Informácia a záverečné uznesenie z 31. Zhromaždenia delegátov Soudcovské unie Českej republiky, ktoré sa konalo v dňoch 22.10. – 23.10.2021 v Prahe

Sudcovskú iniciatívu Za otvorenú justíciu (ZOJ) na zhromaždení zastupoval JUDr. Pavel Rohárik.

V úvodnej slávnostnej časti boli odovzdané ocenenia za dlhodobú aktívnu prácu v únii. Mojmírovi Putnovi bola udelená Cena Jana Vyklického, a boli odovzdané ocenenia aj poľským sudcovským asociáciám IUSTITIA a THEMIS. Daniela Zemanová sa stala čestnou prezidentkou únie.

Pracovná časť zhromaždenia pokračovala rokovaním delegátov v troch pracovných skupinách: (1) „Justiční mapa“, (2) „Soud - úřad, ateliér, ordinace, veděcké pracoviště nebo továrna ?“ a (3) „Elektronizace justice“.

Súčasne sa uskutočnil v sídle CEELI Inštitútu okrúhly stôl na tému „Ochrana soudcovské nezávislosti a právního státu v Evropě, zejména se zaměřením na aktuální situaci v Polsku“. 

Účastníci diskusie, predstavitelia medzinárodných i národných sudcovských asociácií, sudcovia, i on-line pripojená viceprezidentka Európskej komisie Věra Jourová, vyjadrili pohoršenie nad súčasným stavom v Poľsku a riešili akými prostriedkami by sa mohla situáciu zmeniť.

Čestný prezident Európskej asociácie sudcov (EAJ) Guenter Worratsch vyjadril presvedčenie, že situácia v Maďarsku je horšia ako v Poľsku, ale maďarskí sudcovia odmietajú o negatívnych javoch verejne, najmä na medzinárodnom fóre, hovoriť.

Účastníci diskusie sa zhodli na nevyhnutnosti otvorenej a rovnocennej komunikácie sudcovského stavu a politickej reprezentácie. V tejto súvislosti vyslovil prezident Združenia sudcov Slovenska František Mozner obavu z toho, že na Slovensku táto komunikácia viazne.

U s n e s e n í

31. Shromáždění delegátů

Soudcovské unie České republiky

konaného v Praze ve dnech 22. a 23. října 2021

 

 

 

Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR

 

 1. s c h v a l u j e:

 

 1. zprávu o hospodaření Soudcovské unie od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020;
 2. zprávu o hospodaření Soudcovské unie od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021;
 3. zprávu o kontrole hospodaření Soudcovské unie od 1. 9. 2020;

do 31. 8. 2021;

 1. rozpočet Soudcovské unie pro hospodářský rok od 1. 9. 2021

do 31. 8. 2022.

 

 1. uděluje Mgr. Daniele Zemanové titul čestná prezidentka Soudcovské unie ČR;

 

 1. bere na vědomí udělení Ceny Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi, emeritnímu soudci Nejvyššího soudu ČR;

 

 1. bere na vědomí udělení ocenění polským soudcovským asociacím IUSTITIA a THEMIS.

 

 1. uvědomuje si, že v řízení před soudy v České republice přetrvává problém nestejného zatížení jednotlivých soudů a soudců projevující se mimo jiné v rozdílné délce řízení. Jednou z cest k odstranění tohoto problému a nastolení vyrovnanosti délky řízení na všech soudech může být zavedení institutu tzv. emeritního soudce. Soudcovská unie je připravena nabídnout své odborné zázemí k případným diskusím o nalezení odpovídajícího systémového řešení.

 

 1. konstatuje:

 

 

- zrychlení a zefektivnění řízení a zvýšení uživatelského komfortu jak účastníků řízení, tak soudních osob není realizovatelné bez významných investic do technického vybavení a lidských zdrojů ani bez přizpůsobení procesních předpisů. Minimálním standardem je plná digitalizace spisové služby, prostupná mezi jednotlivými agendami a stupni soudní soustavy, včetně spisů dalších složek justice. Cílem je mimo jiné možnost dálkového přístupu do spisu, sdílení spisů online, automatizace některých procesů, využití moderních technologií, např. záznamu jednání a automatického převodu řeči na text, možnost jednání prostřednictvím videokonference v širším měřítku.

 

 1. požaduje, aby všechny projekty digitalizace justice byly podle § 175 zákona č. 6/2002 Sb. realizovány ve spolupráci se Soudcovskou unií. Soudcovská unie je připravena poskytnout potřebnou součinnost.

 

 

 1. připomíná, že:

 

- organizace práce a struktura vedení závisí zejména na velikosti a procesní instanci soudu;

 

- VSÚ je součástí odborného aparátu, oproti tomu asistent je asistentem soudce, nikoliv soudců nebo soudu;

 

- pro asistenta je možnost vzdělávání významný bonus;

 

- rozvoj nahrávání soudních řízení si vyžaduje úpravu procesních předpisů;

 

- významné pro zvýšení efektivity justice je rozvoj schopnosti soudce delegovat práci na asistenty a VSÚ.

 

 1. důrazně upozorňuje, že anonymizace soudních rozhodnutí je absolutně nepřipravena a zatěžuje aparát soudů.

 

 1. důrazně upozorňuje na stav, kdy k 1. 1. 2022 začne platit novela zákona o soudech a soudcích, která zakotvuje jiný způsob výběru soudců. Od tohoto data nebude možno jmenovat velkou část uchazečů vybraných podle dosavadní úpravy, a zároveň nejsou a několik měsíců ještě nebudou připraveny podmínky pro vypsání výběrových řízení dle nových předpisů (dosud nejsou přijaty prováděcí předpisy, není zřízeno psychologické pracoviště Justiční akademie). Z těchto důvodů Soudcovská unie ČR apeluje na stávající i novou politickou reprezentaci, aby do konce roku 2021 učinila potřebná opatření ke jmenování dostatečného počtu nových soudců. Podcenění této situace by vedlo k ohrožení plynulého chodu soudů a v důsledku k ohrožení ochrany práv účastníků řízení v přiměřené době.

 

 

___________________________________________________________________________

 

Schválený text usnesení 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR.

Praha 23. 10. 2021

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Žiadne komentáre
Powered by Komento