Rokovací poriadok ZOJ

Hlava I

Úvodné ustanovenie

Čl. 1

1) Tento rokovací poriadok upravuje zvolávanie, uznášaniaschopnosť, rokovanie a prijí-manie rozhodnutí orgánov občianskeho združenia Sudcovia za otvorenú justíciu „ZOJ“.

2) Pokiaľ tento poriadok u niektorého z orgánov neobsahuje osobitnú úpravu, použijú sa primerane ustanovenia o rokovaní Konferencie členov (ďalej tiež len „Konferencia“).

Hlava II

Konferencia členov

Čl. 2

Rokovanie Konferencie

1) Konferencia je najvyšším orgánom ZOJ. Zvoláva a koná sa prinajmenšom raz do roka.

2) Konferencia je tvorená všetkými členmi ZOJ s právom hlasovať, ktorí sa rokovania zú-častňujú buď osobne, alebo ktorí na svoje zastupovanie písomne splnomocnili iného člena osob-ne sa zúčastňujúceho rokovania.

3) Ak to umožňujú priestorové a organizačné dôvody, môžu sa Konferencie zúčastniť aj sudcovia, ktorí nie sú členmi ZOJ a pozvaní hostia. O ich pozvaní rozhoduje Prezídium.

4) Konferenciu zvoláva a jej program navrhuje Prezídium. Priebeh Konferencie riadi predsedníctvo Konferencie určené Prezídiom.

5) Rokovanie Konferencie vedie člen predsedníctva poverený Prezídiom.

6) Konferencia je uznášaniaschopná, ak na jej rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ZOJ. Za prítomných sa považujú aj členovia, ktorí sa dali zastúpiť iným členom na základe splnomocnenia podľa odseku 2 tohto článku.

7) Konferencia na návrh Prezídia vždy na začiatku rokovania verejným hlasovaním určí skrutátorov a volí mandátovú a návrhovú komisiu. Ak je súčasťou navrhnutého programu aj voľ-ba niektorého z volených orgánov ZOJ, volí aj volebnú komisiu. Každá z komisií je trojčlenná a volí si spomedzi svojich členov predsedu. Ak sa členovia komisie nedohodnú, predseda komisie sa určí žrebom. Predseda komisie riadi jej činnosť, oznamuje jej rozhodnutia Konferencii a po skončení Konferencie odovzdáva Prezídiu materiály z rokovania komisie.

8) Mandátová komisia overuje platnosť mandátov členov ZOJ osobne sa zúčastňujúcich rokovania konferencie a splnomocnení podľa odseku 2 tohto článku, účasť členov na rokovaní a uznášaniaschopnosť konferencie.

9) Volebná komisia plní úlohy spojené s voľbami orgánov ZOJ. Podrobnosti upravuje Volebný poriadok.

Čl. 3

Program Konferencie

1) Na začiatku každého rokovania Konferencie po hlasovaní podľa čl. 2 ods. 7 tohto po-riadku sa prerokuje návrh programu Konferencie, ktorý prednesie predsedajúci. O schválení pro-gramu sa rozhodne hlasovaním. Na návrh ktoréhokoľvek člena môže Konferencia program dopl-niť alebo zmeniť. Počas rokovania možno hlasovaním bez diskusie presunúť niektoré body pro-gramu alebo zlúčiť diskusiu o dvoch či viacerých bodoch schváleného programu.

2) Pri prerokúvaní bodu programu ako prvý vystúpi jeho navrhovateľ alebo Prezídiom poverený člen. Po tomto vystúpení predsedajúci otvorí diskusiu, pokiaľ nedošlo k zlúčeniu disku-sie o viacerých bodoch programu podľa odseku 1 tohto článku. Do diskusie sa prítomní členovia prihlasujú zdvihnutím ruky, pričom predsedajúci prideľuje slovo rečníkom v poradí, v akom sa prihlásili. Prezidentovi a viceprezidentovi sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú.

3) V diskusii možno k návrhu na spôsob vyriešenia prerokúvanej veci podať pozmeňujú-ce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť riadne sformulované. V zložitých prípadoch, najmä ak je pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov viac, možno hlasovaním rozhodnúť o zriadení pracovnej skupiny, ktorá predloží konečný návrh na hlasovanie.

4) Na návrh predsedajúceho alebo ktoréhokoľvek člena môže Konferencia hlasovaním bez diskusie rozhodnúť o určení dĺžky času na diskusný príspevok alebo diskusiu o ktoromkoľ-vek bode programu. Takto určená maximálna dĺžka diskusného príspevku nesmie byť kratšia než 5 minút a čas vymedzený na diskusiu kratší než jedna hodina.

5) Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo. Ak diskutujúci prekročí časový limit príspevku určený podľa odseku 4 tohto článku, predsedajúci ho na to upo-zorní a ak okamžite neskončí, odoberie mu slovo.

6) Každý člen má v diskusii právo na jednu faktickú poznámku, ktorou možno reagovať na vystúpenie ostatného diskutujúceho; takto však nemožno reagovať na faktickú poznámku. Vo faktickej poznámke nemožno podávať návrhy na doplnenie či zmenu programu Konferencie ani navrhovaného uznesenia. Po faktickej poznámke má diskutujúci, na ktorého vystúpenie sa v nej reagovalo, právo odpovedať faktickou poznámkou. Faktická poznámka nesmie trvať dlhšie než dve minúty.

7) Každý člen má právo podať v priebehu diskusie procedurálny návrh na spôsob prero-kúvania veci, časového a vecného postupu rokovania s výnimkou hlasovania o veci samej.

8) Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení členovia alebo uplynul čas na diskusiu určený podľa odseku 4 tohto článku, predsedajúci diskusiu ukončí.

9) Ak je to potrebné najmä na spracovanie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov, predsedajúci môže po skončení diskusie a ešte pred hlasovaním prerušiť rokovanie Konferencie na nevyhnutný čas.

Čl. 4

Hlasovanie

1) Konferencia rozhoduje o každom návrhu hlasovaním, ktoré sa spravidla uskutoční bezprostredne po ukončení diskusie, ak Konferencia nerozhodne inak.

2) Predsedajúci alebo predsedníctvom poverený člen pred hlasovaním oznámi, o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu. Predsedajúci potom prikročí k riade-niu hlasovania.

3) Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť; počas neho už predsedajúci nikomu nemôže udeliť slovo.

4) Na Konferencii sa hlasuje, ak volebný poriadok neustanovuje alebo sa hlasovaním ne-rozhodlo inak, verejne a to zdvihnutím hlasovacej karty, na ktorej je vyznačený počet hlasov, kto-rými hlasujúci člen disponuje. Tento počet sa určí ako súčet hlasov členov zastúpených na zákla-de splnomocnení udelených hlasujúcemu členovi podľa čl. 2 ods. 2 tohto poriadku a týmto riadne odovzdaných mandátovej komisii alebo pred zvolením tejto komisie určenému členovi predsed-níctva a vlastného hlasu hlasujúceho člena.

5) Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje. Ak niektorý člen vylúčenie spochybní, Konferencia hlasovaním rozhodne, či sa týmito návrhmi bude zaoberať.

6) Na platné uznesenie Konferencie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov ZOJ uvedených v čl. 2 ods. 2 tohto poriadku.

7) Na návrh člena sa o jednotlivých častiach pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu môže hlasovať oddelene. Ak sa pri oddelenom hlasovaní neschvália všetky časti návrhu, je pot-rebné, ak schválené časti tvoria obsahový celok, hlasovať o nich ešte ako o celku.

8) Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa vždy hlasuje o návrhu ako o celku.

9) O procedurálnom návrhu, ktorý má zrejmú podporu Konferencie, sa môže rozhodnúť aj bez hlasovania. V takom prípade sa predsedajúci členov osobne sa zúčastňujúcich rokovania opýta, či niektorý z nich požaduje hlasovanie. Ak i len jeden z nich požaduje hlasovanie, postupu-je sa podľa predchádzajúcich odsekov.

10) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet členov hlasujúcich za návrh, počet členov hlasujúcich proti návrhu a počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania.

11) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených Volebným poriadkom, alebo ak sa na tom uznesie Konferencia. Ak ide o voľbu alebo o odvolanie, Konferencia sa môže uzniesť, že bude hlasovať verejne.

12) Výsledky tajného hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet vydaných hla-sovacích lístkov, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet členov hlasujúcich za návrh, po-čet členov hlasujúcich proti návrhu, počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania a počet neplatných hlasovacích lístkov.

Čl. 5

Uznesenie a záznamy o rokovaní

1) O rokovaní Konferencie sa vyhotovuje podrobná zápisnica, ktorej obsah tvoria nielen vystúpenia a návrhy jednotlivých členov, ale aj výsledky hlasovania a prijaté uznesenia, z ktorých musí byť zrejmé, ako sa rozhodlo a ak to povaha veci vyžaduje, aj rozhodnutie o tom, kto a aký-mi úlohami bol poverený a termíny ich splnenia.

2) Zápisnica sa vyhotovuje pomocou zvukového záznamu z rokovania s jej následným prepisom do písomnej podoby. Prepis uskutoční poverený člen Prezídia. Písomné vyhotovenie zápisnice podpisuje prezident a dvaja overovatelia, ktorí sa z členov osobne sa zúčastňujúcich ro-kovania Konferencie najneskôr do skončenia prvého dňa jej konania určia žrebom.

3) Odpis zápisnice sa doručí v jednom vyhotovení každému členovi Prezídia a to spra-vidla najneskôr do pätnástich dní od skončenia Konferencie. Podstatný obsah rokovania, najmä prijaté rozhodnutia a pre ďalšiu činnosť ZOJ aktuálne závery Konferencie sa zverejnia na webo-vom sídle ZOJ.

4) Prezídium rozhodne o rozsahu a forme zverejnenia rokovania Konferencie formou vy-hlásenia alebo tlačovej konferencie, ktorej účastníkov o priebehu a záveroch Konferencie infor-mujú prezident a viceprezident, prípadne členovia volených kolektívnych orgánov ZOJ.

Čl. 6

Konanie o opravnom prostriedku

proti rozhodnutiu Prezídia

1) Priebeh tej časti rokovania Konferencie, predmetom ktorého je konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Prezídia, riadi Konferenciou zvolený predsedajúci, ktorým sa môže stať iba ten, kto je členom najmenej tri roky a s voľbou súhlasí.

2) Opravný prostriedok možno prerokovať a rozhodnúť o ňom aj v neprítomnosti člena dotknutého rozhodnutím Prezídia, ktorý rozhodnutie opravným prostriedkom napadol (ďalej len „dotknutý člen“), ak sa bez vážnych dôvodov alebo bez ospravedlnenia na Konferenciu nedosta-vil, hoci bol o termíne a mieste jej konania vhodnou formou najmenej 5 dní vopred upovedome-ný. O konaní Konferencie v neprítomnosti dotknutého člena rozhodne Konferencia verejným hlasovaním jednoduchou väčšinou.

3) Predsedajúci oboznámi Konferenciu s napadnutým rozhodnutím Prezídia a s námiet-kou dotknutého člena. Poverený člen Prezídia môže predniesť stanovisko Prezídia k opravnému prostriedku.

4) Dotknutý člen má právo vyjadriť sa alebo doplniť dôvody opravného prostriedku; má tiež právo, aby sa konania o opravnom prostriedku zúčastnil jeho splnomocnený zástupca. Náh-rada nákladov v súvislosti so zastupovaním sa nepripúšťa.

5) Dotknutý člen a poverený člen Prezídia si môžu navzájom klásť otázky, súvisiace s predmetnou vecou. Právo klásť otázky má aj splnomocnený zástupca dotknutého člena; so súh-lasom predsedajúceho môžu členovia osobne sa zúčastňujúci rokovania Konferencie klásť otázky členom Prezídia aj dotknutému členovi. Pokiaľ otázka nesúvisí s podstatou veci alebo je sugestív-na či kapciózna, predsedajúci ju nepripustí. Predsedajúci má tiež oprávnenie komukoľvek odo-brať slovo, ak je toho názoru, že sa nevyjadruje k veci.

6) Poverený člen Prezídia, dotknutý člen a jeho splnomocnený zástupca majú právo pred-niesť pred hlasovaním záverečné návrhy; právo repliky sa pripúšťa. Dotknutý člen má právo ho-voriť ako posledný.

7) Dotknutý člen môže podaný opravný prostriedok vziať späť do času, kým predseda-júci nezačne vyhlasovať výsledky hlasovania; späťvzatím opravného prostriedku konanie končí, o čom sa urobí záznam v zápisnici o priebehu Konferencie. Na rozhodnutie Prezídia sa v takom prípade hľadí, akoby opravný prostriedok ani nebol podaný. Po späťvzatí námietky dotknutý člen nie je oprávnený podať ďalší opravný prostriedok v tej istej veci.

8) Kto sa vyjadruje bez potrebnej úcty k účastníkom konania, znevažuje konanie alebo inak ruší priebeh tejto časti Konferencie alebo nerešpektuje opatrenia predsedajúceho, môže byť predsedajúcim vyzvaný, aby opustil rokovaciu miestnosť. Ak sa také opatrenie týkalo dotknutého člena, môže tento jedenkrát požiadať o návrat do rokovacej miestnosti. O tejto žiadosti rozhodne Konferencia bez diskusie verejným hlasovaním. Ak sa návrh zamietne alebo ide o opakované vy-kázanie, zanikne tým dotknutému členovi oprávnenie predniesť záverečný návrh.

9) Kto sa cíti byť dotknutý opatrením predsedajúceho, má právo žiadať, aby o opatrení rozhodla Konferencia verejným hlasovaním.

10) Po záverečných návrhoch Konferencia rozhodne tajným hlasovaním o opravnom prostriedku a to väčšinou hlasov. Hlasovať možno iba o potvrdení alebo zrušení rozhodnutia; zdržanie sa hlasovania v tomto prípade nie je prípustné.

11) Pri rovnosti hlasov sa napadnuté rozhodnutie Prezídia považuje za zrušené.

12) Sčítanie hlasov vykoná trojčlenná komisia, zložená z predsedajúceho a ďalších dvoch členov, z ktorých jedného ustanoví z členov osobne sa zúčastňujúcich rokovania Konferencie poverený člen CR Prezídia a druhého dotknutý člen alebo jeho splnomocnený zástupca. O sčítaní hlasov sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie; ak niektorý z členov s jej ob-sahom nesúhlasí, má právo pripojiť k zápisnici stručné dôvody svojho nesúhlasu.

13) Výsledky hlasovania verejne oznámi predsedajúci. Dovtedy sa členovia sčítacej komi-sie zdržia akýchkoľvek prejavov o výsledkoch hlasovania.

14) O priebehu konania o opravnom prostriedku sa spíše osobitná zápisnica, ktorú vyho-toví predsedajúcim vopred určený člen ZOJ. Zápisnica nemusí obsahovať doslovné vyjadrenia zúčastnených osôb.

15) Konanie o opravnom prostriedku je neverejné, výsledok hlasovania o podstate veci sa však oznámi verejne.

Hlava III

Volené orgány

Čl. 7

Prezídium

1) Prezídium zasadá podľa potreby, spravidla raz za mesiac a plní najmä úlohy uvedené v čl. 9 Stanov ZOJ. Jeho zasadnutia zvoláva, program navrhuje a rokovanie riadi prezident alebo v čase jeho neprítomnosti viceprezident ZOJ.

2) Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa jeho rokovania zúčastňujú aspoň traja jeho čle-novia; zastupovanie neprítomných členov nie je prípustné. Rozhoduje spravidla verejným hlaso-vaním, pokiaľ sa neuznesie, že o určitej otázke bude hlasovať tajne.

3) Z rokovania sa vyhotoví stručný záznam, v ktorom sa okrem podstaty riešenej veci uvedú iba podstatné pripomienky a návrhy členov prezídia a výsledok hlasovania.

Čl. 8

Prezident a viceprezident

1) Prezident je štatutárnym orgánom ZOJ; právne úkony vykonáva v mene ZOJ zásadne so súhlasom Prezídia. O dôležitých neodkladných otázkach rozhoduje po dohode s aspoň dvoma ďalšími členmi Prezídia; ak to nie je možné, rozhodne sám a členov Prezídia bez meškania s roz-hodnutím oboznámi.

2) V čase neprítomnosti prezidenta ho v celom rozsahu zastupuje viceprezident. Inak plní úlohy, ktorými ho poveril prezident alebo Prezídium.

3) Ak je to pre riešenie veci prospešné, môže prezident splnením konkrétnej úlohy, patria-cej inak do jeho právomoci, alebo vedením jednotlivého rokovania poveriť niektorého z členov Prezídia.

4) Prezident a viceprezdient sú oprávnení zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu ZOJ.

Čl. 9

Revízor

1) Revízor plní svoje úlohy nezávisle na ostatných volených orgánoch ZOJ. Na požiadanie Prezídia je povinný vykonať v určenom čase mimoriadnu kontrolu hospodárenia.

2) Revízor vykonáva pravidelnú kontrolu hospodárenia najmenej raz ročne, vždy však najneskôr pred konaním Konferencie. O výsledkoch kontroly bezodkladne informuje Prezídium, ktorému tiež písomne predkladá návrhy na odstránenie zistených nedostatkov. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencii, predkladá jej tiež výročnú správu o hospodárení ZOJ.

Čl. 10

Konzultačná rada

1) Počet členov konzultačnej rady (ďalej tiež „rada“) určí a členov rady volí Konferencia.

2) Členovia rady si spomedzi seba volia predsedu. Kým predseda nie je zvolený, túto funkciu vykonáva najstarší člen rady.

3) Podrobnosti o činnosti rady, spôsobe jej rokovania a rozhodovania ustanoví štatút schvaľovaný radou.

Hlava IV

Prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. 11

1) Do zvolenia orgánov predpokladaných Stanovami ZOJ a týmto poriadkom úlohy Pre-zídia aj predsedníctva ustanovujúcej Konferencie plní prípravný výbor. Určí aj člena prípravného výboru majúceho plniť úlohy mandátovej komisie do zvolenia takejto komisie ustanovujúcou Konferenciou podľa čl. 4 ods. 4 tohto poriadku. Ustanovenia čl. 2 ods. 7 vety tretej a štvrtej toh-to poriadku sa použijú primerane.

2) Do uplynutia troch rokov od ustanovujúcej Konferencie ZOJ sa predsedajúcim podľa čl. 6 ods. 1 tohto poriadku môže stať len zakladajúci člen.

3) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť jeho schválením ustanovujúcou Konfe-renciou, konanou 15. októbra 2011 v Šoporni.

Šoporňa 15. októbra 2011

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento