Niekoľko slov k súdnej rade

Súdna rada v čase, keď ešte nemusela rokovať na diaľku. Foto - TASR| dennikn.sk | Tomáš Hubinák | 10. júna 2021 | 

Súdna rada v čase, keď ešte nemusela rokovať na diaľku. Foto – TASR

Jediné, čo súdna rada momentálne zachraňuje, je vlastná reputácia.

Autor je poradca ministersky spravodlivosti pre ústavné právo a bývalý poradca Ústavného súdu
Názory autora sa nemusia zhodovať s názorom ministerky a ministerstva spravodlivosti

Je osviežujúce, ak účastníkom diskurzu osobnostná výbava dovoľuje zareagovať na (avizovanú) kritiku kultivovane a konštruktívne. V našich končinách ešte vždy trpíme diskutérov, ktorí predvádzajú argumentáciu ad hominem s osobitým štýlom poúčania o tom, čo by iní mali a nemali a ako vážne sa mýlia, hoc žiaden názor nevyslovili.

Navzdory odporúčaniam si dovoľujeme ponúknuť čitateľovi ohlásený komentár.

Ako súdna rada zachraňuje

Súdna rada slovami jej predsedu a podpredsedu pri kreovaní Najvyššieho správneho súdu (NSS) „zachránila projekt vlajkovej lode celej reformy súdnictva“.

Uveďme na pravú mieru, že jediné, čo súdna rada momentálne zachraňuje, je vlastná reputácia. Dôkaz – utorkové zrušenie vlastného minulotýždňového rozhodnutia o nezaradení uchádzačov spĺňajúcich zákonné požiadavky do výberového konania. Niet totiž zákonného dôvodu na „nezaradenie“ tých, ktorí splnili zákonné podmienky do výberového konania.

Podľa predstaviteľov súdnej rady tá pri výbere kandidátov na voľné miesta sudcov NSS „namiesto jedného výberového konania zorganizovala tri kolá toho istého výberového konania“.

„Kolá“ poznáme pri vozoch. Namiesto lingvistických pokusov by si niektorí členovia súdnej rady mohli prečítať zákon (najlepšie s porozumením).

Zákon o sudcoch a prísediacich v § 151zf ods. 5 snáď dostatočne zrozumiteľne uvádza, že „prvé výberové konanie podľa odseku 2 vyhlási predseda súdnej rady tak, aby sa uskutočnilo do 31. marca 2021.“ O „kolách“ sa v norme nedočítate.

Ústava ani zákony explicitne nepočítajú s tým, že si súdna rada nesplní riadne svoju povinnosť už v prvom výberovom konaní.

Priestor na vyhlásenie nového, t. j. druhého alebo tretieho výberového konania, pri troche snahy porozumieť účelu normy poskytuje § 151zf ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého „voľné miesta sudcov podľa odseku 1 sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania, ktoré do 31. júla 2021 uskutočňuje súdna rada“.

Pokiaľ sa nepodarilo v prvom výberovom konaní vybrať dostatočný počet úspešných uchádzačov a neuplynul 31. júl 2021, predseda súdnej rady je oprávnený vyhlásiť a tá vykonať do 31. júla 2021 nové (druhé, tretie) výberové konanie a nie „kolá“ v prvom výberovom konaní.

Iste, mnoho zákonov pozná opakovanú voľbu/výber v rámci tohto istého výberového konania/voľby (spravidla na tom istom zasadnutí), ak pri prvom hlasovaní nebol zvolený/vybratý požadovaný počet kandidátov. Takúto opakovanú voľbu musí zákon pripúšťať.

Ak opakovaná voľba/výber nie sú úspešné, nasleduje zväčša povinnosť vyhlásiť novú voľbu/výberové konanie, kam sa môžu hlásiť neúspešní z prvej voľby/výberového konania.

Takýto postup zákon pri výberovom konaní na sudcov NSS nepozná.

V prípade, že v súdnej rade prevažoval výklad, že táto bola oprávnená vykonať len jedno výberové konanie, platia slová členky súdnej rady Marcely Kosovej, podľa ktorej súdna rada mala o uchádzačoch hlasovať na záver a v prípade nedosiahnutia požadovaného počtu úspešných uchádzačov prenechať nové výberové konanie od augusta na predsedu NSS.

Súdna rada tvrdením, že uskutočnila alebo uskutoční tri kolá v tom istom výberovom konaní, samu seba usvedčuje z porušenia čl. 2 ods. 2 ústavy, keďže koná tak, ako jej to zákon neumožňuje.

Výberové konanie vs. voľba

„Kontrolní otázka“: Ak vo výberovom konaní o úspechu uchádzača o kandidatúru na sudcovskú funkciu nerozhoduje poradie určené na základe získaného počtu bodov, ale rozhoduje dostatočný počet získaných hlasov od členov výberovej komisie, potom členovia hlasujúci spôsobom „za/proti/zdržal sa“ kandidátov vyberajú alebo volia?

Páni Mazák a Kolek správne čítajú v zákone, že súdna rada uskutočňuje výberové konanie na obsadenie voľných miest sudcov NSS, nie voľbu.

Podstata však nie je v terminológii.

Ustanovenie § 151zf v ods. 4 zákona uvádza, že verejné vypočutie uchádzačov sa uskutočňuje podľa pravidiel verejného vypočutia kandidátov na sudcu Ústavného súdu, pričom ustanovenia zákona o súdnej rade o organizovaní a priebehu zasadnutí súdnej rady vrátane zverejňovania ich výsledkov nie sú dotknuté (konkrétne § 6 a § 7).

Zákon o súdnej rade v týchto ustanoveniach výslovne uvádza, že súdna rada rozhoduje vždy uznesením. Na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Súdna rada neurčuje poradie uchádzačov, neprideľuje body na základe tabuliek, nevyraďuje postupne uchádzačov, ktorí nedosiahli právnym predpisom stanovený počet bodov.

Pri uchádzačoch o zvolenie za kandidáta na sudcu NSS členovia súdnej rady hlasujú (za/proti/zdržiava sa hlasovania) o tom, či konkrétny uchádzač uspel vo verejnom vypočutí.

Pri takomto hlasovaní je silne zastúpený a prítomný subjektívny vôľový prvok a presvedčenie hlasujúcich. Pri prítomnosti takéhoto vôľového prvku je zrejmé, že kritériom hlasovania „za/proti/zdržiavam sa“ je okrem splnenia formálnych podmienok zo strany uchádzačov aj prvok vnútorného presvedčenia člena súdnej rady o ich vhodnosti.

Je logické a legitímne, že uchádzač, ktorý na prvýkrát nepresvedčil, môže presvedčiť v novej voľbe (príklad sudcu Ústavného súdu Šorla, ktorý uspel až v šiestej voľbe v Národnej rade).

Aj preto opätovné uchádzanie sa neúspešných uchádzačov z prvej voľby/výberového konania mnohé zákony v prípadne novej voľby výslovne umožňujú.

Zákonodarca toto pravidlo uplatňuje v zásade pri všetkých typoch volieb/výberových konaní, kde je na konci dňa rozhodujúce nielen splnenie formálnych kritérií, ale vôľový prvok na strane voliteľa (napr. pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu, pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora, pri voľbe kandidáta na verejného ochrancu práv, pri voľbe kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie a pod.).

Či hlasovanie členov súdnej rady o úspechu uchádzačov na obsadenie voľných miest sudcov NSS nazvete voľba alebo výber, podstatu to nemení.

Apropo, aj pri výberovom konaní (!) (i my si dovoľujeme jeden výkričník) na obsadenie voľných miest sudcov všeobecných súdov sa uchádzač, ktorý neuspel vo výberovom konaní, smie prihlásiť do nového výberového konania na to isté voľné miesto sudcu, hoc na prvý pokus neuspel (napr. na voľné miesto sudcu pre trestnoprávne kolégium na krajskom súde).

Kto koho zachraňuje

Ešte stále sme právny štát a pre každého platí, že môže konať, čo nie je zákonom zakázané (čl. 2 ods. 3 ústavy).

Podmienky, za ktorých sa osoba môže prihlásiť do výberového konania, našťastie určuje zákon, nie súdna rada.

Právne predpisy regulujúce výberové konanie na sudcov NSS nevylučujú možnosť uchádzačov neúspešných z prvého výberového konania sa do novo vyhláseného výberového konania opätovne prihlásiť, pokiaľ splnia formálne podmienky.

Uchádzači spĺňajúci formálne kritériá sa môžu prihlásiť do nového výberového konania (nazývané súdnou radou „kolá“ prvého výberového konania), ak v prvom výberovom konaní neuspeli „len“ z dôvodu, že nedostali od členov súdnej rady potrebný počet hlasov pri hlasovaní po verejnom vypočutí.

Pokiaľ opätovne sa hlásiacich uchádzačov súdna rada rozhodnutím nezaradila do nového výberového konania (nazvaného predsedom súdnej rady „tretie kolo“) a neumožní im opätovne sa výberového konania zúčastniť, je dôvodné sa domnievať, že poruší ich právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 ústavy.

Do 31. júla 2021 má súdna rada čas vyšperkovať záchranu vlastnej reputácie a toto uznesenie zrušiť.

Ale možno sme len „vážne sa mýliaci“ autori…

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (ľuboš Capcara)

  Ľuboš Capcara Ždiarska 23 040 12 Košice
  13.05.2021
  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti.
  Župné nám.13
  813 11 Bratislava  Vážená p. Kolíková

  Keďže Vás vláda SR podržala a umožnila Vám pokračovať vo svojich reformách, mali by ste sa zbaviť pracovníkov ako je Mgr. Lucia Patkolóová, ktorá kopíruje s presnosťou JUDr. Jankovskú, ktorá je momentálne vo väzbe. Posúďte ako sa táto riaditeľka TS MS SR postavila k trestnej činnosti prokurátora Košickej prokuratúry JUDr. Tokára.


  SŤAŽNOSŤ

  na klientelický, vychytralý a nezákonný postup Lucie Potkolóovej, riaditeľka odboru trestného súdnictva listom č. 18938/2021/61/327 z 04.05.2021 v jedinečnom súbehu podávam trestné oznámenie na jej osobu pre porušenie § 326 ods. ods.3 písm. c), § 339 ods. 1), § 344 ods.2 písm. b), písm. e), § 375 ods.1 písm. a), písm. b) Tr. zákona.


  Odôvodnenie

  Mgr. Patkolóová si zrejme moje trestné oznámenie prečítala len latentne a bez záujmu o spravodlivé riešenie môjho prípadu!!

  Táto riaditeľka trestného súdnictva si mi dovolila vo svojom klientelizmom nakazenom liste napísať, citujem :

  Za účelom preskúmania veci bol zo strany MSSR kontaktovaný Okresný súd Košice II.


  Z vykonaného dokazovania vyplýva, že ste proti trestnému rozkazu Okresného súdu Košice II sp. zn. 6T/67/2020 zo dňa 30.10.2020
  2
  NEVYUŽILI VAŠE ZÁKONNÉ PRÁVO PODAŤ RIADNY OPRAVNÝ PROSTRIEDOK- ODPOR. TRESTNÝ ROZKAZ SA TAK STAL PRÁVOPLATNÝM DŇA 01.12.2020.

  Táto riaditeľka trestného súdnictva Mgr.Patkolóová si vôbec prečítala celé tr. podanie a hlavne túto pasáž v tr. oznámení na JUDr. Tokára zo dňa 07.02.2021?!


  V tomto tr. oznámení som okrem iného uviedol:

  Pretože mi nebolo umožnené požiadať o verejného obhajcu ako obvinenému, nevedel som sa právne správne brániť voči rozhodnutiam policajta Rozmana a prokurátora JUDr. Tokára.
  Nevedel som posúdiť správnosť rozhodnutí, ktoré vyprodukoval policajt Rozman a prokurátor JUDr. Tokár.
  Nevedel som sa právne správne odvolať voči Trestnému rozkazu č. 6T/67/2020-297 zo dňa 30.10.2020.
  3
  Nevedel som sa právne správne brániť voči OBŽALOBE č. 1 Pv 135/19/8803-55 zo dňa 08.10.2020!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Praktiky Mgr. Patkolóovej mi pripominajú praktiky JUDr. Jankovskej, toho času vo väzbe!!!!

  Preto ako občan neznalý zákona, ktorý nebol vyšetrujúcim policajtom ani dozorovým prokurátorom JUDr. Tokárom poučený, že
  legislatívna úprava zásady práva na obhajobu uvedená v úst. § 2 ods. 9 Tr. poriadku vyjadruje, že každý, proti komu je vedené tr. stíhanie má právo na obhajobu.
  Z judikatúry ÚS SR tiež vyplýva, že právo na právnu pomoc podľa čl. 47 ods.2 ústavy je podľa okolností konkrétneho prípadu potrebne vykladať v spojení s čl. 50 ods.3 ústavy, pričom rozsah a intenzita ústavou zaručeného práva na obhajobu sa mení v okamžiku právneho postavenia oprávnenej osoby zo zadržaného na obvineného.
  Podľa článku 50 ods.3 Ústavy SR, obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.

  Podrobnejšiu úpravu práva obvineného na obhajobu zakotvuje úst. § 34 Tr. poriadku, ktoré JUDr. Tokár zrejme neovláda alebo ovládať nechcel!!
  Právo na obhajobu znamená, že ten proti komu sa vedie trestné konanie, musí byť v každom štádiu konania poučený o právach, umožňujúcich mu plné uplatnenie obhajoby a o tom, že si môže zvoliť obhajcu!
  4
  Všetky orgány činné v trestnom konaní sú povinné umožniť mu uplatniť jeho práva.
  Toto právo sa vzťahuje na celé trestné konanie a zahrňuje najmä :
  1) právo obvineného vedieť z čoho je obvinený ( § 34, § 206)


  2) právo osobnej obhajoby (§34), ktoré môže obvinený realizovať buď aktívnym spôsobom alebo pasívnym spôsobom vo forme využitia práva odoprieť výpoveď.
  3) povinnosť orgánov činných v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňovať všetky okolnosti svedčiace proti obvinenému a okolnosti svedčiace v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávať dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivo rozhodnúť (§2 ods.10) Tr. poriadku.
  4) povinnosť orgánov v trestnom konaní a súdu poučiť obvineného o práve na obhajobu a poskytnúť mu plnú možnosť na jeho uplatnenie (§34 ods. 4)
  5) právo zvoliť si obhajcu a vykonávať právo na obhajobu cestou svojho obhajcu ( § 34, § 36 a ďalšie)
  6) právo na povinnú obhajobu ) §37, § 38), resp. právo na ustanovenie obhajcu v prípade, že obvinený nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby (§40 ods.2) Tr. poriadok.
  Boli mi hrubo odňaté tieto právo na obhajobu policajtom Rozmanom a prokurátorom JUDr. Tokárom!!
  Navyše dotknutá úprava zakotvuje povinnosť policajta uznesenie o vznesení obvinenia ( a rovnako aj uznesenie, ktorým bolo jednak začaté trestné stíhanie súčasne vznesené obvinenie (§206 ods.2 t r. poriadku) ihneď oznámiť obvinenému a v prípade, že bolo uznesenie oznámené jeho vyhlásením, povinnosť policajta bez meškania vydať obvinenému okamžite rovnopis tohto znenia.
  Toto Uznesenie č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 zo dňa 24.07.2019 mi bolo doručené 30.07.2019.
  5
  Voči tomuto uzneseniu som sa nemohol odvolať pretože mi nebolo umožnené požiadať o pridelení verejného obhajcu!!
  Nepochopia to Mgr. Patkolóová, vysokoškolsky vzdelaná v odbore PRÁVO??
  Právo na obhajobu – právo obvineného vedieť z čoho je obvinený predstavuje aj právo na preštudovanie vyšetrovacieho spisu po tom , čo bolo vyšetrovanie skončené. Čo sa však nestalo!!


  Pretože mi odmietlo právnu pomoc Centrum právnej pomoci v Košiciach, obrátil som sa s dôverou na Generálneho prokurátora JUDr. Žilinku s touto žiadosťou :

  Vážený JUDr. Žilinka
  Žiadam Vás aby ste využil svoje právo, ktoré Vám umožňuje ustanovenie § 243e), Zákona 99/1963 Zb.

  (1) Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon ( § 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie.

  Bol som neprávom odsúdený pre prečin, ktorý som nespáchal, bolo mi odopreté právo na spravodlivý súdny proces, na ktorom by som svoju vinu preukázal horeuvedenými dôkazmi.

  6
  Žiadam Vás Vážený JUDr. Žilinka aby sa zrušilo Trestné rozhodnutie sudcu Okresného súdu Košice II JUDr. Jána Lokšu č. 6T/67/2020-297 zo dňa 30.10.2019 a začalo sa nové a spravodlivé konania v tejto veci.

  Dňa 07.02.2021 som poslal JUDr. Žilinkovi GPSR, trestné oznámenie v tomto znení :


  Vec
  Podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) T r. poriadku vo veci dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 s p. zn. KRPZ-KE-KD 12.26/2019-P, týmto podávam T r. oznámenie pre porušenie § 326 ods. 1 písm. a), ods.2 písm. c.), ods.3 písm. c), § 399 oda.1 ), § 344 ods.2 písm. a) písm. b), písm. c), písm. d) T r. zákona, porušenie § 2 ods.10) T r. poriadku, porušenie § 5 písm. a), písm. d) zákona o prokuratúre č.153/2001 Z. z,.
  Porušenie § 9 ods.1 zákona 514/2003 Z.z.
  Boli porušené moje práva dané ÚS SR podľa čl. 1 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol“) postupom prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II JUDr. Igorom Tokárom na tom základe, že ako dozorný prokurátor vo veci č. ČVS : ORP-20/DI-KE-2019 dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 hrubo porušil ustanovenie § 230 ods. 2 písm. d) Tr. poriadku.

  Miesto toho aby JUDrlantka Adriána Zacharová, prokurátorka GP SR
  dodržiavala ustanovenie § 2 ods. 5 Tr. poriadku:

  7
  Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.

  poslala mojej osobe ,, UPOVEDOMENIE“ č. IV/4 Pz 39/21/1000-5 zo dňa 04.03.2021, v ktorom ma upovedomuje, že môj podnet,, Tr. oznámenie“ preposiela ministrovi spravodlivosti SR.
  Týmto vychytralým JUDrlantským konaním sa zbavila povinnosti, ktorú jej ukladá Tr. poriadok § 2 ods.5!!!!!!

  Ďalej Mgr. Patkolóová v svojej arogancii moci, klientelizme a napomáhaniu zločincovi JUDr. Tokárovi pokračuje citujem:

  Vzhľadom na túto skutočnosť nie je možné vykonať prieskum Vami namietanej trestnej veci.
  Trestný poriadok totiž podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku.

  Týmto úkonom, a teda nepodaním odporu proti trestnému rozkazu, ste vylúčili možnosť vecného prieskumu veci na dovolacom súde. Oprávnenie dovolania Vám tak neprináleží, pričom podľa § 369 ods. 1 tr. por. Učinného od 01.09.2011 nie ste ani oprávnený dať podnet na dovolanie ministerke spravodlivosti SR.-

  V zmysle vyššie uvedeného bol Váš podnet odložený????????
  Tuje treba skloniť hlavu pred arogantnou, klietelizmom nakazenou a arbirtárnou Mudrlantkou Lúciou Pakolóovou ako aroganciou moci ľahko lámaním zákona POZAMETALA MOJE TR. OZNÁMENIE NA JUDr. TOKÁRA POD KOBEREC!!!!
  8
  JUDr. FICO NE SVOJEJ TLAČOVKE LEN POTVRDIL MOJE TU NAPÍSANÉ SLOVÁ!!!!!

  Takže p. Mudrlantka Patkolóová si ani vzďálene nepamätá, že som nebol policajtom ani JUDr. Tokárom poučený, že mám právo na obhajcu???!!!

  Že Mudrlantke Patkolóovej nebolo čudné, že som sa nemohol brániť ani vyjadriť pred riadnym súdom??!!

  Že Mudrlantka Patkolóová si dovolila moje Tr. oznámenie odložiť a nepreposlať ho naspäť na GPSR k prešetreniu môjho Tr. oznámenia na JUDr. Tokára??!!
  Že Mudrlantka Patkolóová ma vedome VO SVOJOM LISTE zo dňa 04.05.2021 uvádza do omylu a robí z mojej osoby hlupáka ?  Žiadam aby Mgr. Lucia Patkolóová niesla trestnoprávnu zodpovednosť pre horeuvedené porušenia zákonov SR.
  Žiadam aby Mgr. Patkolóová okamžite zaslala moje tr. oznámenie zo dňa 07.02.2021 na JUDr. Tokára na GPSR k riadnemu vyšetreniu mojej veci a v prípade, že tr. oznámenie na GPSR nepošle, žiadam aby okamžite toto Tr. oznámenie poslala na moju domovú adresu, nakoľko je to môj súkromný majetok!!

  Skorumpovaná klientelizmom Mgr. Lucia Patkolóová zapríčiňuje preťahy v konaní a snaží sa vehementne mariť spravodlivosť!!
  S pozdravom

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Niekoľko slov k súdnej rade

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri