Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica. Mala dočasne pozastavený výkon sudcovskej funkcie  od 25.9.2009 do 29.9.2009, disciplinárne konanie začaté 16.9.2009 , zastavené 29.9.2009, návrh na začatie disciplinárneho konania jej nebol doručený.

Predseda Okresného súdu Banská Bystrica podaním zo dňa 11. septembra,  ktoré bolo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky- disciplinárnemu súdu  doručené 16. septembra 2009  podal voči sudkyni návrh na začatie disciplinárneho konania s návrhom na jej odvolanie zo sudcovskej funkcie a súčasne navrhol , aby jej ministerka spravodlivosti dočasne pozastavila výkon sudcovskej funkcie.

Ministerka spravodlivosti jej rozhodnutím zo dňa 25.septembra dočasne pozastavila výkon sudcovskej funkcie do právoplatného skončenia disciplinárneho konania a prípadne naň nadväzujúceho rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie sudcu. Sudkyni návrh na začatie disciplinárneho konania doručený nebol. V rozhodnutí ministerky o dočasnom pozastavení sudcovskej funkcie  je uvedené, že „predseda súdu odôvodnil svoje návrhy tým, že napriek tomu, že uznesením predsedov kolégií, Sudcovských rád pri Krajskom súde v Banskej Bystrici z 9.apríla 2009 bola upozornená na nevhodnosť spôsobu a prostriedkov, ktorými vyjadrila svoje stanoviská ako sudkyňa podpísala vyhlásenie kampane uverejnenej 22.júna 2009 na internetovej stránke Aliancie Fair- Play – červená pre Harabina , kde žiada súdnu radu, aby neohrozila základy justície, dôkladne zvážila dôsledky takejto voľby nielen na súdnictvo, sudcov, ale aj občanov Slovenska a Štefana Harabina do funkcie predsedu najvyššieho súdu nevolila , že v článku denníka Pravda dňa 22.6.2009 uviedla – vyzývam členov súdnej rady , aby odstúpili od hlasovania, čiže nie, aby sa zdržali, ale aby sa vôbec nezúčastnili, podmienky totiž vylučujú normálne hlasovanie“ a v návrhu sa tiež podrobne cituje, čo uviedla v  článku denníka SME  „Adresáti otvoreného listu z 10.septembra“. Týmto podľa navrhovateľa porušila základné povinnosti sudcu zdržať sa v občianskom živote všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé a nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov, porušila základné povinnosti sudcu dodržiavať zásady sudcovskej etiky a presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť a tým spáchala disciplinárne previnenie podľa § 116 ods.1 písm. a / a závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods.2 písm. b/ zák. č. 385 / 2000 Z. z. .z. o sudcoch a prísediacich.

Najvyšší súd ako  disciplinárny súd rozhodnutím zo dňa 28. septembra , ktoré bolo sudkyni doručené 29. septembra zastavil disciplinárne konanie voči nej , čo odôvodnil tým, že na základe faxom podaného návrhu, ktorý mu bol doručený  28.septembra 2009 predseda súdu zobral návrh na začatie disciplinárneho konania späť  pričom faxové podanie bolo  doplnené riadnym podaním z 28. septembra 2009. Preto súd musel  konanie  zastaviť.

V súvislosti s týmto prípadom je  známe, že po tom, ako sa verejnosť dozvedela informáciu, že  tejto konkrétnej sudkyni je dočasne pozastavený výkon sudcovskej funkcie za to, že verejne prejavila svoj názor,  sa  verejnosť väčšinovo  postavila na jej stranu  a ihneď to dala najavo tak na internete, ako aj v médiách . Zásah do jej sudcovskej funkcie  vzbudil  mimoriadnu reakciu a zaostril  aj pozornosť politikov a politických strán na situáciu v súdnictve. Už na druhý deň reagovali a reagoval aj predseda vlády , ktorý verejne vyhlásil  v sobotu 26. septembra 2009, že v Slovenskej republike „nie je možné ani teoreticky niekoho stíhať za prejavený názor“ pričom po tomto jeho vyhlásení  následne predseda súdu oznámil, že berie návrh na začatie disciplinárneho konania späť z dôvodu, že sa stal predmetom politického boja.

Ministerka spravodlivosti svoje rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie nezrušila , ale verejne vyhlásila, že „urobila  kroky , aby sudkyni bola funkcia vrátená“. Nezrušenie svojho kroku bližšie nevysvetlila a  v pondelok 28. septembra zasadol disciplinárny súd, ktorý rozhodol o zastavení disciplinárneho konania.

O sudkyni :

Je sudkyňou okresného súdu, v práci patrí medzi sudcov s najvyšším pracovným výkonom, aktívne pracovala v Združení sudcov Slovenska na presadzovaní potreby súdnej reformy. . Sudcovia si ju zvolili za predsedníčku súdu v tajných voľbách a do funkcie bola na tomto základe vymenovaná ministrom spravodlivosti v roku 1999.  Pod jej vedením prebiehal na okresnom súde ako na jednom z piatich pilotných súdov  projekt  ministerstva spravodlivosti Súdny manažment , ktorý sa potom zrealizoval  aj na ostatných okresných súdoch v SR  z úrovne ministerstva spravodlivosti , na ktorom bola aj z tohoto dôvodu v rokoch 2003 a 2004 na stáži vo funkcii generálnej riaditeľky sekcie ekonomiky, rozvoja a stratégií. Po dokončení naplánovaných prác a rekonštrukcie na okresnom súde sa vzdala v roku 2005 funkcie predsedníčky súdu .

Postoj dotknutej sudkyni k veci

Všeobecne
Sudkyňa považuje podanie disciplinárneho návrhu na ňu  a dočasné pozastavenie výkonu jej sudcovskej funkcie iba za vyvrcholenie   tlaku, ktorý je na ňu vyvíjaný za jej postoje. Aj preto v roku 2008 požiadala  o hodnotenie svojich pracovných výsledkov, hodnotenie bolo kladné. 

K jednotlivým aspektom disciplinárneho stíhania:

1 / Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu
Predseda súdu  a ministerka spravodlivosti  ,  predstavitelia výkonnej moci,  konali tak, že zasiahli do nezávislosti sudcu, a teda   aj do nezávislosti súdnej moci . Svoje kompetencie použili v rozpore  so zákonom , nerešpektovali základné ľudské práva , právo na slobodu myslenia a právo na slobodu prejavu . Ani po tom, ako predseda vlády verejne vyhlásil, že za prejavený názor nemožno v Slovenskej republike nikoho stíhať ani v teoretickej rovine (pritom sa to v praxi práve dialo) ministerka spravodlivosti svoje rozhodnutie o dočasnom pozastavení sudcovskej funkcie nezrušila, hoci tak urobiť mala a mohla. Za to, že  svoju úradnú kompetenciu ako kompetenciu výkonnej moci použila na zásah do súdnej moci sa nikomu nezodpovedala.  Výkonná moc ani v tomto, ani v iných prípadoch zatiaľ dobrovoľne neprehodnotila doterajšie rozhodnutia ministra spravodlivosti, ktorými dočasne pozastavil sudcom výkon ich sudcovskej funkcie.

2 / Disciplinárne konanie
Predseda Okresného súdu v Banskej Bystrici súdu svojim konaním doslova pobúril verejnú a profesijnú mienku tak doma, ako aj v zahraničí a  preukázal, že nedokáže rešpektovať základné ľudské právo na slobodu myslenia , slobodu názoru a na slobodu názor prejaviť. V rozpore s právom použil svoju kompetenciu v rámci výkonnej moci a okrem zásahu do základného ľudského práva spôsobil aj zásah do nezávislosti súdnej moci. Svoju chybu nenapravil a návrh na začatie disciplinárneho konania nezobral späť preto , lebo svoju chybu  pochopil, ale podľa jeho vlastného verejného vyhlásenia tak urobil iba preto, lebo sa jeho opatrenie  stalo podľa jeho úsudku  „predmetom politického boja“. Za to, ako z pozície predseda súdu  použil  a zneužil svoju kompetenciu, voči nemu nikto nevyvodil zodpovednosť.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.