Žiadosti skupiny sudcov - ministerka spravodlivosti SR

Bratislava-Devín,10.októbra 2009

Žiadosti skupiny sudcov, aby u disciplinárne stíhaných sudcov, ktorí majú dočasne pozastavený výkon funkcie, bol ukončený stav, ktorý nie je v súlade s ústavou.

Váž. pani
Viera Petríková
ministerka spravodlivosti SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné nám.č.13
Bratislava

 

Vážená pani ministerka,

V zmysle čl.147 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky („ústava“),ako aj §18 ods.1 písm. c) zákona č.385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o sudcoch“),disciplinárne stíhaného sudcu môže na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolať iba prezident republiky a len na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu.

§116 ods.3 zákona o sudcoch ustanovuje legálnu definíciu takéhoto činu (závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu).

Ústavné princípy legality a ústavne konformného výkladu a uplatňovania práva umožňujú potom interpretovať a aplikovať §22 ods.1 zákona o sudcoch, ktorý sa týka dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, iba tak, že toto opatrenie možno pri disciplinárnom stíhaní uložiť iba takému sudcovi, ktorý je stíhaný za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa §116 ods.3 zákona o sudcoch.

Pretože v súčasnosti majú dočasne pozastavený výkon funkcie viacerí disciplinárne stíhaní sudcovia, a to aj napriek tomu, že u nich nejde o závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa §116 ods.3 zákona o sudcoch, žiadame Vás z titulu Vašej funkcie ,aby ste využila Vašu zákonnú právomoc a ukončila stav, ktorý nie je v súlade s ústavou.

S pozdravom

Autori a signatári prehlásenia Päť viet a Výzvy sudcov zo dňa 26.septembra 2009, prítomní na stretnutí v Bratislave - Devíne dňa 10. októbra 2009:

Juraj Babjak, SOB
Ľudmila Babjaková, SOB
Igor Belko
Dušan Čimo, SOB
Jana Dubovcová, SOB
Miroslav Gavalec
Ján Hrubala
Anton Jaček, SOB
Katarína Javorčíková
Darina Kuchtová, SOB
Pavel Rohárik
Milan Trylč
Beáta Vrťová, SOB

Juraj Babjak
za autorov a signatárov
Na vedomie: Súdna rada Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky
Župné nám.č.13
Bratislava

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento