Ad.: One time demisia, next time späťvzatie

Členovia súdnej rady počas výberu sudcov Najvyššieho správneho súdu. Foto - FB súdnej rady| dennikn.sk | 9. júna 2021 | Ján Mazák | Miloš Kolek |

Súdna rada doslova a do písmena zachránila projekt vlajkovej lode celej reformy súdnictva.

Ján Mazák je predsedom súdnej rady

Miloš Kolek je podpredsedom súdnej rady

Tomáš Hubinák otvoril na stránkach tohto denníka inú tému pozdravom pre Súdnu radu Slovenskej republiky:

„Pozdravujeme týmto súdnu radu a gratulujeme k minulotýždňovému štvrtkovému výkonu, za ktorý by sa onehdy nehanbila ani súdna rada pod vedením slabikujúcej osoby, ktorá o sebe hovorí v tretej osobe jednotného čísla (k neústavnému rozhodnutiu o nepripustení opätovnej účasti v predchádzajúcich voľbách neúspešných kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu v novej voľbe niekedy nabudúce).“

Nemáme problém vnímať kritiku postupov a rozhodovania súdnej rady. „Pozdrav“ Tomáša Hubináka, ktorý by inak možno nestál ani za prečítanie, sme však nemohli nechať bez povšimnutia z viacerých dôvodov.

Výberové konanie nie sú voľby

Pán Hubinák chce niekedy nabudúce písať o neústavnom rozhodnutí o nepripustení opätovnej účasti v predchádzajúcich voľbách neúspešných kandidátov na sudcov Najvyššieho správneho súdu v novej voľbe.

Veľa toho nenapíše. Žiadne voľby, predchádzajúce ani nové, sme pri výbere kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky nikdy nevykonali a nebudeme konať. Súdna rada ako výberová komisia uskutočnila doposiaľ dve kolá výberového konania a chystá sa na jeho tretie kolo. Ak si niekto mýli voľby, ktoré patria do kompetencie súdnej rady, s výberovým konaním, ktoré sa výnimočne a len v jedinom prípade dostalo do jej právomoci, tak sa dá oprávnene spýtať, či rozumie tomu, čo chce písať.

Takto vážne sa mýliaci človek by sa preto mal zdržať odvážneho porovnávania výkonu súdnej rady pri obsadzovaní najvyššieho správneho súdu s jej rozhodovaním za čias Štefana Harabina.

Aj ironických gratulácií.

Súdna rada improvizovala, výsledkom je fungujúci Najvyšší správny súd

Veď pri neuveriteľne medzerovitej a nejasnej úprave výberového konania (opakujeme, nie volieb!) súdna rada dokázala vybrať (nie zvoliť!) sedemnásť kandidátok a kandidátov na Najvyšší správny súd vrátane voľby (nie výberu!) kandidáta na jeho predsedu.

Súdna rada doslova a do písmena takýmto aktívnym a efektívnym spôsobom zachránila projekt vlajkovej lode celej reformy súdnictva. Najvyšší správny súd môže od 1. augusta smelo začať konať a rozhodovať.

Áno, improvizovali sme, namiesto jedného výberového konania sme zorganizovali tri kolá toho istého výberového konania. Tri výberové konania, ba ani dve by sme totiž nestihli do konca júla, keď súdna rada končí ako výberová komisia. Prečo? Lebo výberové konanie sa začína podaním žiadostí, prechádza viacerými fázami (verejné vypočutie, preskúmanie sudcovskej spôsobilosti, ktoré samo osebe trvá podľa povahy veci aj mesiac, dva, rozhodovanie o úspešnosti kandidátov) a napokon sa končí predložením návrhu na ich vymenovanie hlave štátu alebo návrhu na ich preloženie alebo pridelenie na Najvyšší správny súd.

Takže prvé výberové konanie by sa končilo niekedy v polovici júla. Nové, druhé výberové konanie by sme nielen nestihli, ale museli by sme ho vyhlásiť už len na taký počet voľných miest na Najvyššom správnom súde, aký by zostal po prvom výberovom konaní.

Len snaha vyhnúť sa týmto dôsledkom viedla k tomu, že sme v jedinom výberovom konaní vyhlasovali tri kolá.

V súdnej rade rozhoduje väčšina

A boli sme a sme toho názoru (spolu s ďalšími členmi súdnej rady), že ak niekto neuspel v niektorom z týchto kôl, tak sa už na ďalšom kole výberového konania nemôže zúčastniť.

Musí chtiac-nechtiac počkať na výberové konanie, ktoré už vyhlási predseda Najvyššieho správneho súdu.

A to je tak všetko k „milému pozdravu“ od Tomáša Hubináka.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Dúfam, že tento súd sa bude zaoberať aj skorumpovanými klientelizmom pracovníkmi ako je táto skorumpovaná klientelizmom Mgr. Lucia Patkolóová riaditeľka trestného súdnictva !!
  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 040 12 Košice
  13.05.2021
  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava  Vážená p. Kolíková

  Keďže Vás vláda SR podržala a umožnila Vám pokračovať vo svojich reformách, mali by ste sa zbaviť pracovníkov ako je Mgr. Lucia Patkolóová, ktorá kopíruje s presnosťou JUDr. Jankovskú, ktorá je momentálne vo väzbe. Posúďte ako sa táto riaditeľka TS MS SR postavila k trestnej činnosti prokurátora Košickej prokuratúry JUDr. Tokára.


  SŤAŽNOSŤ

  na klientelický, vychytralý a nezákonný postup Lucie Potkolóovej, riaditeľka odboru trestného súdnictva listom č. 18938/2021/61/327 z 04.05.2021 v jedinečnom súbehu podávam trestné oznámenie na jej osobu pre porušenie § 326 ods. ods.3 písm. c), § 339 ods. 1), § 344 ods.2 písm. b), písm. e), § 375 ods.1 písm. a), písm. b) Tr. zákona.


  Odôvodnenie

  Mgr. Patkolóová si zrejme moje trestné oznámenie prečítala len latentne a bez záujmu o spravodlivé riešenie môjho prípadu!!

  Táto riaditeľka trestného súdnictva si mi dovolila vo svojom klientelizmom nakazenom liste napísať, citujem :

  Za účelom preskúmania veci bol zo strany MSSR kontaktovaný Okresný súd Košice II.


  Z vykonaného dokazovania vyplýva, že ste proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice II sp. zn. 6T/67/2020 zo dňa 30.10.2020
  2
  NEVYUŽILI VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVO PODAŤ RIADNY OPRAVNÝ PROSTRIEDOK- ODPOR. TRESTNÝ ROZKAZ SA TAK STAL PRÁVOPLATNÝM DŇA 01.12.2020.

  Táto riaditeľka trestného súdnictva Mgr.Patkolóová si vôbec prečítala celé tr. podanie a hlavne túto pasáž v tr. oznámení na JUDr. Tokára zo dňa 07.02.2021?!


  V tomto tr. oznámení som okrem iného uviedol:

  Pretože mi nebolo umožnené požiadať o verejného obhajcu ako obvinenému, nevedel som sa právne správne brániť voči rozhodnutiam policajta Rozmana a prokurátora JUDr. Tokára.
  Nevedel som posúdiť správnosť rozhodnutí, ktoré vyprodukoval policajt Rozman a prokurátor JUDr. Tokár.
  Nevedel som sa právne správne odvolať voči Trestnému rozkazu č. 6T/67/2020-297 zo dňa 30.10.2020.
  3
  Nevedel som sa právne správne brániť voči OBŽALOBE č. 1 Pv 135/19/8803-55 zo dňa 08.10.2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Praktiky Mgr. Patkolóovej mi pripominajú praktiky JUDr. Jankovskej, toho času vo väzbe!!!!

  Preto ako občan neznalý zákona, ktorý nebol vyšetrujúcim policajtom ani dozorovým prokurátorom JUDr. Tokárom poučený, že
  legislatívna úprava zásady práva na obhajobu uvedená v úst. § 2 ods. 9 Tr. poriadku vyjadruje, že každý, proti komu je vedené tr. stíhanie má právo na obhajobu.
  Z judikatúry ÚS SR tiež vyplýva, že právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ústavy je podľa okolností konkrétneho prípadu potrebne vykladať v spojení s čl. 50 ods.3 ústavy, pričom rozsah a intenzita ústavou zaručeného práva na obhajobu sa mení v okamžiku právneho postavenia oprávnenej osoby zo zadržaného na obvineného.
  Podľa článku 50 ods.3 Ústavy SR, obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.

  Podrobnejšiu úpravu práva obvineného na obhajobu zakotvuje úst. § 34 Tr. poriadku, ktoré JUDr. Tokár zrejme neovláda alebo ovládať nechcel!!
  Právo na obhajobu znamená, že ten proti komu sa vedie trestné konanie, musí byť v každom štádiu konania poučený o právach, umožňujúcich mu plné uplatnenie obhajoby a o tom, že si môže zvoliť obhajcu!
  4
  Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné umožniť mu uplatniť jeho práva.
  Toto právo sa vzťahuje na celé trestné konanie a zahrňuje najmä :
  1) právo obvineného vedieť z čoho je obvinený ( § 34, § 206)


  2) právo osobnej obhajoby (§34), ktoré môže obvinený realizovať buď aktívnym spôsobom alebo pasívnym spôsobom vo forme využitia práva odoprieť výpoveď.
  3) povinnosť orgánov činných v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovať všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávať dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivo rozhodnúť (§2 ods.10) Tr. poriadku.
  4) povinnosť orgánov v trestnom konaní a súdu poučiť obvineného o práve na obhajobu a poskytnúť mu plnú možnosť na jeho uplatnenie (§34 ods. 4)
  5) právo zvoliť si obhajcu a vykonávať právo na obhajobu cestou svojho obhajcu ( § 34, § 36 a ďalšie)
  6) právo na povinnú obhajobu ) §37, § 38), resp. právo na ustanovenie obhajcu v prípade, že obvinený nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby (§40 ods.2) Tr. poriadok.
  Boli mi hrubo odňaté tieto právo na obhajobu policajtom Rozmanom a prokurátorom JUDr. Tokárom!!
  Navyše dotknutá úprava zakotvuje povinnosť policajta uznesenie o vznesení obvinenia ( a rovnako aj uznesenie, ktorým bolo jednak začaté trestné stíhanie súčasne vznesené obvinenie (§206 ods.2 t r. poriadku) ihneď oznámiť obvinenému a v prípade, že bolo uznesenie oznámené jeho vyhlásením, povinnosť policajta bez meškania vydať obvinenému okamžite rovnopis tohto znenia.
  Toto Uznesenie č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.07.2019 mi bolo doručené 30.07.2019.
  5
  Voči tomuto uzneseniu som sa nemohol odvolať pretože mi nebolo umožnené požiadať o pridelení verejného obhajcu!!
  Nepochopia to Mgr. Patkolóová, vysokoškolsky vzdelaná v odbore PRÁVO??
  Právo na obhajobu – právo obvineného vedieť z čoho je obvinený predstavuje aj právo na preštudovanie vyšetrovacieho spisu po tom , čo bolo vyšetrovanie skončené. Čo sa však nestalo!!


  Pretože mi odmietlo právnu pomoc Centrum právnej pomoci v Košiciach, obrátil som sa s dôverou na Generálneho prokurátora JUDr. Žilinku s touto žiadosťou :

  Vážený JUDr. Žilinka
  Žiadam Vás aby ste využil svoje právo, ktoré Vám umožňuje ustanovenie § 243e), Zákona 99/1963 Zb.

  (1) Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon ( § 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie.

  Bol som neprávom odsúdený pre prečin, ktorý som nespáchal, bolo mi odopreté právo na spravodlivý súdny proces, na ktorom by som svoju vinu preukázal horeuvedenými dôkazmi.

  6
  Žiadam Vás Vážený JUDr. Žilinka aby sa zrušilo Trestné rozhodnutie sudcu Okresného súdu Košice II JUDr. Jána Lokšu č. 6T/67/2020-297 zo dňa 30.10.2019 a začalo sa nové a spravodlivé konania v tejto veci.

  Dňa 07.02.2021 som poslal JUDr. Žilinkovi GPSR, trestné oznámenie v tomto znení :


  Vec
  Podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) T r. poriadku vo veci dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 s p. zn. KRPZ-KE-KD 12.26/2019-P, týmto podávam T r. oznámenie pre porušenie § 326 ods. 1 písm. a), ods.2 písm. c.), ods.3 písm. c), § 399 oda.1 ), § 344 ods.2 písm. a) písm. b), písm. c), písm. d) T r. zákona, porušenie § 2 ods.10) T r. poriadku, porušenie § 5 písm. a), písm. d) zákona o prokuratúre č.153/2001 Z. z,.
  Porušenie § 9 ods.1 zákona 514/2003 Z.z.
  Boli porušené moje práva dané ÚS SR podľa čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) postupom prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Igorom Tokárom na tom základe, že ako dozorný prokurátor vo veci č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 hrubo porušil ustanovenie § 230 ods. 2 písm. d) Tr. poriadku.

  Miesto toho aby JUDrlantka Adriána Zacharová, prokurátorka GP SR
  dodržiavala ustanovenie § 2 ods. 5 Tr. poriadku:

  7
  Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.

  poslala mojej osobe ,, UPOVEDOMENIE“ č. IV/4 Pz 39/21/1000-5 zo dňa 04.03.2021, v ktorom ma upovedomuje, že môj podnet,, Tr. oznámenie“ preposiela ministrovi spravodlivosti SR.
  Týmto vychytralým JUDrlantským konaním sa zbavila povinnosti, ktorú jej ukladá Tr. poriadok § 2 ods.5!!!!!!

  Ďalej Mgr. Patkolóová v svojej arogancii moci, klientelizme a napomáhaniu zločincovi JUDr. Tokárovi pokračuje citujem:

  Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné vykonať prieskum Vami namietanej trestnej veci.
  Trestný poriadok totiž podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku.

  Týmto úkonom, a teda nepodaním odporu proti trestnému rozkazu, ste vylúčili možnosť vecného prieskumu veci na dovolacom súde. Oprávnenie dovolania Vám tak neprináleží, pričom podľa § 369 ods. 1 tr. por. Učinného od 01.09.2011 nie ste ani oprávnený dať podnet na dovolanie ministerke spravodlivosti SR.-

  V zmysle vyššie uvedeného bol Váš podnet odložený????????
  Tuje treba skloniť hlavu pred arogantnou, klietelizmom nakazenou a arbirtárnou Mudrlantkou Lúciou Pakolóovou ako aroganciou moci ľahko lámaním zákona POZAMETALA MOJE TR. OZNÁMENIE NA JUDr. TOKÁRA POD KOBEREC!!!!
  8
  JUDr. FICO NE SVOJEJ TLAČOVKE LEN POTVRDIL MOJE TU NAPÍSANÉ SLOVÁ!!!!!

  Takže p. Mudrlantka Patkolóová si ani vzďálene nepamätá, že som nebol policajtom ani JUDr. Tokárom poučený, že mám právo na obhajcu???!!!

  Že Mudrlantke Patkolóovej nebolo čudné, že som sa nemohol brániť ani vyjadriť pred riadnym súdom??!!

  Že Mudrlantka Patkolóová si dovolila moje Tr. oznámenie odložiť a nepreposlať ho naspäť na GPSR k prešetreniu môjho Tr. oznámenia na JUDr. Tokára??!!
  Že Mudrlantka Patkolóová ma vedome VO SVOJOM LISTE zo dňa 04.05.2021 uvádza do omylu a robí z mojej osoby hlupáka ?  Žiadam aby Mgr. Lucia Patkolóová niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenia zákonov SR.
  Žiadam aby Mgr. Patkolóová okamžite zaslala moje tr. oznámenie zo dňa 07.02.2021 na JUDr. Tokára na GPSR k riadnemu vyšetreniu mojej veci a v prípade, že tr. oznámenie na GPSR nepošle, žiadam aby okamžite toto Tr. oznámenie poslala na moju domovú adresu, nakoľko je to môj súkromný majetok!!

  Skorumpovaná klientelizmom Mgr. Lucia Patkolóová zapríčiňuje preťahy v konaní a snaží sa vehementne mariť spravodlivosť!!
  S pozdravom

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Ad.: One time demisia, next time späťvzatie

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri