Utečenci vo svetle vývoja azylového práva na Slovensku a judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

JUDr. Elena Berthotyová, PhD.

sudkyňa Najvyššieho súdu SR – Správneho kolégia od roku 2005,

špecialista na problematiku rozhodovania vo veciach azylu

a cudzineckých vecí.

V justícii pôsobí od roku 1991 ako justičná čakateľka Mestského súdu v Bratislave, ako sudkyňa Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu Bratislava. Od roku 2009 je členkou medzinárodnej asociácie azylových sudcov (IARLJ).

Autorka článku sa v tematických blokoch zoradených podľa najčastejších námietok žiadateľov o azyl venuje zásadným rozhodnutiam Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach azylu s cieľom poukázať na niektoré výkladové trendy, ktorými najvyšší súd zákon o azyle a niektoré medzinárodné dohovory vykladá.

Pred rokom 1989 otázka poskytovania azylu v Československu prakticky neexistovala. Vtedajšie zriadenie riešilo celkom iné problémy a snažilo sa predovšetkým zabrániť zvyšujúcemu sa odlivu svojich vlastných občanov do demokratických krajín. Neexistujú žiadne oficiálne štatistiky o počte osôb, ktoré z bývalého Československa či už legálne alebo nelegálne odišli a požiadali o štatút utečenca a už vôbec neexistujú štatistiky o tom, koľko z nich štatút utečenca v zahraničí získalo. Jedna skutočnosť je však známa, a to, že ani jeden občan Československa nebol vrátený naspäť do krajiny, s tým, že mu tu nehrozí nebezpečenstvo prenasledovania.

Po páde železnej opony v roku 1989 postupne získavala na význame potreba upraviť celú oblasť azylového práva. Súviselo to jednak s etablovaním demokratických inštitúcií a právneho štátu vôbec, jednak s rastom životnej úrovne v SR. Stali sme sa tak súčasťou nielen slobodnej, ale aj ekonomicky prosperujúcejšej časti sveta, čo so sebou prináša narastajúci počet žiadateľov o azyl. Po prvom pokuse o úpravu tejto oblasti, predstavovanú zákonom č. 498/1990 Zb. o utečencoch, v roku 2002 bol prijatý zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2003. Snažil sa reagovať na moderné medzinárodné inštrumenty v tejto oblasti, rovnako ako aj na právo Európskej únie.

Zhodnotenie zmien v slovenskej justícii v roku 2015

Rok 2015 bol pokračovaním začatého  ozdravného procesu po výmene vrcholného vedenia justície v roku 2014, ale najväčšie problémy - neprimerane dlhé súdne konania a nízka dôveryhodnosť zostávajú nevyriešené.

Pozitíva:

Najväčšie zmeny sa diali na Najvyššom súde SR. Jeho predsedníčka  za uplynulý rok prijala  opatrenia, ktorými  sanovala  mnohé problémy, zanechané od  jej predchodcu. Nastavila vyvážený rozvrh práce, vrátila sudcom ich špecializáciu. Najvyšší súd sa po dlhých rokoch posilnil kvalitnými sudcami z krajských súdov.   Zbierka rozhodnutí súdov SR a stanovísk Najvyššieho súdu sa začala  obohacovať o významné rozhodnutia, ktoré majú schopnosť vplývať na zabezpečenie jednoty a zákonnosti rozhodovania súdov na nižších stupňoch. V kolégiách došlo k zjednocovaniu rozdielnych rozhodnutí senátov. Všetky tieto zmeny bude mať šancu spoznať v blízkej budúcnosti konečný spotrebiteľ justície, teda ten, ktorý sa na ňu obráti s dôverou, že rozhodne o veci zákonný sudca, a to spravodlivo a v primeranej lehote.

Z Á S A D Y S U D C O V S K E J E T I K Y

P r e a m b u l a

Súdna rada Slovenskej republiky, ako ústavný orgán zabezpečujúci nezávislé postavenie súdnej moci od ostatných orgánov verejnej moci

 

1/ majúc na zreteli, že na európskej úrovni je právo každej osoby na nezávislý a nestranný súd právom, ktoré je zárukou dodržiavania ľudských práv a základných slobôd podľa čl. 6 Dohovoru a príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva,

 

2/ uvedomujúc si, že pravidlá etického správania sa sudcov sú dôležitým faktorom pre zvýšenie dôvery v justičný systém, pre ochranu ľudských práv a posilnenie myšlienky právneho štátu ako aj pre prevenciu a obmedzenie korupcie v justičnom systéme

Etický kódex sudcov/ Quo vadis?

| JUDr. Elena Berthotyová PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,  členka Súdnej rady Slovenskej republiky |

Celkom na úvod ako zástanca podrobného Etického kódexu sudcov  musím priznať, že je len málo krajín, v ktorých sa sudcovia sami rozhodli vyjadriť sudcovskú etiku formou kódexu.

Etický kódex  nemajú   francúzski,  nemeckí ani českí sudcovia. Zo severských krajín len Dáni, z južných Taliani.

Najpodrobnejší etický  kódex sudcov prokurátorov a vyšetrovateľov  spomedzi postkomunistických krajín má Bulharsko. Schválený bol Najvyššou súdnou radou v roku 2008.  

Celkom iná, viac ako storočná je tradícia sudcovského kódexu v USA, ale aj v Kanade.

Správanie a etika sudcov v Anglicku nepotrebovali byť niekoľko storočí nikde písomne upravené na to, aby sa vedelo, čo dôstojný sudca nemá robiť. Avšak pod vplyvom praktík zahraničných súdov si aj anglickí sudcovia osvojili kódexy správania sudcov. Osobitný kódex, alebo Guide to Judicial Conduct má Najvyšší súd a všeobecný kódex bol vydaný Sudcovskou radou. Na rozdiel od amerického kódexu nejde v prípade všeobecného anglického kódexu o text blížiaci sa svojou formou zákonu, ale skôr o formálny opis obsahujúci citáty sudcovských autorít. Naopak kódex správania pre sudcov Najvyššieho súdu je omnoho viac technickejší text podobný zákonnému zneniu.

Anglický sudca  sa dnes z etického  kódexu dozvie, ako má napríklad postupovať pri nastavení svojho účtu na sociálne sieti.  („Aj keď je používanie sociálnych sietí vecou osobnej voľby, sudcovia by mali venovať pozornosť odporúčaniam zameraným na bezpečnostné aspekty tohto média.  Sudcovia by sa mali pokúsiť zabezpečiť, aby informácie o ich osobnom živote a adrese ich bydliska neboli zverejňované. Telefónne čísla, dátumy narodenia a adresy bydliska sú kľúčovými informáciami pre narušiteľov súkromia a nemali by byť zverejnené“).

Sudcom je odporúčané skontrolovať bezpečnostné nastavenia, prípadne obmedziť viditeľnosť a prístup k ich profilu tretím osobám.

,,Znášanlivosť je výrazom vyššieho stupňa kultúry.“ Antonín Švehla

Ilustračné foto: Leo

Je sychravé jesenné ráno, ulicou mesta sa vlečie z nohy na nohu opustený človek. Má roztrhané oblečenie, tvár až čiernu od zimy, ťahá po zemi nie moc teplú deku, ktorá mu slúžila v noci na slabú ochranu pred zimou.....Je tak sám a tak bezmocný...

V nočnom vlaku sedí žena stredného veku, cestuje z Humenného do Plzne, za prácou...pracuje tam pri páse a balí párky..denne 10 hodín sedem dní v týždni ,na zmeny, aj nočné,  stojí pri páse nekonečne dlhé hodiny a balí párky. Človeku sa nevdojak vynára otázka ,, čo  Zákonník práce“? Dodržiavanie základných priam ľudských práv pracujúcich ľudí....

Živnostníci, učitelia, lekári, rodiny s deťmi, úradníci, dôchodcovia.....aké zložité  medziľudské vzťahy denne riešia ,mnohokrát s cieľom ako tak dôstojného prežitia....Tí , o dôveru ktorých sa súdna moc uchádza.

Demokratická a kultúrna úroveň spoločnosti sa vraj meria podľa toho, ako sa stará o svojich občanov, odkázaných a slabých.

 Dianie v spoločnosti sa odohráva  na pozadí fungovania základných pilierov jej existencie. Kultúra správania sa,  zákony ,nepísané pravidlá ,o ktorých sa nikde nemusí hlasovať a ktoré uznávajú (mali by ) ako politici, tak právnici a aj občania....

Akým smerom sa uberá spoločnosť, v ktorej úctu k zákonu a všeobecne uznávaným pravidlám nevyburcuje ani aféra Gorila? Ako sa majú cítiť bežní občania ,keď nielen politici, ale aj orgány činné v trestnom konaní mlčia a hrajú zrejme na čas, čas zabudnutia....

Ak zlyháva moc súdna, výkonná ,zákonodarná , aké sú potom tie konvencie ,ktoré uznávajú politici ,právnici, učitelia ,lekári, všetci občania?

A v čom zlyháva súdna moc, ako pracuje sudca v modernej,  pretechnizovanej spoločnosti .... Aká je skladba vecí v ktorých sudca rozhoduje a  poskytuje spravodlivosť účastníkom konania , vysiela  do spoločnosti  posolstvá o nevyhnutnosti rešpektovať a ctiť si  zákon, pretože  že sa to oplatí...

V čom spočíva nedôvera občanov  voči súdnej moci,  sú jej príčinou  zdĺhavé konania v súdených  veciach, nesprávne rozhodnutia,  alebo neodôvodnené očakávania účastníkov konania? Ako sa rieši enormná zaťaženosť jednotlivých sudcov, súdov...

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.