Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (10)

 • Hosť

  Citujem z článku:
  -zabezpečiť pravidelné zverejňovanie všetkých rozhodnutí súdov na internete

  Verejnosť vie čo mu chýba.
  Chýbajú jej zverejnené súdne rozhodnutia a ešte rakovina žalúdka.

  Každému je jasné, že len právoplatný rozsudok súdu je „právoplatný“ a každý pozná aj to, aké prieťahy sú na súdoch.
  V praxi v kocke by to vyzeralo takto:

  V mene republiky....
  Dňa 10.07.2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky......o vymoženie 638,28 EUR (19 228,82 SK) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde ....., na dovolanie oprávneného proti uznesenie Krajského súdu......z 8. decembra 2002....
  takto rozhodol:

  Konanie o dovolaní zastavuje.
  Povinnému nepriznáva náhradu trov dovolacieho konania.

  O d ô v o d n e n i e

  Krajský súd v ...... uznesením z 8. decembra 2006 sp.zn....potvrdil uznesenie Okresného súdu z 27. júla 2002, č.k......ktorým vyhlásil neoprávnenosť požiadavky oprávneného.

  Oprávnený požadoval od povinného uhradenie vzniknutej škody na svojom plote, ktorá vznikla takto:
  Pes oprávneného vyplašil kôň, s ktorým povinný sa vracal z lesa. Splašený kôň v snahe preskočiť plot oprávneného, poškodil plot natoľko, že bola nutná celková rekonštrukcia plotu.

  Prvostupňový súd konštatoval, že nakoľko aktéri udalosti, teda pes a kôň, svoje počínanie oľutovali, nie je možné povinného zaviazať, aby vzniknutú škodu uhradil.

  Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. platí, že ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O.s.p.) so zreteľom na jednoznačný, právne účinný dispozitívny úkon dovolateľa, ktorým vzal dovolanie späť, konanie o dovolaní zastavil.

  Dovolací súd nepriznal povinnému náhradu trov dovolacieho konania, lebo
  v dovolacom konaní nepodal návrh na rozhodnutie o priznaní náhrady trov tohto konania (§ 151 ods. 1 O.s.p.).

  P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.
  V Bratislave 10. júla 2010

  JUDr..............

 • Hosť

  Odpoveď na:

  Bohužiaľ, žijeme na Slovensku a nie v pravnom štáte. Treba sa so sudcom dohodnúť, že dostane povedzme 99% z priznaneho naroku a nebojte sa hneď rozhodne ináč. Aj sudcovia sú len ľudia a potrebujú z niečoho žiť, keď sú už v tomto štáte tak hrozne diskriminovaní...
  Už som videl niekoľko rozhodnutí, kde navrhovateľ požadoval určitú sumu a súd mu priznal o takmer 100% viac ako žiadal. Čo na tom, že podľa §153 odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku súd môže prekročiť návrhy účastníkov a prisúdiť viac, než čoho sa domáhajú, iba vtedy, ak sa konanie mohlo začať aj bez návrhu alebo ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkmi. Určite mu "spravodlivý" sudca nepriznal viac len tak pre nič za nič... Bohužiaľ aj stredoveká inkvizícia bola demokratickejšia ako slovenské súdnictvo. Inkvizítor si dal aspoň tú námahu, aby dosiahol priznanie. Poniektorí slovenskí sudcovia si nedajú ani tú námahu aby oznámili odporcovi, že sa proti nemu vedie nejaké konanie ( hoci podľa §79 ods. 4 O.S.P. je súd povinný doručiť účastníkom návrh do vlastných rúk) a odporca je potom po 9 rokoch veľmi zaskočený, čo od neho chce exekútor... a samozrejme odvolať sa už proti rozsudku "spravodlivého" súdu nedá.

 • Hosť

  Justičná nezávislosť sa spervertovala na prefíkanú totalitu. Vlastizrada je zakotvená v Ústave SR čl. 2 (3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázné.
  Z tohoto dôvodu súd neskúma nespravodlivé konanie ale len súlad či nesúlad so zákonom.
  Nikto neskúma základne pravidlo Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd " spravodlivá rovnováha medzi potrebami všeobecného záujmu a potrebami ochranou práv jednotlivca"
  Sudcovia sa stali "lekárnikmi" a nie skutoční liečitelia, nakoľko spravodlivosť neliečia len ju odvážia pričom na vášky váh vo svojej nezávisloti pridajú hoci čo.
  pokiaľ nevzniknú riadne poroty dovtedy budú "vešať" podľa toho kto dá viac. Punklicht.
  Viac na www.koloseo.info

 • Hosť

  Odpoveď na:
  Fatal error: Cannot redeclare sde7c() (previously declared in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php:1) in /www/s/u/u23979/public_html/components/com_komento/themes/kuro/comment/item/parent.php on line 1