Stanovisko ZOJ k schválenému balíku zákonov o justičnej reforme

Vládna koalícia v parlamente schválila rozsiahly balík zmien Ústavy Slovenskej republiky a na ňu nadväzujúcich vykonávacích zákonov, týkajúcich sa reformy justície. Boli v zásade schválené v súlade s návrhom ministerky spravodlivosti po ukončení legislatívneho procesu.

Zo zásadných zmien v Ústave SR považujeme za dôležité, že nebola vypustená imunita sudcov súvisiaca s ich právnym názorom v rozhodovacej činnosti s výnimkou, ak by tým sudca spáchal trestný čin. Takouto úpravou bola rešpektovaná aj zásadná pripomienka ZOJ proti vypusteniu funkčnej imunity sudcov z ústavy. S tým súvisí aj úprava podmienok v Trestnom poriadku, za ktorých sudcovia môžu byť trestne stíhaní za trestný čin ohýbania práva s výnimkou, že takéto trestné stíhanie musí byť zastavené ak s ním nesúhlasí Súdna rada SR. Považujeme to za dôležitý nástroj ochrany sudcov pred možnosťou ich účelového trestného stíhania, napr. so zámerom vylúčiť ich z rozhodovania niektorých  im pridelených vecí.

V súlade s pripomienkami ZOJ je aj úprava tzv. regionálnych volieb členov Súdnej rady SR sudcami, ktorá reflektuje na rozdielnosť počtu sudcov vo volebných obvodoch tak, že kandidáti za jednotlivé volebné obvody budú volení porovnateľným počtom voličov z radov sudcov. Osobitné postavenie pritom majú Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR, čo je ústavne akceptovateľné.

Pozitívne vnímame zvýšenie veku sudcu, ktorý je dôvodom na zánik funkcie sudcu zo 65 na 67 rokov, ako aj automatický zánik funkcie zo zákona. Odstráni sa tým doterajší diskriminačný prístup k sudcom, keď niektorých súdna rada predložila po dovŕšení veku 65 rokov na odvolanie prezidentovi republiky a iných nie; pričom neboli zistiteľné kritériá a dôvody tohto rozdielneho prístupu. Navyše súdy budú dostatočne vopred vedieť, ktorí sudcovia ukončia svoju aktívnu činnosť a môžu si včas zabezpečovať náhradu.

K očakávaným a vo všeobecnosti akceptovaným zmenám jednoznačne patrí oddelenie správneho súdnictva a vytvorenie Najvyššieho správneho súdu. Významný posun nastal aj vo vzťahu k Súdnej rade SR, ktorej postavenie bolo konečne zadefinované v ústave tak, že je najvyšším orgánom sudcovskej legitimity, a vo veľkej miere sa  posilnili jej kompetencie.

Pokiaľ ide o vykonávacie zákony vo vzťahu k sfunkčneniu hodnotenia a kariérneho postupu sudcov, pozitívne vnímame najmä možnosť, že sudcov budú môcť hodnotiť aj bývalí sudcovia, ktorým funkcia zanikla z dôvodu dosiahnutia veku. Po novom sa môžu stať členmi hodnotiacich komisií, ktoré sú v súčasnosti úplne nefunkčné, pretože aktívni sudcovia nemajú záujem v nich pôsobiť. To isté sa týka aj disciplinárnych senátov, ktoré by však mali byť v relatívne krátkom čase nahradené Najvyšším správnym súdom.

Zásadné zmeny nastali aj v súvislosti s preverovaním majetku sudcov a skúmania, či spĺňajú predpoklady ich sudcovskej spôsobilosti. Až prax však ukáže, či súdna rada bude mať dostatok nástrojov a personálneho obsadenia na to, aby boli naplnené očakávania spoločnosti najmä vo vzťahu k očiste súdnictva. Náročnosť kompetencií súdnej rady sa natoľko zvýšila, že už teraz sa javí, že na ich účinnú realizáciu by sa mala úplne  profesionalizovať súdna rada ako celok, a nielen jej predseda a podpredseda.

Nepovažujeme za správne, že novela zákona O sudcoch a prísediacich siahla na sociálne zabezpečenie sudcov počas ich práceneschopnosti, ktoré im garantovala doterajšia úprava. Podľa nášho názoru by bolo primerané, ak by účinnosť týchto ustanovení bola dočasne pozastavená a po zlepšení ekonomickej situácie štátu by bola opätovne obnovená.

 

V Bratislave 10.12.2020   

 

                                                                  JUDr. Katarína Javorčíková

                                                                                                           hovorkyňa ZOJ

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento