Pripomienky ZOJ k novele zákona o Súdnej rade SR - august 2010. II

Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2002 Z.z.

Navrhovaná novela obsahuje legislatívne riešenie niektorých čiastkových problémov v činnosti súdnej rady, na ktoré už poukazovala aj nezávislá sudcovská iniciatíva Za otvorené súdnictvo (ZOJ) . Postavenie súdnej rady však bude nutné doriešiť aj novelou ústavy a od nej sa potom bude odvíjať aj ďalšia legislatívna úprava, ktorá si vyžiada nielen zmenu zákona o súdnej rade, ale aj ďalších zákonov (najmä zákona o sudcoch). Za tohto stavu ZOJ nemá zásadné pripomienky k teraz navrhovanej zmene zákona o súdnej rade.

V bode 5 : pri ponechaní navrhovanej úpravy §-u 7 ods. 1 navrhujeme,

 

a) aby § 7 ods. 2 znel:


„ Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje úplný zvukový záznam a  zápisnica,  z ktorej musí  byť okrem účasti, programu a prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady.“

b) aby sa doterajšie ods. 2 a 3 vypustili.

Odôvodnenie:

a) Aj vzhľadom na súčasnú prax pri vyhotovovaní zápisníc zo zasadnutí súdnej rady (sú dostupné na webovej stránke súdnej rady) považujeme za nutné v záujme  zabezpečenia  informovanosti o obsahu a priebehu týchto zasadnutí výslovne súdnej rade uložiť povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy zo všetkých zasadnutí a zákonom vymedziť obsah zápisníc o zasadnutí súdnej rady.

b) Za stavu, keď je navrhnuté, aby zasadnutia súdnej rady boli vždy verejné, úprava účasti iných osôb na týchto zasadnutiach je už nadbytočná. Prípady, kedy bude povinná účasť ministra spravodlivosti, by mal riešiť rokovací poriadok.

V Bratislave 12.8.2010
Katarína Javorčíková
Miroslav Gavalec
hovorcovia iniciatívy

 

(Návrh)
ZÁKON
z ... 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 5 sa za slová „nezlučiteľná s funkciou“ vkladajú slová „predsedu súdu a podpredsedu súdu, okrem predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,“.

2. V § 6 ods. 6 sa na konci pripája tieto vety: „Každé uznesenie súdnej rady musí byť odôvodnené. Súdna rada dbá na to, aby odôvodnenie uznesenia bolo presvedčivé. Písomné vyhotovenie uznesenia súdnej rady týkajúce sa práv a právom chránených záujmov sudcu obsahuje odôvodnenie, v ktorom súdna rada vysvetlí akými úvahami sa riadila a ako vec právne posúdila.“.

3. V § 6 ods. 9 sa za slová „jedno vyhotovenie uznesenia“ vkladajú slová „vrátane odôvodnenia“.

4. V § 6 ods. 10 sa za slová „uznesenie súdnej rady,“ vkladajú slová „vrátane odôvodnenia podľa § 6 ods. 6,“ a za slová „Prijaté uznesenie súdnej rady vrátane odôvodnenia podľa § 6 ods. 6“.

5. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Zasadnutie súdnej rady je vždy verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je predseda súdnej rady povinný zvolať zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možností.“.

6. V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane použije § 25“.

7. V § 26 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

8. § 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5 do 30 dní odo dňa ich vzniku, zaniká uplynutím tejto lehoty funkcia člena súdnej rady, ak tento zákon neustanovuje inú lehotu.“.

9. Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠30

Prechodné ustanovenie

Člen súdnej rady, ktorý nespĺňa podmienky pre výkon funkcie podľa § 3 ods. 5 je povinný najneskôr do 31. decembra 2010 ukončiť výkon funkcie nezlučiteľnej s výkonom funkcie člena súdnej rady, inak mu funkcia člena súdnej rady zanikne od 1. januára 2011.     

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento