Kolíkovej mapa si zaslúži podporu sudcov

| komentare.sme.sk | 5. jan 2021 o 0:38 Daniel Šváby |

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. (Zdroj: TASR)

Po prepade dôvery verejnosti v slovenskú justíciu musí sa sudcovské spoločenstvo usilovať o jej znovuzískanie.

Autor je sudca Súdneho dvora Európskej únie

Kolíkovej súdna mapa je odvážny projekt na zreorganizovanie ťažkopádnej a skorumpovanej justície. Zaslúži si dôveru a podporu sudcov.

Novú súdnu mapu treba chápať v súvise so spoločenským poslaním sudcovského remesla a s úpadkom dôvery slovenskej verejnosti v súdnictvo a úsilím o jej znovuzískanie.

Vstúpim do diskusie v ôsmich obrazoch.

Ticho okolo korupcie

1. V jednom z nedávnych rozhovorov ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala v podstate toto: "Nekriminalizujem sudcov. Nová mapa súdov však pretrhne korupčné väzby. Ak má niekto vychodené chodníčky k sudcom, tak tým, že zväčšujeme obvody, bude viac sudcov na náhodný výber a cesta k vybavovaniu bude ťažšia." (SME, 27. 11. 2020).

V rozhovore ministerka reagovala na to, že niektorí sudcovia sa k jej súdnej mape vyjadrujú s obavou. Ich obava je však do istej miery legitímna. Väčšina poriadnych sudcov sa cíti neodôvodnene postihovaná za niekoľko pochybných sudcov.

Dotknutým sudcom prekáža, že v dôsledku novej súdnej mapy, ktorá okrem iného zruší existujúce krajské súdy a vytvorí ich v inom územnom obvode, budú musieť dlhšie dochádzať do práce (čo je inak bežným javom v členských štátoch EÚ aj pri sudcovskom povolaní), a tým strácať čas, ktorý teraz využívajú – niektorí už s vypätím síl - na to, aby ich sudcovský rozhľad a výkon nezostal na provinciálnej úrovni.

Ale ich základným postojom k informáciám o korupčných prejavoch v slovenskej justícii sú len dištancujúce sa vyhlásenia bez hlbšej individuálnej a kolektívnej sebareflexie.

Nevšimol som si, že by sudcovia vyšli s vlastným protikorupčným návrhom. Vyzerá to tak, akoby sa ich šok, do ktorého sa dostala slovenská verejnosť v dôsledku vynorenej sa korupcie v justícii, vôbec netýkal.

Prečo tá nevšímavosť? Prečo nereagovali? Pretože to, čo videli alebo o tom počuli, či len tušili, bolo málo a dalo sa s tým žiť a povedľa takéhoto správania aj súdiť?

S dôrazom na špecializáciu

2. Nová súdna mapa nemá len protikorupčný náboj. Sleduje, a to predovšetkým, zvýšenie odbornej zdatnosti sudcov, zlepšenie ich profesionálnej spolupráce a spoluzodpovednosti za stav súdnej agendy, čo je predpokladom riadneho a efektívneho výkonu spravodlivosti. Dôraz sa preto kladie na ich špecializáciu.

Dotknutí sudcovia ju však neprijímajú. Majú pravdu v tom, že dlhodobá úzka špecializácia môže viesť k ich odbornému stagnovaniu. Navyše vytvára sudcovský stereotyp, ktorý nadšenie pre spravodlivosť nerozsvieti.

Uvádzaný problém špecializácie je však otázkou jej konkrétneho praktického uplatňovania, a nie podstaty jej princípu. Špecializácia sudcov je teda o dvoch praktických otázkach: o rozumnej vnútrosúdnej rotácii sudcov v rámci súdnych agend a o pestovaní nadšenia pre spravodlivosť.

Diletantstvo sudcu je totiž pri rozhodovaní rovnako škodlivý jav ako jeho korupčný potenciál.

Prirovnal by som sudcovské remeslo z pohľadu požadovaného majstrovstva k športovým viacbojom, napríklad k atletickému desaťboju. Desaťbojár má istotu vo víťazstvo len vtedy, keď pri každej desaťbojárskej disciplíne preteká fair play a jeho športový výkon dosiahne maximálny počet bodového ohodnotenia. Napokon, aj desaťbojári prechádzajú dlhšími obdobiami špecializácie, ktorú si vyžaduje zvládnutie špecifickej techniky tej-ktorej desaťbojárskej disciplíny.

Nová súdna mapa obracia pozornosť verejnosti na podstatu a význam sudcovskej funkcie v demokracii. Na to sa zameriavajú aj moje nasledujúce obrazy.

Zodpovedný za názor

3. Demokracia je založená na princípe dôvery. V prípade sudcu je táto dôvera založená na rozumnej prezumpcii, že zdanie jeho nezávislosti a nestrannosti zodpovedá realite. Z tohto princípu musia vychádzať akékoľvek protikorupčné opatrenia vo vzťahu k sudcovskej funkcii.

Keď už horor korupcie vnikol do našej prítomnosti, spravodlivosť nemá inú alternatívu, než použiť rozkazovací spôsob.

Sudca nie je len právny expert. Musí byť silnejší ako to, čo súdi. Celý čas pritom žije a pracuje v úradných kruhoch, nemôže sa stiahnuť do ústrania.

Sudca je teda spoluautorom rodinných a pracovných udalostí v živote účastníkov konania, preto musí ručiť za svoje rozhodnutia. Zodpovednosť za zákonné a spravodlivé rozhodnutie je jeho raison d’être. Táto jeho zodpovednosť musí byť maximálna. Právne a morálne.

To je znak, ktorým sa jeho právny názor vyslovený v rozhodnutí zásadne odlišuje od právneho názoru ktoréhokoľvek právne erudovaného experta.

Starosť o nestrannosť

4. Už tieň podozrenia z korupcie môže spôsobiť závažnú trhlinu v dôvere verejnosti v nezávislý a nestranný výkon spravodlivosti.

Zvýšenie počtu sudcov v dôsledku zväčšenia súdnych obvodov novou súdnou mapou pomáha riešiť aj tzv. problém nestrannosti spravodlivej hlavy viacdetnej rodiny. Tento problém sa vyskytuje na malých súdoch a jeho podstata spočíva v tom, že nestrannosť sudcu k účastníkom súdneho konania nie je jeho mimovoľným procesným postojom.

Pomôžem si príkladom. Na Ústavnom súde je otázka nestrannosti jeho sudcov delikátnejšou záležitosťou ako pred všeobecnými súdmi. Ústavný súd nemá dostatočný manévrovací priestor v situácii, ak jeho sudcovia vyjadria zaujatosť k niektorému účastníkovi konania. Vyhlásenie zaujatosti si preto vyžaduje osobitné ohľady.

Mohlo by sa totiž stať, že rigorózny prístup ústavných sudcov pripraví sťažovateľa o účinný vnútroštátny prostriedok nápravy a nezostane mu už iná možnosť, než sa domáhať ochrany svojich základných práv na Európskom súde pre ľudské práva.

Do takejto delikátnej situácie sme sa raz dostali na Ústavnom súde v čase, keď som bol jeho členom a museli sme riešiť ústavnú sťažnosť jedného nášho kolegu.

Po osobitnom náhodnom výbere som sa stal vo veci sudcom spravodajcom. Z hľadiska nestrannosti súdu nebol problémom dotknutý kolega, ktorý sa ku mne a k senátu počas celého konania správal učebnicovo neutrálne dodržiavajúc medzi nami - obrazne povedané - vzdialenosť zemepisnej šírky republiky. Problémom bola jeho protistrana, či dokáže a priori prijať konanie ako spravodlivé.

Usiloval som sa ju pri procesných úkonoch presvedčiť o nestrannosti súdu, ale zrejme som to robil s takým sudcovským zápalom, že vyvolal u môjho vtedajšieho poradcu Radoslava Procházku otázku, či tým nenarušujem rovnosť procesných strán v opačnom smere - v neprospech sťažujúceho sa kolegu.

Priznal som si, že mohol byť tento jeho postreh oprávnený. Až do úplného vybavenia tejto ústavnej sťažnosti som mal totiž zlý pocit, že v dôsledku objektívne chýbajúceho mimovoľného postoja k účastníkom konania nedokážem pred nimi udržať zdanie nestrannosti súdu.

Bojoval som s tieňom podozrenia zo zaujatosti súdu. A necítil som sa počas súdneho konania dostatočne vnútorne slobodný. Najviac sa táto nesloboda prejavila počas výsluchov, keď musíte na účastníka alebo svedka pritlačiť, aby ste odhalili klamstvo alebo zamlčovanú pravdu.

To sú situácie, keď sudca musí ísť na doraz bez obáv z toho, že sa jeho nepríjemné otázky budú považovať za zaujatosť. Je ťažké pri nich udržať zdanie nestrannosti, ktorá je taká dôležitá na získanie dôvery verejnosti. O to ťažšie je to vtedy, keď jeho procesný postup ide v stopách jeho zdanlivo blízkeho vzťahu k účastníkovi konania.

Proti zásahom do nezávislosti

5. Moc korupcie je učupená v každom mimoprocesnom oslovení sudcu vo veci, v ktorej koná na základe jej pridelenia podľa vopred schváleného rozvrhu práce. Zásady spravodlivého procesu zakazujú sudcovi prihliadať na akékoľvek podnety, ktoré prichádzajú zvonka a nie sú súčasťou súdneho spisu.

Každý mimoprocesný záujem o informáciu o stave konania alebo žiadosť o skoré vytýčenie pojednávania, či iný podobný spôsob korumpovateľného oslovenia sudcu v súvislosti s vecou, ktorú práve rozhoduje, nech sa javí akokoľvek nevinne, je premysleným zásahom do súdneho procesu zvonka, ktorý poškodzuje autoritu súdu.

Ak sudca sám nemá zábrany osloviť takýmto spôsobom svojho kolegu, naznačuje tým, že aj jemu sa možno takto prihovoriť. Za plentou spravodlivosti takto vzniká neprípustný začarovaný kruh vzájomných kolegiálnych služieb a protislužieb. Takéto správanie sa sudcov nemôže v žiadnom prípade zostať mimo dosahu inštitučnej sankcie.

Otázkou je, aký druh disciplinárnej sankcie by mal byť za to sudcovi uložený. Som presvedčený o tom, že sa pri jej výbere musí vychádzať z nulovej miery tolerancie. Že je preto nevyhnutná, odhliadnuc od prípadnej trestnej zodpovednosti, tá najprísnejšia disciplinárna sankcia - povinný zánik sudcovskej funkcie.

Neprimeranosť akejkoľvek miernejšej sankcie ohrozuje požiadavku nezávislosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výkonu súdnictva. Neprimeranosť miernejšej sankcie tkvie aj v tom, že nemá dostatočný odstrašujúci účinok a nezabraňuje možnosti recidívy takýchto interných vstupov do súdneho konania.

Navyše každá iná než najprísnejšia disciplinárna sankcia nie je spôsobilá vylúčiť tieň podozrenia vo verejnosti, že takéto prihovorenie sa nie je medzi sudcami iba náhodným alebo ojedinelým javom.

Žolíkom je najvyšší správny súd

6. Zriadenie najvyššieho správneho súdu je dôležitou súčasťou novej súdnej mapy. Je to žolík pri Kolíkovej súdnej reforme. Jeho obsahový koncept je starostlivo premyslený, vychádza aj zo skúseností členských štátov Európskej únie. Bude mu patriť aj disciplinárna právomoc voči sudcom.

Jeho najviac diskutovanou otázkou je, či terajší sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu naň prejdú po náročnom výberovom konaní, alebo bez neho. Sudcovia navrhujú automatický prechod "s ich súhlasom a so zachovaním statusu predsedu senátu". Ministerka spravodlivosti tento spôsob jeho kreovania nekompromisne odmieta, ponecháva výberové konanie na Súdnu radu.

Sudcovia správneho kolégia však problém navrhovaného spôsobu prechodu zbytočne dramatizujú. Najvyšší správny súd náročným výberom nepríde o kompetentných sudcov, naopak zvýši sa ich počet. Taký je aspoň jeho cieľ.

Dotknutí sudcovia si nemohli nevšimnúť, aký prísny meter má súčasná ministerka spravodlivosti na dodržiavanie právneho štátu. Obavy z maďarského alebo poľského prístupu k tomuto najvyššiemu právnemu princípu liberálnej demokracie, na ktorého uplatňovaní sa podieľajú aj nezávislé a nestranné súdy, nie sú preto na Slovensku namieste.

Ani tajomný zvrat "prísnejšie majetkové previerky" alebo "previerky spoľahlivosti", ktorý sa v tejto súvislosti uvádza, nemôže odôvodňovať uvedené obavy sudcov.

Nie je totiž založený na anonymných rečiach tých, ktorých tvár by mala dotknutému sudcovi zostať schovaná, ako to bolo pri zrušenom ústavnom zákone o bezpečnostných previerkach sudcov. Inak už Sokrates svojim sudcom povedal, že proti obvineniu založenému na takomto dôkaznom základe sa nedá úspešne brániť.

V súčasnosti o uplatňovaní majetkových previerok vrátane dôsledkov, ktoré z nich môžu vyplynúť pre dotknutých sudcov, majú teda rozhodnúť arbitri so všetkými zárukami nezávislosti a nestrannosti rešpektujúc ako imperatív právo na účinný prostriedok nápravy a právo na obhajobu tak, ako ich poznáme zo štrasburskej a luxemburskej judikatúry, a nie ústavodarní politici a ich exekutíva.

Prejaviť dôveru

7. Súdna reforma spolu s novou súdnou mapou je stavbou s niekoľkými poschodiami s dômyselnou vnútornou architektúrou. V rámci nej sa ozdravuje aj esprit d’équipe na súdoch – robí ho z hľadiska individuálnej zodpovednosti sudcov za stav súdnej agendy súdržnejším, a to aj pri znovuzískavaní dôvery verejnosti.

Je to však tá najťažšia úloha a jej zvládnutie bude veľmi závisieť aj od toho, ako sa sudcovia postavia k súdnej mape, či jej budú dôverovať.

Pokúšať sa o uvážlivý skok do neznáma platí bežne aj v spoločenských vzťahoch. Ak mi niekto preukáže dôveru, som ľahko náchylný mu ju opätovať. Ak šéf nejakého podniku chce dosiahnuť uspokojivé spoločenské vzťahy so svojimi zamestnancami, najmä aby k nemu boli lojálni, musí im ako prvý prejaviť svoju dôveru. Rovnako učiteľ musí dôverovať svojim žiakom a žiaci jemu.

Ako prvý musí dôveru prejaviť spravidla ten, kto je v spoločenskom vzťahu silnejší. Súd je v dvojznačnom vzťahu pri získavaní dôvery. Je v postavení silnejšieho, keď preukazuje dôveru verejnosti tým, že pri rozhodovaní nie je poplatný jej mienke a rozhoduje vec len na základe zákona s rozumnosťou jemu vlastnou a po uskutočnení spravodlivého procesu. Verejnosť mu túto dôveru opätuje akceptovaním autority jeho rozhodnutia.

V každom prípade tento vzájomný vzťah dôvery si vyžaduje, aby v konkrétnej veci súd nevzbudil v očiach verejnosti ani tieň podozrenia zo zaujatosti a nekompetentnosti.

Uvážlivý skok do neznáma

8. Tak ako pri všetkých veľkých zásadných koncepčných projektoch, ani nová súdna mapa sa nevyhla napätiu medzi tradíciou a zmenou. Určite obsahuje detaily a nadväznosti, ktoré sa musia ešte dotvoriť.

Slovenská justícia však teraz stojí pred otázkou: Je možné netradičnému prístupu, ktorý nová súdna mapa obsahuje, napriek tomu dôverovať? Alebo namiesto toho, treba upriamiť dôveru na prístup, ktorý len skombinuje súčasné poznatky o kríze v justícii s jej starým organizačne a morálne zastaraným systémom?

Sú sudcovia, ktorí nedokážu racionálne prijať novú súdnu mapu. A radšej dôverujú justičnému status quo alebo tomu, že sa súčasné problémy slovenskej justície zlepšia nejakou ľahšou kozmetickou úpravou. Nič v tomto postoji sudcov však nenaznačuje, že sa opierajú o reálny odhad toho, že takýto prístup je spôsobilý prinavrátiť dôveru verejnosti v justíciu.

Naproti tomu Kolíkovej nová súdna mapa je síce odvážnym projektom, ale stojí na dlhodobých vecných analýzach východísk z neutešeného stavu slovenskej justície. Sudcovia majú takto reálny podklad na jej podporu, nehovoriac o ich morálnej povinnosti vybrať si prístup, ktorý pretrháva korupčné väzby.

Efektívnosť novej súdnej mapy nedokážeme vnímať hneď, treba ju najprv vniesť do života sudcov a najširšej právnickej verejnosti - uvoľniť jej miesto. Keď už horor korupcie vnikol do našej prítomnosti, spravodlivosť nemá inú alternatívu, než použiť rozkazovací spôsob.

Nová súdna mapa, ktorá moc korupcie vyháňa zo slovenskej justície a odľahčuje výkon spravodlivosti, si preto zaslúži dôveru všetkých sudcov, aj keď len ako uvážlivý skok do neznáma. Moju si získala.

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found
You are here: Home Documents Archive Slovenské kategórie Dokumenty Externé Kolíkovej mapa si zaslúži podporu sudcov

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners