Vládny návrh zmien zákonov týkajúcich sa súdnictva

            Na portáli Vlády SR sa nachádzajú návrhy zákonov súvisiace so zámerom vlády o zmenu Ústavy SR vo vzťahu k súdnictvu. Samotný návrh novely ústavy sa tu nenachádza. Do pripomienkového konania sa tak mimo riadneho legislatívneho procesu dostávajú zákony vykonávajúce zmenu Ústavy, ktorá ešte nebola ani formálne navrhnutá.

 Bližšie si prečítajte pod: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=23299

(Návrh)

 

Zákon

 

z ... 2014,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/20011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a  dopĺňa takto:

 

1. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) je bezúhonný,“.

 

2. V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,“.

 

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

 

3. V § 5 ods. 4 sa slová „písm. c) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.

 

4. § 5 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“) sú morálny štandard a integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie.

(7) Súdna rada pri rozhodovaní o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti vychádza z komplexného posúdenia uchádzača o funkciu sudcu, ako aj z podkladov Národného bezpečnostného úradu,4c) ktorými sa zisťuje či sudca4d) alebo uchádzač o funkciu sudcu4e)

a) nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej situácie,

b) nie je preukázateľne závislý od konzumácie alkoholických nápojov alebo od iných návykových látok,

c) neprijal alebo neprijíma neoprávnené platby, dary alebo iné výhody alebo zneužíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených požitkov,

d) nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo ochotný preukázať,

e) nemal alebo nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, alebo

f) nesprával sa alebo nespráva sa korupčne.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 4c až 4e znejú:

4c) Čl. 141a ods. 9 a čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. .../2014 Z. z., § 69a a 69b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z. 

4d) Čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky.

4e) Čl. 141a ods. 5 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky v ústavného zákona č. .../2014 Z. z.“.

 

5. V § 18 ods. 3 druhá veta znie: „Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. a), predseda súdu oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. b), minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“.

 

6. V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu alebo ktorý podľa uznesenia súdnej rady nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti,4d) možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania, do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu alebo do právoplatnosti uznesenia súdnej rady, ktorým rozhodla, že sudca nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.4d)“.

 

7. V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) predsedu súdnej rady, ak súdna rada rozhodla, že sudca nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti.4d)“.

 

8. V § 22 ods. 6 sa za slovo „senátu“ vkladajú slová „alebo rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým vyhovel sťažnosti sudcu4d)“.

 

9. § 22a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú rovnako aj vtedy, ak ide o dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu podľa § 22 ods. 2 písm. c).“.

 

10. V § 23 ods. 1 sa za slová „verejnej moci“ vkladajú slová „vrátane funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“.

 

11. V § 24 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

 

12. V § 24 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“. 

 

13. V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) predsedom súdnej rady.“.

 

14. V § 28 ods. 2 sa slová „písm. b) až f) a odseku 2 a najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d), f), g) a odseku 2, najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) ak sa vo výberovom konaní umiestni ako prvý v poradí“.

 

15. V § 30 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu,“.

 

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

 

16. § 41 vrátane nadpisu znie:

 

㤠41

Miesto výkonu funkcie

 

(1) Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi, ktorý nie je disciplinárne stíhaný môže predseda súdu na základe jeho žiadosti povoliť v odôvodnených prípadoch, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom zásadami prijatými súdnou radou po dohode s ministrom. Ak predseda súdu žiadosti sudcu nevyhovie, musí zamietnutie žiadosti odôvodniť.

 

(2) Predseda súdu môže vykonávať kontrolu plnenia funkčných povinností sudcu  v domácom prostredí. Predseda súdu zruší povolenie podľa odseku 1 s uvedením dôvodu v prípade

a)      nedostatočného výkonu funkcie sudcu alebo pre porušenie sudcovských povinností, alebo

b)     právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu, ktorým uznal sudcu za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia.

 

(3) Pri posudzovaní žiadosti podľa odseku 1 a zrušení povolenia podľa odseku 2 písm. a) si predseda súdu môže vyžiadať stanovisko sudcovskej rady, ako aj stanovisko príslušných predsedov senátov a predsedov kolégií alebo grémií.“.

 

17. Doterajší text § 60 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Predseda súdu môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie sudcu pre chorobu alebo pre úraz požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného sudcu.“.

 

18. V § 62 písm. m) a § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.

 

19. Za § 69 sa vkladá § 69a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠69a

Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu

 

(1) Funkčný príplatok za výkon funkcie člena alebo predsedu disciplinárneho senátu patrí sudcovi, ktorý je

a)      členom disciplinárneho senátu v sume 44,26 eura mesačne,

b)     predsedom disciplinárneho senátu v sume 66,39 eura mesačne.

 

(2) Funkčný príplatok podľa odseku 1 nepatrí tomu členovi disciplinárneho senátu a predsedovi disciplinárneho senátu, ktorý je náhradníkom disciplinárneho senátu.“.

 

20. V § 77 ods. 1 písm. a) sa číslo „75“ nahrádza číslom „95“.

 

21. V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nedošlo v jeho prípade k prerozdeleniu jemu pridelených vecí z dôvodu dlhodobej šesť týždňov presahujúcej neprítomnosti.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) § 51 ods. 4 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z.“.

 

22. V § 104 sa na konci pripája táto veta: „Ak štát uhradí náhradu škody na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré sa týka rozhodovacej činnosti sudcu a ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky alebo Európsky súd pre ľudské práva vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd, a to aj v dôsledku konania alebo nekonania sudcu, a zavinenie sudcu bolo právoplatne zistené v disciplinárnom konaní, požaduje od sudcu regresnú náhradu alebo jej časť za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.

 

23. V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti po celý čas trvania funkcie sudcu.“.

 

24. V § 116 ods. 3 písm. d) sa slová „písm. a), c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d) a j)“.

 

25. V § 119b ods. 1 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane sudcu, ktorý má prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“.

 

26. V § 119b ods. 2 písm. a) sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d), f), g)“.

 

27. Nadpis nad § 119c sa vypúšťa.

 

28. § 119c a 119d vrátane nadpisov znejú:

 

㤠119c

Počet a zloženie disciplinárnych senátov

 

(1) Zloženie disciplinárnych senátov prvého stupňa a odvolacích disciplinárnych senátov určuje súdna rada každoročne rozvrhom práce disciplinárnych senátov. Predsedovia disciplinárnych senátov a členovia disciplinárnych senátov nezaradení rozvrhom práce do žiadneho disciplinárneho senátu sú náhradníkmi disciplinárnych senátov. 

 

(2) Súdna rada vytvára aspoň štyri disciplinárne senáty prvého stupňa a ich zloženie určuje tak, aby

a)      predseda disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),

b)     jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),

c)      jeden člen disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).

 

(3) Súdna rada vytvára aspoň dva odvolacie disciplinárne senáty a ich zloženie určuje tak, aby

a)      predseda odvolacieho disciplinárneho senátu bol vybratý z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. a),

b)     dvaja členovia odvolacieho disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. b),

c)      dvaja členovia odvolacieho disciplinárneho senátu boli vybratí z databázy podľa § 119a ods. 1 písm. c).

 

§ 119d

Prideľovanie vecí disciplinárnym senátom

 

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, návrh na začatie disciplinárneho konania, návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak tento návrh nie je podaný spolu s návrhom na začatie disciplinárneho konania, námietka zaujatosti a odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu prvého stupňa sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým disciplinárnym senátom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.

 

(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným výberom predsedovi disciplinárneho senátu.

 

(3) Pridelenie vecí podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva pri ich zaevidovaní v podateľni kancelárie disciplinárnych senátov. Podmienka náhodného výberu podľa odseku 1 je splnená vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch disciplinárnych senátov a podľa odseku 2 vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch predsedov disciplinárnych senátov.

 

(4) Ak bude vec prvostupňovému disciplinárnemu senátu vrátená na ďalšie konanie, bude pridelená tomu prvostupňovému disciplinárnemu senátu, ktorému bola pôvodne pridelená.

 

(5) Každé ďalšie odvolanie podané v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu odvolaciemu senátu, ktorému bolo pridelené prvé odvolanie podané v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

 

(6) Každá ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu disciplinárnemu senátu, ktorému bola pridelená prvá námietka zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní; to platí rovnako aj pre konanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

 

(7) Z rozhodovania v odvolacom disciplinárnom senáte je vylúčený predseda disciplinárneho senátu a člen disciplinárneho senátu, ktorý sa v prejednávanej veci zúčastnil na rozhodovaní prvostupňového disciplinárneho senátu, a naopak.“.

 

29. Za § 119d sa vkladá § 119da, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠119da

Rozvrh práce disciplinárnych senátov

 

(1) Rozvrh práce disciplinárnych senátov obsahuje

a)      zloženie disciplinárnych senátov s uvedením predsedu disciplinárneho senátu a ďalších členov disciplinárneho senátu,

b)     určenie spôsobu zastupovania disciplinárnych senátov tak, aby bolo možné zabezpečiť v súlade s týmto zákonom konanie a rozhodovanie v prejednávanej veci v prípade vylúčenia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a v prípade náhlej prekážky brániacej im vykonať jednotlivé úkony,

c)      spôsob a podmienky vykonania zmien v rozvrhu práce v prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a ak sa zmení personálne obsadenie disciplinárneho senátu,

d)     spôsob prideľovania vecí disciplinárnym senátom v prípade nemožnosti využitia technických prostriedkov a programových prostriedkov spôsobenej v dôsledku ich poruchy znemožňujúcej prístup k dátam potrebným na prideľovanie vecí v trvaní najmenej dvoch pracovných dní.

 

(2) Predseda súdnej rady je povinný návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov, predtým než ho predloží súdnej rade podľa odseku 3, prerokovať s predsedami disciplinárnych senátov a členmi disciplinárnych senátov.

 

(3) Rozvrh práce disciplinárnych senátov a jeho zmeny schvaľuje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady. Predseda súdnej rady predkladá návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov na nasledujúci kalendárny rok súdnej rade najneskôr do 1. decembra kalendárneho roka spolu s pripomienkami vznesenými podľa odseku 2; ak ho predseda súdnej rady nepredloží v tejto lehote, urobí tak podpredseda súdnej rady alebo ktoríkoľvek traja členovia súdnej rady.

 

(4) Ak súdna rada neschváli rozvrh práce včas, organizácia práce disciplinárnych senátov sa pri zabezpečovaní riadneho výkonu disciplinárneho konania riadi pôvodným rozvrhom práce do vydania nového rozvrhu práce.

 

(5) Kancelária súdnej rady je povinná bezodkladne po jeho schválení zverejniť na webovom sídle súdnej rady schválený rozvrh práce disciplinárnych senátov; rovnako je povinná zverejňovať aj jeho zmeny a jeho úplné znenie po každej vykonanej zmene.“.

 

30. V § 119e odsek 3 znie:

„(3) Ak zanikne funkcia predsedu disciplinárneho senátu alebo člena disciplinárneho senátu a ak odsek 2 neustanovuje inak, na uvoľnené miesto nastupuje náhradník, ak ho niet, postupuje sa podľa § 119a ods. 4.“.

 

31. V § 120 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predseda súdnej rady,“.

 

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

 

32. V § 120 ods. 5 sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až f)“.

 

33. V § 129 ods. 7 posledná veta znie: „Pri zverejňovaní rozhodnutí disciplinárneho senátu sa postupuje podľa osobitného predpisu.28c)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:

28c) § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.“.

 

34. Za § 151y sa vkladá § 151z, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠151z

Prechodné ustanovenia

k úpravám účinným od 1. júla 2014

 

(1) Povolenia plniť funkčné povinnosti sudcu v domácom prostredí vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2014 sa od 1. júna 2014 zrušujú.

 

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, disciplinárne konanie začaté pred 1. júlom 2014 dokončí disciplinárny senát vytvorený podľa predpisov účinných k 30. júnu 2014.

 

(3) Ak disciplinárny senát podľa odseku 1 nerozhodne o disciplinárnom previnení sudcu do 30. septembra 2014, disciplinárne konanie dokončí disciplinárny senát vytvorený podľa predpisov účinných od 1. júla 2014 určený náhodným výberom podľa § 119d ods. 1 a 3.

 

(4) Návrh prvého rozvrhu práce disciplinárnych senátov predloží súdnej rade predseda súdnej rady do 31. júla 2014. Prvý rozvrh práce disciplinárnych senátov súdna rada schváli do 31. augusta 2014.

 

(5) Ak predseda súdnej rady nepredloží súdnej rade návrh prvého rozvrhu práce v lehote podľa odseku 4, predloží ho súdnej rade bezodkladne podpredseda súdnej rady alebo ktoríkoľvek traja členovia súdnej rady.“.

 

Čl. II

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 114/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 159/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

 

1. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Predseda Ústavného súdu navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky kandidáta na vymenovanie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky.“.

 

2. V § 18 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy týkajúcich sa výkonu súdnictva,“.

 

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

 

3. V § 18 ods. 1 písm. g) sa za slová „čl. 125 ods. 1“ vkladá slovo „Ústavy“.

 

4. V § 30 ods. 1 sa slová „129 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „129 ods. 4, 5 a 7“.

 

5. V § 37 ods. 1 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g)“.

 

6. V druhej hlave sa za trinásty oddiel vkladá nový štrnásty oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

„Štrnásty oddiel

Konanie o sťažnosti proti uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky

 

§ 74da

 

(1) Uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) je na účely tohto oddielu uznesenie súdnej rady podľa čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy.

 

(2) Sťažovateľom môže byť

a)      sudca, ktorý podľa uznesenia súdnej rady nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti,  

b)     minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“), ak súdna rada uznesením rozhodla, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti a minister spravodlivosti uplatnil odlišné stanovisko k tomuto uzneseniu súdnej rady.

 

(3) Účastníkom konania je sudca podľa odseku 2 písm. a) a súdna rada; minister spravodlivosti je účastníkom konania len vtedy, ak konanie začalo na jeho návrh. 

 

(4) Sťažnosť možno podať v lehote 30 dní od doručenia uznesenia súdnej rady. Sťažnosť sudcu podľa odseku 2 písm. a) má odkladný účinok.

 

(5) Sťažnosť proti uzneseniu súdnej rady musí okrem všeobecných náležitostí uvedených v § 20 obsahovať aj označenie uznesenia súdnej rady a uvedenie dôvodov pre ktoré ju sťažovateľ podáva.

 

§ 74db

 

(1) Pred rozhodnutím vo veci samej si predseda Ústavného súdu vyžiada stanovisko súdnej rady, ku ktorému je súdna rada povinná pripojiť podklad Národného bezpečnostného úradu, ako aj napadnuté uznesenie súdnej rady, zápisnicu z hlasovania, zápisnicu zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady.

 

(2) Predseda Ústavného súdu si vyžiada aj stanovisko riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

 

§ 74dc

 

(1) Ak Ústavný súd vyhovie sťažnosti sudcu podľa § 74da ods. 2 písm. a), uznesenie súdnej rady zruší a vysloví, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, inak sťažnosť zamietne.

 

(2) Ak Ústavný súd vyhovie sťažnosti ministra spravodlivosti, uznesenie súdnej rady zruší a vec vráti súdnej rade, inak sťažnosť zamietne. Ak Ústavný súd vráti vec súdnej rade, je súdna rada viazaná právnym názorom Ústavného súdu.

 

(3) Ak sťažovateľ vezme svoju sťažnosť späť, Ústavný súd konanie o nej zastaví. Ústavný súd bezodkladne zašle oznámenie o späť vzatí sťažnosti ostatným účastníkom konania.

 

(4) Ústavný súd rozhoduje vo veci samej nálezom. Nález sa doručuje účastníkom konania.“.

 

Doterajší štrnásty oddiel sa označuje ako pätnásty oddiel.

 

Čl. III

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

 

1. V § 1 sa za slová „sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“.

 

2. Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

 

šiesta časť

Platové pomery predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

 

§ 19a

 

Predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí plat vo výške platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie a paušálne náhrady podľa § 4 ods. 1.“.

 

Doterajšia šiesta až ôsma časť sa označujú ako siedma až deviata časť.

 

3. Za § 29j sa vkladá § 29k, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠29k

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. júla 2014

 

Ustanovenie § 19a sa vzťahuje na predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky vymenovaného do tejto funkcie podľa čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.

 

Čl. IV

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

 

1. V § 20 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „predseda ústavného súdu“),“ vkladajú slová „predseda Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda súdnej rady),“.

 

2. V § 28 ods. 2 sa za slová „Predsedovi ústavného súdu,“ vkladajú slová „predsedovi súdnej rady,“.

 

3. V § 53 ods. 1 sa za slová „členovia vlády,“ vkladajú slová „predseda súdnej rady,“.

 

4. V § 53 ods. 3 sa za slová „štátnej správy“ vkladá čiarka a slová „predseda súdnej rady“.

 

Čl. V

 

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. § 69 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Vedúci prokurátor môže počas dočasnej neschopnosti na výkon funkcie prokurátora pre chorobu alebo pre úraz požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného prokurátora.“.

 

2. V § 106 ods. 1 písm. a) sa číslo „75“ nahrádza číslom „95“.

 

Čl. VI

 

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 1 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „predsedu súdnej rady a“.

 

2. V § 3 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Súdnu radu tvoria predseda súdnej rady a 16 členov, ktorými sú minister spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a ďalší jej členovia.“.

 

(2) Predsedom súdnej rady, členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe.“.

 

3. Za § 3 sa vkladajú § 3a až 3c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

 

㤠3a

Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva

             

Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

a)      sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,

b)     vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

c)      prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,

d)     zabezpečuje aktívnu účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu, 

e)      plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

 

§ 3b

Dohľad súdnej rady

 

Pri výkone podľa čl. 141a ods. 5 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada

a)      presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti,

b)     schvaľuje harmonogram overovania spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti,

c)      vyhodnocuje informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z vlastnej činnosti,

d)     môže navrhnúť predsedovi súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania.

 

§ 3c

 

Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti podľa § 3a a 3b za prechádzajúci kalendárny rok.“.

 

4. V § 4 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) navrhovať prezidentovi kandidáta na vymenovanie za predsedu súdnej rady,“.

 

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

 

5. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve.“.

 

6. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

 

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

 

7. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠4a

Predseda súdnej rady

 

(1) Návrhy na kandidáta na vymenovanie predsedu súdnej rady môžu prezidentovi podávať

a)      predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky,

b)     súdna rada,

c)      záujmové organizácie právnikov a

d)     vedecké inštitúcie.

 

(2) Funkcia predsedu súdnej rady zaniká

a)      uplynutím funkčného obdobia,

b)     vzdaním sa funkcie,

c)      odvolaním,

d)     smrťou,

e)      neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, alebo

f)       ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.

 

(3) Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie prezidentovi. Funkcia predsedu súdnej rady zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia oznámenia prezidentovi.

 

(4) Prezident môže predsedu súdnej rady odvolať, ak

a)      mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo

b)     opakovane porušuje svoje povinnosti.“.

 

8. V § 6 ods. 4 sa slová „raz za tri mesiace“ nahrádzajú slovami „raz za mesiac“.

 

9. V § 6 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Člen súdnej rady, ktorý je sudcom nemá právo hlasovať aj vtedy, ak súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti tohto člena súdnej rady.“. 

 

10. V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat a paušálne náhrady podľa osobitného predpisu.4b) Výkon funkcie ostatných členov súdnej rady nie je spojený s nárokom na odmenu.“.  

 

Poznámka pod čiarou o odkazu 4b znie:

4b) § 19a a 29k zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.

 

11. § 25 vrátane nadpisu znie:

 

㤠25

Vymenovanie členov súdnej rady vládou

 

Predseda vlády Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady vymenovaného vládou do 60 dní po zániku funkcie člena súdnej rady vymenovaného vládou.“.

 

12. V § 26 ods. 1 písm. b) a c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o člena súdnej rady zvoleného alebo vymenovaného do tejto funkcie,“.

 

13. V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

 

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

 

14. V § 27 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prezidentom alebo“.

 

15. V § 27h ods. 4 sa slová „oprávnení súdnej rady podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami pôsobnosti súdnej rady; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie a tej ich môže zbaviť len súdna rada.“.  

 

16. Za § 27g sa vkladá § 27ga, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

Rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti

 

§ 27ga

 

(1) Bezodkladne po oznámení výsledkov výberového konania12) kancelária súdnej rady doručí kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorým je uchádzač o funkciu sudcu, ktorý sa umiestnil vo výberovom konaní ako prvý v poradí, dotazník podľa osobitného predpisu.13)

 

(2) Kandidát na vymenovanie za sudcu je povinný doručiť kancelárii súdnej rady vyplnený dotazník podľa osobitného predpisu13) do 30 dní od jeho doručenia kanceláriou súdnej rady.

 

(3) Predseda súdnej rady bezodkladne po doručení dotazníku podľa odseku 2 písomne požiada Národný bezpečnostný úrad o zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu. K žiadosti sa pripojí súhlas udelený podľa osobitného predpisu14) a vyplnený dotazník fyzickej osoby podľa osobitného predpisu.13)

 

(4) Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady a kandidát na vymenovanie za sudcu; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady je tajné.

 

(5) Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umožniť kandidátovi na vymenovanie za sudcu vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa odseku 3. Predseda súdnej rady je povinný umožniť členom súdnej rady oboznámiť sa s podkladmi podľa odseku 3 aspoň 15 dní pred zasadnutím súdnej rady, na ktorom rozhoduje podľa týchto podkladov.

 

(6) Súdna rada je povinná rozhodnúť o tom, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti do 60 dní od predloženia podkladov podľa odseku 3 a uznesenie bezodkladne doručiť tomuto kandidátovi na vymenovanie za sudcu do vlastných rúk.

 

(7) Ak v čase od podania žiadosti podľa odseku 3 do predloženia podkladov podľa odseku 3 súdnej rade vezme kandidát na vymenovanie za sudcu súhlas podľa osobitného predpisu14) späť alebo ho odvolá, predseda súdnej rady oznámi bezodkladne túto skutočnosť Národnému bezpečnostnému úradu.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 14 znejú:

12) § 11 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 69a zákona č.  215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.

14) § 28 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

17. V § 27h ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sú povinné súdnej rade poskytnúť informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti.“.

 

18. V § 27h ods. 3 sa za slovo „oprávnením“ vkladá slovo „predsedu“ a slová „súdna rada oprávnená“ sa nahrádzajú slovami „predseda súdnej rady oprávnený“.

 

19. Za § 30 sa vkladá § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

„Prechodné ustanovenia

k úpravám účinným od 1. júla 2014

 

§ 31

 

(1) Kancelária súdnej rady je povinná do 31. júla 2014 doručiť sudcovi, ktorý bol ustanovený do funkcie sudcu pred 1. júlom 2014 dotazník podľa osobitného predpisu.13)

 

(2) Vyplnený dotazník je sudca povinný doručiť kancelárii súdnej rady do 31. augusta 2014.

 

(3) Predseda súdnej rady je povinný bezodkladne po doručení dotazníku podľa odseku 2 písomne požiadať Národný bezpečnostný úrad o zabezpečenie podkladov pre rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti sudcu.

 

(4) Súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia súdnej rady a sudca; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom súdnej rady. Hlasovanie súdnej rady je tajné.

 

(5) Súdna rada je povinná pred rozhodnutím o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti umožniť sudcovi vyjadriť sa k zisteniam vyplývajúcim z podkladov podľa odseku 3. Predseda súdnej rady je povinný umožniť členom súdnej rady oboznámiť sa s podkladmi podľa odseku 3 aspoň 15 dní pred zasadnutím súdnej rady, na ktorom rozhoduje podľa týchto podkladov.

 

(6) Súdna rada je povinná rozhodnúť o tom, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti najneskôr do 31. decembra 2015 a uznesenie bezodkladne doručiť sudcovi do vlastných rúk; uznesenie sa doručuje do vlastných rúk aj ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, ak si uplatnil odlišné stanovisko k tomuto uzneseniu súdnej rady.

 

(7) Ak v čase od podania žiadosti podľa odseku 3 do predloženia podkladov podľa odseku 3 súdnej rade dôjde k zániku funkcie sudcu, predseda súdnej rady oznámi bezodkladne túto skutočnosť Národnému bezpečnostnému úradu.

 

(8) Za podmienok ustanovených osobitným predpisom15) možno proti uzneseniu súdnej rady podľa odseku 6 podať sťažnosť.

 

(9) Uznesenie súdnej rady nadobúda právoplatnosť

a)      márnym uplynutím lehoty na podanie sťažnosti,

b)     doručením späť vzatia sťažnosti Ústavnému súdu Slovenskej republiky,

c)      odmietnutím sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, alebo

d)     zamietnutím sťažnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky.

 

§ 32

 

Prvú správu podľa § 3c vypracuje a zverejní súdna rada k 31. marcu 2015 za obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) § 74da zákona č. 38/1993 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.

 

Čl. VII

 

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:

 

V § 155 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) zamestnávateľa; kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor,“.

 

Čl. VIII

 

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Tento zákon ďalej upravuje pôsobnosť úradu pri zabezpečovaní podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.1)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Čl. 141a ods. 5 písm. b), čl. 141a ods. 9 a čl. 154d ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

 

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou 1 sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou 1a. 

 

2. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) S utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené bez vykonania bezpečnostnej previerky je oprávnený oboznamovať sa v rozsahu potrebnom na rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti1) člen súdnej rady po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia; poučenie vykoná úrad, o čom vyhotoví písomný záznam. S utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné v rozsahu potrebnom na rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti1) je oprávnený oboznamovať sa člen súdnej rady, ak spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 1 alebo je oprávnenou osobou s osobitným postavením podľa § 34.“.

 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

 

3. V § 35 ods. 5 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

 

4. Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZABEZPEČOVANIE PODKLADOV PRE ROZHODNOVANIE O splnení predpokladov SUDCOVSKEJ SPÔSOBILOSTI

 

§ 69a

Zhromažďovanie informácií

 

(1) Úrad zabezpečuje podklady pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti1) na základe písomnej žiadosti predsedu súdnej rady. Úrad je povinný ukončiť zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov na základe oznámenia predsedu súdnej rady podľa osobitného predpisu.28a)

 

(2) Úrad pri zabezpečovaní podkladov podľa odseku 1 pre overenie skutočností podľa osobitného predpisu28b) zhromažďuje informácie o sudcovi alebo o kandidátovi na vymenovanie za sudcu, ktorými sú 

a)      vyplnený dotazník fyzickej osoby v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 3 časť A a B,

b)     informácie o fyzickej osobe z evidencií Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,

c)      informácie o fyzickej osobe z previerok vykonaných v mieste bydliska Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom,

d)     informácie vyžiadané od obce, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,

e)      informácie z previerok vykonaných Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou alebo Vojenským spravodajstvom o bezpečnosti prostredia, v ktorom fyzická osoba žije a pohybuje sa, a o možnosti výskytu rizík,

f)       informácie o fyzickej osobe vyžiadané od ďalších štátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb.

 

(3) Vyplnený dotazník  podľa odseku 2 písm. a) predkladá sudca, ako aj kandidát na vymenovanie za sudcu súdnej rade; v aktuálnom dotazníku je povinný uvádzať úplné a pravdivé údaje. Vyplnený dotazník  podľa odseku 2 písm. a) sa pripojí k žiadosti podľa odseku 1.

 

(4) Úrad je oprávnený pri zabezpečovaní podkladov podľa odseku 1 požadovať od štátnych orgánov, iných právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 2 písm. b) až f) poskytnutie informácií vrátane osobných údajov14) potrebných na overenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcu alebo kandidáta na vymenovanie za sudcu; tieto sú povinné žiadosti v určenej lehote vyhovieť a umožniť nahliadnutie do písomných materiálov, z ktorých informácie úradu poskytli.

 

(5) Informácie podľa odseku 4 sú štátne orgány, iné právnické osoby a fyzické osoby podľa odseku 2 písm. b) až f) povinné predložiť úradu najneskôr do troch mesiacov od doručenia žiadosti o poskytnutie informácií.

 

(6) Úrad vedie spis fyzickej osoby podľa odseku 2, v ktorom sú založené podklady na zistenie spôsobilosti fyzickej osoby vykonávať funkciu sudcu. Údaje z tohto spisu možno použiť iba pre rozhodovanie o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.1)

 

§ 69b

Vyhodnocovanie informácií

 

(1) Úrad je povinný zhromaždené informácie vyhodnotiť a vyhodnotenie zaslať súdnej rade najneskôr do piatich mesiacov od doručenia žiadosti podľa § 69a ods. 1. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci túto lehotu dodržať, môže ju úrad predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodu je úrad povinný upovedomiť súdnu radu.

 

(2) Vyhodnotenie je podkladom pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Musí obsahovať informácie potrebné pre overenie splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti v rozsahu podľa osobitného predpisu,28b) ako aj pre rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnosti proti uzneseniu súdnej rady. Vyhodnotenie označí úrad takým stupňom utajenia, aby sa s ním mohli oboznámiť všetci členovia súdnej rady.“.

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a 28b znejú:

28a) § 27ga ods. 7 a § 31 ods. 7 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.

28b) § 5 ods. 7 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2014 Z. z.“.

 

Doterajšia štvrtá až šiesta časť sa označujú ako piata až siedma časť.

 

5. V § 70 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zabezpečovania podkladov potrebných pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti získava, sústreďuje, preveruje, analyzuje a vyhodnocuje informácie o sudcovi a o kandidátovi na funkciu sudcu v rozsahu potrebnom pre overenie skutočností podľa osobitného predpisu,28b)“.

 

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

 

6. V § 70 ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“.

 

7. V § 75 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) poskytuje úradu na požiadanie informácie o fyzickej osobe podľa § 69a ods. 2 na zistenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti a vykonáva na ten účel previerky v mieste bydliska fyzickej osoby podľa § 69a ods. 2 a previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom táto fyzická osoba žije a pohybuje sa,“.

 

Doterajšie písmena e) až i) sa označujú ako písmena f) až j).

 

8. V § 76 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) poskytuje úradu na požiadanie informácie o fyzickej osobe podľa § 69a ods. 2 na zistenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti a vykonáva na ten účel previerky v mieste bydliska fyzickej osoby podľa § 69a ods. 2 a previerky bezpečnosti prostredia, v ktorom táto fyzická osoba žije a pohybuje sa.“.

 

Čl. IX

 

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákon č. 467/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 110/2012 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z.  sa mení takto:

 

1. V § 36 a 40 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „na päť rokov“.

 

2. V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na krajských súdoch, okresných súdoch s počtom sudcov vyšším ako 30 a na okresných súdoch v sídle krajského súdu pôsobia dvaja podpredsedovia súdu; rozsah zastupovania určí predseda súdu.“.

 

3. V § 53 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „osobitne sleduje plynulosť súdneho konania v prípadoch rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd,“.

 

4. Za § 101c sa vkladá § 101ca, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠101ca

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. júla 2014

 

Funkčné obdobie predsedov súdov a podpredsedov súdov, ktorí vykonávajú túto funkciu k 1. júlu 2014, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných k 30. júnu 2014.“.

 

Čl. X

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

 

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento