Spomienka - desiate výročie

Pred 10-timi rokmi dňa 14.4.2011 nás opustil jeden z najvýznamnejších slovenských sudcov JUDr. Juraj Majchrák . 

Svojou prácou a životnými postojmi sa zapísal do dejín slovenského súdnictva ako vysoko erudovaný sudca s citom pre spravodlivosť a ľudskosť, ako človek s pevnou vôľou, ktorý zotrval na svojich životných hodnotách napriek ťažkým životným situáciám a tlakom až do konca svojho krátkeho života. Súdnictvu veľa dal a súdnictvo veľa dalo jemu, ale aj vzalo....

Funkcia sudcu má byť česť a služba. Osobnosť sudcu si vyžaduje, aby odbornosť, zodpovednosť a čestnosť boli v rovnováhe s odvahou, citom pre spravodlivosť a ľudskosťou. 

Jeho ctihodnosť Juraj Majchrák takým sudcom bol. 

 

 

 

Na jeho počesť bol natočené video "Odročená spravodlivosť" a pri príležitosti 1. výročia jeho smrti dňa 14.4.2012 predniesla jeho kolegyňa Elena Berthotyová spomienkový príhovor na verejnej diskusii Sudcovia o sudcoch. 

 

 

Spomienka na Juraja Majchráka je súčasťou aj profilového dokumentu o emeritnej sudkyni Kataríny Javorčíkovej v televíznej relácii Generácia, ktorý bude odvysielaný dňa 17. apríla 2011 o 11.00 hod., na STV 2.

 

Zoznam zakladateľov a sympatizantov ZOJ

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) vznikla v roku 2009, v rokoch 2011 až 2017 prechodne existovala ako občianske združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“, a v roku 2017 sa opätovne pretransformovala na neformálnu iniciatívu.

So zverejnením svojho mena súhlasili:

nasledovní zakladatelia ZOJ:

 1. Katarína Javorčíková, hovorkyňa ZOJ, emeritná sudkyňa KS v Bratislave, členka Súdnej rady SR
 2. Dušan Čimo, hovorca ZOJ, sudca Najvyššieho súdu SR
 3. Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, členka Súdnej rady SR
 4. Ján Hrubala, predseda Špecializovaného trestného súdu
 5. Pavel Rohárik, predseda OS Banská Bystrica
 6. Anton Jaček, predseda KS v Trnave
 7. Miroslav Gavalec, sudca Najvyššieho súdu SR
 8. Juraj Babjak, emeritný sudca KS v B. Bystrici, bývalý sudca Ústavného súdu SR
 9. Ľudmila Babjaková, emeritná sudkyňa KS v Košiciach, bývalá členka Súdnej rady
 10. Rudolf Čirč, sudca Najvyššieho súdu SR s prerušeným výkonom
 11. Darina Kuchtová, sudkyňa KS v Bratislave, členka Hodnotiacej komisie SR
 12. Dagmar Valocká, sudkyňa OS Trnava, členka Hodnotiacej komisie SR
 13. Mária Tóthová, emeritná sudkyňa a bývalá predsedníčka OS Trenčín
 14. Milan Trylč, predseda OS Senica
 15. Edita Szabová, emeritná sudkyňa KS v Bratislave

Stanovisko ZOJ k návrhu novej súdnej mapy po skončení pripomienkového konania

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu ministerky spravodlivosti na novú súdnu mapu. ZOJ konštatuje, že takmer všetky relevantné subjekty si uvedomujú potrebu zmeniť súčasnú sústavu a rozmiestnenie súdov, rozdielne sú názory na rozsah a podobu zmien.

V záujme podstatne lepšej špecializácie sudcov, rovnomernosti ich zaťaženia vo všetkých regiónoch Slovenska a vyššej efektivity práce súdov ZOJ  podporuje :

 • zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach,
 • vytvorenie 3 odvolacích súdov pre Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský krajský súdny obvod, s alternatívou vytvorenia 2 krajských súdov v rámci Západoslovenského súdneho obvodu,
 • oddelenie správneho súdnictva od sústavy všeobecných súdov tak, aby okrem Najvyššieho správneho súdu boli vytvorené tiež 3 krajské prvoinštančné správne súdy vo všetkých krajských súdnych obvodoch,
 • redukciu okresných súdov o tie, na ktorých nie sú vytvorené podmienky na dostatočnú špecializáciu sudcov v hlavných súdnych agendách.

Vyhlásenie ZOJ k otvorenému listu sudcov SR zo dňa 7.1.2021

Dňa 14. januára 2021 bol zverejnený otvorený list sudcov Slovenska zo dňa 7. januára 2021, uvádzajúci dôvody  nespokojnosti sudcov a ich obavy z prijatia návrhu ministerky spravodlivosti na novú súdnu mapu, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť počty súdov a obvody ich pôsobnosti. List obsahuje tiež kritické vyjadrenie k spôsobu vykonávania funkcie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka s tým, že nemá ich dôveru. List podpísalo 320 sudcov, z ktorých 112 nepodporilo vyjadrenie vo vzťahu k osobe Jána Mazáka.

Považujeme za legitímne právo všetkých sudcov verejne vyjadriť svoje názory na všetko, čo súvisí so súdnictvom; osobitne k tvorbe zákonov, od ktorých závisí efektivita a potrebné podmienky na riadny výkon súdnej moci. Ako dobrý krok v tejto súvislosti vnímame reakciu ministerky spravodlivosti, ktorá predĺžila pripomienkovanie návrhu novej súdnej mapy do konca mesiaca február, dokedy by mali byť riadne prerokované všetky námietky a pozmeňujúce návrhy zo strany sudcov aj Súdnej rady SR.

Nemôžeme však súhlasiť so spôsobom kritiky predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka so záverom, že nepožíva dôveru sudcov. Považujeme za  nevhodné a neprimerané spojiť snahu o optimálne vyriešenie otázky reorganizácie sústavy súdov s osobnými výhradami voči najvyššiemu funkcionárovi súdnictva, čoho dôsledkom je aj reakcia veľkej časti signatárov, ktorí túto časť listu odmietli podporiť. Ján Mazák je v ním zastávanej funkcii necelých 7 mesiacov a aj za tento krátky čas zvládol náročnú riadiacu prácu a podstatnou mierou prispel k vzniku viacerých dôležitých koncepčných materiálov v prospech riadneho chodu súdnictva. Ak aj sú dôvody na kritiku niektorých jeho postupov alebo vyjadrení, sme presvedčení, že ich treba riešiť najskôr a predovšetkým vzájomnou komunikáciou na pôde súdnej rady.

V tejto súvislosti poukazujeme aj na to, že v minulosti celá verejnosť vnímala veľmi kontroverzné postupy bývalého predsedu Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina na hrane zákona, na ktoré doplatilo mnoho slušných sudcov a do veľkej miery utrpela i dôveryhodnosť celého sudcovského stavu. Ani tak to však nestačilo na to, aby sa voči nemu verejne kriticky vyjadrila relevantná časť sudcov, tak ako je to dnes. Pritom najmä sudcovia by mali byť schopní vnímať veci rovnakou optikou bez ohľadu na okolnosti a osoby, ktorých sa to týka.

V Bratislave 14. januára 2021

JUDr. Katarína Javorčíková

Mgr. Dušan Čimo

hovorcovia ZOJ

 

 

Stanovisko ZOJ k schválenému balíku zákonov o justičnej reforme

Vládna koalícia v parlamente schválila rozsiahly balík zmien Ústavy Slovenskej republiky a na ňu nadväzujúcich vykonávacích zákonov, týkajúcich sa reformy justície. Boli v zásade schválené v súlade s návrhom ministerky spravodlivosti po ukončení legislatívneho procesu.

Zo zásadných zmien v Ústave SR považujeme za dôležité, že nebola vypustená imunita sudcov súvisiaca s ich právnym názorom v rozhodovacej činnosti s výnimkou, ak by tým sudca spáchal trestný čin. Takouto úpravou bola rešpektovaná aj zásadná pripomienka ZOJ proti vypusteniu funkčnej imunity sudcov z ústavy. S tým súvisí aj úprava podmienok v Trestnom poriadku, za ktorých sudcovia môžu byť trestne stíhaní za trestný čin ohýbania práva s výnimkou, že takéto trestné stíhanie musí byť zastavené ak s ním nesúhlasí Súdna rada SR. Považujeme to za dôležitý nástroj ochrany sudcov pred možnosťou ich účelového trestného stíhania, napr. so zámerom vylúčiť ich z rozhodovania niektorých  im pridelených vecí.

V súlade s pripomienkami ZOJ je aj úprava tzv. regionálnych volieb členov Súdnej rady SR sudcami, ktorá reflektuje na rozdielnosť počtu sudcov vo volebných obvodoch tak, že kandidáti za jednotlivé volebné obvody budú volení porovnateľným počtom voličov z radov sudcov. Osobitné postavenie pritom majú Najvyšší súd SR a Najvyšší správny súd SR, čo je ústavne akceptovateľné.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri