Vládny návrh zmien zákonov týkajúcich sa súdnictva

            Na portáli Vlády SR sa nachádzajú návrhy zákonov súvisiace so zámerom vlády o zmenu Ústavy SR vo vzťahu k súdnictvu. Samotný návrh novely ústavy sa tu nenachádza. Do pripomienkového konania sa tak mimo riadneho legislatívneho procesu dostávajú zákony vykonávajúce zmenu Ústavy, ktorá ešte nebola ani formálne navrhnutá.

 Bližšie si prečítajte pod: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=23299

Návrh legislatívnych zmien pre činnosť Súdnej rady SR 2013

K činnosti Súdnej rady SR navrhuje ZOJ nasledovné zmeny:

 

a)     Určiť zákonnú lehotu na rozhodnutie v personálnych otázkach a povinnosť odôvodniť takéto rozhodnutia

 

Dnešná právna úprava dáva Súdnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) pomerne široké spektrum personálnych právomocí :

-          predkladať prezidentovi návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,

-          rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,

-          predkladať prezidentovi návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,

-          predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,

-          voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,

-          voliť podpredsedu súdnej rady,

-          voliť určený počet členov rady Justičnej akadémie,

-          voliť kandidátov do ňou (súdnou radou) vytváranej čiastkovej databázy celkovej databázy členov výberových komisií na obsadenie voľných miest sudcov a na obsadenie funkcií predsedov súdov.

Legislatívny podnet k rekodifikácii civilného procesného práva

(K zámeru zachovania správneho súdnictva  ako súčasti  systému všeobecných súdov)

        Dňa 20.2.2013  Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej stránke Legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného. Podľa zámeru by mali vzniknúť tri samostatné poriadky:

 Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Združenie ZOJ oceňuje  zámer MS SR vytvoriť  samostatný Civilný sporový poriadok a  Civilný mimosporový poriadok.

 Predložený materiál týkajúci sa východísk  pre vznik Správneho súdneho poriadku považujeme ako  podnetný, podrobne  prepracovaný najmä z pohľadu jeho  uceleného    historického  prehľadu  vývoja správneho súdnictva.

Podľa  ZOJ práve z historického  prehľadu vyplýva nezvrátiteľný záver, že v doterajšom legislatívnom vývoji bol jednoznačne a neprehliadnuteľným spôsobom uprednostňovaný variant samostatného správneho súdnictva. 

Predloženému  materiálu z tohto dôvodu možno vyčítať, že myšlienku  zavedenia samostaného správneho súdnictva si neosvojil. Naopak predkladateľ materiálu svoje závery  o potrebe zachovania správneho súdnictva  ako súčasti  systému všeobecných súdov odôvodňuje argumentom, že  existujúci systém sa osvedčil a tento  dôslednejšie zaručuje nezávislosť  rozhodovania súdov.

S takýmto záverom  nemôžeme súhlasiť.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v kauze Pezinská skládka

Verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Na ochranu obchodného tajomstva sa nemožno odvolávať s cieľom odmietnuť takýto prístup.

Súdny dvor v rozsudku najprv pripomína, že vnútroštátne procesné pravidlo nemôže spochybniť možnosť vnútroštátnych súdov obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, keď majú pochybnosti týkajúce sa výkladu práva Únie. Vnútroštátny súd teda má vždy takúto možnosť – aj keď ho vnútroštátne pravidlo zaväzuje riadiť sa právnym názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky – a nesmie prihliadnuť na posúdenie vyjadrené týmto ústavným súdom, ak sa zdá byť v rozpore s právom Únie. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako najvyšší súd je dokonca povinný obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Legislatíva

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri