Minimálne štandardy Európskej siete súdnych rád pre výberové konania sudcov a pripomienky ZOJ k novele vyhlášky o výberovom konaní na funkciu sudcu

P r i p o m i e n k y  ZOJ

k návrhu novely, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

            Návrh novely by mal vychádzať z „Minimálnych súdnych štandardov II“, ktoré vypracovala na roky 2011 a 2012  Európska sieť súdnych rád (Ukazovatele týkajúce sa minimálnych štandardov v oblasti prijímania, výberu, menovania a kariérneho postupu sudcov):

·         Mala by sa podporovať diverzita v okruhu osôb vhodných pre výber na menovanie, aby sa zabránilo všetkým formám diskriminácie, aj keď to nutne neznamená stanovenie kvót ako takých, pričom sa tiež pripojí informácia, že akýkoľvek pokus o dosiahnutie rozmanitosti vo výbere a menovaní sudcov by nemal byť vykonávaný na úkor základného kritéria zásluhy.

 

·         Celý proces menovania a výberu musí byť otvorený verejnej kontrole, pretože verejnosť má právo vedieť, ako sú sudcovia vyberaní.

 

·         Neúspešný kandidát má právo vedieť, prečo sa mu nepodarilo získať funkciu; a existuje tu potreba nezávislého procesu podávania sťažností alebo námietok, ktoré môže neúspešný kandidát využiť, ak verí, že s ním bolo vo výberovom procese nespravodlivo zaobchádzané.

 

·         Ak vláda alebo hlava štátu zohrávajú úlohu v konečnom menovaní sudcov, tak zapojenie sa ministra alebo hlavy štátu nie je samo o sebe proti princípom nezávislosti, spravodlivosti, otvorenosti a transparentnosti, ak ich úloha je pri menovaní jasne zadefinovaná a ich postupy rozhodovania sú jasne zdokumentované, a zapojenie sa vlády alebo hlavy štátu nemá vplyv na tieto princípy, ak uznajú rozhodnutia, ktoré sa prijali v rámci nezávislého výberového konania. Okrem toho bol v tejto oblasti definovaný štandard stanovujúci, že ktokoľvek, kto je zodpovedný za konečné vymenovanie (vláda alebo hlava štátu) má právo odmietnuť vykonať vymenovanie alebo odporúčanie, ku ktorému došlo v rámci nezávislého výberového konania a nie je pripravený na realizáciu vymenovania alebo odporúčania, mal by vydať toto rozhodnutie a uviesť jasné odôvodnenie rozhodnutia.

 

·         Tam, kde je kariérny postup sudcov založený na pravidelných hodnoteniach profesionálneho výkonu, sa musí proces analýzy vykonávať podľa rovnakých kritérií a s rovnakými zárukami, aké sú stanovené pri počiatočnom procese výberu a menovania (t.j. mal by byť nezávislý, spravodlivý, otvorený a transparentný a založený na zásluhách a schopnostiach) a mal by byť založený na doterajšom výkone sudcu.

 

Návrh novely v niektorých bodoch uvedené Štandardy nerešpektuje.

 

Zásadné pripomienky k bodom 2 a 4 novely:

 

bod 2:

§ 5 - Písomný test :

Pôvodné znenie:

            (3) Databázu písomných testov vytvára Justičná akadémia Slovenskej republiky a losovanie testov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministerstvom. Databáza písomných testov pozostáva aspoň z 1000 testových otázok a každoročne sa obmieňa; testové otázky sa zverejňujú na webovom sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Novela:

2.V § 5 ods. 3 sa slová „Justičná akadémia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“ a slová „Justičnej akadémie Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovom „ministerstva“.

 

bod 4:

§ 6 - Prípadová štúdia

Pôvodné znenie:

             (3) Databázu prípadových štúdií vytvára Justičná akadémia Slovenskej republiky a losovanie štúdií vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministerstvom. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň zo 100 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a každoročne sa obmieňa.

Novela:

4.V § 6 ods. 3 sa slová „Justičná akadémia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

 

           

Podľa Štandardov má výberové konania vykonávať nezávislý súdny menovací orgán. Justičná akadémia spĺňa kritériá takéhoto orgánu, pričom aj na základe pripomienok ZOJ exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská zverila tomuto orgánu kompetencie vo výberových konaniach týkajúcich sa sudcov. Navrhovaná novela vracia tento stav späť a neprimerane posilňuje právomoci ministerstva spravodlivosti, čo je v rozpore s princípom bŕzd a protiváh pri trojdelení moci v demokratickom štáte.

 

Navrhujeme body 2 a 4 z novely vypustiť a ponechať pôvodné znenie vyhlášky.

 

Obyčajné pripomienky k bodom 1, 3, 4-8:

bod 1:

§ 5 - Písomný test :   

Pôvodné znenie:

(2) Písomný test pozostáva zo 60 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku v časovom limite na vyznačenie správnych odpovedí 45 minút.

Novela:

1.V § 5 ods. 2 sa číslica „60“ nahrádza číslicou „40“ a číslica „45“ sa nahrádza číslicou „30“.

 

bod 3:

§ 6 - Prípadová štúdia

Pôvodné znenie:

2) Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 30 bodov.

Novela:

V § 6 ods. 2 sa číslica „30“ nahrádza číslicou „20“.

 

body 5 a 6:

§ 9 ods. 1 písm. a), b) - Písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí

Pôvodné znenie:

(1) Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania (ďalej len "ústna časť") je potrebné získať z

a) písomného testu aspoň 36 bodov,

b) prípadovej štúdie aspoň 18 bodov,

Novela:

5.V § 9 ods. 2 písm. a) sa číslica „36“ nahrádza číslicou „24“.

 

6.V § 9 ods. 2 písm. a) sa číslica „18“ nahrádza číslicou „12“.

 

bod 7:

§ 11 ods. 3 - Ústna časť

 

Pôvodné znenie:

 (3) Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.

 

Novela:

7.V celom texte § 11 ods. 3 sa číslica 12“ nahrádza číslicou „24“.

 

bod 8:

§ 12 ods. 2 písm. b)  - Postup výberovej komisie pri hodnotení

Pôvodné znenie:

(2) Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie pred členmi výberovej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,

a) ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia podľa odseku 1 písm. b) za neúspešného alebo

b) ktorý získal v ústnej časti menej ako 36 bodov.

Novela:

8.V § 12 ods. 2 písm. b) sa číslica „36“ nahrádza číslicou „78“.

 

Navrhovanou úpravou sa znižujú nároky na písomné testy /t.j. odborná časť/ a zvyšuje sa význam ústnej časti, pre ktorú nie sú stanovené žiadne merateľné kritériá ako to odporúčajú Štandardy

 Nie je určené ani zameranie odbornej časti  - či bude zameraná len na odborné vedomosti, alebo aj na intelektuálne požiadavky či  osobnostné schopnosti.

Nie sú žiadne kritéria ani pre psychologický test,

Takáto úprava vytvára neprimeraný priestor pre subjektivizmus členov výberových komisií. Osobitne je to vyplýva z ustanovenia § 12 ods. 2 písm. a), ktoré umožňuje členom VK označiť kandidáta za neúspešného len na základe ich subjektívneho dojmu.

Vo výberových komisiách by pre zvýšenie objektivity  mal byť zachovaný tzv „laický prvok“. Teda, aby tam boli menované osobnosti najmä z akademického prostredia a iných právnických povolaní.

Navrhujeme zmeniť bodové ohodnotenia jednotlivých častí výberového konania až potom, keď sa novela v zmysle Štandardov  doplní o jasné a merateľné kritériá pre ústnu a  odbornú časť, a aj pre psychologický test. Súčasne navrhujeme zo súčasného znenia  vyhlášky vypustiť ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a).

 

V Bratislave 20. júna 2012

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento