Žilinčík: Fico hájil dobre pozíciu štátu, ale nie ústavných slobôd (video)

| domov.sme.sk | 20. jan 2019 o 18:46 ZUZANA KOVAČIČ HANZELOVÁ |

Člen Súdnej rady SR Pavol Žilinčík hovorí, že poslanci majú na vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov málo času. Nestihnú tak skúmať ich morálku.

Klásť by im mali aj otázky o morálnych dilemách, na ktoré právo nemá odpovede.

O výbere kandidtátov na nových ústavných sudcov sa s Pavlom Žilinčíkom rozprávala Zuzana Kovačič Hanzelová.

https://youtu.be/XbMVFrg0lyc

Hra o ústavný súd

Pr�vne listyPublikované: 18. 01. 2019

Martin Buzinger

 

JUDr. Mar­tin Bu­zin­ger, PhD.

autor je ad­vo­kát,

v mi­nu­los­ti pô­so­bil ako vy­so­koš­kol­ský uči­teľ

ús­tav­né­ho prá­va na Práv­nic­kej fa­kul­te UK v Bra­tis­la­ve

  No­mi­ná­cie via­ce­rých po­li­tic­ky čin­ných osôb na kan­di­dá­tov na sud­cov ús­tav­né­ho sú­du vy­vo­lá­va­jú v spo­loč­nos­ti oba­vy z po­li­ti­zá­cie ús­tav­né­ho sú­du a oh­ro­ze­nia je­ho pos­ta­ve­nia ako ne­zá­vis­lé­ho súd­ne­ho or­gá­nu ochra­ny ús­tav­nos­ti. Od­bor­ná i laic­ká ve­rej­nosť si kla­die le­gi­tím­ne otáz­ky, či pred­chá­dza­jú­ce po­li­tic­ké ak­ti­vi­ty ta­kých­to kan­di­dá­tov ne­vyt­vá­ra­jú ob­jek­tív­ne po­chyb­nos­ti o ich ne­zá­vis­los­ti a apo­li­tic­kos­ti, a či v po­rov­na­ní s iný­mi kan­di­dát­mi nie sú tí­to kan­di­dá­ti pri voľ­be v Ná­rod­nej ra­de SR nep­ri­me­ra­ne zvý­hod­ne­ní.

 Člen­stvo v po­li­tic­kej stra­ne ale­bo v po­li­tic­kom hnu­tí, rov­na­ko ako vý­kon pos­la­nec­ké­ho man­dá­tu či člen­stvo vo vlá­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky, nie sú v zmys­le člán­ku 137 ods. 1 a 3 Ústa­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky pre­káž­kou uchá­dzania sa o fun­kciu sud­cu ús­tav­né­ho sú­du. Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky v uve­de­ných us­ta­no­ve­niach do­kon­ca vý­slov­ne pred­pok­la­dá, že kan­di­dát na sud­cu ús­tav­né­ho sú­du mô­že byť čle­nom po­li­tic­kej stra­ny ale­bo po­li­tic­ké­ho hnu­tia, prí­pad­ne vy­ko­ná­va pos­la­nec­ký man­dát ale­bo je čle­nom vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Člen­stva v po­li­tic­kej stra­ne ale­bo v po­li­tic­kom hnu­tí sa však pre­zi­den­tom vy­me­no­va­ný kan­di­dát mu­sí vzdať eš­te pred zlo­že­ním sľu­bu ús­tav­né­ho sud­cu. Ak sud­ca pred zlo­že­ním sľu­bu vy­ko­ná­val pos­la­nec­ký man­dát ale­bo bol čle­nom vlá­dy Slo­ven­skej re­pub­li­ky, mo­men­tom zlo­že­nia sľu­bu je­ho pos­la­nec­ký man­dát ale­bo člen­stvo vo vlá­de ex con­sti­tu­tio­ne za­ni­ká. 

 Ústa­va te­da pred­pok­la­dá, že for­mál­nym zá­ni­kom člen­stva v po­li­tic­kej stra­ne ale­bo v po­li­tic­kom hnu­tí, či zá­ni­kom pos­la­nec­ké­ho man­dá­tu ale­bo člen­stva vo vlá­de, sa z bý­va­lých po­li­ti­kov zo dňa na deň sta­nú ne­zá­vis­lí a apo­li­tic­kí sud­co­via ús­tav­né­ho sú­du.

Ústavný súd: Kandidát Ján Drgonec už ústavným sudcom bol

https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/1/29/2964971/2964971_1200x.jpeg?rev=3Uznávaný odborník na Ústavnom súde už bol, odvtedy už raz neúspešne kandidoval

| 18. jan 2019 o 0:05 PETER KOVÁČ |

Ján Drgonec.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)

Uznávaný advokát a odborník na ústavné právo s rozsiahlou publikačnou činnosťou Ján Drgonec, na Ústavnom súde už pôsobil. Presne vie, v čom by jeho práca spočívala.

Dlhodobo sa zapájal do verejnej diskusie o dôležitých témach vrátane diania na Ústavnom súde.

Ján Drgonec sudcov kritizoval

V doterajšom zložení mu vyčítal najmä zaujaté rozhodovanie pri politicky citlivých témach.

Sudcov kritizoval napríklad vtedy, keď prezidentovi Andrejovi Kiskovi odmietli vyložiť ústavu.

Prezident chcel vedieť, či môže odmietnuť ponúkaných kandidátov na ústavných sudcov.

"Keby sme sa konečne pozreli na to, ako sa správajú sudcovia Ústavného súdu, teda čo predkladajú ako sudcovia spravodajcovia, za čo hlasujú a proti čomu, tak by vyšlo najavo, že politické presvedčenie Ústavného súdu sa zachováva, a nie rozplýva postupom času," povedal pred časom Drgonec pre SME.

O viacerých sudcoch Ústavného súdu povedal, že sú nepredvídateľní, čo označil za veľký problém. Naznačil, že ide najmä o skupinu sudcov blízku HZDS.

Bývalý sudca Radačovský, ktorý vyzval Kisku k odstúpeniu, bude kandidovať za kotlebovcov

Bývalý sudca Radačovský, ktorý vyzval Kisku k odstúpeniu, bude kandidovaÅ¥ za kotlebovcov| slovensko.hnonline.sk | 18.01.2019, 14:05 | Autor: TASR |

Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Miroslav Radačovský rozhodoval v kauze pozemkov vo Veľkom Slavkove, v ktorej vystupoval aj prezident Andrej Kiska.

Bývalý sudca Miroslav Radačovský, známy z kauzy tzv. tatranských pozemkov, bude nestraníckym kandidátom ĽSNS v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Informoval o tom v piatok v Banskej Bystrici predseda strany Marian Kotleba.

"Štyridsať rokov som slúžil SR a rozhodoval v jej mene a myslím si, že som nerozhodoval zle...Dospel som k záveru, že kto iný, a samozrejme i tí ďalší, bude schopný zastupovať záujmy Slovenska v EP. Chcem byť v EP a hájiť národné záujmy Slovenska a slúžiť vlasti," uviedol Radačovský.

Miroslav Radačovský sa dostal do povedomia verejnosti koncom minulého roka, kedy rozhodol v kauze pozemkov vo Veľkom Slavkove, v ktorej vystupoval aj prezident Andrej Kiska.

Ústavný súd: Štátna tajomníčka Monika Jankovská podozrenia nevysvetlila

| domov.sme.sk | 16. jan 2019 o 22:21 PETER KOVÁČ |

Doplnené 18.1.2019

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.(Zdroj: SME - GABRIEL KUCHTA)
 

BRATISLAVA. Kandidatúra štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej patrí k prekvapeniam, keďže o jej mene sa vopred nehovorilo a v uplynulých mesiacoch mala čo robiť, aby zvládla aj doterajšiu pozíciu.

Kým za bývalej vlády Smeru sa o nej hovorilo ako o sivej eminencii rezortu, ktorý vraj riadila namiesto vtedajšieho ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, v súčasnej vláde sa jej pozícia zhoršila.

Smer síce presadil, aby zostala štátnou tajomníčkou aj za ministerky Lucie Žitňanskej z Mosta-Hídu, no tá s ňou mala problém.

V minulosti Jankovskú verejne kritizovala, pretože podala antidiskriminačnú žalobu, ktorou sa mnohí sudcovia snažili domôcť rovnakých platov, aké mali sudcovia Špeciálneho súdu.

Žitňanskej prekáža aj to, že si Jankovská iba pozastavila výkon funkcie sudkyne. Nielenže je štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, ale kandidovala tiež v parlamentných voľbách za stranu Smer.

Po skončení kariéry na ministerstve by sa tak Jankovská mohla vrátiť na súd, kde by však mala rozhodovať nestranne.

„Je to kompromis, s ktorým viem žiť,“ komentovala Žitňanská v roku 2016 to, že Jankovská v kresle štátnej tajomníčky ostáva. V skutočnosti ministerka všetky dôležité úlohy sústredila do rúk druhej štátnej tajomníčky Márie Kolíkovej.

Nezhody Žitňanskej a Jankovskej sa opäť ukázali, keď sa Jankovská v roku 2017 snažila dostať do Súdnej rady.

Ústavný súd: Ján Šikuta sa v minulosti stretol s vyhrážkami

| 15. jan 2019 o 18:47 Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI |

Ján Šikuta.(Zdroj: SITA)

Ján Šikuta pôsobí v justícii 35 rokov.

Jána Šikutu nominovali Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a ombudsmanka Mária Patakyová.

Patakyová pri výbere kandidátov komunikovala s tretím sektorom, pričom Šikutu jej navrhla organizácia Transparency International Slovensko.

 

Študoval v Kanade aj na Oxforde

Magisterský titul získal Ján Šikuta v roku 1983 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. O rok neskôr absolvoval rigoróznu skúšku.

V 1991. ukončil postgraduálne štúdium v odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a v rokoch 1994 - 1995 absolvoval na Oxfordskej univerzite štúdium zamerané na ľudské práva, humanitárne právo a azylové právo.

V roku 2009 ukončil doktorandské štúdium na Katedre teórie štátu a práva na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave a získal titul PhD., pričom témou jeho záverečnej práce bola vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí.

V 1995. absolvoval medzinárodný vzdelávací program ľudských práv na John Abbott College v Kanade (Quebec, Montreal, Kanada). V rokoch 1996 – 2002 absolvoval viacero špecializovaných kurzov organizovaných OSN, ktoré boli zamerané na ľudské práva, komunikáciu či vyjednávanie.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri