K názorovému stretu na Krajskom súde v Trnave.

Na stránke ZOJ boli zverejnené názory časti sudcov občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Trnave na spôsob riadenia tohto súdu jeho predsedom, najmä kontrolnej činnosti v podmienkach vysokej zaťaženosti súdu nevybavenými vecami. Prezentovaným cieľom autorov bolo otvoriť diskusiu na tému, aký by mal byť profil osobnosti  predsedu súdu vo všeobecnosti. Následne bola zverejnená aj reakcia predsedu Krajského súdu v Trnave, v ktorej vysvetlil dôvody prijatých opatrení na súde a svoje vnímanie situácie.

Aj keď sú názory oboch strán diametrálne odlišné, za pozitívne možno považovať to, že obidve strany sú schopné o probléme hovoriť otvorene a verejne, a že týmto spôsobom si môže aj verejnosť urobiť úsudok v akých podmienkach pracujú sudcovia na preťažených súdoch, a aké sú možnosti predsedu v jeho riadiacej právomoci.

ZOJ nemá mandát a nepovažuje ani za vhodné, aby vstupovala do interných vecí akéhokoľvek súdu. Môže sa vyjadriť len k tomu, čo má presah na celé súdnictvo a čo by mohlo napomôcť riešeniu konkrétneho problému.

Považujeme za potrebné uviesť, že predseda Krajského súdu v Trnave JUDr. Anton Jaček patrí k zakladajúcim členom ZOJ. Jeho dlhoročná činnosť v stavovských organizáciách sudcov bola nepochybne výrazným prínosom v procese premeny socialistického typu súdnictva na demokratický, v ktorom sa sudcovia stali súčasťou nezávislej súdnej moci. Svoje často veľmi kritické názory v tomto procese verejne prezentoval aj v čase, kedy sa dostával do otvorených konfliktov s najvyššími funkcionármi súdnictva a ohrozoval tak svoju sudcovskú funkciu.

Aj z jeho reakcie týkajúcej sa súčasného problému na Krajskom súde v Trnave, je zrejmá jeho snaha vykonávať svoje kompetencie pri riadení súdu čo najzodpovednejšie a v súlade s jeho právnym názorom na výklad príslušných právnych predpisov.

Na druhej strane je pochopiteľná frustrácia sudcov tohto súdu, dlhodobo pracujúcich pod veľkým tlakom neúmerného množstva pridelených vecí, ktoré nemajú šancu vybaviť v primeraných lehotách. Kontrolné opatrenia predsedu súdu tento tlak ešte zvýšili.

Pre zvládnutie neľahkej situácie na súde je dôležitá najmä vzájomná komunikácia motivovaná spoločným cieľom – vytvoriť fungujúci súd, v ktorom zodpovednosť sudcov za kvalitný výkon súdnictva bude vyvážená zodpovednosťou štátu, t.j. správy súdov vytvoriť sudcom primerané podmienky pre ich prácu. Dôležité je v tomto názorovom konflikte uvedomiť si základnú príčinu, že súčasný stav množstva nevybavených vecí nespôsobila ani jedna strana konfliktu. Hlavná zodpovednosť je na štáte, ktorý roky nedokázal zabezpečiť potrebné personálne obsadenie Krajského súdu v Trnave.

K prezentovanému zámeru v podnete sudcov vyvolať diskusiu k profilu osobnosti predsedu súdu ZOJ dodáva, že je otvorená takejto diskusii a aktivitám, ktoré napomôžu prijať okrem Etického kódexu sudcov  aj Etický kódex súdnych funkcionárov. Žiadnym spôsobom to však nesúvisí  s týmto konkrétnym prípadom. Vzhľadom na špecifické právomoci súdnych funkcionárov voči sudcom sme prijatie takéhoto kódexu navrhovali už spoločne s prijatím Etického kódexu sudcov, napríklad v Koncepcii stabilizácie súdnictva v roku 2013.

V Bratislave 18. februára 2017

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť (Hosť)

    Tak bývala predsedkyňa JUDr. Anna Ilčinová KS Prešov nie jediná ? - ktorá pochybne prideľovala spisy čo možno objektívne nazvať podvod so spisom, ďalej bola v článku obvinená z Justičnej Korupcie, strata dôkazov zo spisov, súčasne z jej prezentácia vytvárala obraz, s otázkou či má ešte štipku zdravého rozumu, zákernej, hašterivej a nevyzretej osobnosti, morálnom úpadku, pochybnom správaní odporujúcom dobrým mravom.
    Súbor týchto vlastností vytvára otázky, či je ako sudca ešte schopná objektívne aplikovať zásady práva, keďže má posunuté hranice vnímania reality, morálky atď

    od Hong Kong
Powered by Komento