Kočnerova Threema: Sudca Lindtner môže byť advokátom

David Lindtner| aktuality.sk | Annamária Dömeová | 9.1.2020 |

David Lindtner, Zdroj: TASR

David Lindtner si prerušil výkon funkcie sudcu po tom, ako vyšlo najavo, že živo komunikoval s Marianom Kočnerom. Od januára je advokátom. Predsedníctvo si za svojim rozhodnutím stojí.

Bývalý šéf Okresného súdu Bratislava 3 David Lindtner nemá byť advokátom. K takémuto záveru dospela nedávno revízna komisia Slovenskej advokátskej komory. Predsedníctvu stavovskej organizácie preto navrhla, aby zrušilo svoje rozhodnutie, ktorým schválilo vstup Lindtnera medzi advokátov.

To dnes rozhodlo, že Lindtner do advokátskeho stavu patrí. S návrhom revíznej komisie sa totiž nestotožnilo. 

„V súvislosti s týmto rozhodnutím uvádzame, že v prípade, ak nastanú nové skutočnosti, alebo by vyšli najavo informácie, ktoré neboli v čase rozhodnutia komore známe, bude o nich predsedníctvo SAK z vlastnej iniciatívy rokovať a nanovo rozhodne," upozornila hovorkyňa komory Alexandra Donevová. 

Ako dodala, na základe zákona o advokácii má komora právo a povinnosť skúmať všetky informácie o spoľahlivosti a bezúhonnosti advokátov či už pri ich zápise do zoznamu, alebo počas celého trvania ich advokátskej praxe.

Advokátom od začiatku roka

Lindtner sám postoj revíznej komisie začiatkom týždňa komentovať nechcel. „Ako súkromná osoba sa nebudem vyjadrovať k týmto záležitostiam. Bol som prijatý do advokátskeho stavu, od 1. januára vykonávam advokátsku činnosť. Ja si myslím, že rozhodnutie predsedníctva bolo zákonné,“ povedal pre Aktuality.sk.

Niekdajší šéf okresného súdu Bratislava 3 sa rozhodol prerušiť si výkon funkcie sudcu na päť rokov po tom, ako vyšlo najavo, že si s Marianom Kočnerom obžalovaným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka vymenil viac ako 200 správ.

Osobitnej komisii Súdnej rady, ktorá sudcov z Kočnerovej Threemy rieši, povedal, že svoju budúcnosť vidí v advokácii. Ešte v decembri predsedníctvo schválilo jeho vstup do stavu a zložil sľub.

Niektorí jeho noví kolegovia však postup predsedníctva považovali za chybu. Prvý podnet na revíznu komisiu advokátskej komory prišiel prakticky okamžite. Podala ho advokátka Viktória Hellenbart.

Vo svojom podnete z 19. decembra žiadala zrušenie uznesenia predsedníctva komory o zapísaní Lindtnera do zoznamu advokátov, aj uznesenia o tom, že sa táto osoba považuje za spoľahlivú podľa zákona o advokácii.

„Mám za to, že rozhodnutie predsedníctva je vo viacerých ohľadoch v rozpore so zákonom, predpismi komory a prinajmenšom je možné ho vyhodnotiť ako predčasné,“ napísala vo svojom podnete. Zároveň ho označila za veľké osobné sklamanie pre mnohých advokátov.

Revízna komisia jej odpísala, že sa Lindtnerom zaoberala aj z vlastnej iniciatívy a predsedníctvu navrhne zrušenie oboch rozhodnutí, ktoré sa ho týkajú.

Mal sa vzdať?

Advokátka dávala podľa svojich slov podnet preto, že si myslí, že rozhodnutie o Lindtnerovom vstupe medzi advokátov nie je v súlade so zákonom. „Predsedníctvo nezohľadnilo všetky relevantné okolnosti,“ tvrdí.

Podľa Hellenbart nie je jasné, či Lindtner môže nezávisle vykonávať advokáciu počas prerušenia výkonu funkcie sudcu z osobných a rodinných dôvodov, ako sám uviedol.

„Podľa môjho názoru tiež nie je jednoznačne preukázaná jeho spoľahlivosť. Predsedníctvo SAK totiž rozhodlo ešte skôr, ako o Lindtnerovi rozhodovala komisia súdnej rady, takže v tom čase nemohlo mať dostatok relevantných informácií,“ myslí si advokátka.

Deň potom ako Lindtner zložil sľub advokáta, mu aj predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková odkázala, aby sa vzdal funkcie sudcu. „Ak sudca chce pôsobiť ako advokát, mal by sa funkcie vzdať," napísala denníku N.

Funkciu si prerušil aj Harabin

Sudca bratislavského krajského súdu Dušan Šamko na Právnych listoch publikoval svoj pohľad, ktorý je diametrálne odlišný. Píše o „zbytočnom hone“ na Davida Lindtnera. Podľa neho neexistuje žiadna zákonná prekážka, prečo by sudca počas prerušenia výkonu funkcie nemohol byť advokátom.

„Po­kiaľ má te­da sud­ca pre­ru­še­ný vý­kon fun­kcie, tak mu nič neb­rá­ni v tom, aby vy­ko­ná­val po­vo­la­nie ad­vo­ká­ta a to pla­tí aj opač­ne. Rov­na­ko mu nič neb­rá­ni v tom, aby mo­hol vy­ko­ná­vať nap­rík­lad fun­kciu pre­zi­den­ta, čle­na vlá­dy, štát­ne­ho ta­jom­ní­ka a po­dob­ne,“ píše Šamko.

Tu je najznámejším prípadom Štefan Harabin, ktorý si výkon funkcie sudcu prerušil, keď bol ministrom spravodlivosti v prvej vláde Roberta Fica.

Podľa Šamka nie je problém ani to, že si Lindtner vý­kon fun­kcie sud­cu pre­ru­šu­il z ro­din­ných ale­bo osob­ných dô­vo­dov.

Problém menom Kočner

„Prá­ve pre­ve­ro­va­nie oso­by Ma­riá­na Koč­ne­ra a je­ho ko­mu­ni­ká­cie, v kto­rej sa oci­tol aj dot­knu­tý sud­ca zo stra­ny po­lí­cie moh­lo byť tým osob­ným dô­vo­dom, kto­rý vie­dol sud­cu k zá­ve­ru, že na­te­raz ne­bu­de vy­ko­ná­vať fun­kciu sud­cu a to prí­pad­ne až do skon­če­nia vy­šet­ro­va­nia,“ myslí si Šamko.

Slo­ven­skej ad­vo­kát­skej ko­mo­re pre­to podľa neho nič neb­rá­ni­lo v tom, aby Da­vi­do­vi Lin­dtne­ro­vi umož­ni­la vy­ko­ná­vať po­vo­la­nie ad­vo­ká­ta, na­koľ­ko v ča­se roz­ho­do­va­nia pred­sed­níc­tva ko­mo­ry už ne­vy­ko­ná­val fun­kciu sud­cu a bo­li spl­ne­né aj ďal­šie zá­kon­né pod­mien­ky na vý­kon ad­vo­ká­cie.

Niektorí advokáti Lindtnerovi vyčítajú, že s Kočnerom riešil aj živé veci. Šamko tvrdí, že spôsob, akým to robil, ho nediskvalifikuje pre výkon povolania advokáta.

„Na­po­kom, prob­lé­mom tu ne­bol ani tak ob­sah ko­mu­ni­ká­cie a ani to, že iš­lo o ko­mu­ni­ká­ciu s tres­tne stí­ha­nou oso­bou, ako skôr to, že iš­lo o ko­mu­ni­ko­va­nie s Ma­riá­nom Koč­ne­rom,“ píše sudca.

Dokonalá práca pre Lindtnera

Pripúšťa však, že ko­mu­ni­ká­cia sud­cu s tres­tne stí­ha­nou oso­bou a pos­ky­to­va­nie práv­nych ná­zo­rov ta­kej­to oso­be mô­že, až do úpl­né­ho vy­šet­re­nia ce­lej ve­ci, vy­vo­lá­vať ur­či­té po­chyb­nos­ti z hľa­dis­ka vý­ko­nu fun­kcie sud­cu.

„Av­šak cel­kom ur­či­te ne­vy­vo­lá­va žiad­ne po­chyb­nos­ti oh­ľad­ne vý­ko­nu ad­vo­ká­cie, pre­to­že pod­sta­tou po­vo­la­nia ad­vo­ká­ta reali­zu­jú­ce­ho vý­kon ad­vo­ká­cie v tres­tných ve­ciach je prá­ve ko­mu­ni­ká­cia me­dzi ad­vo­ká­tom a tres­tne stí­ha­ný­mi oso­ba­mi.“

„Hon" na Da­vi­da Lin­dtne­ra oh­ľad­ne je­ho prí­pad­né­ho pô­so­be­nia v ad­vo­ká­cii považuje Šamko za úpl­ne zby­toč­ný, kto­rý za­čí­na pri­po­mí­nať hon na ča­ro­dej­ni­ce z mi­nu­los­ti.

„To pla­tí o to viac, keď už ro­ky pô­so­bia vo vý­ko­ne fun­kcie sud­cu oso­by, kto­ré ma­jú pre­ru­še­ný vý­kon ad­vo­ká­cie a ni­ko­mu to do­po­siaľ ne­va­di­lo, a ani ne­va­dí."

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Kočnerova Threema: Sudca Lindtner môže byť advokátom

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri