Pripomienky ZOJ k návrhom vyhlášok MS SR o výberových konaniach na voľné miesta sudcov a funkčné miesta predsedov súdov

Pripomienky ZOJ

k návrhu vyhlášky MS SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

výberovom konaní na funkciu predsedu súdu.

 

§ 3 písm. f)

zoznam predkladaných dokladov

 

V súvislosti s predložením osvedčenia osobného úradu sudcu o právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach alebo písomných napomenutiach, navrhujeme doplniť toto ustanovenie o slovo ....“všetkých“ právoplatne uložených disciplinárnych opatreniach.

Dôvody: Ak  sa na funkciu sudcu, a napríklad aj na funkciu v štátnej či verejnej službe, vyžaduje  odpis, nie výpis  z registra trestov,  tak sa vyžaduje aj doklad aj o zahladených deliktoch . Také isté podklady ba sa mali vyžadovať aj v súvislosti s disciplinárnym postihom sudcov, teda osvedčenie aj o zahladených disciplinárnych opatreniach. Z navrhovaného znenia §  3 písm. f/ to však  nevyplýva.

 

Zásadná pripomienka:

Za ustanovenie § 4 navrhujeme vložiť nové ustanovenie:

§ 4a

Psychologický test

 

(1)„Po predložení všetkých dokladov podľa § 3, uchádzači absolvujú psychologický test zameraný na ich riadiace a komunikačné schopnosti pred špecializovaným psychológom, ktorého účasť zabezpečí vyhlasovateľ výberového konania.“

 

(2) „Závery zo psychologického posúdenia sa predložia výberovej komisii v písomnej podobe, ktorá ich oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústneho pohovoru.“ 

 

 

Dôvody: Pre výkon funkcie predsedu súdu sú rovnako ako odborné vedomosti dôležité aj jeho osobnostné predpoklady pre riadiacu prácu v kolektíve sudcov a ostatných zamestnancov súdu. Aj keď sudcovia prechádzajú psychologickými testami pri ich výbere do funkcie sudcu, pri výbere predsedu súdu ide o iné kritériá, ktoré nie je možné objektívne preveriť pri krátkom ústnom pohovore s uchádzačom.

 

Zásadná pripomienka:

§ 7 ods. 2

Náležitosti zápisnice

 

Navrhujeme doplniť o ďalšiu vetu:

 

„Účastníkovi výberového konania sa na jeho žiadosť umožní nahliadnuť do hodnotiacich hárkov členov výberovej komisie.“

 

Dôvody: Keďže ide o verejné a transparentné výberové konania, nie je žiadny dôvod upierať uchádzačom právo oboznámiť sa s jeho hodnoteniami zo strany všetkých členov výberovej komisie.

 

 

 

 

 

Pripomienky k návrhu vyhlášky MS SR,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o výberovom konaní na funkciu sudcu

 

Všeobecné pripomienky:

        Návrh  vyhlášky vôbec neuvádza a ani sa nevyporiadal s existenciou dohody uzavretej medzi Súdnou radou podľa § 4 ods.2 zák.č. 185/2002 Z.z. a MS SR o zásadách výberového konania z 12.6.2006 v znení dodatkov č. 1 a č. 2. Tieto Zásady uvádzajú v článku 4, v článku 7, v článku 8, v článku 9 niektoré iné údaje ako návrh vyhlášky.

      Pripomienky k jednotlivým ustanoveniam:

 § 2 ods.1 písm. d):

slovo „priebeh“ by malo byť nahradené slovom „spôsob“ s poukazom na § 4 - § 8 návrhu vyhlášky,

§ 3 ods.1 písm. n):

 úplne vypustiť.  

Dôvody: nie je zistiteľné o aký osobný dotazník ide, kto ho zostaví, aký je jeho obsah a rozsah.

   § 4 :

slovo „nepripustí „  by malo byť nahradené slovom „nezaradí“, s poukazom na ustanovenie § 3 ods.1 písm. a/, podľa ktorého uchádzač podáva žiadosť o „zaradenie“ do výberového konania

 

§ 5 ods. 2:

 

Navrhujeme časový limit 45 minút zmeniť na 60 minút.

 

Dôvody: Podľa návrhu test pozostáva zo 60 otázok a za primeraný čas na 1 otázku (môžu byť aj zložité) považujeme limit aspoň 1 minútu.

 

§ 5 ods. 3:

 

Zásadná pripomienka

Navrhujeme znenie:

„Databázu písomných testov vytvára Justičná akadémia a náhodný výber testov vo výberovom konaní zabezpečuje ministerstvo“

 

Dôvody: Z hľadiska princípu trojdelenia moci v štáte, nepovažujejme za správne, aby testy do výberového konania na voľné miesta sudcov vytvárala výkonná moc. Justičná akadémia ako orgán vytvorený na vzdelávanie sudcov, súdnych úradníkov a prokurátorov je garantom nezávislosti a odbornosti pri zostavovaní obsahu testov. Ich praktické využitie vo výberových konaniach formou náhodného výberu zabezpečí ministerstvo.

§ 6 ods.1 :

časť druhej vety, za  slovo „zoznam“ doplniť  slová „pre tieto účely“.

6 ods. 3:

Zásadná pripomienka

Navrhujeme znenie:

„Databázu prípadových štúdií vytvára Justičná akadémia a náhodný výber štúdií vo výberovom konaní zabezpečuje ministerstvo“.

 

Dôvody: Rovnako ako v § 5 ods. 3

          § 7 ods. 1 :

Návrh neobsahuje  časový limit na vypracovanie súdnych rozhodnutí, ani postup kto tento limit určí.

Navrhujeme doplniť ustanovenie o vetu:

„Časový limit na vypracovanie rozhodnutí určí výberová komisia samostatne pre každý druh rozhodnutia“

  § 9 ods. 2 písm. b/:

Navrhujeme znenie :

„uchádzačov, ktorí nezískali potrebný počet bodov pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania“

Dôvody: považujeme za predčasné s poukazom na § 12 ods.2 hodnotiť už v tomto štádiu výberového konania uchádzača ako neúspešného.

§ 10 ods.4

časť vety za čiarkou po slove „uchádzačovi“ slová „počas ústnej časti“ nahradiť slovami „pred začatím ústnej časti“

Dôvody: uchádzač by mal mat aspoň minimálny časový priestor na oboznámenie sa s psychologickým posúdením.

       § 11 ods.1 písm. b):

      Navrhujeme časť vety: “...odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť odborné, osobnostné, charakterové a iné predpoklady uchádzača na výkon funkcie sudcu“ nahradiť za slovami„účelom je...“ znením:

      „overenie odbornej spôsobilosti, všeobecného prehľadu a schopnosti tvorivého myslenia, rýchlosti uvažovania a schopnosti rozhodovania, verbálneho prejavu, psychickej vyrovnanosti a znalosti jedného cudzieho jazyka“. 

Dôvody: účel otázok členov výberovej komisie by mal byť totožný s § 28 ods.4 a článkom 3 Zásad výberového konania. K predpokladom uchádzačov zákon č. 385/2000 Z.z. hovorí o odborných znalostiach, zdravotnom stave, psychickej vyrovnanosti a ďalších skutočnostiach, ktoré sú potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu povinností sudcu . Zásady hovoria vo vzťahu k sudcovi o odbornej spôsobilosti, všeobecnom prehľade a schopnosti tvorivého myslenia, rýchlosti uvažovania a schopnosti rozhodovania, o verbálnom prejave, psychickej vyrovnanosti a znalosti jedného cudzieho jazyka (článok 5 ods.2 písm. f/ - dodatok č. 2 zo dňa 7.6.2010). Znenie vyhlášky by malo byť totožné s prijatými Zásadami.

§ 12 ods.4:

Navrhujeme znenie:

„ V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov o ich poradí rozhodne výberová komisia tajným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov rozhodne o poradí predseda výberovej komisie.“

Dôvody: Rozhodovanie formou žrebu nepovažujeme vo výberovom konaní za vhodný spôsob. Malo by to byť výlučne v rozhodovacej kompetencii výberovej komisie.

          § 12:

navrhujeme doplniť o nový odsek 5 :

„Každý uchádzač hodnotený postupom výberovej komisie podľa odseku 1 má právo  nahliadnuť do hodnotiacich hárkov členov výberovej komisie týkajúcich sa jeho osoby.“

Dôvody: V transparentnom a verejnom výberovom konaní by mal mať každý uchádzač právo byť oboznámený s hodnotením jeho osoby.

 § 13 ods.1 písm. d ):

Slovo „nepripustených“ nahradiť slovom „nezaradených“ do výberového konania

 

 

§ 13 ods.1 :

Za odsek písm. d) zaradiť nový odsek pod písm. e) v znení:  „zoznam neúspešných uchádzačov podľa § 9 ods.2 písm. b/ a § 12 ods.2“,

Doterajšie odseky e) až k) označiť ako odseky j) až l).

 

 

V Bratislave 24.11.2011

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Legislatíva Pripomienky ZOJ k návrhom vyhlášok MS SR o výberových konaniach na voľné miesta sudcov a funkčné miesta predsedov súdov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri