Language Switcher

Vyberte váš jazyk

K informácii o disciplinárnych konaniach voči 14-tim sudcom ku dňu 30.4.2010, ktorá je zverejnená na stránke www.sudcovia.sk,  predkladáme aktuálnu informáciu o stave konaní s prehľadom  o výkonnosti sudcov, ktorým bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu.

Súčasne dávame do pozornosti súvisiacu platnú právnu úpravu ustanovenia  § 22 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich,  najmä:
z ods. 7:“ sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie, má odo dňa pozastavenia nárok na plat vo výške 30 % základného platu. Takto poskytnutý platsa zvyšuje o 10 % základného platu na každé vyživované dieťa, najviac však do výšky 50 % základného platu.“

ods. 8:“ Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku alebo rozhodnutia disciplinárneho súdu; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie, úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu.“

ods. 9: „ Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zanikne podľa ods. 8, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak je dočasné pozastavenie výkonu funkcie zrušené podľa ods. 5 alebo 6 alebo ak sa dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu skončí uplynutím lehoty podľa ods. 4, doplatí sa sudcovi rozdiel platu po právoplatnosti rozhodnutia podľa ods. 8; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie, úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu  bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu.

1. Peter Paluda, Najvyšší súd SR

Disciplinárne konanie sa začalo na návrh Súdnej rady SR dňa 8.9.2009 a od tej doby sudca má na základe rozhodnutia Súdnej rady  aj dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, proti ktorému sa zatiaľ bezvýsledne bránil podaním rozkladu voči rozhodnutiu Súdnej rady (rozkladom sa odmietla zaoberať), podaním ústavnej sťažnosti (bola odmietnutá) a podaním  žaloby na Krajský súd v Bratislave (bola zamietnutá).

Vzhľadom na námietky zaujatosti zo strany sudcu sa v disciplinárnom konaní vo veci samej zatiaľ nekoná.

 

2. Stanislav Sojka, Okresný súd Michalovce

Disciplinárne konanie začalo podaním návrhu zo strany predsedu Okresného súdu Michalovce JUDr. Jozefa  Soročinu. Od 10.6.2008 mal sudca rozhodnutím ministra spravodlivosti dočasne pozastavený výkon funkcie.

Na prípade tohto sudcu možno dokumentovať, že sudca, ktorý má dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, nemá za súčasnej právnej úpravy účinný prostriedok nápravy a prístup k súdu, pretože pri takom výklade, aký vyplýva z dolupopísaných rozhodnutí, nemožno proces suspendácie sudcu považovať za spravodlivý (čo je jedným z dôležitých princípov postavenia súdnictva v zmysle listu prezidenta Európskej siete Súdnych rád lorda Thomasa predsedovi Súdnej rady SR Š. Harabinovi).

Proti pozastaveniu výkonu funkcie sudcu sa sudca bránil viacerými spôsobmi: podaním návrhu na Súdnu radu SR na zrušenie rozhodnutia ministra ( kde „ jeho návrh nezískal dostatočný  počet hlasov“ – viď uznesenie Súdnej rady z 2.7.2008, čo  fakticky znamená rovnaké rozhodnutie, ako keby bol návrh zamietnutý bez akéhokoľvek odôvodnenia a v platnosti zostalo rozhodnutie ministra), podaním žaloby na Krajský súd v Bratislave v rámci správneho súdnictva  (ktorá bola zamietnutá, pretože takáto vec nemôže byť predmetom preskúmania –  viď rozhodnutie krajského súdu č. 1S 135/2008 zo dňa 23.10.2008 ,potvrdené rozhodnutím NS SR č. Sžo 38/2009 zo dňa 2.9.2009), a tiež podaním ústavnej sťažnosti (ktorá bola odmietnutá -  viď rozhodnutie I. ÚS 162/2009). Po využití všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy bol nútený obrátiť sa na ESĽP.

Rozhodnutím zo dňa 21.10.2009 disciplinárny súd prvého stupňa sudcu v jednej časti návrhu oslobodil a v jednej časti návrhu (napísanie listu prezidentovi republiky) bola uznaná vina a bol mu uložený  trest 50 % zrážky z platu na 6 mesiacov. V súčasnosti je vec v štádiu odvolacieho konania, v ktorom ešte nebolo rozhodnuté a sudca podal dňa  15.7.2010 predsedovi NS SR aj sťažnosť na prieťahy v disciplinárnom konaní. Pretože predseda NS SR o  sťažnosti v zákonnej lehote nerozhodol, sudca podal aj sťažnosť na Ústavný súd SR, o ktorej doposiaľ nebolo rozhodnuté.

Sudca mal pozastavený výkon funkcie maximálnu možnú dobu 24 mesiacov .

Pred  dočasným pozastavením výkonu funkcie v r. 2007   vybavil v hlavnej agende 227 vecí, v I. polroku 2008 vybavil 219 vecí t.j. za dva roky mohol vybaviť cca 600 vecí.
Pokiaľ by zostalo právoplatné rozhodnutie prvostupňového disciplinárneho súdu, musel by mu byť doplatený krátený plat za celú dobu pozastavenia.

 

3. Anna Benešová,  Krajský súd v Bratislave

Disciplinárne konanie začalo na návrh predsedníčky Krajského súdu v Bratislave Gabriely Šimonovej dňa 15.7.2008. Na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti jej bol od 18.7.2008 dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu. Návrh na zrušenie pozastavenia podaný Súdnej rade „nezískal dostatočný počet hlasov“.

Prvostupňový disciplinárny súd rozhodol o návrhu v júli 2009 a odvolací disciplinárny súd v máji 2010. Bolo jej uložené disciplinárne opatrenie - preloženie na súd nižšieho stupňa. Pretože sudkyni nebolo uložené navrhované disciplinárne opatrenie - odvolanie z funkcie sudcu, podľa § 22 ods. 9 zákona č. 385/2000 Z.z. jej bol vyplatený rozdiel, o ktorý jej bol počas pozastavenia výkonu funkcie sudcu krátený plat – v jej prípade to predstavovalo cca 52.000.-Eur.

Sudkyňa Benešová pred dočasným pozastavením výkonu funkcie sudcu pracovala vo funkcii predsedníčky občianskoprávneho senátu, ktorý v r. 2007 rozhodol 605 vecí, z toho ona referovala 125 vecí a v prvom polroku 2008 senát rozhodol 232 a ona referovala 61 vecí, takže za 22 mesiacov pozastavenia funkcie sa  mohla v senáte podieľať na rozhodnutiach vo viac ako 1 000 vecí a sama z nich mohla zreferovať vyše 300 vecí.


4. Angela Balázsová,  Okresný súd Bratislava I

Disciplinárne konanie začalo na návrh predsedníčky Okresného súdu Bratislava I Gabriely Buľubašovej dňa 8.6.2009 a na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti jej bol od 9.6.2009 dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu. Jej návrh na zrušenie tohto rozhodnutia podaný Súdnej rade „nezískal dostatočný počet hlasov“ ( uznesenie zo 14.7.2009).

Prvostupňový disciplinárny súd rozhodol dňa 24.2.2010 tak, že upustil od potrestania. Vec je v štádiu odvolacieho konania.

Pozastavenie výkonu funkcie jej bolo zrušené súčasnou ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou v auguste 2010.
Sudkyňa pred pozastavením pracovala v agende obchodného registra, kde v r. 2008 vybavila 1838 vecí a v konkurznej agende vybavila 54 vecí, čo je v podstate výkon, ktorý mohla dosiahnuť aj  14-mesačného pozastavenia.

Pokiaľ by zostalo právoplatné rozhodnutie prvostupňového disciplinárneho súdu, bude jej vyplatený rozdiel, o ktorý jej bol krátený plat počas pozastavenia.


5. Milan Ružička, Okresný súd Veľký Krtíš

Disciplinárne konanie začalo na návrh predsedu Krajského súdu Banská Bystrica Jána Bobora dňa 9.3.2009. Dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu mal  na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti z rovnakého dátumu.

Súdna rada sa dvakrát zaoberala jeho návrhom na zrušenie rozhodnutia ministra (uznesenie z 30.4.2009 a zo 14.7.2009) a dvakrát jeho návrh „nezískal dostatočný počet hlasov“. V priebehu disciplinárneho konania navrhovateľ upustil od návrhu uložiť sudcovi disciplinárne opatrenie - odvolanie z funkcie sudcu a prvostupňový disciplinárny súd v novembri 2009 rozhodol tak, že sudcovi uložil opatrenie – zrážku z platu vo výške 50 % na 5 mesiacov. Bývalá ministerka spravodlivosti Viera Petríková (zrejme vzhľadom na takýto stav veci) sudcovi dňa 29.12.2009 zrušila pozastavenie výkonu funkcie. Odvolací disciplinárny súd zatiaľ vo veci nekonal.

Sudca v r. 2008 v hlavnej občianskoprávnej agende C v roku 2008 vybavil 242 vecí a okrem toho vybavoval veci v agendách Tp a Er.  Po dobu pozastavenia mohol okrem vedľajších agend rozhodnúť v hlavnej agende približne 200 vecí.

Pokiaľ by zostalo právoplatné prvostupňové rozhodnutie disciplinárneho súdu, musel by mu byť vyplatený rozdiel na plate, ktorý mu bol krátený po dobu pozastavenia.

6. Jana Dubovcová,  Okresný súd Banská Bystrica

Predseda Okresného súdu Banská Bystrica Ľubomír Bušík podaním zo dňa 11.9. 2009, podal voči sudkyni návrh na začatie disciplinárneho konania, ktorý jej nebol nikdy nebol doručený, pre nevhodnosť spôsobu a prostriedkov, ktorými vyjadrila svoje stanoviská ako sudkyňa. Súčasne navrhol, aby jej ministerka spravodlivosti dočasne pozastavila výkon funkcie. Ministerka spravodlivosti Viera Petríková rozhodnutím zo dňa 25.9.2009  dočasne pozastavila sudkyni výkon funkcie.
Disciplinárny súd rozhodnutím zo dňa 28.9.2009 zastavil voči sudkyni disciplinárne konanie z dôvodu, že na základe faxom podaného návrhu, ktorý mu bol doručený  28.9.2009, predseda okresného súdu zobral návrh na začatie disciplinárneho konania späť.
Sudkyňa sa vzdala funkcie sudcu v súvislosti s jej kandidatúrou na poslanca Národnej rady SR za SDKÚ.

7. Darina Kuchtová, Krajský súd Bratislava

Disciplinárne je stíhaná od 10.9.2008 na návrh ministra spravodlivosti Štefana Harabina. Výkon funkcie pozastavený nemala.

Prvostupňový disciplinárny súd rozhodnutím z 12.2.2009 sudkyňu uznal vinnou z disciplinárneho previnenia podľa návrhu, ale upustil od uloženia disciplinárneho opatrenia. Odvolací disciplinárny senát konal o odvolaní sudkyne proti tomuto rozhodnutiu v celom rozsahu a o odvolaní ministra spravodlivosti len proti výroku o upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia. Rozhodnutím z 26.7.2010 zrušil napadnuté rozhodnutie a podľa §125 ods.1 zákona o sudcoch a prísediacich prerušil disciplinárne konanie a vec postúpil Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru SR, Úradu justičnej a kriminálnej polície Bratislava I majúc za to, že skutočnosti, ktoré sa kladú sudkyni za vinu, majú znaky trestného činu.

Keďže odvolací disciplinárny senát zmenil napadnuté rozhodnutie vo výroku o vine v neprospech sudkyne napriek tomu, že ohľadne tohto výroku nebolo podané odvolanie v neprospech sudkyne ( teda postupoval v rozpore s Trestným poriadkom, ktorý sa na disciplinárne konanie primerane aplikuje), sudkyňa sa v lehote dvoch mesiacov obrátila s ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd SR pre porušenie jej základného práva na súdnu ochranu. O sťažnosti Ústavný súd SR zatiaľ nerozhodol.


8. Miroslav Gavalec, Najvyšší súd SR

Disciplinárne je stíhaný na návrh predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Hrabina zo dňa 14.1.2010. Podaním zo dňa 5.8.2010 predseda súdu modifikoval svoj pôvodný návrh, ktorým žiadal uložiť sudcovi disciplinárne opatrenie - preloženie na súd nižšieho stupňa  tak, že žiada jeho odvolanie z funkcie sudcu a to vzhľadom na jeho nekvalifikované vyjadrenie v disciplinárnej veci a tiež vzhľadom na to, že:

„JUDr. Ing. Gavalec aj po podaní návrhu na začatie disciplinárneho konania pokračuje v politicky motivovaných aktivitách, napr. vyhlásenie k pozastaveniu nemocenského príplatku sudkyni Marte Laukovej (11. mája 2010), výzva členom Súdnej rady SR a predsedom súdov (25. júla 2010) a používa pri tom nepodložené, demagogické a nepravdivé tvrdenia. Medializovaním týchto aktivít sudca výrazne prispieva k vytvoreniu zlého a nepravdivého obrazu o slovenskom súdnictve ako celku, pričom takýto neobjektívny a skutočnosti nezodpovedajúci obraz o stave súdnictva si osvojili aj mnohí politici, medzí nimi aj minister financií. Ale práve ten najmä ovplyvňuje finančnú politiku aj vo vzťahu k justícii, či už ide o peniaze na platy sudcov, ale aj o financie na investície do vylepšenia priestorov, nákup počítačov, zavedenie klimatizácie a pod. Vo vyvolanej a živenej negatívnej atmosfére pre súdy ako celok a zvlášť pre najvyšší súd (k čomu disciplinárne stíhaný sudca nepravdivými tvrdeniami prispel), ťažko možno očakávať pozitívny prístup k justícii a prísun potrebných financií. A na túto situáciu dopláca celá justícia. Disciplinárne stíhaný sudca a predseda senátu Najvyššieho súdu SR doteraz nepochopil alebo nechce pochopiť, že sudca (a najmä sudca najvyššieho súdu) je viazaný vo svojom občianskom aj pracovnom živote nielen zákonmi - vrátane Ústavy SR a Medzinárodnými zmluvami v rozsahu čl. 7 ods. 2 a ods. 5 ústavy, ale vo svojom profesnom aj občianskom živote tiež etickými kódexmi, ktoré definujú požiadavky na správanie sa sudcu v pracovnom aj v občianskom živote.“
Disciplinárny súd zatiaľ vo veci nekonal (termín  vytýčeného pojednávania bol zrušený).

9. –10. Juraj Kliment a Peter Hatala, Najvyšší súd SR

Návrh na disciplinárne stíhanie podal predseda NS Štefan Harabin dňa 5.3.2010. Prvostupňový disciplinárny súd vo veci vytýčil jeden termín pojednávania, ale zatiaľ nerozhodol.

11. Jozef Kandera ,  Najvyšší súd SR

Návrh na jeho disciplinárne konanie podal predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin dňa 4.9.2009. Prvostupňový disciplinárny súd vo veci rozhodol uložením trestu zrážky z platu na jeden mesiac, ale skôr ako jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, sa sudca vzdal funkcie funkciu.


12. Juraj Majchrák, Najvyšší súd SR

Návrh na disciplinárne stíhanie podal predseda Najvyššieho súdu SR  Štefan Harabin dňa 2.7.2009. Disciplinárne konanie zatiaľ neprebehlo, pretože sudca bol dlhodobo práceneschopný a v súčasnosti má prerušený výkon funkcie.


13. Juraj Babjak, Krajský súd Banská Bystrica

Návrh na disciplinárne stíhanie podal predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici  Ján Bobor dňa 27.11.2009. Prvé pojednávanie disciplinárneho súdu je vytýčené na termín 24.11.2010.

14. Kristína Glezgová, Okresný súd Lučenec

Disciplinárne bola stíhaná na základe návrhu predsedu Okresného súdu Lučenec Mikuláša Gécziho, podaného dňa 8.9.2008.  Od 7.10.2008 mala rozhodnutím ministra spravodlivosti dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu. Prvostupňový disciplinárky súd dňa 17.8.2009 sudkyňu oslobodil, ale navrhovateľ podal odvolanie. V nadväznosti na prvostupňové rozhodnutie sudkyňa požiadala  ministerku spravodlivosti Vieru Petríkovú o zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie, ktorá rozhodnutím zo dňa 10.2.2010 jej žiadosti nevyhovela. Odvolací disciplinárny súd dňa 22.4.2010 zrušil prvostupňové rozhodnutie a vec vrátil prvostupňovému disciplinárnemu súdu na ďalšie konanie.

Ministerka spravodlivosti Lucia Źitňanská dňa 29.7.2010 s poukazom na vývoj disciplinárneho konania sudkyni zrušila dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Navrhovateľ podaním zo dňa 10.7.2010 vzal návrh na disciplinárne konanie voči sudkyni  späť.

Sudkyňa v r. 2007  vybavila 218 civilných a správnych vecí a za 9 mesiacov r. 2008 vybavila 197 civilných a správnych vecí. Okrem toho vybavovala agendu Er (cca 1000 živých vecí). Za takmer 22 mesiacov zbytočného pozastavenia výkonu funkcie sudcu mohla vybaviť takmer 400 vecí v hlavnej agende a veľké množstvo agendy Er.

V dôsledku zastavenia disciplinárneho konania pre späťvzatie návrhu bude sudkyni vyplatený rozdiel na plate krátený za 22 mesiacov zbytočného pozastavenia výkonu funkcie.


Sudcovská iniciatíva od počiatku poukazovala na to, že k dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie u časti disciplinárne stíhaných sudcov došlo v rozpore so zákonom  a aj Ústavou SR, pretože ani jeden z týchto sudcov nebol stíhaný za také závažné disciplinárne previnenie, pre ktoré by mohol byť prezidentom republiky odvolaný z funkcie sudcu. Vo veciach, ktoré sudcovia nemohli rozhodovať, pretože bolo postavení mimo výkon funkcie, vznikali zbytočné prieťahy v konaní. Navyše za obdobie kedy nie vlastnou vinou nerozhodovali, zrejme všetkým bude musieť byť doplatený  sudcovský plat v plnej výške.

Dňa 17.10.2010

Spracovala:
Ĺudmila Babjaková

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.