Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Základný cieľ:


Súdna moc slúži občanom a vykonávajú ju sudcovia spolu s odborným a pomocným súdnym personálom. Pre všetky zložky musí byť garantované ich ústavné právo podľa č. 12 Ústavy Slovenskej republiky – ROVNOSŤ ŠANCÍ.

1. Pre občanov: rovnaká šanca na spravodlivú, nestrannú a zákonnú súdnu ochranu  v primeranej lehote,
2. Pre sudcov: rovnaké,  alebo minimálne porovnateľné podmienky výkonu ich práv a povinností, kariérneho postupu, a rovnaké kritériá na ich zodpovednosť za výkon funkcie, vrátane zodpovednosti disciplinárnej,
3. Pre pomocný a odborný personál:  rovnosť šancí vo výberových konaniach, pri zvyšovaní odbornosti a zlepšovaní statusového postavenia, a podmienok výkonu práce.

Justíciu by mali tvoriť samostatne rozmýšľajúci a odborne erudovaní sudcovia, ktorí majú svoj názor a nemajú strach ho povedať, a v zmysle zákona ho aj zrozumiteľne a presvedčivo odôvodniť. Rozvoj justície nevidíme vo zvyšovaní počtu sudcov, ale v skvalitňovaní ich odbornosti a špecializácie, v rozširovaní a skvalitňovaní odborného a pomocného súdneho personálu, v elektronizácii súdneho procesu a komunikácie účastníkov súdnych konaní so súdmi, a v objektívnych a odborne náročných výberových konaniach.
Návrhy odporúčaných zmien v najbližšom období:

1.   Rekonštrukcia Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR:

- vymedziť postavenie súdnej rady v Ústave SR ako najvyššieho orgánu správy súdnictva,

- usilovať sa o výmenu členov Súdnej rady volených sudcami,

- funkciu predsedu súdnej rady oddeliť od funkcie predsedu najvyššieho súdu a zmeniť spôsob kreovania týchto funkcií,

- obmedziť kompetencie predsedu najvyššieho súdu a presunúť ich na plénum sudcov NS, sudcovskú radu a predsedov kolégií,

- ustanoviť nezlučiteľnosť funkcií predsedov a podpredsedov všeobecných súd s funkciou člena súdnej rady,

- odňať súdnej rade kompetenciu podávať návrhy na začatie disciplinárnych konaní,

 

2. Zmeny na úrovni správy okresných a krajských súdov:

- personálne zmeny v riadiacich súdnych funkciách správy súdov


3. Zmeny za účelom obnovy morálneho a odborného kreditu sudcov, zvýšenia ich zodpovednosti a súčasne posilnenia nezávislosti súdnictva:

-     zákonom stanoviť nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu s výkonom funkcie vo výkonnej a zákonodarnej moci. Podmienkou pre výkon politických funkcií by malo byť vzdanie sa funkcie sudcu.  Alternatívne zaviesť zásadu, aby sudca po návrate z funkcie vo výkonnej alebo zákonodarnej moci, mohol vykonávať súdne funkcie až po uplynutí obdobia najmenej 3 rokov,
-    mala by sa vytvoriť Etická komisia z autorít mimo justičného prostredia, ktorej úlohou by bolo delegovať 1 člena výberovej komisie do akéhokoľvek výberového konania.
- riešiť potrebu určovania počtu sudcov pri dôslednom uplatňovaní zásady 1 sudca : 1 VSU,
-   mala by sa zaviesť povinnosť sudcov verejne deklarovať všetky svoje príbuzenské vzťahy v justícii (tzv. princíp zákazu skrytého rodinkárstva).  
- preferujeme spôsob kreovania disciplinárnych senátov formou náhodného výberu z vopred určenej databázy sudcov, vždy pre konkrétny prípad  
- preferujeme povinné komplexné hodnotenie sudcov vždy po 5 rokoch výkonu ich funkcie. Prvé hodnotenie sudcov by malo prebehnúť po uplynutí najdlhšie jedného roka  po nadobudnutí účinnosti príslušného zákona, a následne vždy po 5 rokoch. Opakované negatívne hodnotenie by bolo dôvodom odvolania z funkcie sudcu,
- mal by sa prijať Etický kódex sudcu a súdneho funkcionára, nad dodržiavaním ktorého by dozerala Etická komisia a jej stanoviská by boli podkladom aj pri pravidelných hodnoteniach sudcov.

4. Transparentnosť súdnych konaní a ich otvorenosť verejnosti:

- všetky rozhodnutia súdov, a to aj procesného charakteru, by mali byť zverejnené na internete,
- rovnako by mala byť pravidelne zverejňovaná súdna štatistika o zaťažení jednotlivých súdov a sudcov a o pracovných výsledkoch jednotlivých sudcov,
- zaviesť elektronické nahrávanie priebehu všetkých pojednávaní.

5. Ochrana nezávislosti sudcov

-  na ochranu nezávislosti sudcov pred účelovými disciplinárnymi  konaniami by sa bezodkladne mal zmeniť zákon o sudcoch tak, aby mohol byť sudcovi navrhnutý trest odvolania z výkonu funkcie sudcu len za skutky nezlučiteľné s funkciou sudcu, ako to predpokladá Ústava SR.
- taxatívne vymedziť dôvody dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu,
- upustiť od hodnotenia sudcov a miery ich zaťaženosti len na základe kvantitatívnych ukazovateľov a hodnotiť ich individuálne a na základe kvalitatívnych parametrov (obtiažnosť vecí, skladba nápadu, druh agendy, personálne obsadenie súdneho oddelenia sudcu, pracovné podmienky súdu a pod.)

26. júna 2010

Katarína Javorčíková
Miroslav Gavalec
hovorcovia iniciatívy

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.