Najdôležitejšie zmeny vo volebných programoch politických strán pre oblasť spravodlivosti, 2020

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zmeny

 1. Zmeny v spôsobe kreovania sudcov:

SME rodina: verejná voľba sudcov všeobecných súdov občanmi na 6 rokov.

PS/Spolu: verejná voľba sudcov Ústavného súdu SR parlamentom  v pevne stanovených štvorročných cykloch tak, aby jedna politická zostava nevolila naraz veľký počet ústavných sudcov. Návrhy na kandidátov na tento post budú podávať samotní kandidáti.

 1. Zánik funkcie sudcu:

SME rodina: uplynutím volebného obdobia 6 rokov, aj opakovane.

Automaticky zo zákona po dosiahnutí určitého veku sudcu:

SAS: dovŕšením riadneho dôchodkového veku (cca 63 rokov),

Za ľudí: pre všeobecné súdy 65-70 rokov, ústavný súd 70 rokov,

PS/Spolu: pre všeobecné súdy 65 rokov.

 

 

 1. Zmena súdnej mapy a kauzálnej príslušnosti súdov:

 

SME rodina:

Presun obchodných sporov nad 100 000 eur zo všeobecných súdov na verejné arbitrážne súdy. Rozhodcov budú voliť podnikatelia, ktorí sú oprávnení uchádzať sa o verejné zákazky. Voči rozhodnutiam bude prípustná len ústavná sťažnosť. Odmena rozhodcov bude závislá od rýchlosti a efektívnosti konania.

 

SAS:

 • znížiť počet okresných súdov na polovicu tak, aby na jeden súd pripadal približne rovnaký počet obyvateľov (odklon od kopírovania administratívneho členenia republiky),
 • vytvoriť Najvyšší správny súd pre správne súdnictvo a disciplinárne konania týkajúcich sa všetkých právnických povolaní.

 

PS/Spolu:

 • zachovať súčasnú infraštruktúru, ale zmeniť náplň práce menších súdov – drobná kriminalita, rodinné a pracovné veci, susedské spory a pod. Na väčších súdoch špecializácia na komplexnejšie typy sporov zo všetkých oblastí práva.
 • vytvoriť Najvyšší správny súd, ktorý bude disciplinárnym súdom pre všetky právnické profesie.

 

VLASŤ: zánik Ústavného súdu SR a jeho zmena na ústavné kolégium Najvyššieho súdu.

 

 

 1. Zmeny vo výberových konaniach a ich kariérnom postupe:

 

SAS:

 • bezpečnostné previerky na všetkých nových sudcov a sudcov uchádzajúcich sa o funkciu. Odvolacím orgánom nebude súdna rada, ale Osobitný  kontrolný výbor Národnej rady SR,
 • na kariérny postup bude môcť byť navrhnutý len nekomunista,
 • predsedom súdu sa bude môcť stať aj nesudca s právnickým alebo ekonomickým vzdelaním

 

OĽANO:

 • výberové komisie obsadzovať za výkonnú a zákonodarnú moc len nesudcami.
 • Vytvorenie štandardizovaného hodnotiaceho hárku pre ústnu časť výberového konania sudcov.

 

Za ľudí:

Zavedieme transparentný a rozšírený výber čelných predstaviteľov prokuratúry (generálny prokurátor a špeciálny prokurátor), ktorý bude zahŕňať rozšírenie okruhu osôb, ktoré ich navrhujú, verejné vypočutie a prehodnotenie podkladov na verejné vypočutie. Stransparentníme výberové konania prokurátorov, čakateľov a asistentov podľa vzoru výberu sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Otvoríme Radu prokurátorov členom mimo prokurátorskej obce. 

 

SNS:

Rotácia súdnych funkcionárov a funkcionárov prokuratúry maximálne po dvoch po sebe idúcich volebných obdobiach.

 

PS/Spolu:

 • Zníži sa počet predsedov a predsedníčok súdov, ktorí nebudú vyberaní len spomedzi sudcov a sudkýň. Budú sa venovať najmä úlohám spojeným s manažovaním súdu, vytváraniu vhodných podmienok pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky a reprezentovať súd navonok. Dôjde k oddeleniu správy súdu od výkonu súdnictva a k posilneniu funkcie riaditeľa správy súdu,
 • Verejný výber a voľba generálneho a špeciálneho prokurátora prostredníctvom otvorenia procesu voľby verejnosti, rozšírenia okruhu subjektov oprávnených nominovať kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora (obdobne ako pri kandidátoch na ústavných sudcov a sudkyne). Hodnotenie kandidátov a kandidátok bude vykonávať aj na základe verejného vypočutia Rada prokurátorov doplnená o predsedu Ústavného súdu SR, predsedu Najvyššieho súdu SR a ombudsmana, pričom voľba v Národnej rade SR bude povinne verejná.

 

KDH:

 • nastaviť čitateľné pravidlá  a upraviť jasný kariérny postup v rámci justície na súdy vyššieho stupňa, vrátane stáži, keďže tieto sú riadené predsedami krajských súdov, ktorí určujú zloženie výberových komisií a sú vyberaní politickou mocou,
 • aby výberové konania na súdy vyššieho stupňa mohli prebehnúť po stanovení minimálnej praxe na súde nižšieho stupňa, aby sa zamedzilo „zrýchlenému“ kariérnemu postupu.

 

 1. Hodnotenie sudcov:

 

SAS:

Zavedieme podrobný verejný register mimopracovných príjmov sudcov.

 

Za ľudí:

 • Na súdoch zavedieme časové rámce pre rozhodovanie vo veciach, ich priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch,
 • Zavedieme štandardy na vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých súdov, zber dát, metodológiu, aby súdy navzájom videli, ako na tom sú,
 • Je dôležité rozšíriť deklaračnú povinnosť sudcov a sudkýň aj na zverejňovanie rodinných väzieb s prokurátormi a advokátmi, nielen so sudcami.

 

SNS:

Zabezpečíme osobnú zodpovednosť za výkon funkcie sudcu, prokurátora a príslušníka bezpečnostných zložiek.

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola:

povinné hodnotenie práce sudcov prostredníctvom dôslednej verejnej kontroly v užívateľsky prístupnom rozhraní.

 

PS/Spolu:

 • Sudcovské tímy: manažérsky štandard súdov zadefinuje čo a ako má robiť predseda  súdu, sudca, vyšší súdny úradník, súdny tajomník alebo asistent. Sudcovia budú zodpovední za priebeh konania a kvalitu rozhodnutí, pričom budú organizovať prácu tímu a spolu s predsedom súdu rozhodovať o personálnych otázkach tímu,
 • Vytvoríme systém zahŕňajúci výročné správy súdov a mesačný reporting obsahujúci informácie o dodržiavaní časových cieľov, výkonoch sudcovských tímov a analýzy uskutočnených opatrení pre zefektívnenie fungovania súdu, ako aj návrhy riešení ďalších problémov vznikajúcich pri poskytovaní služby spravodlivosti,
 • Rýchlosť a predvídateľnosť zvýši aj stanovenie časových cieľov pre daný typ konania a kalendár konania obsahujúci podrobný plán konania (pre pojednávania, dokazovanie a vydanie rozhodnutia) dohodnutý povinne na začiatku prejednania sporu aj s termínmi pre jednotlivé kroky. Zavedieme systém expresného súdnictva postavený na báze Elektronického súdu napojeného na Portál právnej pomoci pre rýchle rozhodnutia v jednoduchých (napr. v spotrebiteľských) sporoch s nízkou hodnotou.
 • Zriadenie Hodnotiaceho centra, ktoré  umožní férové hodnotenie práce sudcovských tímov na základe dát z elektronického súdneho spisu a prostredníctvom merateľných indikátorov (kvalita, kvantita s vážením vecí, efektivita, produktivita, spokojnosť účastníkov a účastníčok, dodržiavanie časových cieľov a kalendárov konaní). Odstránime prax, že sudcovia a sudkyne sú hodnotení za stav oddelenia a nie za vlastný výkon a zavedieme pravidlo, že opakujúce sa slabé hodnotenie má disciplinárne dôsledky. Budeme podporovať tvorbu nového etického kódexu pre sudcov, súdnych úradníkov, a prokurátorov.

 

 

 1. Disciplinárne konania proti sudcom

 

Sme rodina:

Zavedieme priamejšiu zodpovednosť sudcu a súdnych funkcionárov za prieťahy v konaní. V prípade, že sa u sudcu objaví vec staršia ako 2 roky, bude povinný predseda kolégia (grémia) zistiť príčinu prieťahov v konaní. V prípade zistenia subjektívneho zavinenia bude predseda kolégia (grémia) povinný podať podnet predsedovi súdu a ten po prešetrení podnetu rozhodne o podaní disciplinárneho návrhu. V prípade, že súdni funkcionári nesplnia svoju povinnosť, budú disciplinárne postihovaní oni. Sudcovská nezávislosť sa musí vzťahovať len rozhodovaciu činnosť, nemôže byť zneužívaná pri organizačných otázkach a zabezpečení plynulosti konania.

 

SAS:

 • Rozšírime okruh subjektov, ktoré sú oprávnené navrhovať disciplinárne stíhanie sudcov o skupinu 15 poslancov NR SR,
 • Zavedieme automatické disciplinárne konanie voči tým sudcom, ktorí spôsobia neodôvodnené prieťahy v súdnom konaní alebo svojím konaním, alebo nekonaním porušujú základné práva a slobody občanov. Toto bude posudzovať Ústavný súd SR a/alebo Európsky súd pre ľudské práva, zároveň sa bude skúmať, či sudca nebol vo veci zaujatý,
 • Zavedieme pravidlá, na základe ktorých protiprávne rozhodovanie predsedov súdov a členov Súdnej rady SR bude zákonom výslovne sankcionované zákazom výkonu funkcie člena súdnej rady, predsedu súdu, prípadne nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Toto bude posudzovať najvyšší správny súd,
 • Vylúčime možnosť premlčania závažných disciplinárnych previnení,
 • vytvoríme Najvyšší správny súd, ktorý bude príslušný na disciplinárne konania týkajúce sa všetkých právnických povolaní.

 

Za ľudí:

Navrhneme vznik Najvyššieho správneho súdu – nezávislého disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, ale aj advokátov a iné právnické profesie. Alebo sfunkčníme špecializované disciplinárne senáty pri súdoch.

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola:

Zmeny v disciplinárnych konaniach vo veciach prokurátorov. Presadenie prvku verejnej kontroly do disciplinárnych komisií a oslabenie vplyvu generálneho prokurátora na zloženie disciplinárnych komisií, disciplinárne konanie a rozhodnutie.

 

PS/Spolu:

Nevyhnutná je profesionalizácia disciplinárnych senátov, ktorá by v prvom kroku spočívala vo zvýšení finančného ohodnotenia a uvoľnení pracovnej kapacity disciplinárnych sudcov. V strednodobom horizonte navrhneme zriadiť profesionálny disciplinárny súd obsadený sudcami aj ľuďmi z iných právnických profesií, ktorí sa budú venovať disciplinárnym konaniam na plný úväzok. Tento súd bude vykonávať disciplinárnu právomoc aj voči prokurátorom a členom iných právnických profesií.

 

 

 1. Súdne konania

 

Sme rodina:

 • Presunom obchodnoprávnej agendy na verejné arbitrážne súdy dôjde k uvoľneniu vnútorných rezerv a k efektívnemu nárastu počtu disponibilných sudcov na všeobecných súdoch. Špecializácia sudcov by mala výrazným spôsobom pomôcť k tomu, aby sa ľudia dočkali skorých a kvalitných rozhodnutí. Sudca by mal robiť len jednu základnú agendu. Ak hovoríme o potrebe špecializácie sudcov, máme na mysli dosiahnutie stavu, aby sudca nevybavoval v jednom období rôzne agendy, aby neprechádzal z občianskeho práva na trestné právo, rodinné právo a podobne.
 • Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky súdneho konania vo veciach týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, pracovnoprávnych sporov, práva sociálneho zabezpečenia a sporov o náhradu škody za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup. Cieľom je prirodzená nutnosť poskytovať zvýšenú a zrýchlenú ochranu maloletým deťom, ako aj slabším subjektom súdneho sporu. Nedodržanie tejto lehoty bude obligatórne považované za nedodržanie úradného postupu a účastníkovi konania (maloletému, zamestnancovi) vznikne nárok na náhradu škody. Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky, v rámci ktorej musia orgány činné v trestnom konaní rozhodnúť vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy a vec postúpiť na príslušný súd.
 • V oblasti exekučného konania zákonom uložíme exekútorovi ešte pre vydaním exekučného príkazu povinnosť požiadať súd o udelenie súhlasu s výkonom exekúcie predajom nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní predstavuje výrazný zásah do vlastníctva povinného.
 • Zreformujeme rozvodové konanie. V konaní o rozvode manželstva a vo veciach starostlivosti o maloletých zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu profesií zapojených do riešenia rodičovského konfliktu.,
 • Vytvoríme konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov na každom okresnom súde v Slovenskej republike. Značnou motiváciou pre právnikov centra by bolo aj započítanie ich práce v centre do praxe potrebnej na prípravu na niektoré z právnických povolaní.
 • Zabezpečíme, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zverejňovalo a kategorizovalo súdne rozhodnutia nielen podľa právneho odvetvia, ale aj podľa problematiky, ktorej sa rozhodnutia týkajú, a práva, ktoré prisudzujú.

 

 

SAS:

 • Presadíme pravidlo, podľa ktorého bude súd smieť vyhlásiť svoje rozhodnutie až po tom, čo bude k nemu mať vypracované odôvodnenie, ktoré bude v čase vynesenia rozhodnutia k dispozícii všetkým stranám.
 • V prípadoch závažnej trestnej činnosti, ktorá je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, zvýšime v prípravnom konaní rozsah oprávnení sudcu pre prípravné konanie, ktorý bude príslušným na rozhodovanie o sťažnostiach proti uzneseniam prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorými rozhodli meritórne vo veciach, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti konkrétnej osobe.
 • Zavedieme pravidlo, že na všetkých rozsudkoch, kde rozhoduje senát, budú uvádzané aj mená jeho členov a informácia o hlasovaní každého z nich pri zachovaní práva zverejnenia odlišného stanoviska sudcu, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím senátu.
 • Zavedieme povinné a reálne použitie systému  elektronického spisu tak, aby nebolo možné manipulovať so spismi a bola vždy umožnená nezávislá kontrola postupu. Po novom bude každý jeden prípad evidovaný elektronicky.
 • Zavedieme zverejňovanie zvukového aj obrazového záznamu každého v súčasnosti verejného súdneho pojednávania na internete a jeho on-line prenos. Zabezpečíme povinné elektronické, plne automatizované protokolovanie priebehu súdnych pojednávaní.
 • V civilných konaniach posilníme nezávislosť a zodpovednosť strán sporu tým, že svedecké výpovede a iný dôkazný materiál bude môcť byť preukázateľne pripravený pre súdne konania už pred pojednávaním, a to podľa potreby za účasti oboch strán a súdneho úradníka.
 • Vylúčime možnosť odvolania sa proti rozsudkom, kde peňažné plnenie nedosahuje ani sumu mesačného  životného minima.
 • Zrušíme zákaz exekúcie pohľadávok voči štátu. Je to právny predpis, ktorý v súdnom konaní zvýhodňuje štát na úkor súkromných subjektov.

 

Za ľudí:

 • Zavedieme špecializáciu na rodinnoprávnu agendu (rodinné súdy) a zabezpečíme vzdelávanie pre sudcu a jeho tím v rodinných veciach s osobitným zameraním na metodológiu vypočutia dieťaťa. Zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu pri rozhodovaní o dieťati,
 • Dotiahneme reformu osobných bankrotov s cieľom dať účinne novú šancu férovým dlžníkom a obmedziť priestor na zneužitie podvodníkom.  Zrealizujeme opatrovnícku reformu,
 • Zavedieme náhodné prideľovanie veci prokurátorom a ročné výkazy prokurátorov a ich zverejňovanie podľa vzoru sudcov. Budeme trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov, aby generálny prokurátor nemohol hatiť stíhanie vedené nižším prokurátorom.
 • Dotiahneme projekt Centra právnej pomoci s call centrom - informovanie každého o možnostiach riešenia jeho sporu a rozšírenie pobočiek Centra právnej pomoci.

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola:

 • Proporčne navýšime počet súdnych úradníkov, čím sa konanie zrýchli, zvýši sa počet vybavených vecí a následne sa zníži suma vysúdená v rámci náhrad za prieťahy v konaní.
 • Zavedieme formuláre v jednoduchých veciach, ktoré by obsahovali štandardné náležitosti podaní,
 • Budeme motivovať advokátov k uzavretiu zmieru, napríklad znížením straty na súdnom poplatku,
 • Súdy musia mať automaticky k dispozícii všetky štátne registre (register obyvateľstva, úrad práce, kataster, sociálna poisťovňa, väzenstvo),
 • Zrušíme  premlčateľnosť trestného stíhania a výkonu trestu, a to aj u mladistvých páchateľov, vo vzťahu k trestným činom sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, znásilnenia a ďalším podobným trestným činom.

 

PS/Spolu:

 • Budeme presadzovať výhradné používanie elektronického namiesto papierového spisu (aj napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti presadzuje používanie elektronického aj papierového spisu zároveň),
 • Nový elektronický Portál právnej pomoci bude kľúčový pre zásadné zvýšenie dostupnosti spravodlivosti vrátane všetkých rozhodnutí súdov,
 • Portál právnej pomoci poskytne prehľadné informácie o dostupných právnych službách a právnej pomoci a personalizované návody na riešenie právnych problémov vrátane prepočtu odhadu nákladov a času na vyriešenie, a v prípade sporov neskôr aj pravdepodobnosť úspechu v spore. Online formuláre umožnia automatizované generovanie návrhov a podaní. Bezplatná telefonická linka právnej pomoci bude slúžiť všetkým občanom,
 • Komunikácia sudcov a sudkýň s verejnosťou a médiami, a to bez zakrývania tváre, by sa mala stať bežnou súčasťou ich práce,
 • Zavedieme systém expresného súdnictva postavený na báze Elektronického súdu napojeného na Portál právnej pomoci pre rýchle rozhodnutia v jednoduchých (napr. v spotrebiteľských) sporoch s nízkou hodnotou.

 

KDH:

 • Podporíme takú legislatívnu úpravu, aby generálny prokurátor nemal právo ovplyvňovať činnosť podriadených prokurátorov,
 • Zabezpečíme rovnomerné zaťaženie sudcov a transparentný spôsob určovania počtu sudcov na jednotlivých súdov. Budeme dôsledne dbať na špecializáciu na všetkých stupňoch súdov vo všetkých agendách, mimoriadne v rodinnoprávnej agende. V nej podporovať nové prístupy k rozhodovaniu súdov o maloletých deťoch a  špecifické vzdelávanie sudcov vybavujúcich rodinnú agendu.

 

 

 1. Vzdelávanie sudcov a prokurátorov:

 

Sme rodina:

Presadíme povinné vzdelávanie sudcov a prokurátorov. Stanovíme minimálny počet dní v roku, ktoré majú venovať vzdelávaniu na seminároch, odborných rezortných poradách alebo kongresoch.

 

Za ľudí:

Zavedieme špecializáciu na rodinnoprávnu agendu (rodinné súdy) a zabezpečíme vzdelávanie pre sudcu a jeho tím v rodinných veciach s osobitným zameraním na metodológiu vypočutia dieťaťa.

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola:

Zavedieme úpravy týkajúce sa prípravného vzdelávania uchádzačov o funkciu sudcu tak, aby sa takéto vzdelávanie týkalo iba uchádzačov predložených Súdnej rade SR na prerokovanie. Zabezpečíme dôkladné zadefinovanie prípravného vzdelávania tak, aby uchádzači z iných právnických profesií neboli znevýhodňovaní pri uchádzaní sa o funkciu sudcu.

 

PS/Spolu:

Príprava na právnické povolania má byť rôznorodá. Jej cieľom je nadobudnutie prierezových vedomostí a skúseností využiteľných vo všetkých právnických povolaniach. Progres účastníkov prípravy by mal byť pozorne sledovaný, priebežne hodnotený a konzultovaný s mentormi. Zvážime fungovanie súčasného modelu združovania právnikov v komorách.

 

 

 1. Súdna rada SR

 

SAS:

Zavedieme pravidlo, že členovia tej časti súdnej rady, ktorá nie je povinne tvorená sudcami, budú môcť byť nesudcovia s právnickým vzdelaním, volení kvalifikovanou väčšinou poslancov NR SR na funkčné obdobie 9 rokov. Každý rok sa bude obmieňať jedna tretina členov súdnej rady. Práca v súdnej rade bude význame honorovaná tak, aby sa o ňu zaujímali kvalitní kandidáti.

 

Za ľudí:

Zavedieme princíp reprezentatívnosti a vyváženosti do zloženia Súdnej rady. Sudcovia budú volení po krajoch, ostatnými zložkami moci budú menovaní len nesudcovia.

 

 

 1. Iné právne úpravy

 

Sme rodina:

Zabezpečíme prijatie samostatného zákona o justičnej štátnej službe a lepšie mzdové ohodnotenie justičnej administratívy. Štátna služba na súde nie je porovnateľná so štátnou službou v rámci ústrednej alebo miestnej štátnej správy, pretože sa tu vykonáva súdna moc, ktorá sa ako taká vykonáva oddelene od iných zložiek štátnej moci. Na zamestnancov súdov, ktorí zabezpečujú správu súdov, sa naďalej bude vzťahovať všeobecná právna úprava štátnej správy.

 

Za ľudí:

 • Budeme podporovať zriadenie úradu právnych služieb, ktorý bude „profesionálnou advokátskou kanceláriou štátu“ s možnosťou kariérneho rastu pre právnikov, ktorí sa rozhodnú zastupovať verejný záujem v mene štátu,
 • Zavedieme justičnú štátnu službu. Potrebujeme na súdoch dobrých, slušne zaplatených súdnych úradníkov s možnosťou kariérneho rastu, ktorí sa nemenia.
 • Zavedieme povinný monitoring na súdoch ako nástroj spätnej väzby od verejnosti.

 

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola:

 • Analyzovanie dopadov návrhov ústavných zákonov a iných zákonov na súdnictvo, napr. rozšírením jednotnej metodiky posudzovania vplyvov,
 • Rozšírenie zoznamu ústavných činiteľov, ktorí majú garantovanú účasť na schôdzach NR SR aj o verejného ochrancu práv a zakotvíme povinnosť poslancov prerokovať jeho správu alebo mimoriadnu správu predloženú parlamentu.

 

PS/Spolu:

Prokuratúra musí začať zverejňovať prehľadné štatistické informácie o svojej činnosti, na základe ktorých bude možné vykonávať verejnú kontrolu jej činnosti. Rovnako ako sudcovia  aj prokurátori musia zverejňovať svoje rodinné väzby.

 

MOST HÍD:

Transparentný legislatívny proces zužuje priestor na prijímanie legislatívy v prospech záujmových skupín. V tejto súvislosti podporujeme aj zavedenie pravidiel pre lobing.

 

SMER – sociálna demokracia

Program nezverejnený

 

Kotlebovci – ĽSNS

Medializované sú len oblasti, ktorých sa volebný program má týkať, ale bližší obsah programu nie je zverejnený .

 

Dňa 19. januára 2020

 

Spracovala:

JUDr. Katarína Javorčíková

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Najdôležitejšie zmeny vo volebných programoch politických strán pre oblasť spravodlivosti, 2020

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri