Otvorený list ministrovi spravodlivosti

Vážený pán minister,

Na stretnutí so sudcami súdov v obvode Krajského súdu v Bratislave dňa 16. marca 2009 ste otvorili viacero tém na diskusiu jednak z minulosti a jednak v súvislosti  s prebiehajúcim legislatívnym konaním o Vašom návrhu na novelu statusových zákonov sudcov. Ubezpečili ste nás, že ste prístupný aj kritickým názorom sudcov a že s každým kto bude mať záujem ste ochotný diskutovať, čo oceňujeme.

 

Požiadala som Vás o osobné prijatie, pretože na stretnutí nebolo možné osobne prediskutovať problémy, o ktorých ste hovorili a na ktoré mám iný názor. Keďže sú to témy, ktoré sa bytostne týkajú každého sudcu, píšem Vám tento otvorený list ako podklad pre naše osobné stretnutie.

 

Úvodom Vášho príhovoru ste položili otázky, kde bolo Združenie sudcov Slovenska (ďalej ZSS) a tzv. „reformátori“ z radov sudcov, keď sa sudcom znižovali platy v súvislosti s ich dlhoročným zmrazovaním a nevyplácaním tzv. 14. platu; kde boli, keď sa do zákona dostala neobmedzená majetková zodpovednosť sudcov za ich rozhodovaciu činnosť; kde boli, keď bývalý minister spravodlivosti verejne v médiách obvinil bratislavských sudcov, že sú v „konkurznej mafii“ a následne boli oslobodení z ich obvinení v disciplinárnom konaní.

V mojej osobnej reakcii som naznačila aktivity, ktoré robilo Združenie sudcov Slovenska, ale keďže som nebola na takúto diskusiu pripravená, nepovedala som presne kedy a čo sme robili. Dovoľujem si Vás preto oboznámiť touto formou:

K týmto tvrdeniam pripájam žalobu JUDR. Anny Marošovej na Okresný súd Bratislava I, v ktorej mene sme žalobu podali, a úvodnú časť nálezu Ústavného súdu.

Pripájam príslušné uznesenie UIM týkajúce sa štatútu sudcov v Slovenskej republike zo 4.11.2004.

Pripájam list prezidenta ZSS ministrovi spravodlivosti z 29.6.2004.

V ďalšej časti Vášho príhovoru ste nás oboznámili s dôvodmi Vášho návrhu na novelu statusových zákonov sudcov, ktorá by bola historickým prelomom v snahách o skutočné oddelenie súdnej moci od moci výkonnej. Vyslovili ste aj rozčarovanie a nespokojnosť nad snahami niektorých sudcov tento proces zmariť a nechať rozhodujúce právomoci naďalej v rukách ministra spravodlivosti. Tak ako som osobne uviedla na stretnutí, všetky doteraz uplatnené pripomienky k návrhu novely tento základný princíp bezvýhradne podporujú. Jasne to vyplýva z pripomienok ZSS, Sudcovskej rady Krajského súdu v Bratislave, Sudcovskej rady NS SR a aj iných, ktoré sú zverejnené na internete. Očakávali sme, že práve v období, kedy je ministrom spravodlivosti sudca, nastane vhodný čas pre naplnenie snáh, že formálna deľba moci zakotvená v Ústave sa stane realitou cez zmenu zákonov. Som presvedčená, že v tomto zmysle Vás bez výnimky podporuje celý sudcovský zbor a veľmi oceníme ak dokážete získať pre túto myšlienku vládu a väčšinovú podporu v parlamente.

Uplatnené pripomienky sa v zásade týkajú týchto problémov:

Vážený pán minister, v tomto liste som si dovolila načrtnúť základný okruh problémov, ktoré sudcovský stav v súčasnosti rozdeľujú. Ubezpečujem Vás, že takéto pripomienky by sme uplatnili bez ohľadu na to, kto je alebo bude ministrom spravodlivosti. Nie je to o osobách, ale o systéme, ktorý by mal zaručiť sudcom za každej politickej a mocenskej situácie v štáte relatívnu nezávislosť. Je to o tom, aby sme sa mohli konečne nerušene venovať svojej práci, aby sme boli chránení pred neprípustnými tlakmi na naše rozhodovanie, a aby sme sa skutočne mohli stať „ctihodnosťami“, o ktorých ste sa aj Vy vo svojom príhovore zmienili.


Stojíme možno na historickej križovatke a mali by sme byť jednotní. Momentálne je takmer len vo Vašich rukách, či vypočujete aj kritické hlasy, či im budete chcieť rozumieť a či nám dovolíte, aby sme mohli ísť ďalej spoločne s Vami v jednej línii.

Účinnosť zákona by mala nastať až 1.júla 2010. Je dosť času na to, aby sa zákon stiahol z legislatívneho procesu a aby sme mali možnosť spolu s Vami ako sudcovský stav pripraviť návrh zákona, ktorý by nám na dlhé roky dopredu, aj cez zmenu Ústavy, zaručil skutočne nezávislý výkon súdnej moci.

Som rada, že budem mať možnosť spolu s predsedníčkou Bratislavskej sekcie ZSS JUDr. Editou Szabovou sa s Vami opäť osobne stretnúť. Náš rozhovor sme začali na stretnutí  s bratislavskými sudcami a týka sa aj Združenia sudcov Slovenska a Súdnej rady. Tento list preto posielam  na vedomie aj im. Súčasne Vám dávam na zváženie, či by sme nemohli verejne, napr. cez verejnoprávne médiá, o týchto témach hovoriť za okrúhlym stolom aj za účasti zástupcov Súdnej rady, ZSS, ústavnoprávneho výboru parlamentu a alebo iných relevantných osôb.

S úctou


JUDr. Katarína Javorčíková

V Bratislave dňa 18. marca 2009


Vážený pán:
JUDr. Štefan Harabin
minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento