Volebné programy strán pre oblasť spravodlivosti - 2020 - skrátená verzia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt volebné programy strán 2020

AKTUALIZOVANÉ 17.1.2020

SME RODINA

BOJ PROTI KORUPCII, SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVNY ŠTÁT

 1. Presunieme agendu obchodnoprávnych sporov zo všeobecných súdov na verejné arbitrážne súdy. V krajinách západnej Európy je inštitút obchodnej arbitráže bežne využívanou a najmä efektívnou a predvídateľnou alternatívou. Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. Výhodou rozhodovania sporu v rozhodcovskom konaní je rýchlosť rozhodovania a získanie konečného rozhodnutia za niekoľko týždňov.

Budeme limitovať počet arbitrážnych súdov na maximálne 3 súdy v územnej pôsobnosti kraja. Rozhodcom (samosudcom) bude môcť byť len osoba s morálnym kreditom, s právnickým vzdelaním a s minimálne 15-ročnými skúsenosťami v oblasti hmotného a procesného obchodného práva. Rozhodcovia nebudú mať definitívu, ale budú volení na funkčné obdobie 6 rokov. Voľba rozhodcov bude realizovaná v priamych voľbách. Právo voliť rozhodcu bude mať každý podnikateľ, ktorý je oprávnený uchádzať sa o verejné zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (teda nemá nedoplatky na daniach). Arbitrážne súdy budú oprávnené rozhodovať len spory, kde výška hodnoty sporu predstavuje 100 000 € a viac. Rozsudky rozhodcovských súdov budú po jeho doručení stranám sporu konečné a vykonateľné, čím sa odbúra možnosť špekulatívnych odvolaní. Voči rozhodnutiu arbitrážneho súdu bude prípustná len ústavná sťažnosť. Poplatok rozhodcovského konania bude stanovený na úrovni 4-5 percent z hodnoty sporu, čo predstavuje pre navrhovateľa nižšie náklady ako v prípade konania pred všeobecným súdom. Pričom výška súdneho poplatku bude klesať v závislosti od rýchlosti a efektívnosti konania a konečného rozhodnutia sudcu rozhodcovského súdu (t.j. ak spor trvá dlho, poplatok sa znižuje). Sudca rozhodcovského súdu nebude mať žiadny fixný plat, ako je to u sudcoch všeobecných súdov, ale jeho odmena bude závislá od rýchlosti a efektívnosti konania. Tento systém odmeňovania sudcov rozhodcovských súdov má viesť k motivácií sudcov rozhodcovských súdov v snahe maximálnej pripravenosti, profesionalite, rýchlosti a hospodárnosti rozhodcovského konania. Každé rozhodnutie s odôvodnením bude povinne zverejňované, aby sa zabezpečila odborná a verejná kontrola nad rozhodovacou činnosťou rozhodcov.  Rozhodca bude niesť za svoje rozhodnutie hmotnú zodpovednosť a pre tento prípad bude povinne poistený, pričom v prípade úspešnej ústavnej sťažnosti voči rozhodcovskému rozsudku bude rozhodca povinný naradiť spôsobenú škodu Budú eliminované akékoľvek obštrukcie v konaní – napr. nezaplatenie súdneho poplatku nebude mať za následok zastavenie súdneho konania, ale automaticky sa stane exekučným titulom alebo zmena právneho zástupcu po začatí konania nebude mať odkladný účinok a nebude dôvodom odročenia pojednávania. Trovy konania a právneho zastúpenia bude znášať neúspešná strana sporu.

 

 1. Nahradíme doživotné menovanie sudcov voľbou na 6 rokov a to aj opakovane. Verejná voľba sudcov na presne určené funkčné obdobie má viesť k motivácii sudcov v snahe zabezpečiť nezávislosť, nestrannosť a odbornosť (kvalifikácie) sudcov, ako podmienky kvalitného rozhodovania a riadneho napĺňania (poskytovania) spravodlivosti.

 

 1. Exekučná amnestia - Naším cieľom je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky, ktoré vznikli od 1. januára 1993, pod podmienkou, že občan Slovenskej republiky uhradí svoj dlh správcovi pohľadávky. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie. Zároveň stanovíme výšku pohľadávky občana Slovenskej republiky voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10 000 eur bez príslušenstva.

 

 1. Zavedieme priamejšiu zodpovednosť sudcu a súdnych funkcionárov za prieťahy v konaní. V prípade, že sa u sudcu objaví vec staršia ako 2 roky, bude povinný predseda kolégia (grémia) zistiť príčinu prieťahov v konaní. V prípade zistenia subjektívneho zavinenia bude predseda kolégia (grémia) povinný podať podnet predsedovi súdu a ten po prešetrení podnetu rozhodne o podaní disciplinárneho návrhu. V prípade, že súdni funkcionári nesplnia svoju povinnosť, budú disciplinárne postihovaní oni. Sudcovská nezávislosť sa musí vzťahovať len rozhodovaciu činnosť, nemôže byť zneužívaná pri organizačných otázkach a zabezpečení plynulosti konania.

 

 1. Presunom obchodnoprávnej agendy na verejné arbitrážne súdy dôjde k uvoľneniu vnútorných rezerv a k efektívnemu nárastu počtu disponibilných sudcov na všeobecných súdoch. Špecializácia sudcov by mala výrazným spôsobom pomôcť k tomu, aby sa ľudia dočkali skorých a kvalitných rozhodnutí. Sudca by mal robiť len jednu základnú agendu. Ak hovoríme o potrebe špecializácie sudcov, máme na mysli dosiahnutie stavu, aby sudca nevybavoval v jednom období rôzne agendy, aby neprechádzal z občianskeho práva na trestné právo, rodinné právo a podobne.

 

 1. Presadíme povinné vzdelávanie sudcov a prokurátorov. Stanovíme minimálny počet dní v roku, ktoré majú venovať vzdelávaniu na seminároch, odborných rezortných poradách alebo kongresoch.

 

 1. Vytvoríme konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov na každom okresnom súde v Slovenskej republike. Značnou motiváciou pre právnikov centra by bolo aj započítanie ich práce v centre do praxe potrebnej na prípravu na niektoré z právnických povolaní.

 

 1. Zabezpečíme, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zverejňovalo a kategorizovalo súdne rozhodnutia nielen podľa právneho odvetvia, ale aj podľa problematiky, ktorej sa rozhodnutia týkajú, a práva, ktoré prisudzujú.

 

 1. Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky súdneho konania vo veciach týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, pracovnoprávnych sporov, práva sociálneho zabezpečenia a sporov o náhradu škody za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup. Cieľom je prirodzená nutnosť poskytovať zvýšenú a zrýchlenú ochranu maloletým deťom, ako aj slabším subjektom súdneho sporu. Nedodržanie tejto lehoty bude obligatórne považované za nedodržanie úradného postupu a účastníkovi konania (maloletému, zamestnancovi) vznikne nárok na náhradu škody. Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky, v rámci ktorej musia orgány činné v trestnom konaní rozhodnúť vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy a vec postúpiť na príslušný súd.

 

 1. V oblasti exekučného konania zákonom uložíme exekútorovi ešte pre vydaním exekučného príkazu povinnosť požiadať súd o udelenie súhlasu s výkonom exekúcie predajom nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní predstavuje výrazný zásah do vlastníctva povinného.

 

 1. Zabezpečíme prijatie samostatného zákona o justičnej štátnej službe a lepšie mzdové ohodnotenie justičnej administratívy. Je namieste dať vyššiemu súdnemu úradníkovi možnosť kariérne rásť po dosiahnutí určitého počtu odpracovaných rokov, získaní potrebnej praxe vyjadrenej počtom odpracovaných rokov a po splnení ďalších podmienok. Štátna služba na súde nie je porovnateľná so štátnou službou v rámci ústrednej alebo miestnej štátnej správy, pretože sa tu vykonáva súdna moc, ktorá sa ako taká vykonáva oddelene od iných zložiek štátnej moci. Na zamestnancov súdov, ktorí zabezpečujú správu súdov, sa naďalej bude vzťahovať všeobecná právna úprava štátnej správy.

 

 1. Zreformujeme rozvodové konanie. V konaní o rozvode manželstva a vo veciach starostlivosti o maloletých. Zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu profesií zapojených do riešenia rodičovského konfliktu. Do rozvodového konania a do konania vo veci starostlivosti o maloletých je potrebné začleniť a zároveň posilniť spoluprácu sudcu, kolízneho opatrovníka, mediátora, súdneho znalca a prípadne právneho zástupcu rodiča.

 

Sloboda a solidarita (SAS)

VIAC SPRAVODLIVOSTI

 1. Zavedieme povinné bezpečnostné previerky sudcov minimálne nasledovným spôsobom: noví sudcovia - všetci, aktuálni sudcovia - všetci, ktorí sa budú uchádzať o funkciu. Bezpečnostné previerky sudcov bude realizovať Národný bezpečnostný úrad. Ako odvolací orgán rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o bezpečnostných previerkach sudcov určíme Osobitný kontrolný výbor. O bezpečnostných previerkach sudcov tak nebude s definitívnou platnosťou rozhodovať Súdna rada SR, ako tomu bolo doteraz, ale parlamentný výbor.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že u každého sudcu budú zverejnené na jednom mieste všetky jeho doterajšie meritórne rozhodnutia v súdnom konaní.   U každého sudcu budú tiež samostatne zverejnené tie rozhodnutia, na vynesenia ktorých sú právnym predpisom stanovené lehoty, ako aj rozhodnutia, pri ktorých podľa súvisiacich pravidiel je predpísaná osobitná či výnimočná rýchlosť konania.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že sudca sa bude môcť stať osobou navrhnutou na kariérny postup, len ak je bezúhonný v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa – teda je to nekomunista.

 

 1. Určíme presnú vekovú hranicu zániku funkcie sudcu zo zákona pri dovŕšení riadneho dôchodkového veku  pre sudcov na všetkých úrovniach súdov,

 

 1. Rozšírime okruh subjektov, ktoré sú oprávnené navrhovať disciplinárne stíhanie sudcov o skupinu 15 poslancov NR SR.

 

 1. Zavedieme automatické disciplinárne konanie voči tým sudcom, ktorí spôsobia neodôvodnené prieťahy v súdnom konaní alebo svojím konaním, alebo nekonaním porušujú základné práva a slobody občanov. Toto bude posudzovať Ústavný súd SR a/alebo Európsky súd pre ľudské práva, zároveň sa bude skúmať, či sudca nebol vo veci zaujatý.

 

 1. Zavedieme pravidlá, na základe ktorých protiprávne rozhodovanie predsedov súdov a členov Súdnej rady SR bude zákonom výslovne sankcionované zákazom výkonu funkcie člena súdnej rady, predsedu súdu, prípadne nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Toto bude posudzovať najvyšší správny súd .

 

 1. Vylúčime možnosť premlčania závažných disciplinárnych previnení.

 

 1. Zrušíme pravidlo o zákaze zverejnenia tváre sudcu.

 

 1. Zavedieme podrobný verejný register mimopracovných príjmov sudcov. Účelom je zabrániť korupcii v menej zjavnej alebo skrytej podobe ako je napríklad odmena za organizované školenie a podobne.

 

 1. Zavedieme možnosť na základe výberového konania ustanoviť do funkcie predsedu súdu aj nesudcu s právnickým alebo ekonomickým vzdelaním. Ide najmä o situácie, keď je previazanosť medzi súdnym manažmentom a sudcami tak silná, že existuje obava, či toto nie je dôvodom neefektívnosti fungovania súdu. Toto opatrenie je zamerané na prelomenie tzv. falošnej kolegiálnosti a alibizmu. Ide o profesionálnu manažérsku činnosť.

 

 1. Vytvoríme samostatný Najvyšší správny súd. Ten bude riešiť správne súdnictvo a aj všetky disciplinárne konania týkajúce sa právnických povolaní vo vzťahu k štátu.

 

 1. Znížime počet okresných súdov približne na polovicu. Okresné súdy budú umiestnené do miest v závislosti od počtu obyvateľstva  – tak, aby na jeden súd pripadal porovnateľný počet obyvateľov. Pri tomto opatrení prihliadneme aj na počet prejednávaných prípadov. Celkový počet sudcov (cca 1400) zostane zachovaný.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že členovia tej časti súdnej rady, ktorá nie je povinne tvorená sudcami, budú môcť byť nesudcovia s právnickým vzdelaním, volení kvalifikovanou väčšinou poslancov NR SR na funkčné obdobie 9 rokov. Každý rok sa bude obmieňať jedna tretina členov súdnej rady. Práca v súdnej rade bude význame honorovaná tak, aby sa o ňu zaujímali kvalitní kandidáti.

 

 1. Presadíme pravidlo, podľa ktorého bude súd smieť vyhlásiť svoje rozhodnutie až po tom, čo bude k nemu mať vypracované odôvodnenie, ktoré bude v čase vynesenia rozhodnutia k dispozícii všetkým stranám.

 

 1. V prípadoch závažnej trestnej činnosti, ktorá je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, zvýšime v prípravnom konaní rozsah oprávnení sudcu pre prípravné konanie, ktorý bude príslušným na rozhodovanie o sťažnostiach proti uzneseniam prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorými rozhodli meritórne vo veciach, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti konkrétnej osobe.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že na všetkých rozsudkoch, kde rozhoduje senát, budú uvádzané aj mená jeho členov a informácia o hlasovaní každého z nich pri zachovaní práva zverejnenia odlišného stanoviska sudcu, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím senátu.

 

 1. Zavedieme povinné a reálne použitie systému  elektronického spisu tak, aby nebolo možné manipulovať so spismi a bola vždy umožnená nezávislá kontrola postupu. Dnes často existuje spis reálne len v papierovej podobe (možnosť manipulácie) a elektronický spis len formálne. Po novom bude každý jeden prípad evidovaný elektronicky.

 

 1. Zavedieme zverejňovanie zvukového aj obrazového záznamu každého v súčasnosti verejného súdneho pojednávania na internete a jeho on-line prenos. Zabezpečíme povinné elektronické, plne automatizované protokolovanie priebehu súdnych pojednávaní.

 

 1. V civilných konaniach posilníme nezávislosť a zodpovednosť strán sporu tým, že svedecké výpovede a iný dôkazný materiál bude môcť byť preukázateľne pripravený pre súdne konania už pred pojednávaním, a to podľa potreby za účasti oboch strán a súdneho úradníka.

 

 1. Vylúčime možnosť odvolania sa proti rozsudkom, kde peňažné plnenie nedosahuje ani sumu mesačného  životného minima.

 

 1. Zrušíme zákaz exekúcie pohľadávok voči štátu. Je to právny predpis, ktorý v súdnom konaní zvýhodňuje štát na úkor súkromných subjektov.

 

 

Za ľudí

 

SPRAVODLIVOSŤ PRE KAŽDÉHO

 

 1. RODINNÉ SÚDY – DETI V CENTRE POZORNOSTI: Súdne konania, v ktorých sa rodičia „naťahujú o dieťa“, trvajú niekedy aj roky. Často ide o situácie, keď sa zverenie dieťaťa a styk s ním realizuje na základe neodkladného opatrenia, bez vypočutia dieťaťa a správneho vyhodnotenia požadovaného uplatnenia neodkladného opatrenia. Zavedieme špecializáciu na rodinnoprávnu agendu (rodinné súdy) a zabezpečíme vzdelávanie pre sudcu a jeho tím v rodinných veciach s osobitným zameraním na metodológiu vypočutia dieťaťa. Zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu pri rozhodovaní o dieťati – psychológ pri súde, sociálny pracovník, koordinátor na súde, sudca, prípadne mediátor či znalec. Podporíme maximálne možné využitie mimosúdneho riešenia v spolupráci s mediátormi pri rodinných sporoch.  Prvé stretnutie s účastníkmi strán zo strany súdu bude musieť byť do jedného mesiaca.  Sudca bude musieť dieťa vo vhodných priestoroch osobne vypočuť, ak nie je odôvodnené, že to nie je vhodné s ohľadom na vek alebo osobitosti prípadu.

 

 1. OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB: Dotiahneme reformu osobných bankrotov s cieľom dať účinne novú šancu férovým dlžníkom a obmedziť priestor na zneužitie podvodníkom.  Zrealizujeme opatrovnícku reformu, ktorá bude pre ľudí s hendikepom znamenať ich ochranu pri uzatváraní právnych úkonov pri nakladaní s ich majetkom či rozhodovaní o liečbe a nedobrovoľnom umiestňovaní do zdravotníckych či iných zariadení.

 

 1. Zavedieme transparentný a rozšírený výber čelných predstaviteľov prokuratúry (generálny prokurátor a špeciálny prokurátor), ktorý bude zahŕňať rozšírenie okruhu osôb, ktoré ich navrhujú, verejné vypočutie a prehodnotenie podkladov na verejné vypočutie. Stransparentníme výberové konania prokurátorov, čakateľov a asistentov podľa vzoru výberu sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Otvoríme Radu prokurátorov členom mimo prokurátorskej obce.  Zavedieme náhodné prideľovanie veci prokurátorom a ročné výkazy prokurátorov a ich zverejňovanie podľa vzoru sudcov. Budeme trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov, aby generálny prokurátor nemohol hatiť stíhanie vedené nižším prokurátorom.

 

 1. Navrhneme vznik Najvyššieho správneho súdu – nezávislého disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, ale aj advokátov a iné právnické profesie. Alebo sfunkčníme špecializované disciplinárne senáty pri súdoch.

 

 1. Zavedieme princíp reprezentatívnosti a vyváženosti do zloženia Súdnej rady. Sudcovia budú volení po krajoch, ostatnými zložkami moci budú menovaní len nesudcovia.

 

 1. Navrhneme reformu Ústavného súdu zameranú na jeho tvorbu s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj brzdami proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou.

 

 1. Zavedieme nástroje na správne riešenia etických dilem v právnických profesiách (etické komisie, vzdelávanie od právnických fakúlt).

 

 1. Budeme podporovať zriadenie úradu právnych služieb, ktorý bude „profesionálnou advokátskou kanceláriou štátu“ s možnosťou kariérneho rastu pre právnikov, ktorí sa rozhodnú zastupovať verejný záujem v mene štátu. Vyhodnotíme pravidlá, ktorými sa upravili transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich odmeňovania.

 

 1. Pre boj proti korupcii zavedieme nový trestný čin tzv. „prikrmovanie“ verejných funkcionárov pri prijímaní malých darov, ktoré môžu byť rádovo jednotlivo menšie, ale v ročnom súhrne prevyšujú vyššiu čiastku.

 

 1. Na súdoch zavedieme časové rámce pre rozhodovanie vo veciach, ich priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch. Tieto informácie budú verejné, predpokladáme plnú automatizáciu tohto riešenia. Budeme dôsledne a férovo vyvodzovať subjektívnu zodpovednosť za prieťahy v konaní, podporíme nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní.

 

 1. Navrhneme prirodzenú vekovú obmenu justičného stavu – zavedenie vekového cenzu s návrhom pre všeobecné súdnictvo v rozmedzí 65 – 70 rokov, Ústavný súd od 70 rokov.

 

 1.  Zavedieme justičnú štátnu službu. Potrebujeme na súdoch dobrých, slušne zaplatených súdnych úradníkov s možnosťou kariérneho rastu, ktorí sa nemenia.

 

 1. Podporíme uchádzačov o funkciu sudcu z mimo justičného prostredia, napríklad cez osobitný inštitút prípravy. Podporíme špecializáciu sudcov pre hlavné agendy, s tým súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Zavedieme právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, aj ak nie je konečné.

 

 1. Zavedieme štandardy na vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých súdov, zber dát, metodológiu, aby súdy navzájom videli, ako na tom sú.

 

 1. Maximálne odbremeníme predsedu súdu od administratívnej záťaže presunom na riaditeľa správy súdu.

 

 1. Zavedieme povinný monitoring na súdoch ako nástroj spätnej väzby od verejnosti.

 

 1. Dotiahneme projekt Centra právnej pomoci s call centrom - informovanie každého o možnostiach riešenia jeho sporu a rozšírenie pobočiek Centra právnej pomoci.

Slovenská národná strana (SNS)

 

PRÁVNY ŚTÁT

 

 1. Dokončíme proces rekodifikácie občianskeho práva; v súvislosti s prijatou novou úpravou občianskeho procesného práva je potrebné dokončiť reformu prijatím nového znenia občianskeho zákonníka ako hmotno-právneho kódexu.

 

 1. Zvýšime vážnosť súdov a prokuratúry: transparentným výberovým konaním na funkciu sudcu a prokurátora, výberom vhodných sídel súdov a prokuratúry, zodpovedajúcim materiálnym a technickým vybavením súdov a prokuratúry. Zvýšime nároky na občiansku bezúhonnosť a etické správanie sa sudcov na pracovisku i v súkromnom živote, zvýšime informovanosť o činnosti súdov.

 

 1. Zabezpečíme rotáciu súdnych funkcionárov a funkcionárov prokuratúry maximálne po dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.

 

 1. Zabezpečíme osobnú zodpovednosť za výkon funkcie sudcu, prokurátora a príslušníka bezpečnostných zložiek (spravodajské služby, Policajný zbor Slovenskej republiky) z hľadiska občianskeho a trestného práva.

 

 1. Prijmeme zákon o osobitnom režime schránkových spoločností v štátoch s osobitným daňovým režimom (tzv. daňové raje) a firmám z nejasnou vlastníckou štruktúrou. Tieto firmy budú mať zákaz čerpať verejné zdroje na Slovensku a zároveň zavedieme centrálny register užívateľov konečných výhod a osôb oprávnených konať za tieto subjekty.

 

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola

 

RÝCHLA A SPRAVODLIVÁ JUSTÍCIA

 

 1.  Podpora efektívnej a funkčnej prokuratúry, ktorá bude vychádzať z kvalitného personálneho substrátu – teda z kompetentných ľudí na správnom mieste, ktorí dokážu dôsledne dohliadať na dodržiavanie zákonných postupov. Presadíme: Rozšírenie práva navrhovať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Zásadné zmeny rady prokurátorov, jej otvorenie sa členom mimo prokurátorského prostredia, a tým aj verejnej kontrole prokuratúry. Zmeny v disciplinárnych konaniach vo veciach prokurátorov. Presadenie prvku verejnej kontroly do disciplinárnych komisií a oslabenie vplyvu generálneho prokurátora na zloženie disciplinárnych komisií, disciplinárne konanie a rozhodnutie. Výberové konania na funkciu prokurátora by mala uskutočňovať výberová komisia, ktorú nebudú tvoriť len prokurátori, a ktorej členov budú nominovať aj subjekty mimo prokurátorského prostredia.

 

 1.  Zmeny v disciplinárnych konaniach vo veciach sudcov, t. j. sfunkčnenie disciplinárneho konania, sprecizovanie niektorých konkrétnych ustanovení týkajúcich sa disciplinárneho procesu a hmotnoprávnej úpravy. Zabezpečiť taký výberový proces na funkciu sudcu, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosti o jeho objektívnosti a transparentnosti. Preto navrhujeme zmeny v zložení výberovej komisie tak, aby výkonná či zákonodarná moc obsadzovali komisie osobami nepôsobiacimi v justícii.

 

 1. Úpravy týkajúce sa prípravného vzdelávania uchádzačov o funkciu sudcu tak, aby sa takéto vzdelávanie týkalo iba uchádzačov predložených Súdnej rade SR na prerokovanie. Dôkladné zadefinovanie prípravného vzdelávania tak, aby uchádzači z iných právnických profesií neboli znevýhodňovaní pri uchádzaní sa o funkciu sudcu.

 

 1. Vytvorenie štandardizovaného hodnotiaceho hárku pre ústnu časť výberového konania sudcov. Uvedený hárok by mal mať formu prednastavených, konkrétnych a objektívnych kritérií hodnotenia, ktoré majú členovia zohľadniť a odôvodniť ich naplnenie alebo nenaplnenie uchádzačom.

 

 1. Analyzovanie dopadov návrhov ústavných zákonov a iných zákonov na súdnictvo, napr. rozšírením jednotnej metodiky posudzovania vplyvov.

 

 1.  Ústavný súd Slovenskej republiky má byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Aby bol cieľ nezávislosti naplnený, odstránime politický vplyv na túto najvyššiu súdnu inštitúciu a budeme presadzovať zmenu spôsobu výberu ústavných sudcov.

 

 1. Prijmeme opatrenia na odstránenie faktorov, ktoré spôsobujú prieťahy v súdnom konaní, ako sú napríklad nízky počet sudcov na niektorých súdoch, nízka kvalita sudcov a spôsob ich rozhodovania (neefektívne manažovanie práce), nedostatočná personálna podpora ostatného súdneho aparátu, časté zisťovanie príslušnosti súdu, opakované vytyčovanie pojednávania, neschopnosť sudcu ukončiť dokazovanie a meritórne rozhodnúť, neefektívne a zdĺhavé vypočúvanie svedkov a nariaďovanie znaleckého dokazovania, neefektívne rozhodovanie o námietkach, nečinnosť odvolacieho súdu v odvolacom konaní, viacnásobné zrušenie rozsudku odvolacím súdom, nevyužitie zákonných prostriedkov v prípadoch nedisciplinovanosti obžalovaných, obhajcov a svedkov, obdobie dlhodobej nečinnosti zo strany súdu.

 

 1. Proporčné navýšenie počtu súdnych úradníkov, čím sa konanie zrýchli, zvýši sa počet vybavených vecí a následne sa zníži suma vysúdená v rámci náhrad za prieťahy v konaní. Ušetrené financie, ktoré štát v súčasnosti vynakladá na úhradu ujmy, môžu slúžiť na zvýšenie počtu súdnych úradníkov.

 

 1.  Zavedenie formulárov v jednoduchých veciach, ktoré by obsahovali štandardné náležitosti podaní.

 

 1. Zefektívnenie doručovania rozhodnutí. Sme presvedčení, že nové procesné kódexy spôsobia posun „vpred“ v doručovaní. Avšak až dôsledné zavedenie a využívanie elektronických schránok a právneho inštitútu fikcie doručenia spôsobí efektívnosť doručovanie akýchkoľvek rozhodnutí súdu. Budeme priebežne a dôsledne vyhodnocovať, ako sa nové inštitúty osvedčia.

 

 1. Motivovať advokátov k uzavretiu zmieru, napríklad znížením straty na súdnom poplatku.

 

 1. Skrátenie koncipientskej praxe z piatich na tri roky.

 

 1. Súdy musia mať automaticky k dispozícii všetky štátne registre (register obyvateľstva, úrad práce, kataster, sociálna poisťovňa, väzenstvo).

 

 

 1. Povinné hodnotenie práce sudcov. Našim cieľom je podrobenie práce sudcov dôslednej verejnej kontrole v užívateľsky prístupnom rozhraní – občan nemá pátrať po rozhodnutiach desiatky hodín, štát musí zabezpečiť prostredie, kde rozhodnutie je ľahko dostupné, a to najmä podľa zadaných kritérií (sudca, spisovná značka, predmet sporu).

 

 1. Zlepšenie transparentnosti výberu sudcov (dôkladné odôvodnenie poradia uchádzačov, psychologické testy, lepšie zásady hodnotenia sudcov, ktoré budú sprístupnené kolegom). Takisto zverejníme informácie o výberových konaniach na miesta vyšších súdnych úradníkov.

 

 1. Dôsledná odborná príprava všetkých sudcov vrátane kontinuálneho a špeciálneho vzdelávania. Prijatie etického kódexu sudcu, ktorý bude mať ambíciu zakotviť vyššie štandardy, než sú medzinárodné kritéria. Podporíme väčšiu špecializáciu súdov vrátane špecializovaného vzdelávania sudcov.

 

 1. Zlepšenie právnej úpravy týkajúcej sa alternatívnych foriem riešenia sporov, najmä v prípadoch, ak pôjde o spotrebiteľa, vrátane exekučných konaní. Zefektívnenie vymáhateľnosti práva v oblasti hospodárskych vzťahov, nakoľko je to základným predpokladom zdravého podnikateľského prostredia, a tým aj hospodárskeho rastu.

 

 1. Elektronizácia súdneho spisu, elektronické doručovanie a ďalšie elektronické služby súdnictva. Účinná implementácia systému ESMO (elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb). 33.

 

 1. Rozšírenie zoznamu ústavných činiteľov, ktorí majú garantovanú účasť na schôdzach NR SR aj o verejného ochrancu práv a zakotvíme povinnosť poslancov prerokovať jeho správu alebo mimoriadnu správu predloženú parlamentu. Zvážime legislatívnu úpravu presadzovania záverov a odporúčaní verejného ochrancu práv vo výboroch, či pléne NR SR tak, aby neplnila len informatívnu funkciu, ale bola zároveň manažérskym nástrojom zlepšovania právneho poriadku Slovenskej republiky. 36. Budeme s verejným ochrancom spolupracovať na princípe idey „otvorených dverí“.

 

 1. Upravenie postavenia obetí trestných činov v samostatnom zákone v súlade so smernicou EÚ. Zavedieme mechanizmus podpory organizácií venujúcich sa pomoci týmto obetiam zo štátneho rozpočtu.

 

 1.  Zrušenie premlčateľnosti trestného stíhania a výkonu trestu, a to aj u mladistvých páchateľov, vo vzťahu k trestným činom sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, znásilnenia a ďalším podobným trestným činom.

 

Koalícia Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia

 

LEPŠIA SLUŽBA SPRAVODLIVOSTI

 

 1. Zmena voľby sudcov a sudkýň Ústavného súdu SR - Zavedieme cyklický mechanizmus personálneho obsadzovania Ústavného súdu SR, aby opätovne nedošlo k situácii, že bude potrebné zvoliť také veľké množstvo kandidátov, ako je to v súčasnosti. Navrhujeme zaviesť výber ústavných sudcov a sudkýň v pevne stanovených štvorročných cykloch. Navrhneme verejnú voľbu kandidátov na sudcov a sudkyne, pretože veríme, že verejná voľba prispeje k demokratickému charakteru, legitimite ústavných sudcov a sudkýň, posilní zodpovednosť poslancov a poslankýň voči ich voličom a voličkám. Navrhujeme nahradenie systému oprávnených navrhovateľov systémom podávania písomných prihlášok kandidátmi a kandidátkami.

 

 1. Reorganizácia súdov: V úzkej kooperácii so sudcami a sudkyňami dôjde k vytvoreniu novej súdnej mapy pre efektívne riadenie súdov a špecializáciu sudcov a sudkýň. Pre zachovanie dostupnosti súdov bežným ľuďom by mala byť pokiaľ možno zachovaná súčasná infraštruktúra súdov, ale došlo by k zmenám v náplni práce menších súdov. Cieľom je, aby sudcovia a sudkyne riešiaci drobnú kriminalitu, rodinné veci, pracovné a susedské spory boli blízko komunít, ktorým majú poskytovať službu spravodlivosti a popritom sa vytvoril priestor na ich špecializáciu. Na väčších súdoch sa budú môcť sudcovia a sudkyne viac špecializovať na komplexnejšie typy sporov z občianskej, trestnej a obchodnej oblasti. Zníži sa počet predsedov a predsedníčok súdov, ktorí nebudú vyberaní len spomedzi sudcov a sudkýň. Budú sa venovať najmä úlohám spojeným s manažovaním súdu, vytváraniu vhodných podmienok pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky a reprezentovať súd navonok. Dôjde k oddeleniu správy súdu od výkonu súdnictva a k posilneniu funkcie riaditeľa či riaditeľky správy súdu. Na každom súde sa bude nachádzať mediačné oddelenie, ktoré poskytne svoje bezplatné služby na žiadosť aspoň jednej zo strán sporu alebo na návrh sudcu (počas predbežného prejednania sporu).

 

 1. Sudcovské tímy: manažérsky štandard súdov zadefinuje čo a ako má robiť predseda a predsedníčka súdu, sudca a sudkyňa, vyšší súdny úradník a úradníčka, súdny tajomník a tajomníčka alebo asistent a asistentka. . Sudcovia a sudkyne budú zodpovední za priebeh konania a kvalitu rozhodnutí, pričom budú organizovať prácu tímu a spolu s predsedom či predsedníčkou súdu rozhodovať o personálnych otázkach tímu. Vyšší súdni úradníci a úradníčky, asistenti a asistentky, tajomníci a tajomníčky budú mať platy adekvátne ich schopnostiam, skúsenostiam, pracovným povinnostiam a zodpovednosti a bude im ponúknutá jasná vízia kariérneho rastu.

 

 1. Skončenie sudcovskej funkcie by malo byť po dosiahnutí určitého veku automatické, pričom zavedenie inštitútu emeritných sudcov a sudkýň umožní ich ďalšie využitie v prospech justície.

 

 1. Budeme presadzovať výhradné používanie elektronického namiesto papierového spisu (aj napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti presadzuje používanie elektronického aj papierového spisu zároveň). Funkčný a moderný elektronický spis vytvorí elektronické prostredie vedúce k zníženiu potreby pracovného času pri manipulácii so spisom a prístupe účastníkov a účastníčok konania k spisu. Elektronický spis umožní efektívnejšie riadenie súdu, sudcovských tímov a súdnych konaní.

 

 1. Nový elektronický Portál právnej pomoci bude kľúčový pre zásadné zvýšenie dostupnosti spravodlivosti vrátane všetkých rozhodnutí súdov (dnes sa nezverejňuje približne 15 – 20 %).

 

 1. Príprava na právnické povolania má byť rôznorodá. Jej cieľom je nadobudnutie prierezových vedomostí a skúseností využiteľných vo všetkých právnických povolaniach. Progres účastníkov a účastníčok prípravy by mal byť pozorne sledovaný, priebežne hodnotený a konzultovaný s mentormi a mentorkami. Je potrebné dôkladne zhodnotiť a koordinovať formu a obsah prípravy a vstupu do právnických povolaní, aby sme boli pripravení na nové výzvy, ktoré zasiahnu celú spoločnosť. Zvážime fungovanie súčasného modelu združovania právnikov a právničiek v komorách.

 

 1. Hodnotenie a etická infraštruktúra: Zriadenie Hodnotiaceho centra umožní férové hodnotenie práce sudcovských tímov na základe dát z elektronického súdneho spisu a prostredníctvom merateľných indikátorov (kvalita, kvantita s vážením vecí, efektivita, produktivita, spokojnosť účastníkov a účastníčok, dodržiavanie časových cieľov a kalendárov konaní). Odstránime prax, že sudcovia a sudkyne sú hodnotení za stav oddelenia a nie za vlastný výkon a zavedieme pravidlo, že opakujúce sa slabé hodnotenie má disciplinárne dôsledky. Budeme podporovať tvorbu nového etického kódexu pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky, pre prokurátorov a prokurátorky.

 

 1. Nevyhnutná je profesionalizácia disciplinárnych senátov, ktorá by v prvom kroku spočívala vo zvýšení finančného ohodnotenia a uvoľnení pracovnej kapacity disciplinárnych sudcov a sudkýň. V strednodobom horizonte navrhneme zriadiť profesionálny disciplinárny súd obsadený sudcami a sudkyňami aj ľuďmi z iných právnických profesií, ktorí sa budú venovať disciplinárnym konaniam na plný úväzok. Tento súd bude vykonávať disciplinárnu právomoc aj voči prokurátorom a prokurátorkám a členom a členkám iných právnických profesií.

 

 1. Navrhujeme zmeniť zákonnú úpravu a zánik funkcie sudcu a sudkyne neviazať na rozhodnutie Súdnej rady, ale na dovŕšenie zákonom predpísaného veku. Táto zmena je nevyhnutná vzhľadom na doterajšiu arbitrárnosť rozhodovania Súdnej rady o tom, ktorého sudcu či sudkyňu navrhne na odvolanie po dovŕšení veku 65 rokov.

 

 1. Je dôležité rozšíriť deklaračnú povinnosť sudcov a sudkýň aj na zverejňovanie rodinných väzieb s prokurátormi a advokátmi, nielen so sudcami.

 

 1. Portál právnej pomoci poskytne prehľadné informácie o dostupných právnych službách a právnej pomoci a personalizované návody na riešenie právnych problémov vrátane prepočtu odhadu nákladov a času na vyriešenie, a v prípade sporov neskôr aj pravdepodobnosť úspechu v spore. Online formuláre umožnia automatizované generovanie návrhov a podaní. Bezplatná telefonická linka právnej pomoci bude slúžiť všetkým občanom a občiankam na zorientovanie sa v právnej záležitosti a možnostiach, ako postupovať ďalej. Kompletná bezplatná právna pomoc by mala byť dostupná oveľa širšiemu okruhu ľudí tak, aby dostal právnu pomoc každý, kto by si ju inak nemohol dovoliť. Budú ju poskytovať priamo centrá právnej pomoci umiestnené po celom Slovensku. Medzi oprávnené osoby budú zaradené aj obete trestných činov, ktoré potrebujú právnu pomoc v rámci trestného konania.

 

 1. Komunikácia sudcov a sudkýň s verejnosťou a médiami, a to bez zakrývania tváre, by sa mala stať bežnou súčasťou ich práce.

 

 1. Vytvoríme systém zahŕňajúci výročné správy súdov a mesačný reporting obsahujúci informácie o dodržiavaní časových cieľov, výkonoch sudcovských tímov a analýzy uskutočnených opatrení pre zefektívnenie fungovania súdu, ako aj návrhy riešení ďalších problémov vznikajúcich pri poskytovaní služby spravodlivosti.

 

 1.  Rýchlosť a predvídateľnosť zvýši aj stanovenie časových cieľov pre daný typ konania a kalendár konania obsahujúci podrobný plán konania (pre pojednávania, dokazovanie a vydanie rozhodnutia) dohodnutý povinne na začiatku prejednania sporu aj s termínmi pre jednotlivé kroky. Zavedieme systém expresného súdnictva postavený na báze Elektronického súdu napojeného na Portál právnej pomoci pre rýchle rozhodnutia v jednoduchých (napr. v spotrebiteľských) sporoch s nízkou hodnotou.

 

 1. Verejný výber a voľba generálneho a špeciálneho prokurátora: prostredníctvom otvorenia procesu voľby verejnosti, rozšírenia okruhu subjektov oprávnených nominovať kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora (obdobne ako pri kandidátoch na ústavných sudcov a sudkyne). Hodnotenie kandidátov a kandidátok bude vykonávať aj na základe verejného vypočutia Rada prokurátorov doplnená o predsedu Ústavného súdu SR, predsedu Najvyššieho súdu SR a ombudsmana, pričom voľba v Národnej rade SR bude povinne verejná. Rada prokurátorov, najmä jej kreácia a obsadenie, sa zmení podľa vzoru Súdnej rady, posilní sa jej postavenie a právomoci vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi. Jeho vplyv na jej obsadenie klesne a Rada bude mať silnejšie kompetencie pri výbere a kariérnom raste prokurátorov a prokurátoriek.

 

 1. Obmedzíme právomoci generálneho prokurátora vo vzťahu k postupu okresných prokurátorov a prokurátoriek a právomoc rozhodovať naprieč viacerými stupňami riadenia o akejkoľvek veci v rámci prokuratúry. Posilníme funkčnú nezávislosť prokurátorov a prokurátoriek rozšírením povinnosti nadriadených odôvodňovať pokyny a rozhodnutia o pridelení alebo odňatí, vrátane ich zverejňovania. Zabezpečíme prideľovanie vecí náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Zavedieme maximálnu dobu na výkon funkcie krajského alebo okresného prokurátora či prokurátorky, ich námestníkov a námestníčok v rámci kraja alebo okresu s cieľom spretŕhať miestne väzby.

 

 1. Prokuratúra musí začať zverejňovať prehľadné štatistické informácie o svojej činnosti, na základe ktorých bude možné vykonávať verejnú kontrolu jej činnosti. Výberové konania na prokuratúre nie sú transparentné. Rovnako ako sudcovia a sudkyne, aj prokurátori a prokurátorky musia zverejňovať svoje rodinné väzby.

 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

 

DÔVERYHODNOSŤ SÚDNICTVA

 1. Podporíme zavedenie nezávislého inštitútu s kompetenciou kedy má Súdna rada právo zasiahnuť proti sudcovi – napr. preložiť na iné miesto, pozastaviť výkon funkcie a iné – a to aj v čase, keď osoba nemá vznesené obvinenie, resp. nie je podaný návrh na disciplinárne stíhanie a to za situácie, že ide o otázku verejného záujmu a ohrozenia dôveryhodnosti justície.

 

 1. Nastaviť procesné predpisy tak, aby sa zvýšila rýchlosť súdnych konaní, pokračovať v elektronizácii justície, stabilizovať justičný personál čo zvýši dôveryhodnosť justície.

 

 1. Pre justíciu vo vnútri je potrebné nastaviť čitateľné pravidlá  a upraviť jasný kariérny postup v rámci justície na súdy vyššieho stupňa, vrátane stáži, keďže tieto sú riadené predsedami krajských súdov, (určujú zloženie výberových komisií), ktorí sú vyberaní politickou mocou – ministrami spravodlivosti a sú to práve oni, ktorí rozhodujú o stážach sudcov na súdoch vyššieho stupňa – ide o nastavenie jasných kritéria pri zohľadnení kvality a výkonnosti rozhodovania.  

 

 1. Navrhujeme, aby výberové konania na súdy vyššieho stupňa mohlo prebehnúť po stanovení minimálnej praxe na súde nižšieho stupňa, aby sa zamedzilo „zrýchlenemu“ kariérnemu postupu. Zároveň navrhujeme pri týchto výberových konaniach obmedziť právomoc predsedu súdu a posilniť právomoci kolégii krajských súdov a Najvyššieho súdu. 

 

 1. Zabezpečíme rovnomerné zaťaženie sudcov a transparentný spôsob určovania počtu sudcov na jednotlivých súdov a v tomto smere pokračovať v reformách spojených  procesno-organizačným auditom  Ministerstva spravodlivosti nadväzujúcim na Správu k stavu justície vypracovanej Európskou komisiou. Budeme dôsledne dbať na špecializáciu na všetkých stupňoch súdov vo všetkých agendách, mimoriadne v rodinnoprávnej agende. V nej podporovať nové prístupy k rozhodovaniu súdov o maloletých deťoch  špecifické vzdelávanie sudcov vybavujúcich túto agendu.

 

 1. Podporíme takú legislatívnu úpravu, aby generálny prokurátor nemal právo ovplyvňovať činnosť podriadených prokurátorov. Podporíme, aby do Rada prokuratúry bolo možné prijať odborníkov mimo Úradu Prokuratúry, čím sa zvýši jej dôveryhodnosť. Zaistíme zvýšenie zodpovednosti prokurátorov za agendu, kde majú dozor.

 

VLASŤ

 

 1. Budeme presadzovať zrušenie protiústavných rozhodnutí a pripravíme potrebné zmeny konkrétnych zákonov tak, aby tieto boli v súlade s Ústavou. 

 

 1. V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravíme reformu súdnictva s cieľom zabezpečenia nezávislosti a vysokej odbornej erudície súdov.

 

 1. Chceme dosiahnuť výrazné skrátenie riešenia súdnych sporov a vybavovania administratívnych úloh súdov.

 

 1.  Budeme presadzovať, aby všetky štátne inštitúcie a ich štatutári rešpektovali právoplatné rozhodnutia súdov a budeme presadzovať zákonné uplatňovanie všetkých základných ľudských práv a slobôd.

 

 1.  V reakcii na spolitizovanú voľbu sudcov Ústavného súdu, ktorej sme v nedávnej minulosti boli svedkami, navrhneme vhodnejší spôsob kreovania tejto inštitúcie. Nami preferovaná možnosť je vytvorenie nového ústavného kolégia v rámci Najvyššieho súdu tak, aby v budúcnosti menovanie ústavných sudcov už nebolo závislé od politických pomerov.

 

 

MOST HÍD

 

SPRAVODLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH

 

 1. Právnu istotu chceme zabezpečiť dosiahnutím menej častých zmien právnych predpisov. Preto budeme presadzovať, aby každý návrh zákona (aj poslaneckého) vo svojej dôvodovej správe obsahoval dôkladnú analýzu, že danú situáciu nemožno riešiť inak, než prijatím nového zákona alebo zmenou už existujúceho.

 

 1. Právnu ochranu seniorov a iných zraniteľných osôb chceme zabezpečiť aj cez zmenu Občianskeho zákonníka (najmä úpravou inštitútu opatrovníctva), ktorý by mal viac prihliadať na aktuálne výzvy a nástrahy súčasnosti.

 

 1. Transparentný legislatívny proces zužuje priestor na prijímanie legislatívy v prospech záujmových skupín. V tejto súvislosti podporujeme aj zavedenie pravidiel pre lobing.

 

 1. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitné a rýchle súdnictvo pre každého. Preto podporíme väčšiu špecializáciu súdov a sudcov.
 2. O zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva sa budeme usilovať aj podporou prijatia Kódexu správania pre sudcov, ktorý by vzorovými životnými situáciami a inými praktickými príkladmi dopĺňal všeobecné ustanovenia Etického kódexu sudcov.

 

 

SMER – sociálna demokracia

Program nezverejnený

 

Kotlebovci – ĽSNS

Medializované sú len oblasti, ktorých sa volebný program má týkať, ale bližší obsah programu nie je zverejnený .

 

Dňa 17. januára 2020

 

Spracovala:

JUDr. Katarína Javorčíková

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Vážený p. Matovič, dúfam, že pošlete do basy aj týchto skorumpovaných klientelizmom pracovníkov Košických prokuratúr na čele s Čižnárom, ktorý kryje bordel na týchto rokuratúrach!!! Držím palce.
  Však posúďte sám :
  C a p c a r a  O n d r e j Ždiarska 23  040 12 Košice
  06.03.2020
  Okresný súd Košice okolie
  Štúrova 29, 041 10 Košice


  OBŽALOBA  Podávam žalobu zo zločinu podľa § 296, §192 ods.2, §326 ods.3 písm. c), § 345 ods.1), ods.2 písm. a), § 140 ods.1 písm. a)b)c), § 344 ods.2 písm. a)b)c)d), Tr. zákona, porušenie § 5 zákona č. 153/2001 Z. z, porušenie čl. 149 Ústavy SR na :


  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice
  Žalovaná

  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie

  Žalovaná
  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,

  Žalovaná
  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,

  Podľa § 127 ods.1 písm. CSP
  a) Okresný súd Košice okolie
  2
  Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

  c) zločinu podľa § 296, §192 ods.2, §326 ods.3 písm. c), §345 ods. 1), ods.2 písm. a), § 140 ods.1 písm. a)b)c), § 344 ods.2 písm. a)b)c)d) Tr. zákona, porušenie § 5 zákona č. 153/2001 Z. z, porušenie čl. 149 Ústavy SR


  d)potrestanie páchateľov tohto skutku podľa právnych zákonov SR.


  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona a horeuvedených zákonov.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči
  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,

  pre zločiny
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona a porušenia horeuvedených zákonov SR.

  Zo všetkých dôvodov, ktoré som opísal v Žalobe zo dňa 02.12.2019 a 24.01.2020, som dospel k záveru, že manželia Dreisigovi moju osobu krivo obvinili v súčinnosti s horeuvedenými prokurátorkami z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti
  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,

  a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.
  3
  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,
   žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč.

  zákona a to ,, žalované strany
  JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr. Zuzana Gogová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr. Jarmila Janová, prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,

  su povinné zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu a to každá žalovaná osobitne.


  Odôvodnenie

  Právna kvalifikácia ako aj právna argumentácia v Obžalobe č. 2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 sa nenachádza nič čo by sa dalo považovať za právne úvahy prokurátorky JUDr. Gogovej !!
  Už len s toho si žaloba zo dňa 03.12.2015 zaslúži byť zamietnutá dozorujúcim prokurátorom, nakoľko je v rozpore s ustanovením § 176 ods.2 Tr. poriadku.

  Len pre úplnosť by som chcel uviesť, že na záver o tom, že skutok tak ako bol formulovaný v žalobe o vznesení obvinenia nevykazuje znaky skutkovej podstaty stíhaného trestného činu nie je potrebná znalosť spisu, nakoľko z odôvodnenia žaloby o vznesenia obvinenia, je zrejme, že bolo vydané len na podklade vyfabulovaného trestného oznámenia manželov Dreisigových, rodinných priateľov hore uvedených prokurátoriek.

  Z Obžaloby mojej osoby Capcara Ondrej, zo dňa 03.12.2015 prokurátorkou JUDr. Zuzanou Gogovou ako aj ďalších dôkazov, obsah, ktorý je v žalobe podrobne rozvedený, je dostatočne odôvodnený záver, že v skutkovej vete popísané konanie naplňá znaky skutkovej podstaty trestného činu- zločinu podla § 360a ods.1,ods.2 písm. a/Tr. zákona s použitím § 138 písm. a/Tr. Zákona,
  4
  a že som sa ho mal dopustiť ja, Capcara Ondrej, a to dňa 29.06.2014 v katastri Malá Lodina časť Malý Ružinok na parcele 77/16, ktorým som majiteľom, pričom si boli nesporne JUDr. Zuzana Gogová, JUDr. Mária Rybovičová a JUDr. Jarmila Janová vedomé možnosti vzniku ujmy na právach mojej osoby zmienených v obsahu zápisnice o trestnom oznámení JUDr. Pavla Dreisiga zo dňa 18.06.2015 pod č. 1 Pn 379/14/8806-33 a následne zo zápisnice č. ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 06.10.2015, ktoré vyplývajú najme z čl. 19 Ústavy SR a §11 Občianskeho zákonníka, keďže škodou v zmysle trestného zákona sa rozumie aj ujma na právach iných.
  Porušenie dôležitej povinnosti prokurátora, tak ako to vyplýva z naformulovaného skutku, je videné najmä v konaní rozpornom s ustanoveniami § 26 ods.1 písm.d), písm. m), zákona č. 154/2001 Z.z o prokurátoroch, pretože takéto konanie ohrozilo vážnosť mojej osoby!!!  Dňa 29.06.2014 som podal na OO PZ v Kysaku, Košice okolie trestné oznámenie. na JUDr. Ivetu Dreisigovú pre prečin podľa § 377 ods.1) Tr. zákona.
  JUDr. Iveta Drteisigová ma filmovala na kameru bez môjho súhlasu.
  Dňa 04.08.2014 mi bolo doručené uznesenie č. ORP- 719/KY- KS-2014 zo dňa 25.07.2014.
  V uznesení, mi vyšetrovateľka Ing. Viktória Kmiťová moje trestné podanie zamietla.
  Dňa 30.06.2014 som doručil na OO PZ v Kysaku fotodokumentáciu, ktorá demonštruje ako ma bez môjho povolenia JUDr. Iveta Dreisigová filmuje na kameru.
  Proti uzneseniu zo dňa 25.07.2014 som sa dňa 06.08. odvolal.

  Dňa 25.08.2014 mi bolo doručené uznesenie č. Pn 325/14/8806-4 zo dňa 19.08.2014. Proti uzneseniu JUDr. Gogovej som sa dňa 05.09.2014 odvolal.

  V tomto uznesení JUDr. Gogová, prokurátorka Okr. prokuratúry Košice-okolie, odmietla moje trestné oznámenie bez relevantného odôvodnenia.
  Jej vyjadrenia v tomto uznesení len potvrdili moju mienku, že JUDr. Gogová chce silou mocou zmariť spravodlivé vyšetrovanie vo veci Tr. oznámenia na JUDr. Dreisigovú.

  Dňa 17.10.2014 mi bolo doručené vyjadrenie JUDr. Jarmily Janovej, prokurátorky Kraj. Prokuratúry Košice a rodinnej priateľky manželov Dreisigových pod. č.1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.

  Vyjadrenie JUDr. Janovej bolo klientelické, javilo známky marenia spravodlivosti a preto som dňa 27.10.2014 podal na Kraj. Prokuratúre podnet

  5
  na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. 1 Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014.
  Zároveň som 08.11.2014 podal na JUDr. Janovú, GPSR podnet na podozrenie z korupcie klientelizmom a iných porušení zákonov.

  V čase keď som si dopisoval s JUDr. Gogovou ( ktorá na moju osobu podala 03.12.2015 Žalobu a dňa 07.12.2015 ju doručila na Okresný súd Košice okolie ) a JUDr. Janovou ( ktorá tento prípad dozorovala) a snažil som sa o spravodlivé vyšetrenie môjho tr. podania na JUDr. Dreisigovú pre prečin podľa § 377 ods.1) Tr.zákona,
  JUDr. Pavol Dreisig podal na moju osobu osobne na Krajskej prokuratúre Košice do rúk JUDr. Zuzane Gogovej dňa 31.08.2014 Tr. oznámenie vo veci prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, v súbehu s krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Toto trestné oznámenie bolo odmietnuté vyšetrovateľom OR PZ Košice-okolie, Ing. Milošom Ľochom ako nedôvodné Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014.
  Dňa 10.11.2014 sa voči zamietnutiu tr. oznámenia vyšetrovateľom Ing. Ľochom JUDr. Dreisig Pavol odvolal.

  Vyšetrovateľ Ing. Ľoch uznesením č. ČVS: ORP-545/1- VYS- KS-2014 zo dňa 25.11.2014 sťažnosti JUDr. Dreisiga vyhovel a rozhodol sa vykonať ďalšie procesné úkony a zabezpečiť potrebné listinné materiály za účelom objektívneho posúdenia prípadu.

  Vyšetrovateľ Ing. Ľoch vo svojom Uznesení č. ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014 ODMIETOL trestné stíhanie mojej osoby !!!!!!!!!

  V uznesení zo dňa 19.12.2014 vyšetrovateľ Ing Ľoch doslova uvádza, citujem :
  Dôvodom na postup v zmysle § 197 ods. písm.d) Tr. poriadku vo vyššie uvedených prípadoch bolo, že skutočnosti, ktoré vo svojich oznámeniach Ondrej Capcara uvádzal, nezakladali dôvod na začatie trestného stíhania alebo odloženie veci z dôvodu neúčelnosti. Ani v jednom prípade však nebolo konštatované, že by vo svojich oznámeniach úmyselne uvádzal nepravdivé údaje v snahe privodiť inej osobe trestné stíhanie. Menovaný týmto spôsobom reagoval na rôzne situácie v presvedčení, že konaním iných subjektov došlo k porušeniu zákona, čím mu mala byť spôsobená škoda, resp. sa cítil poškodený na svojich právach. Na takýto postup má právo každý občan SR a nie je možné

  6
  kriminalizovať a trestať takéto konanie len preto, že kompetentné orgány jeho oznámenia zamietli ako neoprávnené !!!!!

  Vo svojom Uznesení č.ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014 vyšetrovateľ Ing. Ľoch vecne správne a zákonne opísal prečo moju osobu nie je možné obviniť a potrestať zo skutkov, ktoré na moju osobu podal ústavný poradca, ktorý by zákony SR mal ctiť a dodržiavať, je to jeho pracovná náplň!!!

  Voči tomuto Uzneseniu sa JUDr. Pavol Dreisig odvolal na GPSR !!

  Na odvolanie Pavla Dreisiga GPSR JUDr. Čižnárovi, mu bola zaslaná adekvátna, právne relevantná odpoveď. V odpovedi GPSR Pavlovi Dreisigovi odkazuje citujem:

  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr. Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam, neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a/Tr. zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Keďže podania boli adresované orgánom štátu a podávateľom cielené na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu, nemôže sa podávateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 ods.4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva ( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 ods.1 Ústavy SR).

  Po neúspešnom trestnom podaní na moju osobu JUDr. Pavlom Dreisigom,
  JUDr. Pavol Dreisig s manželkou JUDr. Dreisigovou požiadali svojich rodinných priateľov JUDr. Gogovu, JUDr. Rybovičovu a JUDr. Janovu o pomoc vo veci ďalšieho trestného podania na moju osobu.


  Pretože rozhodnutie v neprospech p. Dreisiga GPSR opísala ako chaotické, nezmyselné a protizákonné trestné podanie na moju osobu, manželia Dreisig a Dreisigová sa dohodli s prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice okolie JUDr. Rybovičovou, JUDr. Zuzanou Gogovou a JUDr. Jarmilou Janovou, že na základe výpovede na OO PZ v Kysaku zo dňa 25.07.2014 č. ČVS:ORP-719-KY-KS-2014, túto výpoveď svedka Pavla Dreisiga upravia a Pavol Dreisig podá na
  7

  moju osobu NOVÉ trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm. a/Tr. zákona s použitím § 138 písm. a/Tr. zákona.

  V novom trestnom spise manželia Dreisigovi uviedli:

  Capcara Ondrej dňa 29.06.2014 zaútočil na Ivetu Dreisigovú dvojmetrovou drevenou palicou, ktorá sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy Ivety Dreisigovej, pričom Capcara vykrikoval,, takú ti prijebem, že stadiaľto budete utiekať“. Tento útok palicou bol prvý a udial sa v dolnej časti nášho pozemku.
  Druhýkrát Capcara zaútočil dvojmetrovou palicou v hornej časti nášho pozemku a to na oblasť môjho brucha. Čím ma ohrožoval na živote.

  Po dohode tejto horeuvedenej zločineckej skupiny svoje spoločné rozhodnutie JUDr. Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.

  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr. Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :

  JUDr. Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014, ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:

  Vec:

  JUDr. Pavol Dreisig-trestné konanie

  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR, Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s nasledovným pokynom.

  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr. Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam zrejme, že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.

  Keďže podania boli adresované orgánom štátu a podávateľom na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu, nemôže sa podávateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  8
  Z trestného oznámenia JUDr. Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014, ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči. JUDr. Ivete Dreisigovej.


  Tu je treba zdôrazniť, že JUDr. Pavol Dreisig vo svojom tr. podaní zo dňa 31.08.2014 neuvádza, že by moja osoba ohrožovala JUDr. Ivetu Dreisigovú na živote !! Pretože horeuvedenej zločineckej skupine nevyšlo prvé tr. podanie na moju osobu, tak táto zločinecká skupina hľadala ďalší spôsob ako ma trestne stíhať a potrestať.

  JUDr. Rybovičová pokračuje:

  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov, ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej, kde sa mal Ondrej Capcara s 2m palicou zahnať na JUDr. Dreisigovú
  takým spôsobom a takými slovami, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr. Dreisiga, že odvtedy svoj pozemok neužíva, nechodí tam, nekosí ho a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm. a)Tr. poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s použitím §138 písm. a) Tr. zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr. Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení JUDr. Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné, aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť, že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálnych útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania. Žiadam Vás, aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.

  9
  Zdôrazňujem, že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.

  Tu by som upozornil na porušenie § 192 ods.2 písm. c)Tr. Zákona JUDr. Rybovičovou, ktorá sa snažila vyšetrovateľa Ing. Ľocha hrubým nátlakom upozorniť, že ma do činenia s Kraj. Prokuratúrou, keď nebude spolupracovať a to s JUDr. Janovou, prokurátorka Kraj. prokuratúry Košice.

  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál, ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okr. Prokuratúry Košice-okolie.

  Na základe sťažnosti, ktorá bola podaná JUDr.Dreisigom dňa 10.11.2014 a po HRUBOM NÁTLAKU JUDr. Gogovej na vyšetrovateľa OO PZ Košice-okolie, vyšetrovateľ Ing. Ľoch, Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 25.11.2014 zrušil Uznesenie zo dňa 19.12.2014, a dňa 17.07.2015 Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 začal podľa § 199 ods.1 Tr. poriadku, Trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1/,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona mojej osoby!

  Napriek tomu, že formou STÁLEHO, HRUBÉHO NÁTLAKU A DIREKTIVNÉHO PRÍKAZU, JUDr. Gogovou na vyšetrovateľa Ing.Ľocha, aby vzniesol OBVINENIE na moju osobu pre prečin podľa
  §360 ods.1)ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ako vyšetrovateľ, ktorý si cti zákony Slovenskej republiky, nedá sa ovplyvňovať nezákonnými nariadeniami a aby uspokojil nenásytnosť JUDr. Gogovej po mojom potrestaní a vo svojom nebezpečnom prenasledovaní podľa § 360a) Tr. zákona mojej osoby JUDr. Gogovou, prekvalifikoval trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm. d) zákona č.372/1997 Zb, svojím Uznesením č. RP/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015.


  10
  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie, v ktorom vyšetrovateľ Ing. Ľoch uvádza citujem:

  Podľa § 206 ods.1 Tr. poriadku VZNÁŠAM OBVINENIE za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona.
  V Uzneseniu č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 sa uvádza citujem:

  Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver.

  Proti tomuto Uzneseniu som sa odvolal dňa 28.09.2015.

  Moje Odvolanie zo dňa 28.09.2015 ako dozorujúca prokurátorka JUDr. Janová zamietla Uznesením č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015 a dňa 07.12.2015 bola na Okresný súd Košice-okolie na moju osobu podaná žaloba prokurátorkou Okresnej prokuratúry Košice okolie JUDr. Zuzanou Gogovou sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm a) Tr.zákona, pričom táto vec bola pridelená do senátu JUDr. Petra Ména a je vedená na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn.3T 169/15.
  Je treba zdôrazniť, že dňa 06.10.2015 som bol predvolaný ako obvinený na vypočutie na OR PZ v Košice-okolie o 09.45 hod.

  Pred vypočutím mojej osoby mi vyšetrovateľ Ing. Ľoch oznámil, citujem :
  Aby ste bol v obraze p. Capcara, to som robil rok, toto je celý spis za rok, já som tu robil plno úkonov, dvakrát som to odmietol, že sa nestal trestný čin, raz som to posúdil na priestupok, napriek tomu som dostal pokyn od prokurátora, vzniesť obvinenie proti Vám.

  Moja otázka na Ing.Ľocha :

  od ktorého prokurátora?

  Odpoveď Ing. Ľocha :  11
  Myslím, že JUDr. Gogová. Dala mi pokyn vzniesť obvinenie voči Vám. Není to môj výmysel. Nechcel som Vám ublížiť, já mám na to iný názor ale pokyn musím splniť.

  Celý priebeh vypočúvania mám nahratý na mobilný telefón. Nahrávanie mi Ing. Ľoch povolil na základe mojej indispozície sluchu. Ako dôkaz prikladám audio nosič zo dňa 06.10.2015.

  Takže prokurátorka JUDr. Gogová si formou hrubého nátlaku vynútila od vyšetrovateľa Ing. Ľocha aby vzniesol na moju osobu KRIVÉ obvinenie zo zločinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm a) Tr.zákona čim svojím konaním ma krivo obvinila zo zločinu, ktorý som nespáchal, napriek tomu, že vedela, že koná v rozpore s § 326 Tr. zákona.

  Je treba poukázať na aroganciu moci, arbitrárnosť, klientelizmus, marenie spravodlivosti, zneužitie právomoci verejného činiteľa a v neposlednom rade asociálnu aktivitu JUDr. Gogovej, pracovníčky Okr. prokuratúry Košice-okolie.
  Z výpovedi vyšetrovateľa Ing. Ľoha vyplýva, že JUDr. Gogová vyhrážkami, hrubým nátlakom prinútila Ing. Ľocha konať protizákonne. Donútila ho formou hrubého nátlaku, bez dôkazov obviniť moju osobu zo zločinu, ktorý som nespáchal. JUDr. Gogová na základe klientelických vzťahov s manželmi Dreisigovými založila zločineckú skupinu, aby moju osobu dostali do vezenia !!

  Stránka skutkovej podstaty horeuvedených trestných činov JUDr. Gogovej spočíva v tom, že JUDr. Gogová formou nátlaku prinútila vyšetrovateľa Ing. Ľocha, aby krivo obvinil moju osobu z trestného činu zvlášť nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1), ods. 2
  12
  písm.a) Tr.zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ktorý som nespáchal!! Napriek tomu, že vyšetrovateľ Ing. Ľoch to 3x odmietol, pretože trestný čin sa nestal, čo potvrdil aj Okresný súd Košice okolie v Uznesení č. 3T 169 zo dňa 06.03.2017, Uznesenie č.6 To/68/2017 zo dňa 22.02.2018.


  Je treba zdôrazniť, že manželia Dreisigovci ukázali DVD nosič , na ktorom bola zachytená celá situácia zo dňa 29.06.2014 prokurátorke JUDr. Gogovej, ktorá po zhliadnutí nosiča poradila manželom Dreisigovým aby tento nosič v žiadnom prípade neukazovali, pretože na nosiči nie je dôkaz, že som sa JUDr. Dreisigovej vyhrážal a nie je tam ani dôkaz, že som sa zahnal s palicou na jej osobu keď stála na vyvýšenine na svojom pozemku keď tvrdila pred súdom, že ta palica sa na videu mihla. Preto na otázku vyšetrovateľa Ing. Ľocha, či disponuje s nahrávkou a či ju môže predložiť, JUDr. Dreisigová pri vypočúvaní vypovedala, že s ňou nedisponuje , syn ju vymazal čo zopakovala aj na hlavnom pojednávaní pred súdom !!

  Dňa 28.09.2015 som sa voči Uzneseniu ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 odvolal.

  Dňa 30. 10 2015 mi bolo doručené uznesenie č. 1/1 Kpt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015, v ktorom mi JUDr. Jarmila Janová moju Sťažnosť zamietla !!


  Vyšetrovateľ Ing. Ľoch pri vypočúvaní JUDr. Ivety Dreisigovel, prišiel k názoru,že Iveta Dreisigová sa musí podrobiť vyšetreniu u psychológa, pretože pri výsluchu javila známky nestabilných pamäťových procesov, nevedela vyjadriť schopnosť reprodukcie kritickej doby trestného činu, že je treba určiť či nemá sklon ku skresľovaniu alebo zveličovaniu skutočnosti a či je jej výpoveď vierohodná. Vyšetrovateľ Ing.Ľoch v Uznesení zdôraznil, že toto vyšetrenie Ivety Dreisigovej je dôležité pre trestné stíhanie. Tento vyšetrovateľ svojou profesionalitou okamžite zistil povahu Ivety Dreisigovej, čo mojej osobe trvalo 30 rokov, a to len preto, že som k tejto rodine cítil dôveru.
  13
  Vyšetrovateľ Ing. Ľoch vydal Uznesenie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 28.09.2015, pribral ako znalca z odboru psychológia PhDr. Evu Kitkovú, ktorá mala posúdiť a zodpovedať tieto otázky :

  1)Vykonať psychologické vyšetrenie svedka – poškodeného JUDr. Ivety Dreisigovej, posúdiť jej celkové rozumové a pamäťové schopnosti, určiť jej intelekt.

  2)Posúdiť štruktúru usposobenia osobnosti a vyjadriť sa k jej súčasnej psychike.

  3)Vyšetriť a určiť jej pamäťové procesy, schopnosť reprodukcie kritickej doby trestného činu, určiť či nemá sklon ku skresľovaniu alebo zveličovaniu skutočnosti a či je jej výpoveď vieryhodna.

  4) Iné skutočnosti dôležité pre trestné konanie.  Dňa 20.10.2015 Uznesením 1/1 Kpt 815/15/8800-18 JUDr. Janová, dozorujúca prokurátorka vo veci tr. stíhania mojej osoby, arogantne a arbitrárne Uznesenie vyšetrovateľa Ing. Ľocha sp. zn. ČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 28.09.2015 o pribratie znalkyne z odboru psychológia za účelom psychologického vyšetrenia svedkyne -poškodenej JUDr. Ivety Dreisigovej ZRUŠILA !!

  JUDr. Janová zneužila svoju právomoc v prospech svojej rodinnej priateľky, čim hrubo marila vyšetrovanie a rovnosť zbraní v tomto procese !!

  Moja osoba sa dobrovoľne zúčastnila na vyšetrenie psychológom ako aj psychiatrom.

  Dňa 29.09.2016 som podal na Okresný súd Košice-okolie námietku zaujatosti voči mojej osobe JUDr. Jarmilou Janovou podľa § 31 ods.1), ods.2), ods.3) Tr.poriadku, ktorá nebola súdom akceptovaná !!??????????????????????

  Samosudca JUDr. Mén o mojej námietke nekonal ani z dôvodov v ustanovení § 32 ods.6 Tr. poriadku, nevydal o mojej námietke žiadne rozhodnutie a dokonca JUDr. Mén skutočnosť o mojej námietke procesne nezafixoval ani do zápisnice o hlavnom pojednávaní, aby bolo zrejmé, že námietka zaujatosti neostala nepovšimnutá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Je to rodinná priateľka manželov Dreisigových, ta prokurátorka JUDr. Jarmila Janová, ktorá mala dozor nad vyfabulovaným krivým obvinením mojej osoby
  14
  pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm a)Tr.zákona, na ktorom sa podielala ako jedna z osôb horeuvedenej zločineckej skupiny.

  Prokurátorka JUDr. Janová participovala v množstve odmietnutí trestných podaní na manželov Dreisigových, ktoré som podával.


  V roku 2011 som podal na syna manželov Dreisigových, Róberta Dreisiga tr. oznámeni pre prečin podľa § 377 ods.1 ) tr. zákona. Napriek tomu, že JUDr. Janová dostala pokyn z GPSR dňa 08.09.2014 začať tr. stíhanie Róberta Dreisiga, JUDr. Janová arbitrárne predlžovala odmietaním mojich sťažností tak dlho, že nastal stav premlčania tr. činu Róbertom Dreisigom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Prikladám Upovedomenie č. 1 Kn 80/14/8800-7 zo dňa 16.02.2015 !!!!!!!!!!

  Dňa 29.06.2014 som podal na OO PZ v Kysaku, Košice-okolie, trestné oznámenie na JUDr.Dreisigovú za prečin podľa § 377 ods.1) Tr.zákona zapísaný pod č.DÚ:186/2014.

  Uznesním č.1Kn 300/14/8800-4 zo dňa 02.10.2014 mi JUDr. Janová toto tr.oznámenie zamietla a okrem toho sa mi vyhrážala, že ma bude žalovať preto, že som sa na jej osobu vyjadril, že je skorumpovaná klientelizmom.

  Upozorňujem, že predmetom trestného podania zo dňa 29.06.2014 pre horeuvedený trestný čin bolo následovné podanie Žaloby JUDr. Gogovou na moju osobu a dozorujúca prokurátorka JUDr. Janová si tento prípad vybrala osobitne aby pomohla manželom Dreisigovým moju osobu usvedčiť a potrestať napriek tomu, že vedela, že trestné podanie manželov Dreisigových na moju osobu je vyfabulovane a preto krivé !!!

  JUDr. Janová si prednostne ako rodinná priateľka manželov Dreisigových vyberala tr. oznámenia, ktoré som podával na manželov Dreisigových aby všetky pozametala pod koberec !!
  Posúďte sami :  Ďalšie zamietnutie tr. oznámenia na manželov Dreisigových zo dňa 24.04.2017 Uznesením č. 1 Kn 183/17/8800-6 zo dňa 10.10.2017 JUDr. Janovou.  15
  Ďalšie zamietnutie tr. podania na JUDr. Ivetu Dreisigovú zo dňa 05.09.2016, ktorú zamietla JUDr. Janová uznesením č. 4 Kn 62/17/8800-5 zo dňa 02.05.2017

  Ďalšie zamietnutie tr.oznámenia na JUDr. Ivetu Dreisigovú podané 17.11.2014 a odmietnuté uznesením č. 1 Kn 80/14/8800-7 zo dňa 16.02.2015.

  Ďalšie tr.oznámenie zo dňa 08.12 2015 na JUDr. Dreisigovú mi zamietla JUDr. Janová uznesením č. 1 Kn/16/8800-7 zo dňa 02.02.2016.

  Viacej informácii o nezákonnom jednaní JUDr.Zuzany Gogovej, JUDr. Márie Rybovičovej a JUDr. Jarmily Janovej prikladám v priložených prílohách.  Morálna škoda je škoda vzniknutá porušením práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Vyjadruje ju psychická trauma, stres, úzkosť, frustrácia a podobne.
  Ako základné hodnoty osobnosti každej fyzickej osoby uvádza Občiansky zákonník v § 11 výslovne život, zdravie, občiansku česť a ľudskú dôstojnosť, ako aj súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. Podľa ustanovenia článku 8 odseku l Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných práv a slobôd (publikovaného pod č. 209/1992 Zb.) každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Z ustanovenia článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (publikovaného pod č. 120/1976 Zb.) vyplýva, že nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie a každý má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom. Právo na súkromie v rôznych poňatiach môže zahŕňať tak ochranu rodinného života, súkromie obydlia, listové tajomstvo, ako aj ochranu cti, povesť človeka, či ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o osobe. V ústavnej rovine je zakotvené v článku 16 Ústavy Slovenskej republiky - nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom; článku 19 ods. 1 – každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, ods. 2 - každý má právo na ochranu pred neoprávneným
  zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe; v článku čl. 21 garantujúcom nedotknuteľnosť obydlia; v článku 22 zaručujúcom ochranu listového tajomstva, tajomstva dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov.
  Medzi základné osobnostné práva fyzickej osoby podľa § 11 Občianského zákonníka patrí právo na ochranu osobnosti, najme života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, ochrana svojho mena a prejavov osobnej povahy.
  Trestným stíhaním vedeným na základe nezákonného rozhodnutia bolo hlboko zasiahnuté do ľudskej dôstojnosti, rodinného, súkromného a spoločenského
  16
  života mojej osoby. Takto vedené trestné stíhanie vyvolalo v mojej osobe veľmi veľké psychické napätie, pocity krivdy, sklamania, nespravodlivosti a úzkosti či strachu z budúcnosti.
  Súčasne sa tým znížil môj spoločenský status a narušili sa príbuzenské väzby. Najme vďaka tomu trestnému stíhaniu sa moja manželka dozvedela o mojich dávnych trestných konaniach, ktoré sa udiali pred 53 rokmi, o ktorých doteraz nemala vedomosť, čím došlo k značnému narušeniu nášho spolužitia po 50 rokoch, o čom sa však vôbec nemusela dozvedieť, ak by nedošlo k nezákonnému trestnému stíhaniu.

  Trestné stíhanie mojej osoby nie len znížilo moju spoločenskú vážnosť, ale predovšetkým v značnej miere narušilo rodinné a citové väzby medzi mnou a mojou manželkou.


  Z vyše uvedeného vyplýva, že zásah do osobnostných práv mojej osoby nastal, naďalej v podstate pretrváva a zásah súvisel s trestným konaním vedeným voči mojej osobe.
  Je nepochybné, že povesť mojej osoby bola zasiahnutá vo všetkých oblastiach života.
  Cítim veľkú krivdu najmä za narušenie harmonických vzťahov so svojou manželkou.
  S poukazom na všetky vyššie opísané dôvody mám za to, že požiadavke primeranosti vyjadrujúcej nastolenie aspoň čiastočne spravodlivej rovnováhy medzi mojím poškodeným právom chráneným Ústavou SR a trestným stíhaním, vzneseným obvinením a podanou žalobou môže predstavovať dole napísaná žiadaná suma.
  Zo všetkých týchto dôvodov som dospel k záveru, že JUDr. Gogová, JUDr. Rybovičová a JUDr. Janová moju osobu krivo obvinili z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestno právnej zodpovednosti JUDr. Gogovej, JUDr. Rybovičovej a JUDr. Janovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.
  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,  žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč. zákona a to ,, žalovaná JUDr. Zuzana Gogová, JUDr. Mária Rybovičová a JUDr. Jarmila Janová sú povinní, každá osobne zaplatiť žalovanému vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu od JUDr. Pavla Dreisiga ako aj od JUDr. Ivety Dreisigovej.


  17

  Prílohy

  1) Upovedomenie č. 1 Kn 80/14/8800-7 zo dňa 16.02.2015

  2) JUDr. Pavol Dreisig- trestne konanie č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 18.06.2015

  3) Záznam-č. 1 Pn 379/14/8806-4 zo dňa 19.09.2014

  4) Opatrenie-č. Pn 379/14/8806 zo dňa 24. septembra 2014

  5) Tr. oznámenie na moju osobu zo dňa 31.08.2014

  6) Tr. oznámenie JUDr. Pavol Dreisig č. 1 Pn 379/14/8806-8 zo dňa 24.09.2014

  7) UznesenieČVS: ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014

  8) Uznesenie č. ČVS: ORP-545-VYS-KS-2014 zo dňa 25.11.2014

  9) Uznesenie č. ČVS: ORP-545/1- VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014

  10) Uznesenie č.ČVS: ORP-545/1- VYS-KS-2014 zo dňa 17.07.2015

  11) Uznesenie č. ČVS: ORP-545/1- VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015

  12) Uznesenie č. ČVS: ORP-545/1- VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015

  13) Uznesenie č. 3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016

  14) Uznesenie č. 6 To/21/2016-316 zo dňa 20.07.2016

  15) Uznesenie č. 3T 169/2015 zo dňa 06.03.2017

  16) Trestne konanie č. 2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017

  17) Vyjadrenie k sťažnosti zo dňa 16.06.2017

  18) Uznesenie č. ČVS: ORP-1735/3-VYS- KE-20127 zo dňa 18.09.2017

  19) Uznesenie č. XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017

  20) Uznesenie č. 6 To/68/2017 zo dňa 22.01.2018  18
  21) CD nosič s nahrávkou môjho vypočúvania vyšetrovateľom Ing. Ľochom z 06.10.2015.

  22) Kópia Tr. oznámenia pre JUDr. Zuzanu Gogovú

  23) Kópia Tr.oznámenia pre JUDr. Máriu Rybovičovú

  24) Kópia Tr. oznámenia pre JUDr. Jarmilu Janovú

  25) Podozrenie z Tr. činov JUDr. Jarmily Janovej zo dňa 08.11.2014


  S pozdravom

 • Hosť (capcara ondrej)

  Aby ste bol v obraze :
  C a p c a r a  O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice
  30.11.2019
  Okresný súd
  Košice-okolie


  ŽALOBA

  Podávam žalobu na JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivetu Dreisigovú, bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevná pri Hornáde pre zločin
  krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm.b) Tr.zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) T r. zákona.  Odôvodnenie
  Dňa 06.10.2015 počas výsluchu vedenom vyšetrovateľom ORPZ Košice-okolie, v trestnom konaní pod sp.zn.ČVS:ORP-545/1-VYS-KS-2014,ako svedkovia JUDr. Pavol Dreisig a JUDr. Iveta Dreisigová po riadnom poučení, v zmysle zákonných ustanovení podľa §345 a § 346 Tr. zákona o trestných následkoch krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy, uviedli nepravdu o okolnostiach, ktorá má v trestnom konaní podstatný význam pre rozhodnutie a to takým spôsobom, že si vymysleli trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ktorého som sa mal dopustiť dňa 29.06.2014 v čase od 12 hod. na svojom pozemku v lokalite Malý Ružinok voči Ivete Dreisigovej.
  Pričom udalosti aj podrobne opísali a pri ďalších úkonoch trestného a napokon súdneho konania-rekogníciách a konfrontáciách, po riadnych poučeniach svedok JUDr.Dreisiga a poškodená JUDr.Dreisigovej, v zmysle
  2
  §345 a § 346 Tr. zákona, na týchto tvrdeniach trvali, kde na základe nimi uvádzaných nepravdivých okolností bola na moju osobu podaná prokurátorkou Okr. prokuratúry Košice-okolie JUDr. Zuzanou Gogovou Obžaloba č.2 Pn 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 vo veci nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 pís. a) Tr. zákona.
  Svojím konaním moju osobu krivo obvinili z trestného činu v úmysle privodiť mi trestného stíhanie.

  Teda:

  moju osobu krivo obvinili z trestného činu v úmysle privodiť mojej osobe trestné stíhanie,
  -ako svedkovia v trestnom konaní uviedli pred policajtom nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie,
  čím spáchali prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. b) T r. zákona.
  V tejto súvislosti podávam na JUDr. Pavla Dreisiga, JUDr. Ivetu Dreisigovú žalobu pre prečin krivé obvinenie podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivá výpoveď a krivá prísaha podľa § 346 osd.1,ods.2, ods.3 písm. b) Tr. zákona.

  JUDr. Dreisig podal na moju osobu osobne na Krajskej prokuratúre Košice do rúk JUDr. Zuzane Gogovej dňa 31.08.2014 Tr. oznámenie vo veci prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, v súbehu s krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Toto trestné oznámenie bolo odmietnuté vyšetrovateľom OR PZ Košice-okolie, Ing. Milošom Ľochom ako nedôvodné Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 20.10.2014.
  Dňa 10.11.2014 sa voči zamietnutiu tr. oznámenia vyšetrovateľom Ing. Ľochom JUDr. Dreisig odvolal na GPSR.
  3
  Na odvolanie Pavla Dreisiga GPSR JUDr. Čižnárovi, mu bola zaslaná adekvátna, právne relevantná odpoveď. V odpovedi GPSR Pavlovi Dreisigovi odkazuje citujem:
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr. Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam, neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a/Tr. zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Keďže podania boli adresované orgánom štátu a podávateľom cielené na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu, nemôže sa podávateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 ods.4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva(právo na súdnu ochranu podľa čl.46 ods.1 Ústavy SR).
  Pretože rozhodnutie v neprospech p. Dreisiga GPSR opísala ako chaotické, nezmyselné a protizákonné trestné podanie na moju osobu, manželia Dreisig a Dreisigová sa dohodli s prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice okolie JUDr. Rybovičovou, JUDr. Zuzanou Gogovou a JUDr. Jarmilou Janovou, že na základe výpovede na OO PZ v Kysaku zo dňa 25.07.2014 č. ČVS:ORP-719-KY-KS-2014, túto výpoveď svedka Pavla Dreisiga upravia a Pavol Dreisig podá na moju osobu trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm. a/Tr. zákona s použitím § 138 písm. a/Tr. zákona.
  V novom trestnom spise manželia Dreisigovi uviedli:
  Capcara Ondrej dňa 29.06.2014 zaútočil na Ivetu Dreisigovú dvojmetrovou drevenou palicou, ktorá sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy Ivety Dreisigovej, pričom Capcara vykrikoval,, takú ti prijebem, že stadiaľto budete utiekať“. Tento útok palicou bol prvý a udial sa v dolnej časti nášho pozemku.
  Druhýkrát Capcara zaútočil dvojmetrovou palicou v hornej časti nášho pozemku a to na oblasť môjho brucha. Čím ma ohrožoval na živote.
  Toto svoje rozhodnutie JUDr. Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.
  4
  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr. Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :
  JUDr. Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:
  Vec:
  JUDr. Pavol Dreisig-trestné konanie
  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR, Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s nasledovným pokynom.
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr. Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam zrejme, že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr. zákona.
  Keďže podania boli adresované orgánom štátu a podávateľom na začatie konania podľa príslušného právneho predpisu, nemôže sa podávateľ, ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  Z trestného oznámenia JUDr. Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči. JUDr. Ivete Dreisigovej.
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov, ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej, kde sa mal Ondrej Capcara s 2m palicou zahnať na JUDr. Dreisigovú
  5
  takým spôsobom a takými slovami, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr. Dreisiga, že odvtedy svoj pozemok neužíva, nechodí tam, nekosí ho a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm. a)Tr. poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a) Tr. zákona s použitím §138 písm. a) Tr. zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr. Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení JUDr. Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné, aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť, že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálnych útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania. Žiadam Vás, aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.
  Zdôrazňujem, že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.
  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál, ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr. Mária Rybovičová, prokurátorka Okr. Prokuratúry Košice-okolie.

  Na základe sťažnosti, ktorá bola podaná JUDr.Dreisigom dňa 10.11.2014 a po HRUBOM NÁTLAKU JUDr. Rybovičovej na vyšetrovateľa OO PZ Košice-okolie, vyšetrovateĺ Ing. Ľoch, Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa
  25.11.2014 zrušil Uznesenie zo dňa 19.12.2014, a dňa 17.07.2015 Uznesením č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 začal podľa § 199 ods.1 Tr. poriadku, Trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1/,ods.2 písm. a) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona mojej osoby!


  6
  Napriek tomu, že formou STÁLEHO, HRUBÉHO NÁTLAKU A DIREKTIVNÉHO PRÍKAZU, JUDr. Rybovičovou na vyšetrovateľa Ing.Ľocha, aby vzniesol OBVINENIE na moju osobu pre prečin podľa
  §360 ods.1)ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, ako vyšetrovateľ, ktorý si cti zákony tejto Slovenskej republiky, nedá sa ovplyvňovať nezákonnými nariadeniami a aby uspokojil nenásytnosť JUDr. Dreisiga a JUDr.Rybovičovej vo svojom nebezpečnom prenasledovaní podľa § 360a) Tr. zákona mojej osoby, prekvalifikoval trestný čin nebezpečného vyhrážania so zbraňou na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm. d) zákona č.372/1997 Zb, svojím Uznesením č. RP/1-VYS-KS-2014 zo dňa 07.09.2015.

  Dňa 28.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie, v ktorom vyšetrovateľ Ing. Ľoch uvádza citujem:

  Podľa § 206 ods.1 Tr. poriadku VZNÁŠAM OBVINENIE za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona.
  V Uzneseniu č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 22.09.2015 sa uvádza citujem:

  Podľa § 206 ods.1 Trestného poriadku Vznášam obvinenie Ondrej Capcara za prečin nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) Tr. zákona, lebo na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver.
  Proti tomuto Uzneseniu som sa odvolal dňa 28.09.2015.
  Moje Odvolanie zo dňa 28.09.2015 ako dozorujúca prokurátorka JUDr. Janová zamietla Uznesením č.1/1 KPt 815/15/8800-17 zo dňa 19.10.2015 a dňa 07.12.2015 bola na Okresný súd Košice-okolie na moju osobu podaná žaloba prokurátorkou Okresnej prokuratúry Košice okolie JUDr. Zuzanou Gogovou sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm. a)Tr. zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm a)Tr.zákona, pričom táto vec bola pridelená do senátu JUDr. Petra Ména a je vedená na Okresnom súde Košice-okolie pod sp.zn.3T 169/15.

  Dňa 09.02.2016 mi prišlo Uznesenie č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016, v ktorom sa píše citujem:
  7
  Súd je toho názoru, že takáto vyhrážka obžalovaného svojou povahou a závažnosťou nenaplňa objektívnu stránku prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 Tr.činu, nakoľko vyhrážanie sa obžalovaným neobsahuje ani vyhrážku smrťou ani ťažkou ujmou na zdraví, prípadne
  inou ťažkou ujmou. Poškodená vzhľadom na hlboko narušené susedské vzťahy s obžalovaným sice mohla pociťovať z tejto vyhrážky obavu aj vzhľadom na skutočnosť, že obžalovaný mal v ruke palicu, prípadne drevené hrable ako sám tvrdí, avšak objektívny znak skutkovej podstaty prečinu nebezpečného vyhrážania podľa §360 ods.1 Tr. zákona konaním obžalovaného naplnený nebol.
  Súd tak dospel k záveru, že konanie obžalovaného Ondreja Capcaru obžalobou prokurátorky Okresnej prokuratúry Košice-okolie sp.zn.2Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015 kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1 ods.2 písm.a)Tr.zákona, je potrebné prejednať ako priestupok.
  Proti tomuto rozsudku sa prokurátorka JUDr. Gogová odvolala.
  Odvolanie prokurátorky Gogovej bolo prijaté a Krajský súd vrátil spis Okresnému súdu na prejednanie.
  Po viacerých súdnych pojednávaniach toto krivé obvinenie mojej osoby sudca Okresného súdu JUDr. Peter Mén dňa 06.03.2017 Uznesením jednoznačne zamietol a vec postúpil na priestupkové konanie.
  Dňa 06.03.2017 bolo sudcom JUDr. Petrom Ménom dostatočne preukázané, že manželia Dreisigovi krivo obvinili moju osobu z nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou za účelom moju osobu vystaviť trestnému stíhaniu prípadne odsúdeniu mojej osoby, čim manželia Dreisigovi spáchali na moju osobu zločin krivého obvinenia, podľa § 345 ods.1,ods.2 písm. b) Tr. zákona v jednočinnom súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 osd.1,ods.2,ods.3 písm. a) Tr. zákona.

  Morálna škoda je škoda vzniknutá porušením práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Vyjadruje ju psychická trauma, stres, úzkosť, frustrácia a podobne.
  Ako základné hodnoty osobnosti každej fyzickej osoby uvádza Občiansky zákonník v § 11 výslovne život, zdravie, občiansku česť a ľudskú
  8
  dôstojnosť, ako aj súkromie, meno a prejavy osobnej povahy. Podľa ustanovenia článku 8 odseku l Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných práv a slobôd (publikovaného pod č. 209/1992 Zb.) každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Z ustanovenia článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (publikovaného pod č. 120/1976 Zb.) vyplýva, že nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie a každý má právo na zákonnú ochranu proti takým zásahom alebo útokom. Právo na súkromie v rôznych poňatiach môže zahŕňať tak ochranu rodinného života, súkromie obydlia, listové tajomstvo, ako aj ochranu cti, povesť človeka, či ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním údajov o osobe. V ústavnej rovine je zakotvené v článku 16 Ústavy Slovenskej republiky - nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená, obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom; článku 19 ods. 1 – každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, ods. 2 - každý má právo na ochranu pred neoprávneným
  zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe; v článku čl. 21 garantujúcom nedotknuteľnosť obydlia; v článku 22 zaručujúcom ochranu listového tajomstva, tajomstva dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov.
  Medzi základné osobnostné práva fyzickej osoby podľa § 11 Občianského zákonníka patrí právo na ochranu osobnosti, najme života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, ochrana svojho mena a prejavov osobnej povahy.
  Trestným stíhaním vedeným na základe nezákonného rozhodnutia bolo hlboko zasiahnuté do ľudskej dôstojnosti, rodinného, súkromného a spoločenského života mojej osoby. Takto vedené trestné stíhanie vyvolalo v mojej osobe veľmi veľké psychické napätie, pocity krivdy, sklamania, nespravodlivosti a úzkosti či strachu z budúcnosti.
  Súčasne sa tým znížil môj spoločenský status a narušili sa príbuzenské väzby. Najme vďaka tomu trestnému stíhaniu sa moja manželka dozvedela o mojich dávnych trestných konaniach, ktoré sa udiali pred 53 rokmi, o ktorých doteraz nemala vedomosť, čím došlo k značnému narušeniu nášho spolužitia po 50 rokoch, o čom sa však vôbec nemusela dozvedieť, ak by nedošlo k nezákonnému trestnému stíhaniu.
  9
  Trestné stíhanie moju osobu tak nie len znížilo moju spoločenskú vážnosť, ale predovšetkým v značnej miere narušilo rodinné a citové väzby medzi mnou a mojou manželkou.


  Z vyše uvedeného vyplýva, že zásah do osobnostných práv mojej osoby nastal, naďalej v podstate pretrváva a zásah súvisel s trestným konaním vedeným voči mojej osobe.
  Je nepochybné, že povesť mojej osoby bola zasiahnutá vo všetkých oblastiach života.
  Cítim veľkú krivdu najmä za narušenie harmonických vzťahov so svojou manželkou.
  S poukazom na všetky vyššie opísané dôvody mám za to, že požiadavke primeranosti vyjadrujúcej nastolenie aspoň čiastočne spravodlivej rovnováhy medzi mojím poškodeným právom chráneným Ústavou SR a trestným stíhaním, vzneseným obvinením a podanou žalobou môže predstavovať dole napísaná žiadaná suma.
  Zo všetkých týchto dôvodov som dospel k záveru, že manželia Dreisigovi moju osobu krivo obvinili z trestných činov, ktoré som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Pavla Dreisiga a JUDr. Ivety Dreisigovej a to výrokom o vine a treste podľa ustanovenia § 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona.
  Pretože bola v značnej miere znížená dôstojnosť mojej osoby ako aj vážnosť, neprimerane zasiahli do mojich práv, ktoré sú chránené § 11 Občianskeho zákonníka,  žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku, § 13 ods.2) Obč. zákona a to ,, žalovaný je povinný zaplatiť žalovanému vo výške 20 000 euro s 5% úrokom od roku 2015 a nahradiť trovy konania a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu od JUDr. Pavla Dreisiga ako aj od JUDr. Ivety Dreisigovej.


  10
  K obžalobe prikladám :

  Obžalobu č. 2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa03.12.2015
  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 13.10.2016, ktorá obsahuje výpovede:
  Ondrej Capcara, JUDr. Ivety Dreisigovej.

  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 12.12.2016, ktorá obsahuje :
  Výpovede JUDr. Pavol Dreisig, Ing. Adrána Fečková, Ing. Juraj Barczi,

  Zápisnica o hlavnom pojednávaní zo dňa 30.01.2017, ktorá obsahuje výpovede :
  Ing. Mária Barcziová, Irena Capcarová,

  Uznesenie č. 3T 169/2016 zo dňa 06.03.2017

  Námietka voči JUDr. Zuzane Gogovej a JUDr. Jarmile Janovej zo dňa 29.09.2016 v počte 22 strán.

  Vyjádrenie sa k Sťažnosti č.2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017 v súbehu s trestným oznámením podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.

  11
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde. Zo dňa 16.06.2017 o počte strán 20.

  Trestné oznámenie podané na GPSR dňa 16.06.2016

  Podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde.

  Rozhodnutie o zastavení priestupku č. OU-KS-OVVS-2019+/005114 zo dňa 16.05.2019.


  S Pozdravom

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Volebné programy strán pre oblasť spravodlivosti - 2020 - skrátená verzia

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri