Mária Laufová:Sudcovia - otvorená spoločnosť

Vyjadrovať sa k veciam verejným, poctivo, čestne a otvorene v snahe nájsť pravdu a spravodlivosť pre spoločnosť je právom aj povinnosťou aj sudcu ako súčasti spoločnosti.

,,V komunistickom režime chýbala potreba myslieť kriticky o práve, o problémoch jeho interpretácie, o sudcovskej funkcii, sudcovskej nezávislosti. Právnikom naopak postačovalo opakovanie niekoľko nič  nehovaracich marx-leninských frází. Právo k svojmu rozvoju potrebuje sebaurčenie, egoizmus, konflikt, súťaž, voľbu, vyjednávanie a univerzálnu užitočnosť peňazí.“ hovorí Inga Markovits.“ Nie je preto nijak prekvapujúce, že právo si v socializme nikdy nemohlo získať skutočnú autoritu.“/ Komunistické právo v Československu“, časť Socialistická justícia ,strana 842/.


Zlou správou pre súdnictvo v ostatných dňoch je vyhlásenie ministerky spravodlivosti, že  Dubovcová  vymenila talár  za politiku a preto si myslí, že by mala byť disciplinárne stíhaná./Dubovcová stále talár má, a pevne verím, že bude mať, ale vymenila ho za politiku práve ministerka./

Dobrou správou je, že zo 67 súdov na Slovensku ,,antichartu“ podporilo len 12.

Inak v reakciách na prejavené názory skupiny sudcov na stav v súdnictve prehrmela búrka primitívnej animozity .Rétorika a obsahová náplň reakcií   veľmi pripomína časy spred novembra 1989. Aj v časoch nedávno minulých, aj v súčasnoti je len na nás, ako sa k problémom  postavíme/nepostavíme/. Priamo, čestne ,odborne, vecne, prístupní otvorenému dialógu, bez strachu -z pozície sudcu, ktorého životným poslaním je prinášať spoločnosti spravodlivosť. Nielen prostredníctvom výkonu funkcie sudcu, ale aj zásadnými životnými postojmi k dianiu v spoločnosti, v justícii.

Ust.§ 30 odst.11 zákona  č. 385/2000 Z.z o sudcoch a prísediacich zakotvuje povinnosť sudcu zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru vo veciach prejednávaných súdmi. Cit. ustanovenie zákona taxatívne vymedzuje, kedy sudca nesmie vyjadriť svoj názor verejne. Pokiaľ teda sudca vysloví verejne  svoj názor k veciam, udalostiam, problémom, dianiu v spoločnosti, v súdnictve /okrem vecí tvoriacich predmet súdnych konaní/, je to prejav jeho osobnej statočnosti a realizácia jeho občianskeho práva  na slobodu prejavu, slobodu slova. S jeho vysloveným názorom v slobodnej / v danom prípade/ odbornej spoločnosti sa prirodzene  diskutuje; kultivovane, lebo prirodzeným znakmi slobodnej diskusie je snaha diskutujúcich vystihnúť problém, jeho príčiny a hľadanie a nachádzanie obojstranne prijateľného riešenia. Hĺbka a vážnosť problému nastoleného k diskusii závisí od miery citlivosti toho, kto s názorom  na udalosti, ktoré ho vyprovokujú k verejnému  prejavu názoru, prichádza.

Skupina sudcov verejne prejavila svoje názory na problémy v justícii. Oslovila  popredných predstaviteľov štátnej moci a sudcov. Nastolené problémy  a ich reprezentanti sa  však namiesto očakávanej  naznačenej verejnej diskusie stali predmetom útokov  zo strany  predstaviteľov štátnej moci a akoby odzneli do ticha a  prázdna na strane ostatnej sudcovskej  komunity.

V kontexte naznačených udalostí sa vyskytol aj názor, že sudcovia sú uzavretá spoločnosť, do ktorej je potrebné  najmä za účelom kontroly pripustiť občiansku verejnosť. Teda okrem rigoróznej kontroly práce sudcov, ich rozhodovacej činnosti cestou vyšších stupňov súdov pripustiť laický prvok, akúsi inú zložku spoločnosti, účastníkov konania.....Časť sudcov (štyridsiatnici až šesťdesiatnici) nepochybne prešla svoj profesijný život  prinajmenej jedným totalitným režimom. Je tu aj generácia sudcov ,,nových“, možno poznačených totalitnými vplyvmi najneskôr v školách, vo vzdelávacích procesoch. Ak sa tí prví boria so sebereflexiou, tí druhí majú nedostatok vedomostí v historických súvislostiach, čo má nepochybne vplyv na ich vnímanie  nastolených problémov a ich  osobnú angažovanosť ako sudcu, ale aj občana v spoločnosti.

Ale sudcovia ako takí sú súčasťou spoločnosti. Spoločnosti,  ktorá  v každodennom živote prežíva v prostredí daných  právnych noriem, všeobecne uznávaných pravidiel a vnímania toho, čo je spravodlivé pre spoločnosť, pre jednotlivca. Úroveň spoločnosti v tomto ponímaní charakterizuje spoločnosť ako takú, sudcov nevynímajúc. Ktorá ,,časť“ spoločnosti by mala mať morálnejšie právo vstupovať do jednej zo zložiek moci v spoločnosti, v danom prípade súdnej? Kto v spoločnosti je nositeľom absolútnej spravodlivosti, morálky a cti, aby mohol kontrolovať súdnu moc /lebo kontrola disponovanie takýmito  vlastnosťami kontrolujúceho prezumuje/? Domnievam sa, že toto nie je dobrá a správna cesta . Cestou smerom  k riešeniu problémov justícii  sú sudcovia samotní. Cestou poctivých diskusií,  využitím daného právneho stavu v justícii /nájsť  správny pomer a potrebnú väčšinu  v procese možného odvolania volených členov Súdnej rady SR.../, legislatívnych návrhov, hľadaní   pravdy, poznávaní historických súvislosti, sebareflexie. Isteže ani touto snahou sa nedospeje k ideálnemu stavu, čo nie je ani prirodzené pre spoločnosť akéhokoľvek zoskupenia, a teda  ani pre sudcov. Ale ak sa pre dobrú vec  získa väčšina, skutočné zlo prestane mať takú silu a vytesní sa samo. Bude prehliadnuteľné. Keby sme neverili, že sudcovia nemajú takýto potenciál, ako a kto by sa potom mal usilovať  o  spravodlivosť?


JUDr.Mária Laufová

prerušený výkon funkcie sudcu v súvislosti s odchodom do dôchodku

Dňa 19.10.2009

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Ak by si každý sudca uvedomil svoju zodpovednosť za veci verejné a nedal sa pomýliť totalitným výkladom svojej funkcie, urobil by nesmierne veľa v tejto dobe. Pre spoločnosť, justíciu, seba a rodinu. Ochránil by výkon svojej funkcie pred jej zneužitím a dokázal svoju nezávislosť. Na to netreba žiaden laický prvok, ktorý nemôže nahradiť dodržanie sudcovského sľubu. Ale zobudiť svoje svedomie a konať v súlade so záko nom, ktorý sudcovi priznal výsadné postavenie,práva a tým aj veľkú zodpovednosť. Jednoducho byť ponovembrovým sudcom, nie nemým odsúhlasovačom praktík uplynulých totalitných režimov. Je toto v krajine, ktorá má demokratickú ústavu a patrí do EU tak veľmi ťažké?

  • Hosť

    sudcovia a spolocnost

Powered by Komento