OSN - rezolúcia o nezávislosti súdnictva, 1985

UNIVERSITY OF MINNESOTA
KNIŽNICA ĽUDSKÝCH PRÁV

Základné princípy nezávislosti súdnictva, Siedmy kongres OSN o prevencii zločinu a zaobchádzaní s páchateľmi, Miláno, 26. august – 6. september 1985, Dokument OSN A/COF.121/22/Rev. 1 59 (1985).

Keďže v Charte Organizácie spojených národov národy sveta okrem iného potvrdzujú svoje rozhodnutie vytvoriť podmienky, za ktorých bude možné zachovať spravodlivosť, aby dosiahli medzinárodnú spoluprácu pri podpore a povzbudzovaní úcty k ľudským právam a základným slobodám bez akejkoľvek diskriminácie;

keďže Všeobecná deklarácia ľudských práv zakotvuje najmä princípy rovnosti pred zákonom, prezumpcie neviny a právo na spravodlivé a verejné prejednanie (prípadu) kompetentným, nezávislým a nestranným súdom, ustanoveným podľa zákona;

keďže Medzinárodná dohoda o ekonomických, sociálnych a kultúrnych právach, aj Medzinárodná dohoda o občianskych a politických právach zaručujú výkon týchto práv a Dohoda o občianskych a politických právach súčasne zaručuje právo na súdny proces bez zbytočných prieťahov;

keďže ešte často existuje rozdiel medzi víziou, z ktorej vychádzajú tieto princípy, a skutočnou situáciou;

keďže organizácia a výkon spravodlivosti v každej krajine musia byť inšpirované týmito princípmi, a je potrebné vynaložiť úsilie na ich úplné premietnutie do skutočnosti;

keďže predpisy, týkajúce sa výkonu funkcie v súdnictve, by mali umožniť sudcom, aby konali v súlade s týmito princípmi,

keďže sudcovia sú zodpovední za konečné rozhodnutie o živote, slobodách, právach, povinnostiach a majetku občanov;

keďže Šiesty kongres Organizácie spojených národov o prevencii zločinu a zaobchádzaní s páchateľmi svojou rezolúciou 16 vyzval Výbor pre prevenciu a kontrolu zločinu, aby zahrnul medzi svoje priority vypracovanie smerníc, týkajúcich sa nezávislosti sudcov a výberu,  odborného vzdelávania a postavenia sudcov a prokurátorov;

keďže preto je potrebné venovať pozornosť najmä úlohe sudcov vo vzťahu k systému súdnictva a významu ich výberu, vzdelávania a správania,

vlády by mali vziať do úvahy a rešpektovať v rámci svojej národnej legislatívy a praxe nasledujúce základné princípy, sformulované s cieľom pomôcť členským štátom pri ich úlohe zabezpečovať a podporovať nezávislosť súdnictva, a oboznámiť s nimi sudcov, advokátov, členov výkonných a zákonodarných orgánov a širokú verejnosť.  Princípy boli sformulované najmä so zreteľom na sudcov z povolania, ale v prípade potreby platia aj pre prísediacich, ak existujú.

Nezávislosť súdnictva

1.   Nezávislosť súdnictva bude zaručená štátom a zakotvená v ústave alebo národnom práve. Všetky vládne a ostatné inštitúcie sú povinné rešpektovať a zachovávať nezávislosť súdnictva.

2.    Sudcovia budú rozhodovať o záležitostiach, ktoré im budú predložené, nestranne na základe faktov, v súlade so zákonom, bez akýchkoľvek obmedzení, neprípustných vplyvov, stimulov, tlakov, hrozieb alebo zásahov, priamych alebo nepriamych, z akéhokoľvek miesta alebo z akéhokoľvek dôvodu.

3.    Sudcovia budú mať právomoc nad všetkými záležitosťami súdneho charakteru a budú mať výlučné oprávnenie rozhodnúť, či záležitosť, predložená na ich rozhodnutie, spadá do ich pôsobnosti, definovanej zákonom.

4.    Nebude dochádzať k nevhodnému alebo neželanému zasahovaniu do súdneho procesu, a súdne rozhodnutia súdov nebudú podliehať revízii. Táto zásada je bez dopadu na preskúmanie prípadov vyšším súdom alebo na zmiernenie trestov, uložených sudcami, kompetentnými orgánmi v súlade so zákonom.

5.   Každý bude mať právo byť vypočutý riadnymi súdmi alebo tribunálmi, používajúcimi určené právne postupy. Tribunály, ktoré nepoužívajú riadne určené postupy súdneho konania, nebudú vytvorené, aby nahradili súdne právomoci, patriace riadnym súdom alebo súdnym tribunálom.

6. Princíp nezávislosti súdnictva oprávňuje a vyžaduje od sudcov, aby zabezpečili spravodlivý priebeh súdneho konania a rešpektovanie práv jeho účastníkov.

7.   Každý členský štát je povinný zabezpečiť dostatočné zdroje, aby umožnil sudcom riadne plniť ich funkcie.

Sloboda prejavu a združovania

8.   V súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv sudcovia majú ako ostatní občania právo na slobodu prejavu, vyznania, združovania a zhromažďovania; avšak za predpokladu, že sudcovia pri výkone týchto práv budú vždy postupovať tak, aby zachovali vážnosť svojho úradu a nestrannosť a nezávislosť súdnictva.

9.  Sudcovia budú mať právo vytvárať a vstupovať do združení sudcov alebo iných organizácií s cieľom zastupovať ich  záujmy, podporovať ich odborné vzdelávanie a chrániť ich sudcovskú nezávislosť. 

Kvalifikačné predpoklady, výber a vzdelávanie

10.  Osoby vybrané pre funkciu v súdnictve budú bezúhonní a spôsobilí jednotlivci s požadovaným výcvikom alebo kvalifikáciou v oblasti práva. Každá metóda výberu sudcov bude chrániť pred vymenovaním sudcov z nesprávnych pohnútok. Pri výbere sudcov osoby nebudú diskriminované z dôvodu rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného názoru, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodinného pôvodu alebo stavu, s výnimkou požiadavky, aby uchádzač o funkciu v súdnictve bol občanom príslušnej krajiny, ktorá nebude považovaná za diskriminačnú.

Podmienky služby a výkon úradu


11.  Funkčné obdobie sudcov, ich nezávislosť, bezpečnosť, primeraná odmena, podmienky výkonu služby, dôchodky a dôchodkový vek budú vhodne zabezpečené zákonom.

12.  Sudcovia, vymenovaní aj zvolení, budú mať zaručený výkon úradu až do dosiahnutia povinného dôchodkového veku alebo uplynutia ich funkčného obdobia, ak existuje.

13.   Povýšenie sudcov tam, kde tento systém existuje, musí vychádzať z objektívnych faktorov, najmä spôsobilosti, bezúhonnosti a praxe.

14.    Prideľovanie prípadov sudcom na súde, ku ktorému patria, je vnútornou záležitosťou súdnej administratívy.

Zachovávanie služobného tajomstva a imunita

15.  Sudcovia budú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo v súvislosti so svojimi rokovaniami a dôvernými informáciami, ktoré získajú počas plnenia svojich povinností, s výnimkou verejných konaní, a nebudú nútení, aby svedčili o týchto záležitostiach.

16.  Bez dopadu na disciplinárne konanie alebo právo na odvolanie alebo odškodnenie od štátu, v súlade s národným právom, sudcovia musia mať osobnú imunitu proti civilným žalobám pre peňažné škody, nesprávne konanie alebo opomenutie pri výkone svojich sudcovských funkcií.

Disciplína, pozastavenie funkcie a odvolanie


17.  Obvinenie alebo sťažnosť, podané na sudcu v jeho sudcovskej a profesionálnej funkcii, budú spracované rýchlo a spravodlivo na základe vhodného postupu. Sudca bude mať právo na spravodlivé vypočutie. Preskúmanie záležitosti v počiatočnom štádiu zostane dôverné, ak sudca nepožiada o opak.

18. Sudcovia budú podliehať pozastaveniu funkcie alebo odvolaniu len z dôvodov neschopnosti alebo správania, ktoré ich robí nevhodnými pre plnenie ich funkcií.

19.  Všetky disciplinárne konania, konania o pozastavení funkcie alebo odvolaní budú rozhodnuté v súlade s platnými normami etického správania sudcov.

20. Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach, konaniach o pozastavení funkcie alebo odvolaní musia podliehať nezávislému preskúmaniu (vyššími súdmi). Toto pravidlo nesmie platiť pre rozhodnutia najvyššieho súdu a rozhodnutia (orgánov) zákonodarnej moci v trestnom konaní proti verejnému činiteľovi alebo podobnom konaní.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť

  Primárium: 17.6.2010 som sa dostavil na Krajský súd v Banskej Bystrici na verejné pojednávanie 2 To 138/10 vo veci odvolania obžalovaných a poškodeného (mňa). Prítomní: ja, moja manželka, môj syn. Súd konanie odročil z dôvodov osprav edlnenia z PN jedného z obžalovaných a odročil pojednávanie na neurčito. Žiadal som kópiu z othoto uznesenia, sudca mi ju odmietol zo slovami“ani prokurátor nemá právo na kópiu, takžde ani vy jako poškodený nemáte právo na kópiu z uznesenia“
  Sekundárium: Jako poškodený som mal záujem sa zúčastniť pojednávania, nakoľko podozrievam obžalovaných, že sú v štruktúre „SIS“ a súd odvolanie zmanipuluje ak nebudem prítomný. Podal som na Úsatvný súd sťažnosť, že polícia a prokuratúra zmanipulovala moje trestné oznámenie a organizovanú skupinu, ktorá sa dopustila podvodu rozdelila na obvinených a svedkov.
  Tercium: 8.9.2010 som si prevzal uznesenie 2 To 138/10 v ktorom je uvedené, že súd na neverejnom zasadnutí dňa 17.6.2010 rozhodol o zrušení rozsudku Okresného súdu na základe prednesu obžalovaných o ich nevine.
  Otázka znie: Ako je možné, že „Sudca prítomných upovedomil, že včera o 16-tej hodine, teda tesne pred pojednávaním prevzal fax od náhradného obhajcu obvineného ktorý žiadal odročenie pojednávania z dôvodov, že obvinený mu oznámil, že je chorý a PN-nku doručí dodatočne.“ Túto věc som uverejnil 19.6.2010 http://www.sudcovia.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=293:babjak-nedostatok-citu&catid=35:dokumenty&Itemid=27#comment-782 potom súd koná podvodne a vynesie uznesenie v mojej neprítomnosti? Je to legálne uznesenie?

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Ako nazvať takéto konanie Krajského súdu?
  Scenár oligarchie: Za každú cenu zabrániť vznik slovenských nezávislých novín, za žiadných okolností nedovoliť aby „Persona Non Grata“ bola odškodnená, každý „Slovák“ kto si dovolí byť nezávislý, musí byť zatlačený až do bezdomovstva…..
  Príbeh: V roku 1989 som si dovoli založiť vydavateľstvo ORION a vydávať týždenník NOTES občanov, dvojtýždenník Verejná mienka, občasník Nový vek humanizmu a mesačník Daniela (prvý celofarebný magazín pre ženy v ČSFR), linka www.koloseo.info/17november
  Nelegálny trest: „Obchodní partenri“ mi protiprávne a podvodne zadržali tlačiareň od roku 1993 do dnešného dňa som nemohol používať svoj majetok a nebolo mi vydané bezdôvodné obohatenie o ktorom rozhodol občianský súd vo výške 4,4 mil. Sk, z toho dôvodu som nezlatil malý úver 380 tisíc na ktoré neviazlo záložné právo k domu ale bolo zámienkou aby mi počas mojej dlhodobej neprítomnosti „ukradli“ rodinný dom a ja som sa prepadol do bezdomovstva. www.koloseo.info/avantgarda
  Toto je „demokracia“ o ktorú sme žobronili v 89-tom?
  www.koloseo.info
  Podivné pojednávanie: Krajský súd predo mnou zahralm divadlo, že pojednávanie odročuje a keď som odišiel, pojednával v mojej neprítomnosti a rozhodol.
  Záverečná otázka: Môžem ja ako poškodený niečo urobiť proti Uzneseniu Krajského súdu, ktorý uviedol, že proti tomu uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok. Je to prípad pre disciplinárne konanie proti sudcovi a prisediacim, keď moje svedectvo (aj moja manželka a môj syn) bude proti podvodu celého senátu a ďalších (dvaja sudcovia, prokurátor, obžalovaný, dvaja právnici obžalovaných)
  Pozývam Vás na verejnú diskusiu "výchova k demokratickému občianstvu" so zameraním na spravodlivosť, každý nepárny týždeň vo štvrtok, najbližšie 16. septembra 2010 v priestoroch knižnice Informačnej kancelárie Rady Európy na Kláriskej 5 v Bratislave.
  Poškodení sa musia spojiť a len oni poškodení dokážu pohnúť ľadmi.
  www.koloseo.info

 • Hosť

  Vyzývam sudcov nieln zo ZOJ ale aj z radoch v Banskej Bystrici aby sa vyjadrili k tomuto príbehu buď verejne alebo aj anonýmne, len prosím nezatvárajte pred takýmto postupom súdu oči, prosím.
  Nájde sa odvážlivec, ktorý príde aj na diskusiu do Kolosea 16-teho septembra? Poďme konečne fyzicky diskutovať o konkrétnych prípadoch, vážení sudcovia, prisediaci a právnici. Nenechajte zájsť veci tak ďaleko aby si ľud zobral spravodlivosť do vlastných rúk, prosím.

Powered by Komento