Sudcovia o sudcoch - diskusný večer

Rok 2016: Novoročný príhovor

Milí priatelia a kolegovia,

Vážení partneri a návštevníci tejto stránky,

Na prahu nového roku 2016 Vám chcem v mene združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ predovšetkým poďakovať za Vašu spoluprácu, podporu a záujem o stav slovenského súdnictva.

Na začiatku minulého roka sme konštatovali,  že stojíme pre vážnymi výzvami ako pokračovať v začatom reformnom procese v slovenskej justícii v roku 2014 personálnymi výmenami v jej vedení. V zhodnotení uplynulého roka zo dňa 22.12.2015 sme uviedli, ktoré zmeny boli podľa nás pozitívne a ktoré vnímame ako negatívne so záverom, že najväčšie problémy - neprimerane dlhé súdne konania a nízka dôveryhodnosť zostávajú nevyriešené.

V priebehu roka 2015 ZOJ analyzovalo stav súdnictva a nevyhnutnosť konkrétnych zmien na tlačovej konferencii dňa 25.júna 2015.  V septembri 2015 sme začali realizovať projekt financovaný z grantu nórskych fondov so zameraním na spoluprácu s politickými stranami pri tvorbe volebných programov pre oblasť justície do nachádzajúcich parlamentných volieb, a na diskusie so študentmi právnických fakúlt a s verejnosťou. Naše výstupy z týchto aktivít pravidelne predkladáme na diskusiu všetkým sudcom. Snažíme sa tak o aktívnu spoluprácu nielen so sudcami a ostatnými zložkami verejnej moci, ale aj s občanmi, ktorí sú konečnou cieľovou skupinou fungujúceho súdneho systému.

Do nového roka nám všetkým prajem dostatok energie, tvorivých nápadov, vzájomného porozumenia a podpory pri zvládnutí náročných úloh, ktoré sú potrebné pre zásadnú zmenu vnímania a dôvery občanov k slovenskému súdnictvu.

 

V Bratislave 2. januára 2016

 

JUDr. Katarína Javorčíková

prezidentka ZOJ

.

Správa zo stretnutia zástupcov ZOJ a Európskej komisie

Dňa 8.12.2013 sa na pozvanie zástupcu DG Európskej komisie pre justíciu a ochranu spotrebiteľa, odbor politiky všeobecných súdov a súdnych systémov, pána Sebastiana Wienzierla uskutočnilo v Bratislave stretnutie so zástupcami ZOJ Petra Paludu a Miroslava Gavalca. 

Zástupca EK informoval o svojej práci a poslaní na Slovensku s tým, že už absolvoval stretnutia s pracovníkmi ministerstva spravodlivosti, predsedníčkou Súdnej rady a niektorými asociáciami. Zástupcovia ZOJ prezentovali nasledujúce názory na úlohy slovenskej justície.

 Diskusia sa sústredila najmä na otázku dôveryhodnosti slovenského súdnictva v poslednom sledovanom období, ako aj na pripravenosť súdov zaviesť a aplikovať 3 nové procesné kódexy. Zástupcovia ZOJ informovali o vybraných problémoch na okresných a krajských súdoch, ktorých riešenie má tiež dopad na kvalitu výkonu sudcovskej funkcie (hromadné žaloby nebankových subjektov, nedostatočná finančná a iná motivácia VSÚ, potreba obsadenia súdov podľa vzorca 1 sudca - 1VSÚ a 1 zapisovateľka, vybavenie pojednávacích miestností a sudcov lepšou technikou alebo nutnosť zmeniť súčasný mechanizmus výberu sudcov). V tejto časti zástupcu EK osobitne zaujali najmä problémy s nedostatočným vybavením pojednávacích miestností, pričom ostatné načrtnuté problémy viac menej zaradil do sféry vnútorných politických záležitostí Slovenska. Tiež v tejto súvislosti sa zástupca EK zaujímal o motiváciu sudcov na postup na vyššie súdy a o to, prečo členovia súdnej rady, ktorí sú súčasne aj predsedami dotknutých súdov, sa bránia dať súhlas sudcom, ktorí pôsobia na ich súdoch, na postup na vyšší súd.

Podnet ZOJ pre NR SR - odchod sudcov do dôchodku - 2015

Vážený pán predseda,

 

            v súčasnosti je v legislatívnom procese Národnej rady SR poslanecký návrh novely Ústavy SR v nasledovnom znení:

1.     V čl. 145 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia sudcu zaniká podľa odseku 6.“.

 

2.     Čl. 145 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Funkcia sudcu zaniká uplynutím kalendárneho roka, v ktorom sudca dosiahol vek 67 rokov“.     

 

3.     V čl. 147 odsek 2 znie:

„(2) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže sudcu odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti.“.

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri