stavebnému úradu na ďalšie konanie ohľadom dodatočného povolenia alebo odstránenia stavby.

  Túto správu zo dňa 03.10.2014 vypracoval Ing.Lukáč zo SSI v Košiciach.
  V správe sa dozvieme,že:

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti prakticky zmysel(podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo
  skruží uložených v laminátovej nádrží nesplňa požiadavky STN 75 6081) kedže celú stavbu (dočasná záhradna chata+žumpa) musí opätovne posúdiť stavebný úrad,ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.

  Skorumpovaný klientelizmom Ing.Lukáč sa ani neunúval zistiť na Katastrálnom úrade okolnosti s odkupením dotyčného pozemku a následne zapísaním na patričný kataster!!!
  Na túto záležitosť som ho upozornil v liste zo dňa 17.10.2014,ktorý prikladám:
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
  TRESTNÝ ODBOR 18.11.2014
  10
  ŠTÚROVA UL.2
  812 85 BRATISLAVA 1

  V E C:
  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.

  Dňa 11.08.2014 o 10,00 hod. bol vykonaný v súlade s §98 až 102 Stavebného zákona
  na pozemku č.77/18 a 77/19 v k.ú.Ružín, obec Malá Lodina, stavebný dozor vo veci:
  „Pretekania žumpy“ na môj súkromný pozemok.
  Prítomní boli : Ing.Lukáč a jeho spolupracovník zo SSI, ktorého meno mi nie je známe, manželia Dreisigoví a zo svojho súkromného pozemku som túto akciu sledoval ja.
  Po ukončení príslušných pracovných úkonov sa Ing.Lukáč premiestnil na môj súkromný pozemok, kde si zadokumentoval na fotoaparát miesto, odkiaľ žumpa preteká.
  Pri mojom rozhovore s Ing.Lukáčom, upozornil spolupracovník pána Lukáča na skutočnosť, že Dreisigova chata má zvedený odtok dažďovej vody zo strechy v rozpore
  so stavebným zákonom, pretože odtoková rýna je nasmerovaná na môj pozemok a voľne vytekajúca voda mi podmýva okrasné kríky a poškodzuje ich.
  Na moju otázku, či Ing.Lukáč videl laminátovú nádobu, v ktorej (ako tvrdil JUDr.Dreisig, Ing.Matej Styk, vedúci odboru Výstavby a bytovej politiky Košice, p.Hudáková, pracovník OÚ Košice, odbor Výstavby a bytovej politiky, starostka obce Malá Lodina Ing.Fečková) mali byť vložené skruže ako skelet žumpy, mi Ing.Lukáč odpovedal, že žiadnu laminátovú nádobu nevidel.
  Dňa 10.10.2014 som dostal odpoveď : č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014.
  V odpovedi Ing.Lukáč porušuje všetky hore uvedené ustanovenia. Uvádza moju osobu do omylu, aby zmaril potrestanie JUDr.Dreisiga pre porušenie stavebného zákona a to: porušenie ustanovenia § 76 ods.1) Stavebného zákona, porušenie §11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.,
  11
  porušenie ustanovenia slovenských technických noriem STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115, kde sa okrem iného uvádza, že žumpa musí byť osadená najmenej 3m od susedovej hranice. Takto je to uvedené aj v stavebnom povolení č.799/98-RI zo dňa 10.04.1990.

  Skorumpovaný Ing.Lukáč nereflektoval na ďalšie porušenie zákona a to na osadenie Dreisigovej žumpy, ktorá je len vo vzdialenosti 1,5m od môjho súkromného pozemku. Inšpektor Lukáč sa nezmienil ani slovkom, že osadená rýna na Dreisigovej chate je v rozpore zo Stavebným zákonom!
  Skorumpovaný Ing.Lukáč vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 nezmyselne a chaoticky opisuje rozpor s kolaudačným rozhodnutím, ktoré bolo povolené na dobu 25 rokov.
  Vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 ma upozorňuje na usmernenie MVaRR SR č.2009-13455/31731-2.530/Ka a Usmernenie č.2010/2930/V-16.1.
  Menovaný skorumpovaný inšpektor sa nevenoval meritu veci, to je pretekanie žumpy
  na môj pozemok, protizákonné postavenie žumpy Dreisigom a protizákonnému užívaniu nepovolenej stavby!
  Uvádza vyjadrenia, ktoré nemajú nič spoločné s mojím podaním o pretekaní žumpy a snaží sa uviesť všetkých do omylu svojím vyjadrením o neplatnosti stavebného povolenia, vydaného pred 25 rokmi.
  Skorumpovaný inšpektor, platený z mojich daní, porušuje zákon a zneužíva svoje spoločenské postavenie v prospech porušiteľov zákonov.
  Jeho chabé odôvodnenie, na ktoré sa vyhovára, len vyjadruje jeho korupčný postoj k vykonávaniu funkcie SSI. Skorumpovaný inšpektor sa dal ovplyvniť JUDr.Dreisigom pri stretnutí na inšpektoráte, kde mu Dreisig zrejme navrhol, aby v odpovedi inšpektor uviedol, že skruže sú v laminátovej nádrži, čím chcel naznačiť, že žumpa nepreteká.
  Tento skorumpovanec si nevšimol malého detailu v stavebnom povolení zo dňa 12.05.1987 pod č.ÚP a SP 1444/87-SP a to, že v stavebnom povolení sa píše: „Po uplynutí nájomnej zmluvy stavebník odstráni stavbu na vlastné náklady“.
  Tento vyvrheľ ľudskej spoločnosti si nevšimol, že som odkúpil parcelu č.KN 77/16-záhrada o výmere 499m2 a č.KN 77/17-zastavaná plocha o výmere 27m2 dňa 25.08.1998 od obce Malá Lodina ?

  12
  Neprečítal si, že dňa 28.10.1999 bol vklad týchto parciel pod č.V1859/98 povolený a zapísaný na OÚ Košice-okolie, katastrálneho úradu?
  Odkúpením a zaregistrovaním parcely 77/16 a parcely 77/17 sa stará zmluva ruší podľa ustanovení, ktoré sú uvedené v konkrétnom paragrafovom uznesení, ktoré tento skorumpovanec neovláda.
  Pritom ho na tieto ustanovenia upozorňuje Usmernenie č.2010/2930/V_16.1 zo dňa 18.02.2011, ktorým ma uvádza do omylu, čím chce zabrániť potrestaniu Dreisiga za porušenie Stavebného zákona.
  Jeho prejav korupcie, diskriminácie, klientelizmu a protizákonné jednanie vo veci nemá obdobu. Inšpektor už v minulosti prejavil známky korupcie a aroganciu moci v prípade nezákonného postavenia plota na mojom pozemku chatárom Dreisigom, kedy tiež porušil zákon, keď podporil porušenie Vyhlášky č.532/2002 Z.z. §12 ods.2 písm.a,b,c).

  Vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 konštatuje : „Vzhľadom na uvedené skutočnosti posúdenie samotnej vhodnosti alebo nevhodnosti vyhotovenia žumpy nemá v súčasnosti prakticky zmysel (podľa nášho názoru žumpa zrealizovaná zo skruží uložených v laminátovej nádrži nespĺňa požiadavky STN 75 6081), keďže celú stavbu (dočasná záhradná chata – žumpa) musí opätovne posúdiť stavebný úrad, ktorý vydá príslušné rozhodnutie o jej povolení alebo odstránení.

  13
  Dňa 11.08.2014 mi skorumpovaný inšpektor Lukáč tvrdil (ako svedok bola prítomná moja manželka a jeho spolupracovník), že žiadnu laminátovú nádrž nevidel.
  Ako je možné, že zrazu inšpektor tvrdí, že skruže sú v laminátovej nádrži ?
  Inšpektor Ing.Lukáč sa nevenoval meritu veci, t.j. pretekaniu žumpy, nezákonne napomáha Dreisigovi v protiprávnom porušovaní zákonov a chráni ho pred uložením pokuty podľa
  §105 ods.2 písm.b) Zákona č.50/1976 Zb., čím porušil Ustanovenie §326 ods.3 písm. c) Trestného zákona.
  Nakoľko sa inšpektor Lukáč nevenoval meritu veci t.j. pretekaniu žumpy na môj súkromný pozemok a porušeniu §11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. chatárom Dreisigom, porušil ustanovenie §327 ods.1) Tr.zákona.
  Skorumpovaný inšpektor vo svojej odpovedi zo dňa 03.10.2014 uvádza: „Pri fyzickej kontrole žumpy bolo v žumpe vidieť jeden a pol skruže a potom vodnú hladinu, laminátovú nádrž vidieť nebolo. Pretekanie žumpy pri ŠSD nebolo zistené.“
  Inšpektor SSI Košice si neuvedomil (alebo korupčne a klientelicky nechcel), že nemohol vidieť pretekanie žumpy, pretože v ten deň nepršalo a preto voda, ktorá bola v žumpe po dažďoch, už dávno vytiekla na môj pozemok.
  Dňa 18.08.2014 som osobne doručil Ing.Lukáčovi nahrávku videa zo dňa 17.05.2014, kde je vidieť, ako po prudkom daždi vyteká voda zo žumpy, ktorá je majetkom Dreisiga a je realizovaná protiprávne len 1,5 m od môjho pozemku. Napriek tomu ako vzdelaný človek, o čom však pochybujem, by si mal uvedomiť, že po dobu užívania žumpy, poskladanej z troch na seba položených 50cm skruží, rodinou Dreisigovou (zhruba 25 rokov dozadu a bez stavebného povolenia) by utesnená žumpa mala byť naplnená až po okraj a vytekať z vrchnej časti a nie zo spodnej časti žumpy !!
  Inšpektor si ani nevšimol, že skruže sú len 50 cm vysoké? To znamená, že žumpa je hlboká len 1,5m !!!
  Pri silnejšom daždi sa naplní táto plytká žumpa okamžite prichádzajúcou podzemnou vodou a potom zmiešaná so splaškami, ktoré sú nahromadené na dne žumpy, vytekajú na môj pozemok a zapáchajú.
  V minulosti ma rodina Dreisigová nahlásila na Obecnom úrade Malá Lodina, že som vylieval moč na pozemok tejto rodiny a tento zapáchal. Opak bol pravdou, zapáchanie spôsobovalo vytekanie zo žumpy, ktorá je majetkom rodiny Dreisigových !!.

  Žiadam, aby sa opätovne prešetrilo pretekanie žumpy nestranným pracovníkom SSI a aby sa okamžite odstránil protiprávny stav, ktorý mi spôsobuje škody na okrasných kríčkoch a trávnatom poraste.

  14
  Z dôvodu, že skorumpovaný inšpektor Ing.Lukáč porušil všetky právne ustanovenia, ktoré sú uvedené v úvodnej časti trestného oznámenia a z dôvodu, že porušil moje práva na spravodlivé vyšetrenie tohto prípadu, žiadam satisfakčnú náhradu v zmysle §17 ods.2) Zákona č.514/2003 Z.z. vo výške 2000,- EUR.

  S úctou


  Príloha:
  Podnet-odpoveď č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014

  Mám podozrenie, že JUDr.Dreisig Pavel, JUDr.Dreisigová Iveta, JUDr.Monika Valašíková, Ing.Adriána Fečková a Ing.Lukáč, založili zločineckú skupinu, ktorá sa dohodla na tom, aby nemuseli manželom Dreisigovým udeliť pokutu pre porušenie stavebného zákona a to:
  porušenie ustanovenia slovenských technických noriem STN 75 6081, STN 75 6402, STN 75 5115, kde sa okrem iného uvádza, že žumpa musí byť osadená najmenej 3m od susedovej hranice. Takto je to uvedené aj v stavebnom povolení č.799/98-RI zo dňa 10.04.1990.


  Preto sa horemenovaní dohodli, že manželom Dreisigovým udelia pokutu pre nedodržanie lehoty na užívanie pozemku pre porušenie ustanovenia § 76 zák.č.50/19786 Zb, čo naplňa skutkovú podstatu pre uloženie pokuty podľa ustanovenia § 105 ods.2 písm b)zákona č.50/1976 Zb ktorá bola vytýčená na 25 rokov minulým režimom!!!!!!

  Horemenovaní dopredu naplánovali, že manželia Dreisigovi sa proti pokute odvolajú pretože si boli istí, že najvyšší súd dá za pravdu manželom Dreisigovým a napokon im vyplatia aj súdne trovy.

  15
  Svojím skutkom sa vyhnú pokute pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.

  Tak sa aj stalo. Manželia Dreisigovi sa vôči Rozsudku č.1S/215/2015 zo dňa 14.07.2016 odvolali a napokon tak ako všetci predpokládali najvyšší súd SR im dal za pravdu a naviac im nadelil aj súdné trovy,ktoré sme my obyčajní

  ludia zaplatili svojími daňami. Viď Rozsudok č.1 Asan/4/2016 zo dňa 30.01.2018.

  Svojím konaním,nezmyselne odôvodňovanie porušenia § 76 zák.č.50/1976Zb zapríčinili, že sa viedli nedôvodné konania,ktoré boli platené z peňazí občanov SR,t.j.daňových poplatníkov čím horemenovaní hrubo porušili ustanovenie § 237 ods.1. Tr.zákona. a v konečnom dôsledku z tejto kauzy profitovali manželia Dreisigovci,ktorým boli vyplatené súdne trovy a boli oslobodení od pokuty pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z.


  Rozsudok v mene republiky č.1S/215/2015 zo dňa 14.07.2016, ktorý má 9 strán A4 je výsledok skorumpovaných klientelizmom súdcov Kr.súdu Bratislava, ktorý demonštruje neznalosť zákonov, lahostajnosť k zákonom SR, klientelizmus, porušovanie ľudských práv, rozhodovanie bez príslušného prešetrenia veci a rozhodovanie od stolu týchto súdcov!!!!!!!

  Práci Česť,takýmto súdcom.

  Žiadam aby všetci menovaní niesli trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených paragrafových znení.

  Žiadam aby sa obnovil proces Trestného podania na Ing.Lukáča zo dňa 08.11.2014 vo veci :

  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  16
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.

  Žiadam aby bola uložená stavebníkovi p.Dreisigovi, pokuta pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. podľa § 105 zákona č.50/1976.
  Príloha, Podnet č.141/2014-SSI 65/5 zo dňa 03.10.2014


  S pozdravom

  Dňa 24.09.2018 mi bol doručený list č.Kd 202/18/8800-3 zo dńa 17.09.2018, podpísaný JUDr.Hendrichovský prokurátor Kraj.prokuratúry Košice.

  Názov jeho listu znel :
  Nejasné podanie-výzva na doplnenie?!

  Nepochopil som , čo je tomuto prokurátorovi nejasné???

  V trestnom podaní som polopatisticky opísal akých trestných činov sa všetci zainteresovaní dopustili. Pre mojú zaujímavosť som moje trestné podanie dal prečíteť môjmu priateľovi rómovi,ktorý presne vedel čím sa menovaní činiteĺia previnili !!!!
  Nepochopím čo mu nie je jasné!!!!

  1)Pracovník SSI Košice protiprávne uložil pokutu stavebníkom Dreisigom, pretože stavba bola už odkupená a súkromná (opisujem v tr.podaní) !!!!
  2)Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Hendrichovský našel na internete a prečítal rozsudok, ktorého číslo je v tr.oznámení, č.1S/215/2015, tak by sa v ňom dočítal :  5. Kolaudačným rozhodnutím uvedeného stavebného úradu č.: ÚPaSP 4016/90-Ri zo dňa 13.12.1990 bolo povolené užívanie stavby dočasnej záhradnej chatky pre T.. U. R.. Na základe uvedených skutočností Inšpektorát Košice skonštatoval, že účastníci konania užívajú stavbu dočasnej záhradnej chaty v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením (stavba povolená na 25 rokov, t.j. do 25.8.2010), čo je porušením ustanovení § 76 zák. č. 50/1976 Zb., čo napĺňa skutkovú
  17
  podstatu pre uloženie pokuty podľa ustanovenia § 105 ods. 2 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb..

  Na záver skorumpovaný klientelizmom senát zostavený z horeuvedených súdcov píše:
  70. Záver žalovaného v napadnutom rozhodnutí je podľa názoru súdu správny, keď každému zo žalobcov uložil sankciu pokuty vo výške 100,- eur a súčasne každému samostatne uložil povinnosť uhradiť trovy štátu spojené s prejednaním priestupku v priestupkovom konaní vo výške 16,- eur, a to každému samostatne.

  71. S poukazom na vyššie uvedené, je právne irelevantné, že dočasná stavba spadá do BSM manželov, keďže zo znenia § 79 ods. 1 veta prvá zák. č. 372/1990 Zb. vyplýva, že správny orgán, ktorý rozhoduje o priestupku je povinný každému občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, uložiť povinnosť uhradiť trovy štátu, ktoré vznikli v rámci priestupkového konania.

  72. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 167 ods. 1 v spojení s § 175 ods. 1 S.s.p. tak, že žalobcovi náhradu trov konania nepriznal, nakoľko žalobca v tejto veci nebol úspešný a žaloba bola zamietnutá. 73. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.).
  Tento senát skorumpovaných klientelizmom súdcov si určite zaslúži dôveru občanov SR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Keby si skorumpovaný klientelizmom prokurátor Hendrichovský prečítal rozhodnutie NSSR č.1 Asan/4/2016 zo dňa 30.01.2016 ( aj toto číslo konania som v tr.oznámení uviedol) dočítal by sa:


  53. Kasačný súd sa nestotožnil s právnym názorom žalovaného, že je bez pochýb preukázané, že žalobcovia sú zodpovední zo spáchania priestupku podľa § 105 ods. 2 písm. b) zák. č. 50/1976 Zb., keďže prijatie právneho záveru o spáchaní priestupku musí vychádzať zo skutkových zistení, ktoré spôsobom vylučujúcim akúkoľvek pochybnosť preukazujú, že žalobcovia
  18
  užívali stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím a stavebným povolením. Kasačný súd je názoru, že v predmetnej veci užívanie stavby v rozpore s kolaudačným rozhodnutím alebo stavebným povolením nebolo dostatočne preukázané, keď nebola dostatočne určito stanovená lehota na dočasné užívanie stavby a zároveň nebolo preukázané splnenie materiálneho znaku priestupku.

  56. Kasačný súd po preskúmaní dôvodov podanej kasačnej sťažnosti a na základe vyššie uvedených úvah konštatuje, že správny súd vec nesprávne právne posúdil, keď správnu žalobu zamietol. Preskúmavané rozhodnutie žalovaného, ktorým uznal sťažovateľov vinných z priestupku nemožno považovať za zákonné. 57. Nakoľko samotné preskúmavané rozhodnutie trpí vadami, ktoré ho činia nezákonným a správny súd si tieto vady preskúmavaného rozhodnutia žalovaného nevšimol, považoval kasačný súd za potrebné rozhodnúť v zmysle § 462 ods. 2 v spojení s § 457 ods. 1 S.s.p. a tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. 58. O trovách kasačného konania rozhodol kasačný súd podľa § 467 ods. 1 a 2 S.s.p. v spojení s ustanovením § 175 ods. 1 a 2 S.s.p. tak, že sťažovateľom nárok na náhradu trov konania priznal. 59. Kasačný súd prijal rozsudok jednomyseľne (§ 139 ods. 4 S.s.p.). Poučenie: Proti tomuto rozsudku n i e j e prípustná kasačná sťažnosť (§ 438 v spojení s § 439 S.s.p.)

  Prokurátorovi Henrichovskému som na list zo dńa 17.09.2018 odpovedal:

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Krajská prokuratúra Košice 26.09.2018
  Mojmírová 5,041 62 Košice


  Vec
  Odpoveď na list č.Kd 202/18/8800-3 zo dňa 17.09.2018
  19
  Vážený JUDr.Hendrichovský,z môjho pohľadu je moje trestné oznámenie zrozumiteľné a jednoznačné.
  Kedže sa nemienim opakovať písomne ako papagáj,doporučujem Vám aby Ste mojú osobu predvolal na vypočutie a objasnenie tohto Tr.oznámenia.
  S pozdravom

  Do dnešného dňa t.j. 14.03.2019 som od skorumpovaného klientelizmom JUDr.Hendrichovského nedoctal odpoveď!!!!!

  Dňa 14.03.2019 mi bol doručený list č.1 Kn 344/18/8800-5 zo dňa 27.02.2019, ktorý je podpísaný JUDr.Filíčko, ml.prokurátor Krj.prokuratúry Košice.

  Tento ´daĺší skorumpovaný klientelizmom prokurátor z tej istej prokuratúry mi v liste píše:

  Preskúmaním Vášho podania som nezistil skutočnosti, ktoré by zakladali podozrenie zo spáchania trestnej činnosti, resp.skutočnosti, ktoré by boli využiteľné v trestnom konaní.

  Žiadam aby prokurátori JUDr.Hendrichovský a JUDr.Filíčko, ml. niesli trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § uznesení.

  Žiadam aby všetci menovaní niesli trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie horeuvedených paragrafových znení.

  Žiadam aby sa obnovil proces Trestného podania na Ing.Lukáča zo dňa 08.11.2014 vo veci :

  Podozrenie z trestných činov korupcie, klientelizmu, porušenie § 326 ods.1 písm.a),
  ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie §344 ods.2 písm.b, písm.d) Tr.zákona, porušenie §327 ods.1) Tr.zákona, porušenie §98 ods.2 písm.a), porušenie §102.ods.1) Zákona č.50/1976 Zb., porušenie §105 ods.2 písm.b)
  Zákona č.50/1976 Zb. pracovníkom Slovenskej stavebnej inšpekcie Ing.Lukáčom.Žiadam aby bola uložená stavebníkovi p.Dreisigovi, pokutu

  20
  pre porušenie ustanovenia § 11 ods.7) Vyhlášky č.532/2002 Z.z. podľa § 105 zákona č.50/1976.


  S pozdravom

Powered by Komento