Judikát roka - najlepším súdnym rozhodnutím sa stal "nástenkový tender"

Ocenenie Judikát roka získalo rozhodnutie Najvyššieho súdu v kauze známej ako nástenkový tender. Cenu každoročne udeľuje týždenník Trend v spolupráci s nezávislou iniciatívou Sudcovia Za otvorenú justíciu (ZOJ). Tento rok sa k organizátorom pridala aj Nadácia Zastavme korupciu.

 

Tlačová správa                                                                         Bratislava, 16. 04. 2019

 

Rozsudok v kauze nástenkový tender vyniesol vlani senát Najvyššieho súdu (NS) zložený zo sudcov Juraja Klimenta, Petra Hatalu a Petra Szaba. Odsúdili dvoch exministrov a spol. za zmanipulované obstarávanie, vďaka ktorému sa k niekoľko miliónovej zakázke dostalo konzorcium firiem Zamedia a Avocat.

 

Porotcovia ocenili význam rozhodnutia “pre aplikačnú prax z hľadiska naplnenia zákonných znakov trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.”

Bývalí ministri za SNS Marián Janušek a Igor Štefanov dostali právoplatný trest po viac než desiatich rokoch od spáchania skutku. “Na Slovensku sa málokedy stáva, že verejnosť sa dočká spravodlivosti v prípadoch s politickým pozadím. Rozhodnutie Najvyššieho súdu považujem za významné aj preto, že sudca v odôvodnení naznačil kritiku toho, na čo upozorňujeme aj my - na tlaky zhora, ktoré brzdia vyšetrovanie a kladú prekážky nezávislej práci vyšetrovateľov,” povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

 

Ďalší ocenení

 

Na druhej priečke v hodnotení Judikát roka sa umiestnilo rozhodnutie NS (6 CDo 137/2017) v spore vlastníkov bytov so staviteľom domu.

 

V tomto prípade bolo staviteľom “poza ich chrbát" v dome zriadené záložné právo k stavbe v prospech banky. Keďže sa dostal do konkurzu, vlastníkom bytov hrozilo reálne riziko, že o majetok prídu. Sudca Rudolf Čirč rozhodol, že majú právo na svoj byt nezaťažený ničím iným, než prípadnou hypotékou.

 

Tretím Judikátom roka je rozsudok NS (1Sža/20/2016), ktorý sa týka azylového konania. Kauza trvá už od roku 2010 a týka sa mladého chlapca z Iránu, ktorý na Slovensko prišiel ešte ako dieťa bez sprievodu rodičov. Dôvodom, pre ktorý požiadal o azyl je, že je odpadlíkom od viery (moslimskej). Ministerstvo vnútra opakovane žiadosť o azyl odmietalo. Chlapec už medzitým dospel, našiel si prácu a vlastné bývanie. Sudca Igor Belko skonštatoval, že tento žiadateľ dôvody pre udelenie azylu splnil.

 

Signál pre nedotknuteľných

 

Judikát roka organizuje iniciatíva Sudcovia Za otvorenú justíciu a vyhlasuje týždenník TREND už niekoľký rok. “Aj takéto súdne rozhodnutia posilňujú veľmi dôležitý fakt, že žijeme v právnom štáte, kde má spravodlivosť rovnako platiť pre všetkých. A kde neobchádza ani politikov, ktorí porušili zákon. Vnímam to ako dôležitý precedens do budúcnosti a výstrahu pre všetkých, ktorí sa cítia nedotknuteľní,” uviedol šéfredaktor TRENDu Branislav Benčat.

 

Tento ročník udeľovanie ceny podporila aj Nadácia Zastavme korupciu. Cieľom oceňovania je propagovať najhodnotnejšie judikáty a tým vyzdvihnúť prácu sudcovských senátov.

“Dôvera je to najvzácnejšie, čím sudca disponuje. Sudca, ktorý stojí vždy na strane spravodlivosti. Aj o tom je ocenenie Judikát roka,” konštatovala spoluzakladateľka ZOJ, sudkyňa Elena Berthotyová.

V prvom kole navrhli odborníci z prostredia justície, prokuratúry, právnej vedy, advokácie a mimovládneho sektora pätnásť judikátov, ktoré považujú za najlepšie. Členovia tejto poroty sú anonymní a vzájomne o sebe nevedia, aby sa zabezpečila čo najväčšia nezávislosť pri nominovaní. Z nominovaných judikátov potom ďalší odborníci v hodnotiacej komisii vyberajú tri najzásadnejšie. Tento rok tvorili jedenásťčlennú porotu právnik Jozef Vozár, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, bývalá ústavná sudkyňa Ľudmila Gajdošíková, minister spravodlivosti Gábor Gál, predsedníčka NS Dana Švecová a ďalší.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  ZASTAVME KORUPCIU, SÚHLASÍM!!!!!
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Krajská prokuratúra Košice 06.05.2019

  Mojmírová 5,041 62 Košice

  xx  Vec  Podnet na preskúmanie zákonnosti listu č.4 Kn 96/19/8800-3 zo dňa 17.04.2019 zaslaný JUDr. Milan Petro, prokurátor Kraj. prokuratúry Košice v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam aj tr. oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm a), ods.2 písm.c) Tr. zákona, § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm. b, c, d) Tr. zákona, porušenie § 5 zákona o prokuratúre, porušenie § 2 ods.5 Tr. poriadku, porušenie § 375 ods.1 písm. a) Tr. zákona.  Dňa 02.05.2019 mi bol doručený list č. 4 Kn 96/19/8800-3 zo dňa 17.04.2019, ktorý je v hrubom rozpore s ustanovením § 2 ods.5 tr.poriadku!!

  Klientelizmom skorumpovaný JUDr. M.Petro v ňom uvádza , citujem:

  Po preskúmaní na vec sa vzťahujúceho spisovného materiálu zisťujem, že vec už bola predmetom preskúmania tunajšou prokuratúrou. Prípisom sp. zn. 1 Kn 300/14/8800 z 02.10.2014 bol Váš podnet ako nedôvodný odložený. K tomu istému záveru dospela aj generálna prokuratúra, keď prípisom sp.zn. IV/3 Gn 1405/14/1000 z 09.01.2015 Váš podnet taktiež odložila.

  Vzhľadom na uvedené a skutočnosť o tom, že opakovaný podnet v prípade neuvedenia nových skutočností sa nevybavuje, ste boli náležite poučený, Vaše podanie bez ďalšieho odkladám.

  Zároveń Vás opätovne poučujem, že opakované podanie v tej istej veci nebude predmetom vybavovania. JUDr. Milan Petro prokurátor!  2

  V prílohe z 11.12.2015 prikladám skorumpovanému klientelizmom JUDr.Petrovi nové skutočnosti!!!

  Tu je treba skorumpovanému klientelizmom JUDr. Petrovi pripomenúť, že si riadne nepreštudoval na vec sa vzťahujúceho spisovného materiálu a len z brucha ťažko vypotil k 200 strannému spisu svoje chaotické, nesprávne právne posúdenie, klientelický a povrchný záver a to 12 vetami!!!

  Klientelizmom nakazená osoba JUDr. M. Petra by po riadnom preštudovaní spisu, vzťahujúceho sa na vec Tr.podania na Ivetu Dreisigovú zo dňa 29.06.2014 zistila, že :

  Policajtka OO PZ v Kysaku V. Kmiťová, poverená vyšetrovaním tejto kauzy opovrhla mojím dôkazom a to fotodokumentáciou, ktorá usvedčuje I.Dreisigovú, že ma filmovala na kameru dňa 29.06.2014!

  Policajtka V. Kmiťová vo svojom rozhodnutiu ČVS: ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014 ani len nespomenula moju fotodokumentáciu!!!!

  Ďalej by sa klientelizmom nakazený JUDr. M. Petro dozvedel, že som sa dňa 06.08.2014 ODVOLAL!

  Potom by sa dozvedel, že moje odvolanie mi ďalšia skorumpovaná klientelizmom JUDr. Z. Gogová, prokurátorka Okr. prokuratúry Košice okolie moje odvolanie zo dňa 06.08.2014 klientelicky ODMIETLA č.1 Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014 !!

  Áno, je to tá prokurátorka, ktorá ma v súvislosti s filmovaním mojej osoby I.Dreisigovou zo dňa 29.06.2014 obžalovala z NEBEZPEČNÉHO VYHRÁŽANIA SA SO ZBRAŇOU VOČI I.DREISIGOVEJ!!!!!!!!!!!!

  Keby JUDr. Petro tento spis preštudoval, tak by sa o tomto uznesení dozvedel!

  Dozvedel by sa tento skorumpovaný JUDr. Petro, že som podal voči uzneseniu č. 1 Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014 odvolanie a to dňa 05.09.2014 !!

  Ako JUDr. Petro vo svojom liste zo dňa 17.04.2019 uvádza že:

  Prípisom sp. zn. 1 Kn 300/14/8800 z 02.10.2014 bol Váš podnet ako nedôvodný odložený.  3

  Tu je nutne pripomenúť JUDr. Petrovi, že prokurátorka, ktorá tento prípis napísala, vysoko skorumpovaná klientelizmom a rodinná priateľka manželov Dreisigových JUDr. Janová, bola ako DOZORUJÚCA PROKURÁTORKA VO VECI VO VECI TRESTNÉHO PODANIA NA MOJÚ OSOBU,, NEBEZPEČNÉHO VYHRÁŽANIA SA SO ZBRAŇOU VOČI IVETE DREISIGOVEJ“

  Obe prokurátorky už v tej dobe disponovali tendenciou, že založia zločineckú skupinu a podajú na moju osobu Tr. oznámenie horeuvedeného charakteru!!

  Dňa 23.10.2014 som voči tomuto klientelickému a marasmom napisaného prípisu JUDr. Janovej odvolal!

  Dňa 21.01.2015 som (ako napísal JUDr. Petro vo svojom liste zo dňa 17.04.2019) dostal prípis č. IV/3 Gn 1405/14/1000-4 zo dňa 09.01.2015, v ktorom mi JUDr. Mojto, prokurátor GPSR ako papagáj opakuje prokurátormi naučenú frázu, ktorá sa opakuje vo všetkých prípisoch a uzneseniach a to ,, že prípadné ďalšie podnety v tejto veci budú vybavené iba vtedy, ak budú obsahovať nové skutočnosti“!!!!!

  Pritom vo veci ani jeden prokurátor neuviedol konkrétne dôvody, pre ktoré moje tr. oznámenie odmietajú, pričom bola k dispozícii fotodokumentácia o filmovaní mojej osoby I. Dreisigovou!!!!!!  Na moje odvolanie reagovala ďalšia skorumpovaná klientelizmom JUDr. Chlpíková, riaditeľka tr. odboru GPSR prípisom č.IV/3 Gn 1405/14/1000-8 zo dňa 13.02.2015, v ktorom ako papagáj opakuje zasa ,, pokiaľ neuvediete nové skutočnosti, Váš ďalší opakovaný podnet nie je potrebné vybaviť!!

  Arogancia moci tejto skorumpovanej klientelizmom JUDr. Chlpíkovej nemá obdobu!!!!

  Teraz prichádza odpoveď na hlúpe odôvodňovanie JUDr. Chlpíkovej a JUDr.Petra ,, VZHĽADOM NA UVEDENÉ A SKUTOČNOSŤ O TOM , ŽA OPAKOVANÝ PODNET V PRÍPADE NEUVEDENIA NOVÝCH SKUTOČNOSTÍ SA NEVYBAVUJE“

  Prikladám Tr.oznámenie na JUDr. Ľubicu Chlpíkovú zo dňa 11.12.2015, v ktorom sú uvedené nové skutočnosti o tom, že Iveta Dreisigová

  4

  moju osobu protiprávne filmovala na kameru dňa 29.06.2014 bez môjho povolenia!!!!!

  Ako, že si tohto trestného podania a nových skutočností skorumpovaný klientelizmom JUDr. Petro nevšimol?? NECHCEL SI VŠIMNUŤ, PRETOŽE CHCE CELU KAUZU ZAMIETNUŤ POD KOBEREC!!

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  Ministerstvo vnútra SR 11.12.2015
  Prezídium Policajného zboru
  národná kriminálna agentúra
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava

  VEC:  Podľa § 196 ods.1)Tr. poriadku. podávam trestné oznámenie na JUDr.Ľubicu Chlpíkovú, riaditeľka trestného odboru GPSR pre zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods.1 písm.a), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.2 písm.b,c,d,e), 327 ods.1) Tr. zákona v súbehu so žiadosťou podľa §34 ods.2) zákona č.153/2001 Z.z. o preskúmanie zákonnosti vybavenia môjho podnetu zo dňa 27.10.2014., pretože sa objavili nové relevantné skutočnosti vo veci Tr.podania dňa 29.06.2014 na JUDr.Dreisigovú pod.č.ČVS:ORP-719/KY-KS-2014 na OO PZ v Kysaku, Košice-okolie.  Odôvodnenie  5

  Dňa 29.06.2014 som podal na OO PZ v Kysaku, Košice-okolie trestné oznámenie na JUDr. Dreisigovú pre prečin podľa § 377 ods.1)Tr. zákona. JUDr. Dreisigová ma filmovala na kameru bez môjho povolenia.

  Dňa 04.08.2014 mi bolo doručené uznesenie č.ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014. V Uznesení, mi vyšetrovateľka Ing. Viktória Kmiťová moje trestné podanie zamietla.

  Dňa 30.06.2014 som doručil na OO PZ v Kysaku fotodokumentáciu, ktorá demonštruje ako ma bez môjho povolenia JUDr. Dreisigová filmuje na kameru.

  Proti Uzneseniu zo dňa 25.07.2014 som sa dňa 06.08.2014 odvolal.

  Dňa 25.08.2014 mi bolo doručené Uznesenie č.1 Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014.

  V tomto uznesení JUDr. Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie, odmieta moje trestné oznámenie bez relevantného odôvodnenia. Jej vyjádrenia v tomto Uznesení len potvrdili moju mienku, že JUDr. Gogová chce silou mocou zmariť spravodlivé vyšetrovanie vo veci Tr. oznámenia na JUDr. Dreisigovú. Proti Uzneseniu JUDr. Gogovej som sa 05.09.2014 odvolal. Dňa 17.10.2014 mi bolo doručené vyjadrenie JUDr.J armily Janovej, prokurátorky Krajskej prokuratúry Košice pod č. 1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.

  Vyjadrenie JUDr. Janovej bolo klientelické, javilo známky marenia spravodlivosti a preto som dňa 27.10.2014 podal na Krajskej prokuratúre Podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č.1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014. Zároveň som 08.11.2014 podal na JUDr. Janovú, GPSR podnet na podozrenie z trestných činov korupcie klientelizmom a iných porušení zákonov. Dňa 21.01.2015 mi bolo doručené vyjádrenie pod č.IV/3 Gn 1405/14/1000-4 zo dňa 09.01.2015, v ktorom JUDr.Jaroslav Mojto prokurátor GPSR napísal obľúbenú vetu prokurátorov citujem: že prípadné ďalšie podnety v tejto veci budú vybavené iba vtedy, ak budú obsahovať nové skutočnosti.

  Pretože obsah listu JUDr. Mojta zo dňa 09.01.2015 neobsahoval právne relevantné odpovede na moje otázky ,,prečo ma JUDr. Dreisigová filmovala bez môjho povolenia, prečo uviedla pred policajtom na OO PZ v Kysaku, doslovne súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou, podal som na JUDr. Mojta oznámenie na GPSR z podozrenia na porušenia viacerých ustanovení v Tr.zákone.

  Dňa 24.02.2015 som dostal Oznámenie č.IV/3 Gn 1405/14/1000-8 zo dňa 13.02.2015, v ktorom mi JUDr. Ľubica Chlpíková, riaditeľka trestného odboru GPSR v zastupení GP JUDr.Čižnára zamietla moje Podozrenie z trestných činov korupcie atd.zo dňa 28.01.2015 a v závere Oznamu ma poučuje, že pokiaľ neuvediem nové skutočnosti, môj ďalší opakovaný podnet bude odmietnutý.  6

  Dňa 07.04.2015 som podal na JUDr. Chlpíkovú Tr. oznámenie. V Tr. oznámení som uviedol: Pokiaľ orgán verejnej moci (v danom prípade ide o JUDr.Chlpíkovú) nedá žiadnu odpoveď na viacero podstatných otázok a jej rozhodnutie neobsahuje preskúmateľné dôvody, na ktorých je založené, potom je potrebné toto arbitrárne rozhodnutie považovať nielen za nezlučiteľné so základnými zásadami vzťahu medzi orgánom verejnej moci a občanom vyplývajúcim z druhej vety ustanovenia § 1 ods. 1 Trestného poriadku a z čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, ale aj marenie spravodlivosti.  Tým, že prokurátorka JUDr. Ľubica Chlpíková hľadá len zámienku, ako sa vecou nezaoberať, kryje porušovateľov zákona a stáva sa spolupáchateľom ich konania. Takýto postup JUDr. Chlpíkovej, ktorá marí právo občana na spravodlivosť, je spochybnením právneho štátu a Ústavy SR.

  Nezáujem JUDr. Chlpíkovej o riadne preskúmanie trestného oznámenia, okrem tendenčného, nedôsledného a povrchné vypracovaného uznesenia, potvrdzuje skutočnosť, že už od podania trestného oznámenia sa všetci prokurátori a policajný vyšetrovateľ snažili túto kauzu zamiesť pod koberec.

  Nakoľko z celkového postupu JUDr.Chlpíkovej je evidentné, že táto náležite a riadne nepreskúmala vec, o ktorej mala meritórne rozhodnúť a zrejme ani poriadne nečítala moje predložené písomnosti, v prílohách pripojených relevantných právnych dôkazov je aj opis prípadu tak, ako sa udial dňa 29.06.2014.

  Som toho názoru, že moje podanie z 29.06.2014 je jednoznačné a z neho je zrejmé, že žiadam preskúmať zákonnosť rozhodnutia a postup riaditeľky GPSR, JUDr. Ľubice Chlpíkovej zo dňa 13.02.2015.  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 kde sa uvádza citujem: Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver.

  JUDr.Dreisig sa priznal vyšetrovateľovi Ing.Ľochovi,že manžela filmovala moju osobu, pričom na OO PZ v Kysaku na otázku vyšetrovateľky Kmiťovej, či manželka filmovala mojú osobu a či mala zapnutú kameru odpovedal, že manželka mala v rukách kameru.  7

  Na otázku povereného príslušníka OO PZ v Kysaku ,či mala videokameru zapnutú a natáčala manželov Capcarových,odpovadala,že nech to preukáže Capcara“.  Dňa 06.10.2015 pri vypočúvaní JUDr. Dreisigovej vyšetrovateľom KR PZ v Košice-okolie, Ing. Ľochom vo veci môjho obvinenia JUDr. Dreisigovou z nebezpečného vyhrážania so zbraňou podla § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 pís.a)Tr. zákona, vyzval vyšetrovateľ p. Ľoch JUDr. Dreisigovú, aby predložila ako dôkaz o nebezpečnom vyhrážaní sa na jej osobu CD nosič, na ktorý nahrávala celý priebeh mojho vyhrážania sa jej osobe. JUDr.Dreisigová vysokoškolský vzdelaná v obore právo mu odpovedala, že nahrávku jej syn omylom vymazal ( syn pracuje ako policajt a má 30 rokov mimochodom).

  JUDr.Dreisigová sa priznala, že mojú a manželkinu osobu nahrávala bez môjho povolenia a to po celú 20 minutovú dobu.

  Trestné oznámenie, ktoré som podal na JUDr. Dreisigovú 29.06.2014 bolo vyšetrované klientelicky, protizákonne a všetci zainteresovaní porušovali zákony SR. Najvetši podiel na skorumpovanom vyšetrovaní má JUDr. Chlpíková, ktorá ako posledná mi zamietla bez relevantného vysvetlenia všetky moje relevantné podnety! Svojimi vyhražnými vyjadreniami sa o možných sankciách, pretože jej vyčítam, že je klientelicky nakazená, terorizuje moju osobu, porušuje ustanovenie §5 zákona o prokuratúre a horeuvedené paragrafové ustanovenia.  Žiadam podľa §34 ods.2) zákona č.153/2001 Z.z. o preskúmanie zákonnosti vybavenia môjho podnetu zo dňa 27.10.2014., pretože sa objavili nové relevantné skutočnosti v tejto veci a to tým, že JUDr.Dreisigová dňa 14.07.2014 vyslovila dôverný a neverejne prednesený rozhovor medzi mojou a manželkinou osobou, ktoré boli zaevidované do zápisnice č.ČVS:ORP-719/KY-KS-2014 na OO PZ v Kysaku. Tento dôverný neverejný súkromný rozhovor medzi mnou a mojou manželkou, zverejnila pred treťou osobou a to vyšetrovateľkou PZ p.Kmiťovou, čím JUDr.Dreisigová, porušila ustanovenie § 377 ods.1) Trestného zákona.

  JUDr. Dreisigová sa priznala, že moju a manželkinu osobu nahrávala bez môjho povolenia a to po celú 20 minutovú dobu.Toto priznanie vyriekla pred vyšetrovateľom p.Ľochom a to dňa 06.10.2015 na KR PZ Košice-okolie.

  Manžel JUDr.Dreisig priznal pred vyšetrovateľom Ing.Ľochom,že manželka filmovala moju a manželkinu osobu bez môjho povolenia.  8  Žiadam, aby sa začalo trestné stíhanie podľa § 377 ods.1) Tr.zákona voči JUDr.Dreisigovej tak, ako je to uvedené v trestnom oznámení zo dňa 29.06.2014.  Žiadam vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči riaditeľke trestného odboru GP SR JUDr. Ľubici Chlpíkovej za vyššie uvedené trestné činy.  Žiadam, aby ma JUDr.Ľubica Chlpíková odškodnila sankčnou náhradou za porušenie : základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy, ktorá zaručuje, že každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky a to sumou

  2000,-EUR

  S pozdravom  Tu sa môže nakazený klientelizmom JUDr. Petro oboznámiť s novými relevantnými dôkazmi o trestnom vyčíňaní Ivety Dreisigovej ohľadne filmovaní mojej osoby!!  Žiadam aby JUDr. M. Petro niesol trestnoprávnu zodpovednosť za horeuvedené porušenie § ustanovení zákonov SR.  Žiadam aby sa začalo tr.stíhanie Ivety Dreisigovej vo veci zo dňa 29.06.2014.  S pozdravom  Spis dostanú

  GPSR

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Judikát roka - najlepším súdnym rozhodnutím sa stal "nástenkový tender"

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri