Príspevkový poriadok ZOJ

Čl. 1

Základné ustanovenie

Tento Príspevkový poriadok ustanovuje spôsob financovania občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) [ďalej len „ZOJ“] a postup orgánov ZOJ pri hospodárení ZOJ s majetkom.

Čl. 2

Zdroje príjmov

Zdrojmi príjmov ZOJ sú

1. členské príspevky,

2. iné príjmy.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Čl. 3

Úloha členského príspevku a jeho výška

1) Členské príspevky sú základným zdrojom príjmov ZOJ.

2) Výška členského príspevku člena vo výkone funkcie sudcu je najmenej 50 eur ročne (ďalej tiež „minimálna výška členského príspevku“).

3) Minimálna výška členského príspevku člena s prerušeným výkonom funkcie v súvislosti so vznikom nároku na dôchodok, ako aj člena na rodičovskej dovolenke predstavuje polovicu členského príspevku uvedeného v odseku 2. Zníženie príspevku patrí už v roku, v ktorom nastala skutočnosť uvedená v prvej vete, ak sa tak stalo pred zaplatením príspevku podľa ods. 2.

4) Minimálna výška členského príspevku člena, ktorému členstvo vzniklo až po začiatku kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok platí, sa rovná príspevku podľa ods. 2 a 3 zníženému o štvrtinu za každý ucelený kalendárny štvrťrok, v ktorom ešte členom nebol.

Čl. 4

Čas a spôsob platenia členského príspevku

1) Člen je povinný sumu zodpovedajúcu minimálnej výške členského príspevku podľa čl. 3 ods. 2 a 3 zaplatiť najneskôr do konca prvého štvrťroka kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok platí. Člen, ktorému členstvo vznikne až po takomto čase, je tak povinný urobiť najneskôr do troch mesiacov po vzniku členstva.

2) Členský príspevok sa platí vkladom alebo prevodom zodpovedajúcej sumy na bankový účet ZOJ. Príspevok možno zaplatiť aj formou trvalého príkazu na opakujúcu sa úhradu súm nedosahujúcich minimálnu výšku členského príspevku, ak najneskôr do konca obdobia uvedeného v odseku 1 dôjde k zaplateniu minimálnej výšky členského príspevku.

3) Na identifikáciu platieb jednotlivých členov slúži ZOJ variabilný symbol vytvorený zložením bežného poradového čísla člena v evidencii členov a čísla označujúceho rok, za ktorý sa príspevok platí.

4) Evidencia členov na účel uvedený v ods. 3 zahŕňa abecedný zoznam všetkých členov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto Príspevkového poriadku s priradením im poradových čísel členov. Vytvára ju zamestnanec ZOJ poverený Prezídiom. Členovia, ktorým členstvo vznikne až po takomto čase, sa pre tento účel zaradia do evidencie za členov podľa prvej vety a to v poradí, v akom im vzniklo členstvo. Ak viacerým takýmto členom vzniklo členstvo k rovnakému dňu, zaradia sa do evidencie spôsobom predpokladaným v predchádzajúcej vete v abecednom poradí.

5) Ak sa v období podľa ods. 1 koná Konferencia členov, možno príspevok zaplatiť aj v hotovosti k rukám povereného zamestnanca ZOJ alebo na to určeného člena Prezídia, ktorý v takom prípade prijatie platby príspevku členovi potvrdí.

6) Zaplatený členský príspevok sa pri zániku členstva nevracia.

Čl. 5

Dohľad nad platením členských príspevkov a kontrola ich platenia

1) Na riadne platenie členských príspevkov dohliada Prezídium, ktoré tiež spravidla k 1. aprílu kalendárneho roka na základe správy revízora hodnotí stav platenia členských príspevkov.

2) Správnosť a včasnosť platenia členských príspevkov, ako aj hospodárenie s nimi kontroluje revízor, ktorý o tom podáva správu Prezídiu každoročne po skončení kalendárneho roka.

Čl. 6

Ostatné príjmy

1) Za ostatné príjmy sa považujú najmä príjmy získaných na základe projektov slúžiacich na plnenie cieľov ZOJ, zo spoločenských podujatí, dary a dotácie.

2) Pred uskutočnením podujatia, z ktorého sa predpokladá príjem, je Prezídium povinné vyhotoviť a schváliť rozpočet príjmov a výdavkov podujatia. Po jeho uskutočnení vyhotoví a schváli vyúčtovanie, ktoré musí obsahovať :

a/ názov podujatia,

b/ termín a miesto jeho konania,

c/ podrobnú kalkuláciu a

d/ počet účastníkov dokladovaný prezenčnou listinou alebo evidovanými vstupenkami.

3) Príjmy podľa ods. 1, najmä dary a dotácie, možno prijať iba vtedy, ak zdroj, z ktorého pochádzajú, ich výška a ostatné rozhodné okolnosti objektívne nemôžu vzbudiť dojem narušenia dôvery v nezávislosť súdnictva a nepolitický charakter ZOJ.

4) Prípustnosť daru, dotácie či iného príjmu z hľadísk opísaných v ods. 3 posúdi a o ich prijatí v každom jednotlivom prípade rozhodne Prezídium. Na základe jeho rozhodnutia musí byť neprípustný príjem vrátený a ak takéto vrátenie nie je možné, získaný prospech sa použije na dobročinné účely.

Čl. 7

1) Všetky príjmy a výdavky ZOJ musia byť riadne evidované, pričom z evidencie musia byť zrejmé zdroje príjmov a účel, na ktorý boli prostriedky vynaložené.

2) Finančné prostriedky ZOJ sa ukladajú na bežnom účte v banke.

Čl. 8

Hospodárenie ZOJ

1) Riadny výkon hospodárenia ZOJ zabezpečuje Prezídium.

2) V mene ZOJ pri hospodárení vystupuje navonok prezident, resp. za podmienok ustanovených v čl. 11 Stanov viceprezident a to s predchádzajúcim súhlasom ostatných členov Prezídia s výnimkou vecí, ktoré neznesú odklad. Bežné úkony týkajúce sa hospodárenia vykonáva sám alebo ním poverená osoba, najmä zabezpečuje hospodárenie s bežným účtom v banke a hospodárenie pokladne a zodpovedá za evidenciu majetku ZOJ.

3) Písomnosti finančnej povahy podpisuje prezident a v jeho neprítomnosti viceprezident.

Čl. 9

Účtovníctvo

1) V účtovníctve sa sleduje stav a pohyb hospodárskych prostriedkov, vrátane zisťovania výsledkov hospodárenia.

2) Na vedenie účtovníctva sa používajú :

a/ peňažný denník, v ktorom sa vykazujú všetky finančné operácie, príjmy a výdavky realizované v hotovosti alebo prostredníctvom banky; uzatvára sa k 31. decembru bežného roka, pri revízii a pri odovzdávaní funkcie;

b/ výdavkové a príjmové pokladničné doklady, ktoré musia mať tieto náležitosti :

- názov a číslo pokladničného dokladu, názov organizácie, dátum vyhotovenia dokladu,

- meno alebo názov a adresu platiteľa alebo príjemcu,

- sumu platby číslami aj slovom,

- účel platby a

- podpisy oprávnených pracovníkov organizácie;

c/ inventúrna kniha, v ktorej sa vedie evidencia hmotného majetku.

Čl. 10

Kniha pohľadávok a záväzkov

V knihe pohľadávok a záväzkov sa evidujú

a/ pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli vlastnou činnosťou,

b/ pohľadávky a záväzky vzniknuté peňažným stykom (preddavky na vyúčtovanie, omylom poukázané platby a pod.),

c/ iné pohľadávky a záväzky.

Čl. 11

Použitie finančných prostriedkov

Finančné prostriedky ZOJ možno použiť najmä na úhrady :

a/ vecných a osobných nákladov,

b/ cestovného,

c/ výdavkov návštev zahraničných hostí a

d/ nákupov kníh a časopisov.

Čl. 12

Záverečné ustanovenie

Tento príspevkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Konferenciou členov ZOJ.

v Bratislave 2. marca 2012

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Statusové Príspevkový poriadok ZOJ

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri