Gabriela Brišková , Krajský súd Trnava – k charakteru sudcu

Článok uverejnený v denníku SME „Od sudcov chceme rýchlosť aj spravodlivosť“, s podtitulom úvahy na tému súdnej štatistiky a kvality rozhodovania sudcov, a stým spojenej dilemy sudcu, prirodzene vyvoláva viaceré otázky. Základnou je však otázka charakteru a morálnej integrity sudcu.

 

Zákon o sudcoch, ako predpoklad sudcovskej spôsobilosti, ktorý dáva záruku, že sudca svoju funkciu bude vykonávať riadne, vyžaduje morálny štandard a integritu sudcu (§ 5 ods. 1 písm. e/, 6 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch). Sú definované ako podmienka náležitého a zodpovedného výkonu jeho funkcie.

 

Súdne štatistiky sú dôkazom enormných rozdielov v pracovnom zaťažení jednotlivých súdov SR, ale aj samotných sudcov v rámci konkrétnych súdov. Tento dlhodobo nežiadúci stav výrazne ovplyvňuje právo občanov na prejednanie ich sporov v primeranej lehote, ktoré priamo súvisí s (ne)dodržiavaním zásady rovnomerného pracovného zaťaženia všetkých sudcov. Občan a sudca sú spojené nádoby a pokiaľ je porušované právo sudcu, prirodzene na to dopláca občan.

 

Zákon o sudcoch preto garantuje každému sudcovi právo na prideľovanie vecí tak, aby ich mohol prejednať a rozhodnúť bez zbytočných prieťahov (§ 34 ods. 3). Súčasne mu stanovil základnú povinnosť upozorniť predsedu súdu na neprimeraný počet vecí, ak hrozí že ich nemôže bez prieťahov vybaviť (§ 30 ods. 4). Úlohu vytvárať sudcom podmienky na riadny výkon súdnictva, zákon ukladá výkonnej moci v štáte, teda orgánom riadenia a správy súdov, ktorými sú predovšetkým ministerstvo spravodlivosti a predsedovia súdov (§ 32 ods. 1, § 33 ods. 2, § 33 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Z právnej úpravy tak logicky vyplýva, že stav preťažených súdov a sudcov, ich výrazné rozdiely v zaťaženosti, by nemali vôbec nastať. Realitou je ale opak.

 

Sudcovia na niektorých súdoch vykonávajú funkciu zavalení nadmerným počtom sporov (za rovnaký plat, neprimeranú zdravotnú a časovú záťaž ovplyvňovanú lehotami), na rozdiel od iných sudcov na súdoch s odlišným vývojom personálnej obsadenosti, rozdielnym nápadom nových sporov a prerozdeľovaním vecí v dôsledku prechodného alebo definitívneho odchodu ich kolegov. Stalo sa totiž úplnou samozrejmosťou, po zahltení súdov v dôsledku zmien spoločensko-politického systému v novembri 1989, že sudca vykonáva prácu aj za takto neprítomných (i viacerých) sudcov, pričom proces doobsadenia súdu je zdĺhavý. Prerozdeľovaním spisov medzi zostávajúcich sudcov, ktoré je v rozpore so základným právom sudcu na pridelenie vecí, ktoré môže bez prieťahov vybaviť, si zákonodarná moc (parlament) legislatívne a výkonná moc personálne formálne „vyriešili“ hĺbkový systémový problém, ktorý sa ako bumerang vracia v podobe jedného z hlavných zdrojov prieťahov v súdnom konaní. Na porovnanie je vhodné pripomenúť v dotknutom článku uvádzaný príklad z inej európskej krajiny, vytvorenia neobsadeného sudcovského oddelenia pri nadmernom počte vecí, do ktorého musí štát prideliť ďalšieho sudcu.

 

S odlišnými pracovnými podmienkami jednotlivých sudcov súvisí potom rozdielna dĺžka lehoty na vybavenie vecí občanov. Možno uviesť niekoľko príkladov v porovnateľných agendách. Sú súdy s mesačným nápadom do 25 vecí a zostatkami nevybavených vecí do 100 vecí na sudcu (napriek tomu prekvapivo na súd ešte pribudne ďalšie voľné miesto sudcu). Na takých súdoch je objektívne možné prejednať vec a rozhodnúť v podstatne kratšom čase ako na inom súde, s mesačným nápadom 60 vecí a zostatkami nevybavených vecí 600-700 vecí na sudcu. Obdobné sú prípady, kedy jednému zo sudcov vyššieho súdu je za 12 mesiacov pridelených viac ako 900 vecí, hoci v predchádzajúcich a nasledujúcom roku bolo ostatným sudcom pridelených maximálne 600-700 vecí na jedného a na inom súde len 300-400 vecí. Neprehliadnuteľné sú tiež výrazné rozdiely v zaťaženosti jednotlivých sudcov v rámci súdov aj v odlišných agendách.

 

Značné regionálne rozdiely v dĺžke vybavenia vecí občanov, v dôsledku vyššie uvedeného, tak ovplyvňujú orgány riadenia a správy súdov, a to najmä prideľovaním voľných miest sudcov, tvorbou rozvrhu práce, s čím súvisí prerozdeľovanie spisov i vyrovnávanie nerovnomerného zaťaženia jednotlivých sudcov. „Viacrýchlostná“ justícia (termín prevzatý z českého justičného prostredia) je v právnom štáte ústavne neprijateľný stav a akútny závažný problém, na poctivom riešení ktorého by mohli mať záujem aj ústavní činitelia (prezident, poslanci), volení občanmi (ktorí majú vytvorené odlišné podmienky pri uplatňovaní práva na súdnu ochranu).

 

Ako sa však má vysporiadať s uvedeným stavom sudca? Môže ho tiež pasívne tolerovať a dostávať sa do dilemy či pracovať rýchle alebo kvalitne (ako to načrtla autorka dotknutého článku)? Je lekárom ten, kto „vylieči“ pacienta po smrti alebo ten, kto privodí smrť pacientovi nesprávnou diagnózou?

 

Morálny štandard a integrita (charakter) sudcu vznik takejto dilemy neumožňujú. Súdy majú poskytovať spravodlivosť, ale nekvalitné alebo oneskorené súdne rozhodnutie podstatu ich činnosti nenapĺňajú. Zodpovednou odpoveďou sudcu na porušovanie svojho zákonného práva na pridelenie vecí tak, aby ich bez prieťahov rozhodol a tým súčasne práva občana na prejednanie jeho veci bez prieťahov, je takýto stav netolerovať a nemlčať. Riešenie predsa nespočíva v nepodľahnutí tlaku a vykonávaním funkcie naďalej pasívnym zotrvávaním v zahltenom stave, vydávaním rozhodnutí v neprimerane zdĺhavom čase (už vôbec nie vydávaním početných, ale nekvalitných nespravodlivých rozhodnutí).

 

Sudcovia by mali iniciovať a trvať na systémovej zmene, vrátane transparentného zdôvodneného prideľovania voľných miest sudcov, vzhľadom na svoju stavovskú česť a ústavnú zodpovednosť voči občanom (pretože na rozdiel od lekárov majú podľa ústavy podiel na moci v štáte a nie sú iba zamestnancami súdu). Znamená to vytvoriť aktívnu ústavnú protiváhu výkonnej moci, ak namiesto vytvorenia riadnych a rovnakých podmienok pre výkon funkcie každého sudcu (a tým súčasne rovnakých podmienok pre uplatnenie práva občana na prejednanie veci v primeranom čase vo všetkých regiónoch), tlačí na sudcu stanovením výkonnostných noriem a lehôt (tiež formou rôznych opatrení, disciplinárnych návrhov a pod.). Česká sudcovská stavovská organizácia v roku 2014 dokázala sformulovať významnú požiadavku voči orgánom riadenia a správy súdov, aby predsedovia súdov vyvinuli dôrazný tlak na ministerstvo, t. j. smerom hore a nie opačne smerom na sudcov.

 

Dôvera občana v justíciu závisí nielen od odbornej kvality súdnych rozhodnutí, ale rovnako aj od charakteru sudcu, ktorý nemlčí (zo strachu, pohodlia krivdy, pre dôsledky možnej odvety, nepopularity, atď.), keď má byť protiváhou inej moci v štáte a keď to vyžaduje zodpovedný výkon jeho funkcie. Nielen na zahltených súdoch či u preťažených sudcov. Potrebná súdržnosť sudcov, s cieľom naplnenia ústavného práva občana na prejednanie veci v primeranej lehote vo všetkých regiónoch, je opäť ale otázkou charakteru, ktorý je napokon predpokladom spôsobilosti výkonu funkcie každého ústavného činiteľa. 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento