Stanovisko ZOJ k návrhu novej súdnej mapy po skončení pripomienkového konania

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu ministerky spravodlivosti na novú súdnu mapu. ZOJ konštatuje, že takmer všetky relevantné subjekty si uvedomujú potrebu zmeniť súčasnú sústavu a rozmiestnenie súdov, rozdielne sú názory na rozsah a podobu zmien.

V záujme podstatne lepšej špecializácie sudcov, rovnomernosti ich zaťaženia vo všetkých regiónoch Slovenska a vyššej efektivity práce súdov ZOJ  podporuje :

Pri rozhodovaní o tom, kde konkrétne budú sídla nových krajských a okresných súdov, by mali byť  okrem východísk z analytických dát vzaté do úvahy aj vecne dôvodné pripomienky uplatnené v pripomienkovom konaní zo strany sudcov, súdov, Súdnej rady Slovenskej republiky a zástupcov iných právnických profesií.

ZOJ podporuje návrhy, aby sa účinnosť ustanovení zákona o novej súdnej mape odložila aspoň o rok, pretože tak rozsiahle zmeny v sústave súdov bude ťažké zvládnuť v navrhovaných krátkych lehotách. V záujme úspešnej implementácie zmien súdnej mapy považujeme za nevyhnutné, aby bol návrh doplnený o podrobný realizačný manuál prechodu na novú súdnu sústavu. Na udržanie odborne skúsených sudcov a kvalitných pracovníkov súdnej administratívy v systéme je dôležitá aj finančná kompenzácia ich nákladov spojených s nevyhnutnosťou cestovania a ubytovania do nových sídiel súdov po primeranú dobu od účinnosti novej úpravy.

V Bratislave 8. marca 2021

JUDr. Katarína Javorčíková

Mgr. Dušan Čimo

hovorcovia ZOJ

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento