P. Paluda: List sudcom najvyššieho súdu

Vážené kolegyne a kolegovia sudcovia Najvyššieho súdu SR,

dovoľujem si Vás a najmä členov Sudcovskej rady NS SR vzhľadom na vážnosť situácie a začiatok seriózneho ohrozenia sudcovskej samosprávy na Najvyššom súde SR upozorniť na situáciu, ktorá vznikla doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania členovi Sudcovskej rady NS SR JUDr. Ing. Miroslavovi Gavalcovi preto, že začiatkom septembra 2009, najneskôr pred 8. septembrom 2009, ako sudca a predseda senátu Najvyššieho sudu SR a zároveň ako člen Sudcovskej rady pri Najvyššom súde SR, bez náležitého overenia platnej právnej úpravy o ochrane zdravých životných podmienok a zdravých pracovných podmienok (zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov), neopodstatnene, bez odborných znalostí požiadal osobným listom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pobočka Bratislava, o preverenie pracovných podmienok sudcov a pracovníkov súdu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, napriek tomu, že oslovený úrad nie je na preverenie uvedených skutočností vecne príslušným, čo v podstatnej miere ovplyvnilo vážnosť' funkcie sudcu a predsedu senátu a tým aj odbornú povesť a vážnosť najvyššieho súdneho organu Slovenskej republiky.

 

Za tento skutok kvalifikovaný ako závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov sa mu navrhuje

trest preradenia na nižší súd.

V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť, že podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, každý sudca má za rovnakých podmienok rovnaké práva a povinnosti. Sudca nemôže byť zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní alebo pre jeho názory a postoje sudcu, člena sudcovskej rady alebo člena súdnej rady. Podľa § 26 veta prvá citovaného zákona Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov.

Všetkým sudcom i zamestnancom Najvyššieho súdu SR je známe, že po presťahovaní určitých sudcov NS SR, ale i zamestnancov a vyšších súdnych úradníkov a asistentov nastala na súde istá nespokojnosť, na základe ktorej JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, plniac si funkciu a úlohy člena Sudcovskej rady NS SR vypracoval dotazník a požiadal nielen Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o preskúmanie priestorových podmienok sudcov a zamestnancov NS SR, či sú v súlade s hygienickými požiadavkami. Po opakovanom preskúmaní dostal odpoveď Úradu verejného zdravotníctva SR.

Plnil tak výhradne úlohy, a využil práva, ktoré mu zákon ako členovi Sudcovskej rady NS SR poskytuje.

Upozorňujem týmto mailom najmä členov Sudcovskej rady NS SR, že do obdobnej pozície sa pri plnení svojich povinností môže dostať ktorýkoľvek z nich pri obhajobe záujmov konkrétneho sudcu alebo skupiny sudcov. Ide teda nielen o útok na kritika predsedu Najvyššieho súdu SR, ale aj o priamy útok na výkon sudcovskej samosprávy prostredníctvom jedného z členov Sudcovskej rady NS SR. Sudcovia NS SR sú týmto útokom prostredníctvom disciplinárneho konania oberaní o možnosť, aby Sudcovská rada NS SR plnohodnotne vykonávala úlohy uvedené v už citovanom ustanovení § 26.

Ide teda, podľa môjho názoru o priamy útok na člena Sudcovskej rady NS SR pri plnení jeho úloh a sudcovia NS SR by sa tým mali zaoberať, neodkladne však určite Sudcovská rada NS SR.

Podľa článku 12 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.

Na záver mi dovoľte poukázať na ustanovenie § 42 ods. 2 písm. a,b,c zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch v znení neskorších predpisov podľa ktorého predseda súdu a podpredseda súdu sú povinní

a) vykonávať svoju funkciu svedomito, riadne a včas plniť svoje povinnosti orgánu riadenia a správy súdov,

b) voči sudcom súdu, ktorého správu vykonávajú, pristupovať nezaujato a zachovávať za rovnakých podmienok ich rovnaké práva a povinnosti; nemôžu zvýhodňovať alebo znevýhodňovať sudcu pre jeho právne názory vyjadrené v rozhodovaní,

c) nenechať sa pri výkone svojej funkcie ovplyvniť osobnými záujmami alebo záujmami politických strán, politických hnutí, verejnou mienkou alebo oznamovacími prostriedkami.

Vzhľadom na písmeno a/ si dovolím dať do pozoronosti, že predseda Najvyššieho súdu SR bol už listom JUDr. Ing. Gavalca zo 4. septembra 2009 upovedomený o jeho žiadosti adresovanej Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a o jej obsahu. Ak vtedy predseda súdu nereagoval návrhom na začatie disciplinárneho konania na, disciplinárnym konaním (začatým až 18. januára 2010) vytýkaný nedostatok neodbornosti JUDr. Ing. Gavalca, tak buď sám nevedel o tom, že tento Úrad nie je vecne príslušný na vybavenie žiadosti sťažovateľa JUDr. Ing. Gavalca alebo účel pre podanie disciplinárneho návrhu je diametrálne odlišný, od dôvodu v ňom uvedenom.

V každom prípade však so zreteľom najmä na písmeno b/ ale aj c/ citovaného ustanovenia žiadam, aby Sudcovská rada NS SR prerokovala a uznesením zaujala stanovisko k tejto situácii, pretože disciplinárnym konaním vedeným proti JUDr. Ing. Miroslavovi Gavalcovi, členovi Sudcovskej rady NS SR považujem za významne ohrozené už i tak oslabené moje práva sudcu Najvyššieho súdu SR, ale i všetkých ostatných sudcov, v mene záujmov ktorých JUDr. Ing. Miroslav Gavalec vystupoval práve konaním, pre ktoré je disciplinárne stíhaný.

S pozdravom,

JUDr. Peter Paluda.

P. S. O vzniknutom stave zároveň budem informovať všetky sudcovské rady v Slovenskej republike.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento