Volebné programy strán pre oblasť spravodlivosti - 2020 - skrátená verzia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt volebné programy strán 2020

AKTUALIZOVANÉ 17.1.2020

SME RODINA

BOJ PROTI KORUPCII, SPRAVODLIVOSŤ A PRÁVNY ŠTÁT

 1. Presunieme agendu obchodnoprávnych sporov zo všeobecných súdov na verejné arbitrážne súdy. V krajinách západnej Európy je inštitút obchodnej arbitráže bežne využívanou a najmä efektívnou a predvídateľnou alternatívou. Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. Výhodou rozhodovania sporu v rozhodcovskom konaní je rýchlosť rozhodovania a získanie konečného rozhodnutia za niekoľko týždňov.

Budeme limitovať počet arbitrážnych súdov na maximálne 3 súdy v územnej pôsobnosti kraja. Rozhodcom (samosudcom) bude môcť byť len osoba s morálnym kreditom, s právnickým vzdelaním a s minimálne 15-ročnými skúsenosťami v oblasti hmotného a procesného obchodného práva. Rozhodcovia nebudú mať definitívu, ale budú volení na funkčné obdobie 6 rokov. Voľba rozhodcov bude realizovaná v priamych voľbách. Právo voliť rozhodcu bude mať každý podnikateľ, ktorý je oprávnený uchádzať sa o verejné zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (teda nemá nedoplatky na daniach). Arbitrážne súdy budú oprávnené rozhodovať len spory, kde výška hodnoty sporu predstavuje 100 000 € a viac. Rozsudky rozhodcovských súdov budú po jeho doručení stranám sporu konečné a vykonateľné, čím sa odbúra možnosť špekulatívnych odvolaní. Voči rozhodnutiu arbitrážneho súdu bude prípustná len ústavná sťažnosť. Poplatok rozhodcovského konania bude stanovený na úrovni 4-5 percent z hodnoty sporu, čo predstavuje pre navrhovateľa nižšie náklady ako v prípade konania pred všeobecným súdom. Pričom výška súdneho poplatku bude klesať v závislosti od rýchlosti a efektívnosti konania a konečného rozhodnutia sudcu rozhodcovského súdu (t.j. ak spor trvá dlho, poplatok sa znižuje). Sudca rozhodcovského súdu nebude mať žiadny fixný plat, ako je to u sudcoch všeobecných súdov, ale jeho odmena bude závislá od rýchlosti a efektívnosti konania. Tento systém odmeňovania sudcov rozhodcovských súdov má viesť k motivácií sudcov rozhodcovských súdov v snahe maximálnej pripravenosti, profesionalite, rýchlosti a hospodárnosti rozhodcovského konania. Každé rozhodnutie s odôvodnením bude povinne zverejňované, aby sa zabezpečila odborná a verejná kontrola nad rozhodovacou činnosťou rozhodcov.  Rozhodca bude niesť za svoje rozhodnutie hmotnú zodpovednosť a pre tento prípad bude povinne poistený, pričom v prípade úspešnej ústavnej sťažnosti voči rozhodcovskému rozsudku bude rozhodca povinný naradiť spôsobenú škodu Budú eliminované akékoľvek obštrukcie v konaní – napr. nezaplatenie súdneho poplatku nebude mať za následok zastavenie súdneho konania, ale automaticky sa stane exekučným titulom alebo zmena právneho zástupcu po začatí konania nebude mať odkladný účinok a nebude dôvodom odročenia pojednávania. Trovy konania a právneho zastúpenia bude znášať neúspešná strana sporu.

 

 1. Nahradíme doživotné menovanie sudcov voľbou na 6 rokov a to aj opakovane. Verejná voľba sudcov na presne určené funkčné obdobie má viesť k motivácii sudcov v snahe zabezpečiť nezávislosť, nestrannosť a odbornosť (kvalifikácie) sudcov, ako podmienky kvalitného rozhodovania a riadneho napĺňania (poskytovania) spravodlivosti.

 

 1. Exekučná amnestia - Naším cieľom je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky, ktoré vznikli od 1. januára 1993, pod podmienkou, že občan Slovenskej republiky uhradí svoj dlh správcovi pohľadávky. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie. Zároveň stanovíme výšku pohľadávky občana Slovenskej republiky voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10 000 eur bez príslušenstva.

 

 1. Zavedieme priamejšiu zodpovednosť sudcu a súdnych funkcionárov za prieťahy v konaní. V prípade, že sa u sudcu objaví vec staršia ako 2 roky, bude povinný predseda kolégia (grémia) zistiť príčinu prieťahov v konaní. V prípade zistenia subjektívneho zavinenia bude predseda kolégia (grémia) povinný podať podnet predsedovi súdu a ten po prešetrení podnetu rozhodne o podaní disciplinárneho návrhu. V prípade, že súdni funkcionári nesplnia svoju povinnosť, budú disciplinárne postihovaní oni. Sudcovská nezávislosť sa musí vzťahovať len rozhodovaciu činnosť, nemôže byť zneužívaná pri organizačných otázkach a zabezpečení plynulosti konania.

 

 1. Presunom obchodnoprávnej agendy na verejné arbitrážne súdy dôjde k uvoľneniu vnútorných rezerv a k efektívnemu nárastu počtu disponibilných sudcov na všeobecných súdoch. Špecializácia sudcov by mala výrazným spôsobom pomôcť k tomu, aby sa ľudia dočkali skorých a kvalitných rozhodnutí. Sudca by mal robiť len jednu základnú agendu. Ak hovoríme o potrebe špecializácie sudcov, máme na mysli dosiahnutie stavu, aby sudca nevybavoval v jednom období rôzne agendy, aby neprechádzal z občianskeho práva na trestné právo, rodinné právo a podobne.

 

 1. Presadíme povinné vzdelávanie sudcov a prokurátorov. Stanovíme minimálny počet dní v roku, ktoré majú venovať vzdelávaniu na seminároch, odborných rezortných poradách alebo kongresoch.

 

 1. Vytvoríme konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov na každom okresnom súde v Slovenskej republike. Značnou motiváciou pre právnikov centra by bolo aj započítanie ich práce v centre do praxe potrebnej na prípravu na niektoré z právnických povolaní.

 

 1. Zabezpečíme, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zverejňovalo a kategorizovalo súdne rozhodnutia nielen podľa právneho odvetvia, ale aj podľa problematiky, ktorej sa rozhodnutia týkajú, a práva, ktoré prisudzujú.

 

 1. Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky súdneho konania vo veciach týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, pracovnoprávnych sporov, práva sociálneho zabezpečenia a sporov o náhradu škody za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup. Cieľom je prirodzená nutnosť poskytovať zvýšenú a zrýchlenú ochranu maloletým deťom, ako aj slabším subjektom súdneho sporu. Nedodržanie tejto lehoty bude obligatórne považované za nedodržanie úradného postupu a účastníkovi konania (maloletému, zamestnancovi) vznikne nárok na náhradu škody. Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky, v rámci ktorej musia orgány činné v trestnom konaní rozhodnúť vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy a vec postúpiť na príslušný súd.

 

 1. V oblasti exekučného konania zákonom uložíme exekútorovi ešte pre vydaním exekučného príkazu povinnosť požiadať súd o udelenie súhlasu s výkonom exekúcie predajom nehnuteľnosti. Predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní predstavuje výrazný zásah do vlastníctva povinného.

 

 1. Zabezpečíme prijatie samostatného zákona o justičnej štátnej službe a lepšie mzdové ohodnotenie justičnej administratívy. Je namieste dať vyššiemu súdnemu úradníkovi možnosť kariérne rásť po dosiahnutí určitého počtu odpracovaných rokov, získaní potrebnej praxe vyjadrenej počtom odpracovaných rokov a po splnení ďalších podmienok. Štátna služba na súde nie je porovnateľná so štátnou službou v rámci ústrednej alebo miestnej štátnej správy, pretože sa tu vykonáva súdna moc, ktorá sa ako taká vykonáva oddelene od iných zložiek štátnej moci. Na zamestnancov súdov, ktorí zabezpečujú správu súdov, sa naďalej bude vzťahovať všeobecná právna úprava štátnej správy.

 

 1. Zreformujeme rozvodové konanie. V konaní o rozvode manželstva a vo veciach starostlivosti o maloletých. Zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu profesií zapojených do riešenia rodičovského konfliktu. Do rozvodového konania a do konania vo veci starostlivosti o maloletých je potrebné začleniť a zároveň posilniť spoluprácu sudcu, kolízneho opatrovníka, mediátora, súdneho znalca a prípadne právneho zástupcu rodiča.

 

Sloboda a solidarita (SAS)

VIAC SPRAVODLIVOSTI

 1. Zavedieme povinné bezpečnostné previerky sudcov minimálne nasledovným spôsobom: noví sudcovia - všetci, aktuálni sudcovia - všetci, ktorí sa budú uchádzať o funkciu. Bezpečnostné previerky sudcov bude realizovať Národný bezpečnostný úrad. Ako odvolací orgán rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o bezpečnostných previerkach sudcov určíme Osobitný kontrolný výbor. O bezpečnostných previerkach sudcov tak nebude s definitívnou platnosťou rozhodovať Súdna rada SR, ako tomu bolo doteraz, ale parlamentný výbor.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že u každého sudcu budú zverejnené na jednom mieste všetky jeho doterajšie meritórne rozhodnutia v súdnom konaní.   U každého sudcu budú tiež samostatne zverejnené tie rozhodnutia, na vynesenia ktorých sú právnym predpisom stanovené lehoty, ako aj rozhodnutia, pri ktorých podľa súvisiacich pravidiel je predpísaná osobitná či výnimočná rýchlosť konania.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že sudca sa bude môcť stať osobou navrhnutou na kariérny postup, len ak je bezúhonný v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa – teda je to nekomunista.

 

 1. Určíme presnú vekovú hranicu zániku funkcie sudcu zo zákona pri dovŕšení riadneho dôchodkového veku  pre sudcov na všetkých úrovniach súdov,

 

 1. Rozšírime okruh subjektov, ktoré sú oprávnené navrhovať disciplinárne stíhanie sudcov o skupinu 15 poslancov NR SR.

 

 1. Zavedieme automatické disciplinárne konanie voči tým sudcom, ktorí spôsobia neodôvodnené prieťahy v súdnom konaní alebo svojím konaním, alebo nekonaním porušujú základné práva a slobody občanov. Toto bude posudzovať Ústavný súd SR a/alebo Európsky súd pre ľudské práva, zároveň sa bude skúmať, či sudca nebol vo veci zaujatý.

 

 1. Zavedieme pravidlá, na základe ktorých protiprávne rozhodovanie predsedov súdov a členov Súdnej rady SR bude zákonom výslovne sankcionované zákazom výkonu funkcie člena súdnej rady, predsedu súdu, prípadne nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu. Toto bude posudzovať najvyšší správny súd .

 

 1. Vylúčime možnosť premlčania závažných disciplinárnych previnení.

 

 1. Zrušíme pravidlo o zákaze zverejnenia tváre sudcu.

 

 1. Zavedieme podrobný verejný register mimopracovných príjmov sudcov. Účelom je zabrániť korupcii v menej zjavnej alebo skrytej podobe ako je napríklad odmena za organizované školenie a podobne.

 

 1. Zavedieme možnosť na základe výberového konania ustanoviť do funkcie predsedu súdu aj nesudcu s právnickým alebo ekonomickým vzdelaním. Ide najmä o situácie, keď je previazanosť medzi súdnym manažmentom a sudcami tak silná, že existuje obava, či toto nie je dôvodom neefektívnosti fungovania súdu. Toto opatrenie je zamerané na prelomenie tzv. falošnej kolegiálnosti a alibizmu. Ide o profesionálnu manažérsku činnosť.

 

 1. Vytvoríme samostatný Najvyšší správny súd. Ten bude riešiť správne súdnictvo a aj všetky disciplinárne konania týkajúce sa právnických povolaní vo vzťahu k štátu.

 

 1. Znížime počet okresných súdov približne na polovicu. Okresné súdy budú umiestnené do miest v závislosti od počtu obyvateľstva  – tak, aby na jeden súd pripadal porovnateľný počet obyvateľov. Pri tomto opatrení prihliadneme aj na počet prejednávaných prípadov. Celkový počet sudcov (cca 1400) zostane zachovaný.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že členovia tej časti súdnej rady, ktorá nie je povinne tvorená sudcami, budú môcť byť nesudcovia s právnickým vzdelaním, volení kvalifikovanou väčšinou poslancov NR SR na funkčné obdobie 9 rokov. Každý rok sa bude obmieňať jedna tretina členov súdnej rady. Práca v súdnej rade bude význame honorovaná tak, aby sa o ňu zaujímali kvalitní kandidáti.

 

 1. Presadíme pravidlo, podľa ktorého bude súd smieť vyhlásiť svoje rozhodnutie až po tom, čo bude k nemu mať vypracované odôvodnenie, ktoré bude v čase vynesenia rozhodnutia k dispozícii všetkým stranám.

 

 1. V prípadoch závažnej trestnej činnosti, ktorá je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, zvýšime v prípravnom konaní rozsah oprávnení sudcu pre prípravné konanie, ktorý bude príslušným na rozhodovanie o sťažnostiach proti uzneseniam prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorými rozhodli meritórne vo veciach, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti konkrétnej osobe.

 

 1. Zavedieme pravidlo, že na všetkých rozsudkoch, kde rozhoduje senát, budú uvádzané aj mená jeho členov a informácia o hlasovaní každého z nich pri zachovaní práva zverejnenia odlišného stanoviska sudcu, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím senátu.

 

 1. Zavedieme povinné a reálne použitie systému  elektronického spisu tak, aby nebolo možné manipulovať so spismi a bola vždy umožnená nezávislá kontrola postupu. Dnes často existuje spis reálne len v papierovej podobe (možnosť manipulácie) a elektronický spis len formálne. Po novom bude každý jeden prípad evidovaný elektronicky.

 

 1. Zavedieme zverejňovanie zvukového aj obrazového záznamu každého v súčasnosti verejného súdneho pojednávania na internete a jeho on-line prenos. Zabezpečíme povinné elektronické, plne automatizované protokolovanie priebehu súdnych pojednávaní.

 

 1. V civilných konaniach posilníme nezávislosť a zodpovednosť strán sporu tým, že svedecké výpovede a iný dôkazný materiál bude môcť byť preukázateľne pripravený pre súdne konania už pred pojednávaním, a to podľa potreby za účasti oboch strán a súdneho úradníka.

 

 1. Vylúčime možnosť odvolania sa proti rozsudkom, kde peňažné plnenie nedosahuje ani sumu mesačného  životného minima.

 

 1. Zrušíme zákaz exekúcie pohľadávok voči štátu. Je to právny predpis, ktorý v súdnom konaní zvýhodňuje štát na úkor súkromných subjektov.

 

 

Za ľudí

 

SPRAVODLIVOSŤ PRE KAŽDÉHO

 

 1. RODINNÉ SÚDY – DETI V CENTRE POZORNOSTI: Súdne konania, v ktorých sa rodičia „naťahujú o dieťa“, trvajú niekedy aj roky. Často ide o situácie, keď sa zverenie dieťaťa a styk s ním realizuje na základe neodkladného opatrenia, bez vypočutia dieťaťa a správneho vyhodnotenia požadovaného uplatnenia neodkladného opatrenia. Zavedieme špecializáciu na rodinnoprávnu agendu (rodinné súdy) a zabezpečíme vzdelávanie pre sudcu a jeho tím v rodinných veciach s osobitným zameraním na metodológiu vypočutia dieťaťa. Zavedieme interdisciplinárnu spoluprácu pri rozhodovaní o dieťati – psychológ pri súde, sociálny pracovník, koordinátor na súde, sudca, prípadne mediátor či znalec. Podporíme maximálne možné využitie mimosúdneho riešenia v spolupráci s mediátormi pri rodinných sporoch.  Prvé stretnutie s účastníkmi strán zo strany súdu bude musieť byť do jedného mesiaca.  Sudca bude musieť dieťa vo vhodných priestoroch osobne vypočuť, ak nie je odôvodnené, že to nie je vhodné s ohľadom na vek alebo osobitosti prípadu.

 

 1. OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB: Dotiahneme reformu osobných bankrotov s cieľom dať účinne novú šancu férovým dlžníkom a obmedziť priestor na zneužitie podvodníkom.  Zrealizujeme opatrovnícku reformu, ktorá bude pre ľudí s hendikepom znamenať ich ochranu pri uzatváraní právnych úkonov pri nakladaní s ich majetkom či rozhodovaní o liečbe a nedobrovoľnom umiestňovaní do zdravotníckych či iných zariadení.

 

 1. Zavedieme transparentný a rozšírený výber čelných predstaviteľov prokuratúry (generálny prokurátor a špeciálny prokurátor), ktorý bude zahŕňať rozšírenie okruhu osôb, ktoré ich navrhujú, verejné vypočutie a prehodnotenie podkladov na verejné vypočutie. Stransparentníme výberové konania prokurátorov, čakateľov a asistentov podľa vzoru výberu sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Otvoríme Radu prokurátorov členom mimo prokurátorskej obce.  Zavedieme náhodné prideľovanie veci prokurátorom a ročné výkazy prokurátorov a ich zverejňovanie podľa vzoru sudcov. Budeme trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov, aby generálny prokurátor nemohol hatiť stíhanie vedené nižším prokurátorom.

 

 1. Navrhneme vznik Najvyššieho správneho súdu – nezávislého disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, ale aj advokátov a iné právnické profesie. Alebo sfunkčníme špecializované disciplinárne senáty pri súdoch.

 

 1. Zavedieme princíp reprezentatívnosti a vyváženosti do zloženia Súdnej rady. Sudcovia budú volení po krajoch, ostatnými zložkami moci budú menovaní len nesudcovia.

 

 1. Navrhneme reformu Ústavného súdu zameranú na jeho tvorbu s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj brzdami proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou.

 

 1. Zavedieme nástroje na správne riešenia etických dilem v právnických profesiách (etické komisie, vzdelávanie od právnických fakúlt).

 

 1. Budeme podporovať zriadenie úradu právnych služieb, ktorý bude „profesionálnou advokátskou kanceláriou štátu“ s možnosťou kariérneho rastu pre právnikov, ktorí sa rozhodnú zastupovať verejný záujem v mene štátu. Vyhodnotíme pravidlá, ktorými sa upravili transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich odmeňovania.

 

 1. Pre boj proti korupcii zavedieme nový trestný čin tzv. „prikrmovanie“ verejných funkcionárov pri prijímaní malých darov, ktoré môžu byť rádovo jednotlivo menšie, ale v ročnom súhrne prevyšujú vyššiu čiastku.

 

 1. Na súdoch zavedieme časové rámce pre rozhodovanie vo veciach, ich priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch. Tieto informácie budú verejné, predpokladáme plnú automatizáciu tohto riešenia. Budeme dôsledne a férovo vyvodzovať subjektívnu zodpovednosť za prieťahy v konaní, podporíme nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní.

 

 1. Navrhneme prirodzenú vekovú obmenu justičného stavu – zavedenie vekového cenzu s návrhom pre všeobecné súdnictvo v rozmedzí 65 – 70 rokov, Ústavný súd od 70 rokov.

 

 1.  Zavedieme justičnú štátnu službu. Potrebujeme na súdoch dobrých, slušne zaplatených súdnych úradníkov s možnosťou kariérneho rastu, ktorí sa nemenia.

 

 1. Podporíme uchádzačov o funkciu sudcu z mimo justičného prostredia, napríklad cez osobitný inštitút prípravy. Podporíme špecializáciu sudcov pre hlavné agendy, s tým súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Zavedieme právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, aj ak nie je konečné.

 

 1. Zavedieme štandardy na vyhodnocovanie efektívnosti jednotlivých súdov, zber dát, metodológiu, aby súdy navzájom videli, ako na tom sú.

 

 1. Maximálne odbremeníme predsedu súdu od administratívnej záťaže presunom na riaditeľa správy súdu.

 

 1. Zavedieme povinný monitoring na súdoch ako nástroj spätnej väzby od verejnosti.

 

 1. Dotiahneme projekt Centra právnej pomoci s call centrom - informovanie každého o možnostiach riešenia jeho sporu a rozšírenie pobočiek Centra právnej pomoci.

Slovenská národná strana (SNS)

 

PRÁVNY ŚTÁT

 

 1. Dokončíme proces rekodifikácie občianskeho práva; v súvislosti s prijatou novou úpravou občianskeho procesného práva je potrebné dokončiť reformu prijatím nového znenia občianskeho zákonníka ako hmotno-právneho kódexu.

 

 1. Zvýšime vážnosť súdov a prokuratúry: transparentným výberovým konaním na funkciu sudcu a prokurátora, výberom vhodných sídel súdov a prokuratúry, zodpovedajúcim materiálnym a technickým vybavením súdov a prokuratúry. Zvýšime nároky na občiansku bezúhonnosť a etické správanie sa sudcov na pracovisku i v súkromnom živote, zvýšime informovanosť o činnosti súdov.

 

 1. Zabezpečíme rotáciu súdnych funkcionárov a funkcionárov prokuratúry maximálne po dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.

 

 1. Zabezpečíme osobnú zodpovednosť za výkon funkcie sudcu, prokurátora a príslušníka bezpečnostných zložiek (spravodajské služby, Policajný zbor Slovenskej republiky) z hľadiska občianskeho a trestného práva.

 

 1. Prijmeme zákon o osobitnom režime schránkových spoločností v štátoch s osobitným daňovým režimom (tzv. daňové raje) a firmám z nejasnou vlastníckou štruktúrou. Tieto firmy budú mať zákaz čerpať verejné zdroje na Slovensku a zároveň zavedieme centrálny register užívateľov konečných výhod a osôb oprávnených konať za tieto subjekty.

 

 

OĽANO, NOVA, KU a Zmena zdola

 

RÝCHLA A SPRAVODLIVÁ JUSTÍCIA

 

 1.  Podpora efektívnej a funkčnej prokuratúry, ktorá bude vychádzať z kvalitného personálneho substrátu – teda z kompetentných ľudí na správnom mieste, ktorí dokážu dôsledne dohliadať na dodržiavanie zákonných postupov. Presadíme: Rozšírenie práva navrhovať kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Zásadné zmeny rady prokurátorov, jej otvorenie sa členom mimo prokurátorského prostredia, a tým aj verejnej kontrole prokuratúry. Zmeny v disciplinárnych konaniach vo veciach prokurátorov. Presadenie prvku verejnej kontroly do disciplinárnych komisií a oslabenie vplyvu generálneho prokurátora na zloženie disciplinárnych komisií, disciplinárne konanie a rozhodnutie. Výberové konania na funkciu prokurátora by mala uskutočňovať výberová komisia, ktorú nebudú tvoriť len prokurátori, a ktorej členov budú nominovať aj subjekty mimo prokurátorského prostredia.

 

 1.  Zmeny v disciplinárnych konaniach vo veciach sudcov, t. j. sfunkčnenie disciplinárneho konania, sprecizovanie niektorých konkrétnych ustanovení týkajúcich sa disciplinárneho procesu a hmotnoprávnej úpravy. Zabezpečiť taký výberový proces na funkciu sudcu, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosti o jeho objektívnosti a transparentnosti. Preto navrhujeme zmeny v zložení výberovej komisie tak, aby výkonná či zákonodarná moc obsadzovali komisie osobami nepôsobiacimi v justícii.

 

 1. Úpravy týkajúce sa prípravného vzdelávania uchádzačov o funkciu sudcu tak, aby sa takéto vzdelávanie týkalo iba uchádzačov predložených Súdnej rade SR na prerokovanie. Dôkladné zadefinovanie prípravného vzdelávania tak, aby uchádzači z iných právnických profesií neboli znevýhodňovaní pri uchádzaní sa o funkciu sudcu.

 

 1. Vytvorenie štandardizovaného hodnotiaceho hárku pre ústnu časť výberového konania sudcov. Uvedený hárok by mal mať formu prednastavených, konkrétnych a objektívnych kritérií hodnotenia, ktoré majú členovia zohľadniť a odôvodniť ich naplnenie alebo nenaplnenie uchádzačom.

 

 1. Analyzovanie dopadov návrhov ústavných zákonov a iných zákonov na súdnictvo, napr. rozšírením jednotnej metodiky posudzovania vplyvov.

 

 1.  Ústavný súd Slovenskej republiky má byť nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Aby bol cieľ nezávislosti naplnený, odstránime politický vplyv na túto najvyššiu súdnu inštitúciu a budeme presadzovať zmenu spôsobu výberu ústavných sudcov.

 

 1. Prijmeme opatrenia na odstránenie faktorov, ktoré spôsobujú prieťahy v súdnom konaní, ako sú napríklad nízky počet sudcov na niektorých súdoch, nízka kvalita sudcov a spôsob ich rozhodovania (neefektívne manažovanie práce), nedostatočná personálna podpora ostatného súdneho aparátu, časté zisťovanie príslušnosti súdu, opakované vytyčovanie pojednávania, neschopnosť sudcu ukončiť dokazovanie a meritórne rozhodnúť, neefektívne a zdĺhavé vypočúvanie svedkov a nariaďovanie znaleckého dokazovania, neefektívne rozhodovanie o námietkach, nečinnosť odvolacieho súdu v odvolacom konaní, viacnásobné zrušenie rozsudku odvolacím súdom, nevyužitie zákonných prostriedkov v prípadoch nedisciplinovanosti obžalovaných, obhajcov a svedkov, obdobie dlhodobej nečinnosti zo strany súdu.

 

 1. Proporčné navýšenie počtu súdnych úradníkov, čím sa konanie zrýchli, zvýši sa počet vybavených vecí a následne sa zníži suma vysúdená v rámci náhrad za prieťahy v konaní. Ušetrené financie, ktoré štát v súčasnosti vynakladá na úhradu ujmy, môžu slúžiť na zvýšenie počtu súdnych úradníkov.

 

 1.  Zavedenie formulárov v jednoduchých veciach, ktoré by obsahovali štandardné náležitosti podaní.

 

 1. Zefektívnenie doručovania rozhodnutí. Sme presvedčení, že nové procesné kódexy spôsobia posun „vpred“ v doručovaní. Avšak až dôsledné zavedenie a využívanie elektronických schránok a právneho inštitútu fikcie doručenia spôsobí efektívnosť doručovanie akýchkoľvek rozhodnutí súdu. Budeme priebežne a dôsledne vyhodnocovať, ako sa nové inštitúty osvedčia.

 

 1. Motivovať advokátov k uzavretiu zmieru, napríklad znížením straty na súdnom poplatku.

 

 1. Skrátenie koncipientskej praxe z piatich na tri roky.

 

 1. Súdy musia mať automaticky k dispozícii všetky štátne registre (register obyvateľstva, úrad práce, kataster, sociálna poisťovňa, väzenstvo).

 

 

 1. Povinné hodnotenie práce sudcov. Našim cieľom je podrobenie práce sudcov dôslednej verejnej kontrole v užívateľsky prístupnom rozhraní – občan nemá pátrať po rozhodnutiach desiatky hodín, štát musí zabezpečiť prostredie, kde rozhodnutie je ľahko dostupné, a to najmä podľa zadaných kritérií (sudca, spisovná značka, predmet sporu).

 

 1. Zlepšenie transparentnosti výberu sudcov (dôkladné odôvodnenie poradia uchádzačov, psychologické testy, lepšie zásady hodnotenia sudcov, ktoré budú sprístupnené kolegom). Takisto zverejníme informácie o výberových konaniach na miesta vyšších súdnych úradníkov.

 

 1. Dôsledná odborná príprava všetkých sudcov vrátane kontinuálneho a špeciálneho vzdelávania. Prijatie etického kódexu sudcu, ktorý bude mať ambíciu zakotviť vyššie štandardy, než sú medzinárodné kritéria. Podporíme väčšiu špecializáciu súdov vrátane špecializovaného vzdelávania sudcov.

 

 1. Zlepšenie právnej úpravy týkajúcej sa alternatívnych foriem riešenia sporov, najmä v prípadoch, ak pôjde o spotrebiteľa, vrátane exekučných konaní. Zefektívnenie vymáhateľnosti práva v oblasti hospodárskych vzťahov, nakoľko je to základným predpokladom zdravého podnikateľského prostredia, a tým aj hospodárskeho rastu.

 

 1. Elektronizácia súdneho spisu, elektronické doručovanie a ďalšie elektronické služby súdnictva. Účinná implementácia systému ESMO (elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb). 33.

 

 1. Rozšírenie zoznamu ústavných činiteľov, ktorí majú garantovanú účasť na schôdzach NR SR aj o verejného ochrancu práv a zakotvíme povinnosť poslancov prerokovať jeho správu alebo mimoriadnu správu predloženú parlamentu. Zvážime legislatívnu úpravu presadzovania záverov a odporúčaní verejného ochrancu práv vo výboroch, či pléne NR SR tak, aby neplnila len informatívnu funkciu, ale bola zároveň manažérskym nástrojom zlepšovania právneho poriadku Slovenskej republiky. 36. Budeme s verejným ochrancom spolupracovať na princípe idey „otvorených dverí“.

 

 1. Upravenie postavenia obetí trestných činov v samostatnom zákone v súlade so smernicou EÚ. Zavedieme mechanizmus podpory organizácií venujúcich sa pomoci týmto obetiam zo štátneho rozpočtu.

 

 1.  Zrušenie premlčateľnosti trestného stíhania a výkonu trestu, a to aj u mladistvých páchateľov, vo vzťahu k trestným činom sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia, znásilnenia a ďalším podobným trestným činom.

 

Koalícia Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia

 

LEPŠIA SLUŽBA SPRAVODLIVOSTI

 

 1. Zmena voľby sudcov a sudkýň Ústavného súdu SR - Zavedieme cyklický mechanizmus personálneho obsadzovania Ústavného súdu SR, aby opätovne nedošlo k situácii, že bude potrebné zvoliť také veľké množstvo kandidátov, ako je to v súčasnosti. Navrhujeme zaviesť výber ústavných sudcov a sudkýň v pevne stanovených štvorročných cykloch. Navrhneme verejnú voľbu kandidátov na sudcov a sudkyne, pretože veríme, že verejná voľba prispeje k demokratickému charakteru, legitimite ústavných sudcov a sudkýň, posilní zodpovednosť poslancov a poslankýň voči ich voličom a voličkám. Navrhujeme nahradenie systému oprávnených navrhovateľov systémom podávania písomných prihlášok kandidátmi a kandidátkami.

 

 1. Reorganizácia súdov: V úzkej kooperácii so sudcami a sudkyňami dôjde k vytvoreniu novej súdnej mapy pre efektívne riadenie súdov a špecializáciu sudcov a sudkýň. Pre zachovanie dostupnosti súdov bežným ľuďom by mala byť pokiaľ možno zachovaná súčasná infraštruktúra súdov, ale došlo by k zmenám v náplni práce menších súdov. Cieľom je, aby sudcovia a sudkyne riešiaci drobnú kriminalitu, rodinné veci, pracovné a susedské spory boli blízko komunít, ktorým majú poskytovať službu spravodlivosti a popritom sa vytvoril priestor na ich špecializáciu. Na väčších súdoch sa budú môcť sudcovia a sudkyne viac špecializovať na komplexnejšie typy sporov z občianskej, trestnej a obchodnej oblasti. Zníži sa počet predsedov a predsedníčok súdov, ktorí nebudú vyberaní len spomedzi sudcov a sudkýň. Budú sa venovať najmä úlohám spojeným s manažovaním súdu, vytváraniu vhodných podmienok pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky a reprezentovať súd navonok. Dôjde k oddeleniu správy súdu od výkonu súdnictva a k posilneniu funkcie riaditeľa či riaditeľky správy súdu. Na každom súde sa bude nachádzať mediačné oddelenie, ktoré poskytne svoje bezplatné služby na žiadosť aspoň jednej zo strán sporu alebo na návrh sudcu (počas predbežného prejednania sporu).

 

 1. Sudcovské tímy: manažérsky štandard súdov zadefinuje čo a ako má robiť predseda a predsedníčka súdu, sudca a sudkyňa, vyšší súdny úradník a úradníčka, súdny tajomník a tajomníčka alebo asistent a asistentka. . Sudcovia a sudkyne budú zodpovední za priebeh konania a kvalitu rozhodnutí, pričom budú organizovať prácu tímu a spolu s predsedom či predsedníčkou súdu rozhodovať o personálnych otázkach tímu. Vyšší súdni úradníci a úradníčky, asistenti a asistentky, tajomníci a tajomníčky budú mať platy adekvátne ich schopnostiam, skúsenostiam, pracovným povinnostiam a zodpovednosti a bude im ponúknutá jasná vízia kariérneho rastu.

 

 1. Skončenie sudcovskej funkcie by malo byť po dosiahnutí určitého veku automatické, pričom zavedenie inštitútu emeritných sudcov a sudkýň umožní ich ďalšie využitie v prospech justície.

 

 1. Budeme presadzovať výhradné používanie elektronického namiesto papierového spisu (aj napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti SR v súčasnosti presadzuje používanie elektronického aj papierového spisu zároveň). Funkčný a moderný elektronický spis vytvorí elektronické prostredie vedúce k zníženiu potreby pracovného času pri manipulácii so spisom a prístupe účastníkov a účastníčok konania k spisu. Elektronický spis umožní efektívnejšie riadenie súdu, sudcovských tímov a súdnych konaní.

 

 1. Nový elektronický Portál právnej pomoci bude kľúčový pre zásadné zvýšenie dostupnosti spravodlivosti vrátane všetkých rozhodnutí súdov (dnes sa nezverejňuje približne 15 – 20 %).

 

 1. Príprava na právnické povolania má byť rôznorodá. Jej cieľom je nadobudnutie prierezových vedomostí a skúseností využiteľných vo všetkých právnických povolaniach. Progres účastníkov a účastníčok prípravy by mal byť pozorne sledovaný, priebežne hodnotený a konzultovaný s mentormi a mentorkami. Je potrebné dôkladne zhodnotiť a koordinovať formu a obsah prípravy a vstupu do právnických povolaní, aby sme boli pripravení na nové výzvy, ktoré zasiahnu celú spoločnosť. Zvážime fungovanie súčasného modelu združovania právnikov a právničiek v komorách.

 

 1. Hodnotenie a etická infraštruktúra: Zriadenie Hodnotiaceho centra umožní férové hodnotenie práce sudcovských tímov na základe dát z elektronického súdneho spisu a prostredníctvom merateľných indikátorov (kvalita, kvantita s vážením vecí, efektivita, produktivita, spokojnosť účastníkov a účastníčok, dodržiavanie časových cieľov a kalendárov konaní). Odstránime prax, že sudcovia a sudkyne sú hodnotení za stav oddelenia a nie za vlastný výkon a zavedieme pravidlo, že opakujúce sa slabé hodnotenie má disciplinárne dôsledky. Budeme podporovať tvorbu nového etického kódexu pre sudcov a sudkyne, súdnych úradníkov a úradníčky, pre prokurátorov a prokurátorky.

 

 1. Nevyhnutná je profesionalizácia disciplinárnych senátov, ktorá by v prvom kroku spočívala vo zvýšení finančného ohodnotenia a uvoľnení pracovnej kapacity disciplinárnych sudcov a sudkýň. V strednodobom horizonte navrhneme zriadiť profesionálny disciplinárny súd obsadený sudcami a sudkyňami aj ľuďmi z iných právnických profesií, ktorí sa budú venovať disciplinárnym konaniam na plný úväzok. Tento súd bude vykonávať disciplinárnu právomoc aj voči prokurátorom a prokurátorkám a členom a členkám iných právnických profesií.

 

 1. Navrhujeme zmeniť zákonnú úpravu a zánik funkcie sudcu a sudkyne neviazať na rozhodnutie Súdnej rady, ale na dovŕšenie zákonom predpísaného veku. Táto zmena je nevyhnutná vzhľadom na doterajšiu arbitrárnosť rozhodovania Súdnej rady o tom, ktorého sudcu či sudkyňu navrhne na odvolanie po dovŕšení veku 65 rokov.

 

 1. Je dôležité rozšíriť deklaračnú povinnosť sudcov a sudkýň aj na zverejňovanie rodinných väzieb s prokurátormi a advokátmi, nielen so sudcami.

 

 1. Portál právnej pomoci poskytne prehľadné informácie o dostupných právnych službách a právnej pomoci a personalizované návody na riešenie právnych problémov vrátane prepočtu odhadu nákladov a času na vyriešenie, a v prípade sporov neskôr aj pravdepodobnosť úspechu v spore. Online formuláre umožnia automatizované generovanie návrhov a podaní. Bezplatná telefonická linka právnej pomoci bude slúžiť všetkým občanom a občiankam na zorientovanie sa v právnej záležitosti a možnostiach, ako postupovať ďalej. Kompletná bezplatná právna pomoc by mala byť dostupná oveľa širšiemu okruhu ľudí tak, aby dostal právnu pomoc každý, kto by si ju inak nemohol dovoliť. Budú ju poskytovať priamo centrá právnej pomoci umiestnené po celom Slovensku. Medzi oprávnené osoby budú zaradené aj obete trestných činov, ktoré potrebujú právnu pomoc v rámci trestného konania.

 

 1. Komunikácia sudcov a sudkýň s verejnosťou a médiami, a to bez zakrývania tváre, by sa mala stať bežnou súčasťou ich práce.

 

 1. Vytvoríme systém zahŕňajúci výročné správy súdov a mesačný reporting obsahujúci informácie o dodržiavaní časových cieľov, výkonoch sudcovských tímov a analýzy uskutočnených opatrení pre zefektívnenie fungovania súdu, ako aj návrhy riešení ďalších problémov vznikajúcich pri poskytovaní služby spravodlivosti.

 

 1.  Rýchlosť a predvídateľnosť zvýši aj stanovenie časových cieľov pre daný typ konania a kalendár konania obsahujúci podrobný plán konania (pre pojednávania, dokazovanie a vydanie rozhodnutia) dohodnutý povinne na začiatku prejednania sporu aj s termínmi pre jednotlivé kroky. Zavedieme systém expresného súdnictva postavený na báze Elektronického súdu napojeného na Portál právnej pomoci pre rýchle rozhodnutia v jednoduchých (napr. v spotrebiteľských) sporoch s nízkou hodnotou.

 

 1. Verejný výber a voľba generálneho a špeciálneho prokurátora: prostredníctvom otvorenia procesu voľby verejnosti, rozšírenia okruhu subjektov oprávnených nominovať kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora (obdobne ako pri kandidátoch na ústavných sudcov a sudkyne). Hodnotenie kandidátov a kandidátok bude vykonávať aj na základe verejného vypočutia Rada prokurátorov doplnená o predsedu Ústavného súdu SR, predsedu Najvyššieho súdu SR a ombudsmana, pričom voľba v Národnej rade SR bude povinne verejná. Rada prokurátorov, najmä jej kreácia a obsadenie, sa zmení podľa vzoru Súdnej rady, posilní sa jej postavenie a právomoci vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi. Jeho vplyv na jej obsadenie klesne a Rada bude mať silnejšie kompetencie pri výbere a kariérnom raste prokurátorov a prokurátoriek.

 

 1. Obmedzíme právomoci generálneho prokurátora vo vzťahu k postupu okresných prokurátorov a prokurátoriek a právomoc rozhodovať naprieč viacerými stupňami riadenia o akejkoľvek veci v rámci prokuratúry. Posilníme funkčnú nezávislosť prokurátorov a prokurátoriek rozšírením povinnosti nadriadených odôvodňovať pokyny a rozhodnutia o pridelení alebo odňatí, vrátane ich zverejňovania. Zabezpečíme prideľovanie vecí náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Zavedieme maximálnu dobu na výkon funkcie krajského alebo okresného prokurátora či prokurátorky, ich námestníkov a námestníčok v rámci kraja alebo okresu s cieľom spretŕhať miestne väzby.

 

 1. Prokuratúra musí začať zverejňovať prehľadné štatistické informácie o svojej činnosti, na základe ktorých bude možné vykonávať verejnú kontrolu jej činnosti. Výberové konania na prokuratúre nie sú transparentné. Rovnako ako sudcovia a sudkyne, aj prokurátori a prokurátorky musia zverejňovať svoje rodinné väzby.

 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

 

DÔVERYHODNOSŤ SÚDNICTVA

 1. Podporíme zavedenie nezávislého inštitútu s kompetenciou kedy má Súdna rada právo zasiahnuť proti sudcovi – napr. preložiť na iné miesto, pozastaviť výkon funkcie a iné – a to aj v čase, keď osoba nemá vznesené obvinenie, resp. nie je podaný návrh na disciplinárne stíhanie a to za situácie, že ide o otázku verejného záujmu a ohrozenia dôveryhodnosti justície.

 

 1. Nastaviť procesné predpisy tak, aby sa zvýšila rýchlosť súdnych konaní, pokračovať v elektronizácii justície, stabilizovať justičný personál čo zvýši dôveryhodnosť justície.

 

 1. Pre justíciu vo vnútri je potrebné nastaviť čitateľné pravidlá  a upraviť jasný kariérny postup v rámci justície na súdy vyššieho stupňa, vrátane stáži, keďže tieto sú riadené predsedami krajských súdov, (určujú zloženie výberových komisií), ktorí sú vyberaní politickou mocou – ministrami spravodlivosti a sú to práve oni, ktorí rozhodujú o stážach sudcov na súdoch vyššieho stupňa – ide o nastavenie jasných kritéria pri zohľadnení kvality a výkonnosti rozhodovania.  

 

 1. Navrhujeme, aby výberové konania na súdy vyššieho stupňa mohlo prebehnúť po stanovení minimálnej praxe na súde nižšieho stupňa, aby sa zamedzilo „zrýchlenemu“ kariérnemu postupu. Zároveň navrhujeme pri týchto výberových konaniach obmedziť právomoc predsedu súdu a posilniť právomoci kolégii krajských súdov a Najvyššieho súdu. 

 

 1. Zabezpečíme rovnomerné zaťaženie sudcov a transparentný spôsob určovania počtu sudcov na jednotlivých súdov a v tomto smere pokračovať v reformách spojených  procesno-organizačným auditom  Ministerstva spravodlivosti nadväzujúcim na Správu k stavu justície vypracovanej Európskou komisiou. Budeme dôsledne dbať na špecializáciu na všetkých stupňoch súdov vo všetkých agendách, mimoriadne v rodinnoprávnej agende. V nej podporovať nové prístupy k rozhodovaniu súdov o maloletých deťoch  špecifické vzdelávanie sudcov vybavujúcich túto agendu.

 

 1. Podporíme takú legislatívnu úpravu, aby generálny prokurátor nemal právo ovplyvňovať činnosť podriadených prokurátorov. Podporíme, aby do Rada prokuratúry bolo možné prijať odborníkov mimo Úradu Prokuratúry, čím sa zvýši jej dôveryhodnosť. Zaistíme zvýšenie zodpovednosti prokurátorov za agendu, kde majú dozor.

 

VLASŤ

 

 1. Budeme presadzovať zrušenie protiústavných rozhodnutí a pripravíme potrebné zmeny konkrétnych zákonov tak, aby tieto boli v súlade s Ústavou. 

 

 1. V spolupráci s odbornou verejnosťou pripravíme reformu súdnictva s cieľom zabezpečenia nezávislosti a vysokej odbornej erudície súdov.

 

 1. Chceme dosiahnuť výrazné skrátenie riešenia súdnych sporov a vybavovania administratívnych úloh súdov.

 

 1.  Budeme presadzovať, aby všetky štátne inštitúcie a ich štatutári rešpektovali právoplatné rozhodnutia súdov a budeme presadzovať zákonné uplatňovanie všetkých základných ľudských práv a slobôd.

 

 1.  V reakcii na spolitizovanú voľbu sudcov Ústavného súdu, ktorej sme v nedávnej minulosti boli svedkami, navrhneme vhodnejší spôsob kreovania tejto inštitúcie. Nami preferovaná možnosť je vytvorenie nového ústavného kolégia v rámci Najvyššieho súdu tak, aby v budúcnosti menovanie ústavných sudcov už nebolo závislé od politických pomerov.

 

 

MOST HÍD

 

SPRAVODLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH

 

 1. Právnu istotu chceme zabezpečiť dosiahnutím menej častých zmien právnych predpisov. Preto budeme presadzovať, aby každý návrh zákona (aj poslaneckého) vo svojej dôvodovej správe obsahoval dôkladnú analýzu, že danú situáciu nemožno riešiť inak, než prijatím nového zákona alebo zmenou už existujúceho.

 

 1. Právnu ochranu seniorov a iných zraniteľných osôb chceme zabezpečiť aj cez zmenu Občianskeho zákonníka (najmä úpravou inštitútu opatrovníctva), ktorý by mal viac prihliadať na aktuálne výzvy a nástrahy súčasnosti.

 

 1. Transparentný legislatívny proces zužuje priestor na prijímanie legislatívy v prospech záujmových skupín. V tejto súvislosti podporujeme aj zavedenie pravidiel pre lobing.

 

 1. Naším cieľom je zabezpečiť kvalitné a rýchle súdnictvo pre každého. Preto podporíme väčšiu špecializáciu súdov a sudcov.
 2. O zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva sa budeme usilovať aj podporou prijatia Kódexu správania pre sudcov, ktorý by vzorovými životnými situáciami a inými praktickými príkladmi dopĺňal všeobecné ustanovenia Etického kódexu sudcov.

 

 

SMER – sociálna demokracia

Program nezverejnený

 

Kotlebovci – ĽSNS

Medializované sú len oblasti, ktorých sa volebný program má týkať, ale bližší obsah programu nie je zverejnený .

 

Dňa 17. januára 2020

 

Spracovala:

JUDr. Katarína Javorčíková

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Volebné programy strán pre oblasť spravodlivosti - 2020 - skrátená verzia

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri